Hlavní obsah

schon

Částice

  1. jistě, zajistéDas Haus ist schon schön, aber viel zu groß.Ten dům je jistě pěkný, ale příliš veliký.
  2. užívá se jako odpověď na záporně formulované otázky nebo výpovědianoWeiß niemand die Antwort? – Doch, ich schon!Nikdo nezná odpověď? – Ale ano, já ji znám!
  3. takWenn (es) nur schon morgen wäre!Kdyby (už) tak bylo zítra!
  4. wenn schon..., (dann) když , (tak) ...Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.

Vyskytuje se v

bleiben: Immer (schön) senkrecht bleiben!Hlavně klid!, To chce klid!

kennen: Das kenne ich (schon)!Tak tohle (už) znám!

machen: j-m (schöne) Augen machendělat hezké oči na koho, házet okem po kom

Ordnung: in schönster/bester Ordnungv nejlepším pořádku

schiefgehen: Das wird schon schiefgehen!To bude OK! jen žádný strach

schon: wenn schon..., (dann)když už, (tak) ...

schön: (Na) schön!(No) Dobrá!, (No) Dobře!

schonen: sich schonenšetřit se, nezatěžovat se po nemoci

Stange: eine ganze/hübsche/schöne Stangehromada, fůra, hodně

Wort: schöne Worte machenvést pěkné řečičky

Morgen: eines (schönen) Morgensjednoho (pěkného) rána

übersichtlich: ein sehr schön übersichtlicher Stadtplanvelmi dobře přehledný plán města

wieder: schon wiederuž zase

all: alle schönen Mädchenvšechny pěkné dívky

assoziieren: schöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziierenspojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínky

austreiben: Diese Unsitte werde ich dir schon noch austreiben!Těmto zlozvykům tě ještě odnaučím!

bedienen: Danke, ich hab' mich schon bedient!Díky, už jsem se obsloužil!

beschlagen: Die Wurst ist schon etwas beschlagen.Salám už trochu plesniví.

bestellen: Haben Sie schon bestellt?Máte už objednáno?

bewegen: Diese Theorie bewegt ihn schon lange.Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.

darauf: Darauf freue ich mich schon.Už se na to těším.

dauern: Ein Weilchen wird es schon noch dauern.Chvilku to ještě potrvá.

denn: Wer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

Dings, Dingsbums, Dingsda: Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.

dunkeln: Es dunkelt schon.Už se stmívá.

durch: Der Zug ist schon durch.Vlak už projel., Vlak je už pryč.

durchreisen: Er hat schon fast die ganze Welt durchreist.Procestoval už skoro celý svět.

eben: Es ist schon acht Uhr. – Eben!Je osm hodin. – No právě!

erleben: Hat man so etwas schon erlebt?Už jste něco takového zažili/viděli?

euch: Ich kenne euch schon.Já už vás znám.

feststehen: Steht schon fest, wann sie heiraten?Už je jisté, kdy se vezmou?

fliegen: Ich muss schon nach Hause fliegen.Musím už letět domů.

greifbar: přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.Hory jsou už vidět.

grüßen: Die Kirchenglocken grüßten uns schon von ferne.Kostelní zvony nás zdravily už z dálky.

her: Es ist schon lange her.Je to už dlouho.

heraussuchen: Sie sucht sich ihre Leute schon gut heraus.Ona si už své lidi dobře vybere.

hoffen: Ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt.Doufám, že bude zítra hezké počasí.

jemand: Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.Znám někoho, kdo tam již pracuje.

jener, jene, jenes: wegen jener schönen Taschekvůli (tam)té pěkné tašce

kaum dass: Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder weggerufen.Sotva přišel, byl už zase odvolán.

kommen: Ist mein Koffer schon gekommen?Dorazil už můj kufr?

kriseln: In ihrer Ehe kriselt es schon lange.Její manželství je už dlouho v krizi.

längst: Ich weiß das schon längst.Vím to již dlouho.

laufen: Das Radio läuft schon!Rádio už funguje!

leisten: Er hat in seinem Leben schon ziemlich viel geleistet.Ve svém životě toho už hodně vykonal.

lesen: Das Kind kann schon lesen.Dítě už umí číst.

liegen: Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.Zkouška je ještě přede/už za mnou.

mögen: Es mag schon sein, dass...Je možné, že...

nachkommen: Geh schon voraus, ich komme gleich nach.Jdi napřed, přijdu později.

nein: Bist du schon fertig? – Nein, noch nicht!Už jsi hotov? – Ne, ještě ne!

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

pusten: Es pustete draußen ganz schön.Venku pěkně fučelo.

Sache: Dieser Laden hat schöne Sachen.Tento obchod má pěkné věci.

beißen: Er wird (dich) schon nicht (gleich) beißen.Však on nekouše., Však on tě neukousne.

sagen: Wie man so schön sagt.Jak se tak říká.