Hlavní obsah

schon

Částice

  1. určitě povzbuzení ap.
  2. jistě, zajisté
  3. užívá se jako odpověď na záporně formulované otázky nebo výpovědianoWeiß niemand die Antwort? – Doch, ich schon!Nikdo nezná odpověď? – Ale ano, já ji znám!
  4. takWenn (es) nur schon morgen wäre!Kdyby (už) tak bylo zítra!
  5. wenn schon..., (dann) když , (tak) ...Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.

Vyskytuje se v

beißen: Er wird (dich) schon nicht (gleich) beißen.Však on nekouše., Však on tě neukousne.

bleiben: Immer (schön) senkrecht bleiben!Hlavně klid!, To chce klid!

kennen: Das kenne ich (schon)!Tak tohle (už) znám!

machen: j-m (schöne) Augen machendělat hezké oči na koho, házet okem po kom

Ordnung: in schönster/bester Ordnungv nejlepším pořádku

schiefgehen: Das wird schon schiefgehen!To bude OK! jen žádný strach

schön: (Na) schön!(No) Dobrá!, (No) Dobře!

schön: j-m schöne Augen machendělat (hezké) oči na koho, házet očima po kom

schön: das schöne Geschlechtněžné pohlaví

schonen: sich schonenšetřit se, nezatěžovat se po nemoci

Stange: eine ganze/hübsche/schöne Stangehromada, fůra, hodně

Wort: schöne Worte machenvést pěkné řečičky

Morgen: eines (schönen) Morgensjednoho (pěkného) rána

schön: einen schönen Urlaub am Meer verbringenstrávit krásnou dovolenou u moře

übersichtlich: ein sehr schön übersichtlicher Stadtplanvelmi dobře přehledný plán města

wieder: schon wiederuž zase

all: alle schönen Mädchenvšechny pěkné dívky

assoziieren: schöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziierenspojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínky

austreiben: Diese Unsitte werde ich dir schon noch austreiben!Těmto zlozvykům tě ještě odnaučím!

bedienen: Danke, ich hab' mich schon bedient!Díky, už jsem se obsloužil!

beschlagen: Die Wurst ist schon etwas beschlagen.Salám už trochu plesniví.

bestellen: Haben Sie schon bestellt?Máte už objednáno?

bewegen: Diese Theorie bewegt ihn schon lange.Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.

darauf: Darauf freue ich mich schon.Už se na to těším.

dauern: Ein Weilchen wird es schon noch dauern.Chvilku to ještě potrvá.

denn: Wer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

Dings, Dingsbums, Dingsda: Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.

dunkeln: Es dunkelt schon.Už se stmívá.

durch: Der Zug ist schon durch.Vlak už projel., Vlak je už pryč.

durchreisen: Er hat schon fast die ganze Welt durchreist.Procestoval už skoro celý svět.

eben: Es ist schon acht Uhr. – Eben!Je osm hodin. – No právě!

erleben: Hat man so etwas schon erlebt?Už jste něco takového zažili/viděli?

euch: Ich kenne euch schon.Já už vás znám.

feststehen: Steht schon fest, wann sie heiraten?Už je jisté, kdy se vezmou?

fliegen: Ich muss schon nach Hause fliegen.Musím už letět domů.

greifbar: přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.Hory jsou už vidět.

grüßen: Die Kirchenglocken grüßten uns schon von ferne.Kostelní zvony nás zdravily už z dálky.

her: Es ist schon lange her.Je to už dlouho.

heraussuchen: Sie sucht sich ihre Leute schon gut heraus.Ona si už své lidi dobře vybere.

hoffen: Ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt.Doufám, že bude zítra hezké počasí.

jemand: Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.Znám někoho, kdo tam již pracuje.

jener, jene, jenes: wegen jener schönen Taschekvůli (tam)té pěkné tašce

kaum dass: Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder abgerufen.Sotva přišel, byl už zase odvolán.

kommen: Ist mein Koffer schon gekommen?Dorazil už můj kufr?

kommen: Die ersten Blumen kommen schon.Už se objevují první květiny.

kriseln: In ihrer Ehe kriselt es schon lange.Její manželství je už dlouho v krizi.

längst: Ich weiß das schon längst.Vím to již dlouho.

laufen: Das Radio läuft schon!Rádio už funguje!

leisten: Er hat in seinem Leben schon ziemlich viel geleistet.Ve svém životě toho už hodně vykonal.

lesen: Das Kind kann schon lesen.Dítě už umí číst.

liegen: Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.Zkouška je ještě přede/už za mnou.

mögen: Es mag schon sein, dass...Je možné, že...

nachkommen: Geh schon voraus, ich komme gleich nach.Jdi napřed, přijdu později.

nein: Bist du schon fertig? – Nein, noch nicht!Už jsi hotov? – Ne, ještě ne!

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.