Hlavní obsah

Fall

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. pád z výšky ap.
  2. pád, spadnutí, zřícení
  3. případFür den Fall, dass...Pro případ, že...Was würdest du in meinem Fall tun?Co bys dělal v mém případě?
  4. práv.případ kriminální ap.
  5. pád gramatická kategorie

Vyskytuje se v

Boden: padnout na úrodnou půduauf fruchtbaren Boden fallen

Decke: komu padá všechno na hlavu, na koho všechno padáj-m fällt die Decke auf den Kopf

Fall: volný pádder freie Fall

fallen: padnout za oběť komu/čemu, stát se obětí koho/čehoj-m/etw. zum Opfer fallen

finden: v kom/čem najít zalíbenían j-m/etw. Gefallen finden

gefallen: in etw. Dat libovat si, mít zálibu v čemsich gefallen

Gefallen: podle libosti, jak je libonach Gefallen

Hals: padnout kolem krku komuj-m um den Hals fallen

Hand: spadnout komu do klína majetek ap.j-m in die Hände fallen

kein, keine: v žádném případěauf keinen Fall, in keinem Falle

Knall: nenadále, zčistajasnaKnall und Fall

Kopf: nebýt padlý na hlavunicht auf den Kopf gefallen sein

lassen: nechat si líbit cosich etw. Akk gefallen lassen

Maske: sundat/odhodit masku ukázat svou pravou tvářdie Maske fallen lassen/von sich werfen

Nase: padnout na nos neuspětauf die Nase fallen

Rahmen: vybočovat z rámce/mezíaus dem Rahmen fallen

Schoß: (s)padnout do klína komu vítězství ap.j-m in den Schoß fallen

Schuppe: komu spadly klapky z očíes fällt j-m wie Schuppen von den Augen

stehen: stát a padat s kým/čím firma ap.mit j-m/etw. stehen und fallen

Stein: komu spadl kámen ze srdcej-m fiel ein Stein vom Herzen

Tür: jít přímo na věc, říct na rovinumit der Tür ins Haus fallen

Ungnade: upadnout u koho v nemilostbei j-m in Ungnade fallen

Wecker: jít komu na nervy, lézt komu krkemj-m auf den Wecker gehen/fallen

Wort: skočit komu do řečij-m ins Wort fallen

Falle: nalíčit/nastražit pasteine Falle aufstellen/legen

günstig: v nejlepším případěim günstigsten Fall(e)

rücklings: spadnout zády na zemrücklings auf den Boden fallen

Wert: ztrácet na hodnotěim Wert fallen

abfallen: V kuchyni toho vždycky hodně zůstane.In der Küche fällt immer viel ab.

Amnestie: dostat amnestiiunter die Amnestie fallen

Beute: stát se čí kořistíj-m zur Beute fallen

Dreck: Spadl do bláta.Er ist in den Dreck gefallen.

einfallen: Nic lepšího mě nenapadá.Mir fällt nichts Besseres ein.

Extrem: jít z (jednoho) extrému do druhéhovon einem Extrem ins andere fallen

falls: Pokud přijede do Prahy, navštíví nás.Falls er nach Prag kommt, besucht er uns.

Feld: padnout v bojiim Feld fallen

Fieber: Horečka stoupá/klesá.Das Fieber steigt/fällt.

Hintern: padnout na zadekauf den Hintern fallen

jeder, jede, jedes: v každém případěauf jeden Fall

Schnee: Sníh padá/taje.Der Schnee fällt/taut.

schwerfallen: Bylo mu zatěžko se jí omluvit.Es fiel ihm schwer, sich bei ihr zu entschuldigen.

tun: (s)padnouteinen Fall tun

vereinzelt: v ojedinělých případechin vereinzelten Fällen

zufallen: Už se mi zavírají oči.Mir fallen schon die Augen zu.

Ohnmacht: omdlít, upadnout do mdlobin Ohnmacht fallen

dávat: dávat si všechno líbitsich alles gefallen lassen

kuželka: padat jako kuželkywie die Kegel fallen

mdloba: upadnout do mdlobin Ohnmacht fallen

případ: v takovém případěin solchem Fall

Apfel: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

řada: v (celé) řadě případůin einer (ganzen) Reihe von Fällen

spad: radioaktivní spadder Fallout, der Fall-out

volný: fyz. volný pádfreier Fall

boj: padnout v bojiim Kampf fallen

exemplární: exemplární případein exemplarischer Fall

hloubka: hledět/padat/zřítit se do hloubkyin die Tiefe blicken/fallen/stürzen

chyták: Test byl plný chytáků.Der Test war voll von Fallen.

jednotlivý: v jednotlivých případechin einzelnen Fällen

jít: Ceny jdou dolů.Die Preise fallen.

každý: v každém případěauf jeden Fall

klížit se: komu se klíží očij-m fallen die Augen zu

koncovka: koncovka druhého pádudie Endsilbe des zweiten Falles

léčka: padnout do léčkyin eine Falle geraten

mimo: mimo několik případůbis auf einige Fälle

mrákota: upadnout do mrákotin Ohnmacht fallen

naléhat: naléhat na vyřešení případuauf die Lösung des Falles drängen

naléhavý: naléhavý úkol/případeine dringliche Aufgabe/ein dringlicher Fall

náruč: padnout komu do náručíj-m in die Arme fallen

nástraha: klást komu nástrahyj-m Fallen stellen

nemilost: upadnout v nemilost u kohobei j-m in Ungnade fallen

nutnost: v případě nutnostiim Fall der Notwendigkeit

oba, obě: v obou případechin beiden Fällen

oblíbit si: Oblíbila si jeho knihy.Sie hat an seinen Büchern Gefallen gefunden.

obvyklý: obvyklý případ/průběhein gewöhnlicher Fall/Verlauf

odpadat: Dnešní přednáška odpadá.Der heutige Vortrag fällt aus.

odpadnout: Odpolední vyučování dnes odpadne.Der Nachmittagsunterricht fällt heute aus.

omdlít: Omdlela bolestí.Sie ist vor Schmerz in Ohnmacht gefallen.

past: chytit co do pastietw. in der Falle fangen

pokud: Pokud by mělo pršet,...Falls es regnen sollte,...

políčit: políčit past na koho/coj-m eine Falle stellen

prošetřit: prošetřit znovu případden Fall noch mal untersuchen

prudce: prudce klesatsteil fallen

převážit se: Převážil se a spadl do vody.Er kippte um und fiel ins Wasser.

řeč: skočit komu do řečij-m in die Rede fallen

řídký: řídký případein seltener Fall

seknout sebou: seknout sebou do posteleins Bett fallen

shazovat: Stromy shazují listí.Die Blätter fallen von den Bäumen.

sklapnout: Past sklapla.Die Falle ist zugeschnappt.

sníh: Sníh padá.Der Schnee fällt.

spadat: To nespadá do jeho kompetence.Das fällt nicht in seine Kompetenz.

spánek: upadnout do hlubokého spánkuin einen tiefen Schlaf fallen

svalit se: Pytel mouky se svalil.Ein Sack Mehl fiel um.

těžký: Je pro mne těžké...Es fällt mir schwer...

trans: upadat do transuin Trance fallen

trknout: To trkne každého!Das fällt jedem ein!

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: v témže případěin demselben Falle

udělat: udělat komu co k vůlij-m etw. zu Gefallen tun

utrousit: utrousit pouze několik slovnur ein paar Worte fallen lassen

vábit: vábit myš do pastieine Maus in die Falle locken

vlákat: vlákat někoho do pastij-n in die Falle locken

vlas: Padají mu vlasy.Die Haare fallen ihm aus.

vpadnout: Vojáci vpadli do hlavního města.Die Soldaten fielen in die Hauptstadt ein.

všichni, všechny, všechna: pro všechny případyfür alle Fälle

vyhořet: U maturity vyhořel.Im Abitur fiel er durch.

vyklouznout: vyklouznout z léčkyaus der Falle entkommen

vypadat: Vypadalo to jako past.Es sah wie eine Falle aus.

z, ze: spadnout ze schodůvon der Treppe fallen

zadní: jen v nejzazším případěnur im äußersten Fall

zakolísat: Zakolísal na laně a upadl.Er schwankte am Seil und fiel um.

zalíbení: mít zalíbení v kom/čeman j-m/etw. Gefallen haben

zalíbit se: Ve městě se mu zalíbilo.Er fand Gefallen an der Stadt.

zapadat: Papíry zapadaly za stůl.Die Papiere sind hinter den Tisch gefallen.

zapadnout: zapadnout za skříňhinter den Schrank fallen

ztratit: ztratit vědomídas Bewusstsein verlieren, in Ohnmacht fallen