Hlavní obsah

rollen

Slovesoi./h.

 1. kutálet se, koulet se kámen ap., otáčet se kola ap.Die Räder rollen.Kola se otáčejí.
 2. kutálet se, řinout se, valit se slzy po obličeji ap.
 3. válet se, převalovat se
 4. valit se, jet, rolovat
 5. (s)kutálet, (s)valit
 6. tlačit vozík ap.
 7. otočit hlavu ap., koulet, kroutit očima ap.die Augen/mit den Augen rollenkoulet očima
 8. srolovat, stočit do určitého tvaruPapier zu einer Tüte rollenstočit papír do kornoutu
 9. sich rollen stočit se, srolovat se
 10. rachotit, burácet, dunět
 11. ráčkovatSie rollt das R.Ráčkuje.

Vyskytuje se v

maßgebend: eine maßgebende Rolle spielenhrát rozhodující roli

Rolle: eine Rolle Toilettenpapierrole toaletního papíru

Schiene: auf Schienen rollenjezdit po kolej(nic)ích

akrobatický: akrobatischer Rock 'n' Rollsport. akrobatický rokenrol

role: entscheidende Rollerozhodující role

kladka: feste Rollepevná kladka

kolečko: der Tisch auf Rollenstolek na kolečkách

koulet: die Augen rollenexpr. koulet očima

koulet se: Die Tränen rollen ihr über die Wangen.Slzy se jí koulejí po tváři.

kutálet se: Der Ball rollte hin und her.Míč se kutálel sem a tam.

najíždět: Das Flugzeug rollt zur Startbahn.Letadlo najíždí na startovací plochu.

přehodit: seine Rollen tauschenpřehodit si role

převalit se: Eine Welle der Gewalt rollte durch die Stadt.Vlna násilí se převalila městem.

skutálet se: Die Träne rollte von seiner Wange herab.Slza se mu skutálela po tváři dolů.

svinout: ein Papier in die Rolle wickelnsvinout papír do ruličky

svinout se: Die Katze rollte sich zusammen.Kočka se svinula do klubíčka.

válet: den Teig rollenválet těsto

závitek: eine Rolle Papierzávitek papíru

ztělesnit: die Rolle des Verbrechers verkörpernztělesnit postavu zločince

oko: mit den Augen rollenkoulet očima

významný: eine bedeutende Rolle in etw. spielensehrát významnou roli v čem

rollen: Die Räder rollen.Kola se otáčejí.