Hlavní obsah

alt

Přídavné jménoälter, ältest-

  1. Alt und Jung staří i mladí všichni
  2. j-n alt machen hovor.dělat starším koho účes, oblečení ap.
  3. alt wie Methusalem hovor.starý jako Metuzalém velmi starý
  4. j-n/etw. zum alten Eisen werfen hovor.házet do starého železa koho/co
  5. zum alten Eisen gehören hovor.patřit do starého železa
  6. Jung getan, alt gewohnt. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.
  7. Alte Liebe rostet nicht. Stará láska nerezaví.
  8. die alte Litanei hovor.stará písnička stará záležitost
  9. eine alte Rechnung mit j-m begleichen hovor.vyrovnat starý účet s kým oplatit
  10. auf meine alten Tage hovor.na stará kolena ve vysokém věku

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e; mst Sg

Vyskytuje se v

belassen: alles beim Alten belassennechat vše při starém

Garde: noch (einer) von der alten Garde seinbýt (jedním) ze staré gardy

gewohnt: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

Hase: ein alter Hasestarý mazák zkušený

Herr: Alte Herrenstaří páni hráči nad 32 let

jung: Jung und Altstaří i mladí všichni

Knacker: alter Knackerstarý dědek

Schrot: von altem/echtem Schrot und Kornz ryzího kovu poctivý a schopný

tun: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

als: älter als dustarší než ty

anknüpfen: an einen alten Brauch anknüpfennavázat na starý zvyk

desto: Je älter sie wird, desto anspruchsvoller wird sie.Čím je starší, tím je náročnější.

genug: alt/klug genugdost starý/chytrý

Kultur: die Kultur der alten Inkaskultura starých Inků

schulpflichtig: im schulpflichtigen Alterve školou povinném věku

Trott: in den alten Trott verfallen/zurückfallenvrátit se do starých kolejí

von: im Alter von sechs Jahrenve věku šesti let

werden: alt/gesund/müde/zornig werdenzestárnout/uzdravit se/unavit se/rozzuřit se

wesentlich: wesentlich älter/jünger seinbýt podstatně starší/mladší

Zeit: eine Sage aus alter Zeitpověst ze starých časů

zierlich: eine zierliche alte Damekřehká stará dáma

zu: zu altpříliš starý

abkaufen: Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.(Od)Koupila od něho staré rádio.

Alter: Er ist (ungefähr) in meinem Alter.Je (zhruba) v mém věku.

Alter: Er starb im Alter von 60 Jahren.Zemřel ve věku 60 let.

Alter: das Alter achtenvážit si stáří

Ältere: Lucas Cranach der ÄltereLucas Cranach starší

Begleitung: Sie kam in Begleitung eines älteren Herrn.Přišla v doprovodu staršího muže.

beleben: alte Sitten und Gebräuche belebenoživit staré zvyky a obyčeje

brechen: mit einer alten Gewohnheit brechenskoncovat se starým zvykem

Burg: die Ruinen einer alten Burgruiny starého hradu

erst: Er ist erst 6 Jahre alt.Je mu teprve 6 let.

festhalten: an alten Gewohnheiten festhaltendržet se starých zvyků

Freund: ein alter Freundstarý přítel

Jahr: Sie ist 12 Jahre (alt).Je jí 12 (let).

je: Je älter man wird, desto erfahrener wird man.Čím je člověk starší, tím je zkušenější.

knapp: Sie war knapp 10 Jahre alt.Bylo jí skoro 10 let.

ob: Ob alt, ob jung, alle sind willkommen.Ať starý nebo mladý, všichni jsou vítáni.

Rückfall: der Rückfall in alte Fehler/Gewohnheitennávrat ke starým chybám/zvyklostem

Rückgriff: der Rückgriff auf alte Methodennávrat ke starým metodám

schnüffeln: Er schnüffelte in alten Briefen seiner Frau.Slídil ve starých dopisech své manželky.

segnen: im gesegneten Alter von 90 Jahrenv požehnaném věku 90 let

sein: Wie alt bist du?Kolik je ti (let)?

Sitte: nach alter Sittepodle starých obyčejů

spuken: In dem alten Haus spukt es.V tom starém domě straší.

Studium: das Studium alter Kulturenstudium starých kultur

über: über achtzig Jahre alt seinmít už přes osmdesát let

um: um zwei Jahre älter seinbýt o dva roky starší

umfunktionieren: eine alte Fabrik zu einer/in eine Disko umfunktionierenpředělat starou továrnu na diskotéku

umwandeln: alte Mühle in ein Restaurant umwandelnpředělat starý mlýn na restauraci

unterbringen: den alten Sessel im Keller unterbringendát staré křeslo do sklepa

vier: vier (Jahre alt) seinmít čtyři (roky)