Hlavní obsah

Freund

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. von j-m kamarád, přítel kohoDie Jungen sind Freunde geworden.Chlapci se spřátelili.ein alter Freundstarý přítelhovor. dicke Freundedobří přátelé/kamarádi
  2. přítel, známost, mileneceinen festen Freund habenmít stálého přítele, mít vážnou známost
  3. etw. Gen, von etw. příznivec, přítel, milovník čehopolitische Freunde habenmít politické příznivce

Vyskytuje se v

tausend: Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.V nouzi poznáš přítele.

abspenstig: j-m den Freund abspenstig machenkomu přebrat přítele

abhängig: Ihr Freund ist von Drogen abhängig.Její přítel je závislý na drogách.

adden: Ich habe ihn als Freund auf Facebook geaddet.Přidal jsem si ho do přátel na Facebooku.

aufopfern: sein Leben für den Freund aufopfernobětovat svůj život za kamaráda

begreifen: Ich kann meinen Freund gut begreifen.Dobře svého přítele chápu.

bewerfen: den Freund mit Schneebällen bewerfenházet po kamarádovi sněhové koule

erübrigen: für seine Freunde Zeit erübrigennajít si čas na přátele

immerhin: Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.

sauber: Das sind deine sauberen Freunde!To jsou tví povedení přátelé!

sein: einer seiner Freundejeden z jeho přátel

treffen: Ich treffe mich heute mit meinen Freunden.Dnes se setkám s přáteli.

verbringen: ein Wochenende mit Freunden verbringenstrávit víkend s přáteli

verlieren: Ich habe meinen besten Freund durch ein Flugzeugunglück verloren.Při leteckém neštěstí jsem ztratil svého nejlepšího přítele.

dělit se: sich die Miete mit den Freunden teilendělit se s kamarády o nájem

dovolat se: den Freund telefonisch erreichendovolat se příteli

důvěrný: ein vertrauter Freunddůvěrný přítel

esemeskovat: mit Freunden simsenesemeskovat si s kamarády

jeho, její, jejich: ihre Freundejejich přátelé

kamarád: ein guter Freunddobrý kamarád

kamarádit (se): Willst du mein Freund werden?Budeš se mnou kamarádit?

obveselit: einen traurigen Freund erheiternobveselit smutného kamaráda

opustit: den Freund im Unglück verlassenopustit přítele v neštěstí

podarovat: den Freund mit einem Buch beschenkenpodarovat přítele knihou

podezírat: den Freund des Verrates verdächtigenpodezírat přítele ze zrady

podrazit: Er hat seinen Freund verraten.Podrazil svého přítele.

pomoct: dem Freund in der Not helfenpomoci příteli v nouzi

poškádlit: den Freund mit einer Bemerkung neckenpoškádlit kamaráda poznámkou

považovat: Er hält ihn für einen Freund.Považuje ho za přítele.

povedený: Du hast einen gediegenen Freund!Máš povedeného přítele!

povozit: den Freund im neuen Auto spazierenfahrenpovozit kamaráda v novém autě

povyrazit se: sich mit den Freunden vergnügenpovyrazit se s přáteli

pozdravovat: Grüße deinen Freund von mir.Pozdravuj ode mne svého přítele.

přebrat: einem Freund seine Freundin ausspannenpřebrat kamarádovi děvče

přítel: Freund des Fortschrittspřítel pokroku

rozptýlit: den Freund mit einem Witz zerstreuenrozptýlit kamaráda vtipem

rozrušit: Der Tod des Freundes hat ihn sehr erschüttert.Přítelova smrt ho velmi rozrušila.

řadit: j-n zu seinen Freunden zählenřadit koho mezi své přátele

s, se: seine Freunde regelmäßig treffenstýkat se pravidelně s kamarády

škopek: mit Freunden beim Bier plaudernpopovídat si s kamarády u škopku

upozornit: den Freund auf den Zeitungsartikel aufmerksam machenupozornit přítele na článek v novinách

upřímný: ein aufrichtiger Freundupřímný přítel

vděčit: den Freunden die Hilfe verdankenvděčit přátelům za pomoc

věnovat: das Buch einem Freund widmenvěnovat příteli knihu

vy: ihr und eure Freundevy a vaši kamarádi

vykrást: Der Schriftsteller stahl das Thema von seinem Freund.Spisovatel vykradl svému příteli téma.

vysvobodit: seinen Freund aus einer peinlichen Lage erlösenvysvobodit přítele z trapné situace

zapovídat se: sich mit den Freunden verplaudernzapovídat se s přáteli

známost: feste Freundin/festen Freund habenmít vážnou známost

zpovídat se: sich seinem Freund anvertrauenzpovídat se kamarádovi

zradit: seinen Freund verratenzradit svého přítele

nouze: Freunde in der Not gehen hundert auf ein Lot.V nouzi poznáš přítele.

poznat: Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.V nouzi poznáš přítele.

Freund: Die Jungen sind Freunde geworden.Chlapci se spřátelili.