Hlavní obsah

přítel

Vyskytuje se v

dovolat se: dovolat se příteliden Freund telefonisch erreichen

důvěrný: důvěrný přítelein vertrauter Freund

jeho, její, jejich: jejich přáteléihre Freunde

opustit: opustit přítele v neštěstíden Freund im Unglück verlassen

podarovat: podarovat přítele knihouden Freund mit einem Buch beschenken

podezírat: podezírat přítele ze zradyden Freund des Verrates verdächtigen

podrazit: Podrazil svého přítele.Er hat seinen Freund verraten.

pomoct: pomoci příteli v nouzidem Freund in der Not helfen

považovat: Považuje ho za přítele.Er hält ihn für einen Freund.

povedený: Máš povedeného přítele!Du hast einen gediegenen Freund!

povyrazit se: povyrazit se s přátelisich mit den Freunden vergnügen

pozdravovat: Pozdravuj ode mne svého přítele.Grüße deinen Freund von mir.

rozrušit: Přítelova smrt ho velmi rozrušila.Der Tod des Freundes hat ihn sehr erschüttert.

řadit: řadit koho mezi své přátelej-n zu seinen Freunden zählen

upozornit: upozornit přítele na článek v novináchden Freund auf den Zeitungsartikel aufmerksam machen

upřímný: upřímný přítelein aufrichtiger Freund

vděčit: vděčit přátelům za pomocden Freunden die Hilfe verdanken

věnovat: věnovat příteli knihudas Buch einem Freund widmen

vykrást: Spisovatel vykradl svému příteli téma.Der Schriftsteller stahl das Thema von seinem Freund.

vysvobodit: vysvobodit přítele z trapné situaceseinen Freund aus einer peinlichen Lage erlösen

zapovídat se: zapovídat se s přátelisich mit den Freunden verplaudern

zradit: zradit svého příteleseinen Freund verraten

nouze: V nouzi poznáš přítele.Freunde in der Not gehen hundert auf ein Lot.

poznat: V nouzi poznáš přítele.Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.

abspenstig: komu přebrat přítelej-m den Freund abspenstig machen

Helfer: přítel v nouziein Helfer in der Not

abhängig: Její přítel je závislý na drogách.Ihr Freund ist von Drogen abhängig.

adden: Přidal jsem si ho do přátel na Facebooku.Ich habe ihn als Freund auf Facebook geaddet.

begreifen: Dobře svého přítele chápu.Ich kann meinen Freund gut begreifen.

erübrigen: najít si čas na přátelefür seine Freunde Zeit erübrigen

Freund: starý přítelein alter Freund

immerhin: To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.

sauber: To jsou tví povedení přátelé!Das sind deine sauberen Freunde!

sein: jeden z jeho přáteleiner seiner Freunde

treffen: Dnes se setkám s přáteli.Ich treffe mich heute mit meinen Freunden.

verbringen: strávit víkend s přáteliein Wochenende mit Freunden verbringen

verlieren: Při leteckém neštěstí jsem ztratil svého nejlepšího přítele.Ich habe meinen besten Freund durch ein Flugzeugunglück verloren.

přítel: přítel pokrokuFreund des Fortschritts