Hlavní obsah

Freund

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. von j-m kamarád, přítel kohoDie Jungen sind Freunde geworden.Chlapci se spřátelili.ein alter Freundstarý přítelhovor. dicke Freundedobří přátelé/kamarádi
  2. přítel, známost, mileneceinen festen Freund habenmít stálého přítele, mít vážnou známost
  3. etw. Gen, von etw. příznivec, přítel, milovník čehopolitische Freunde habenmít politické příznivce

Vyskytuje se v

tausend: Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.V nouzi poznáš přítele.

abspenstig: j-m den Freund abspenstig machenkomu přebrat přítele

abhängig: Ihr Freund ist von Drogen abhängig.Její přítel je závislý na drogách.

adden: Ich habe ihn als Freund auf Facebook geaddet.Přidal jsem si ho do přátel na Facebooku.

aufopfern: sein Leben für den Freund aufopfernobětovat svůj život za kamaráda

begreifen: Ich kann meinen Freund gut begreifen.Dobře svého přítele chápu.

bewerfen: den Freund mit Schneebällen bewerfenházet po kamarádovi sněhové koule

erübrigen: für seine Freunde Zeit erübrigennajít si čas na přátele

immerhin: Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.

sauber: Das sind deine sauberen Freunde!To jsou tví povedení přátelé!

sein: einer seiner Freundejeden z jeho přátel

treffen: Ich treffe mich heute mit meinen Freunden.Dnes se setkám s přáteli.

verbringen: ein Wochenende mit Freunden verbringenstrávit víkend s přáteli

verlieren: Ich habe meinen besten Freund durch ein Flugzeugunglück verloren.Při leteckém neštěstí jsem ztratil svého nejlepšího přítele.

dělit se: dělit se s kamarády o nájemsich die Miete mit den Freunden teilen

dovolat se: dovolat se příteliden Freund telefonisch erreichen

důvěrný: důvěrný přítelein vertrauter Freund

esemeskovat: esemeskovat si s kamarádymit Freunden simsen

jeho, její, jejich: jejich přáteléihre Freunde

kamarád: dobrý kamarádein guter Freund

kamarádit (se): Budeš se mnou kamarádit?Willst du mein Freund werden?

obveselit: obveselit smutného kamarádaeinen traurigen Freund erheitern

opustit: opustit přítele v neštěstíden Freund im Unglück verlassen

podarovat: podarovat přítele knihouden Freund mit einem Buch beschenken

podezírat: podezírat přítele ze zradyden Freund des Verrates verdächtigen

podrazit: Podrazil svého přítele.Er hat seinen Freund verraten.

pomoct: pomoci příteli v nouzidem Freund in der Not helfen

poškádlit: poškádlit kamaráda poznámkouden Freund mit einer Bemerkung necken

považovat: Považuje ho za přítele.Er hält ihn für einen Freund.

povedený: Máš povedeného přítele!Du hast einen gediegenen Freund!

povozit: povozit kamaráda v novém autěden Freund im neuen Auto spazierenfahren

povyrazit se: povyrazit se s přátelisich mit den Freunden vergnügen

pozdravovat: Pozdravuj ode mne svého přítele.Grüße deinen Freund von mir.

přebrat: přebrat kamarádovi děvčeeinem Freund seine Freundin ausspannen

přítel: přítel pokrokuFreund des Fortschritts

rozptýlit: rozptýlit kamaráda vtipemden Freund mit einem Witz zerstreuen

rozrušit: Přítelova smrt ho velmi rozrušila.Der Tod des Freundes hat ihn sehr erschüttert.

řadit: řadit koho mezi své přátelej-n zu seinen Freunden zählen

s, se: stýkat se pravidelně s kamarádyseine Freunde regelmäßig treffen

škopek: popovídat si s kamarády u škopkumit Freunden beim Bier plaudern

upozornit: upozornit přítele na článek v novináchden Freund auf den Zeitungsartikel aufmerksam machen

upřímný: upřímný přítelein aufrichtiger Freund

vděčit: vděčit přátelům za pomocden Freunden die Hilfe verdanken

věnovat: věnovat příteli knihudas Buch einem Freund widmen

vy: vy a vaši kamarádiihr und eure Freunde

vykrást: Spisovatel vykradl svému příteli téma.Der Schriftsteller stahl das Thema von seinem Freund.

vysvobodit: vysvobodit přítele z trapné situaceseinen Freund aus einer peinlichen Lage erlösen

zapovídat se: zapovídat se s přátelisich mit den Freunden verplaudern

známost: mít vážnou známostfeste Freundin/festen Freund haben

zpovídat se: zpovídat se kamarádovisich seinem Freund anvertrauen

zradit: zradit svého příteleseinen Freund verraten

nouze: V nouzi poznáš přítele.Freunde in der Not gehen hundert auf ein Lot.

poznat: V nouzi poznáš přítele.Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.

přítel: V nouzi poznáš přítele.Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.