Hlavní obsah

sprechen

Slovesospricht, sprach, h. gesprochen

  1. mluvitDas Kind lernt erst sprechen.Dítě se teprve učí mluvit.
  2. (pro)mluvit, vyslovit, říciEr hat noch kein Wort gesprochen.Nepromluvil ještě ani slovo.
  3. pronést, přednést, (za)recitovat
  4. mluvit ovládat jazykSie spricht akzentfrei Deutsch.Mluví německy bez přízvuku.Sprechen Sie Deutsch?Mluvíte německy?
  5. über j-n/etw., von j-m/etw. mluvit, hovořit, bavit se o kom/čemvom Wetter/von den Preisen/über Politik sprechenmluvit o počasí/cenách/politiceDarüber müssen wir noch sprechen.O tom si musíme ještě promluvit.
  6. j-n (pro)mluvit (si), popovídat si s kým o problému ap.

Vyskytuje se v

Gemüt: mluvit z duše komuj-m nach dem Gemüte sprechen

Leber: mluvit od plic, mluvit bez obalufrisch von der Leber weg sprechen

Machtwort: říci rozhodující slovo rozhodnoutein Machtwort sprechen

Rätsel: mluvit v hádankáchin Rätseln sprechen/reden

Recht: soudit, vynášet rozsudkyRecht sprechen

Schnabel: mluvit, jak člověku zobák narostlreden/sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen ist

schuldig: odsoudit kohoj-n schuldig sprechen

Sprache: mluvit zcela jasně s kýmeine deutliche Sprache mit j-m sprechen

Herr: Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.Ein Herr möchte Sie sprechen.

können: umět dobře mluvit německygut Deutsch sprechen können

laut: mluvit o čem nahlasüber etw. laut sprechen

Tat: nechat promluvit činyTaten sprechen lassen

unbefangen: nenuceně se s kým bavitmit j-m unbefangen sprechen

verächtlich: mluvit opovržlivě o komverächtlich von j-m sprechen

Akzent: mluvit se silným přízvukemmit starkem Akzent sprechen

Andeutung: mluvit v náznacích/narážkáchin Andeutungen sprechen

ansprechen: Tvoje nové auto se mi líbí.Dein neues Auto spricht mich an.

aussprechen: Jeho jméno se těžko vyslovuje.Sein Name spricht sich schwer aus.

Dialekt: mluvit nářečímDialekt sprechen

Erfahrung: mluvit z vlastní zkušenostiaus eigener Erfahrung sprechen

flüssig: mluvit plynule francouzskyflüssig französisch sprechen

Schlaf: mluvit ze spaníim Schlaf sprechen

schwerfällig: těžkopádně se vyjadřovatschwerfällig sprechen

sprechen: Dítě se teprve učí mluvit.Das Kind lernt erst sprechen.

unterstehen: Neopovažuj se o tom mluvit!Untersteh dich nicht, darüber zu sprechen!

verständlich: mluvit jasně a srozumitelněklar und verständlich sprechen

wer: S kým hovořím?Mit wem spreche ich?

klasický: klasické jazykyklassische Sprachen

akcent: mluvit s akcentemmit Akzent sprechen

ale: Mluví potichu, ale zřetelně.Er spricht leise, aber deutlich.

anglicky: Mluvíte anglicky?Sprechen Sie englisch?

anglický: mluvit se silným anglickým přízvukemmit starkem englischen Akzent sprechen

arabsky: mluvit arabskyarabisch sprechen

česky: Umíš česky?Sprichst du Tschechisch?

čínsky: Umíte čínsky?Sprechen Sie chinesisch?

čistý: mluvit čistou němčinousauberes Deutsch sprechen

dál: mluvit dálweiter sprechen

dialekt: mluvit dialektemeinen Dialekt sprechen

hrubě: mluvit hruběderb sprechen

chraplavě: mluvit chraplavěheiser sprechen

chraptět: Nachladil se a chraptí.Er hat sich erkältet und spricht heiser.

jasně: mluvit jasně a srozumitelněklar und verständlich sprechen

kdo: O kom mluvíte?Von wem sprechen Sie?

knižně: ling. mluvit knižněgehoben sprechen

kostrbatý: mluvit kostrbatou němčinougebrochenes Deutsch sprechen

krásně: krásně malovat/mluvitschön malen/sprechen

ledový: mluvit ledovým hlasemmit eisiger Stimme sprechen

mluvit: mluvit s cizím přízvukemmit fremdem Akzent sprechen

nářečí: mluvit nářečímeinen Dialekt sprechen

náznak: mluvit v náznacíchin Andeutungen sprechen

o: O čem mluvili?Wovon haben sie gesprochen?

odměřeně: mluvit s kým odměřeněmit j-m distanziert sprechen

otevřeně: jednat/mluvit otevřeněoffen handeln/sprechen

otevřenost: mluvit s otevřenostímit Offenheit sprechen

plynný: mluvit plynnou angličtinoufließend Englisch sprechen

posměch: mluvit s posměchem o kom/čemvon j-m/etw. mit Spott sprechen

prohovořit: prohovořit s kým hodinystundenlang mit j-m sprechen

přesvědčení: mluvit o čem s přesvědčenímmit Überzeugung von etw. sprechen

přesvědčivě: přesvědčivě mluvit o čemüberzeugend sprechen von etw.

příbuzný: příbuzné jazykyverwandte Sprachen

příkře: mluvit s kým příkřemit j-m schroff sprechen

pusa: mluvit s plnou pusoumit vollem Mund sprechen

rozčíleně: mluvit rozčileněaufgeregt sprechen

rozhovořit se: Jakmile se rozhovoří, nemůže přestat.Wenn er zu sprechen beginnt, kann er nicht aufhören.

roztřesený: mluvit roztřeseným hlasmit zitteriger Stimme sprechen

rozumný: promluvit s kým rozumné slovomit j-m ein vernünftiges Wort sprechen

spaní: mluvit ze spaníim Schlaf sprechen

spolu: Mluvili jsme spolu.Wir haben miteinander gesprochen.

správně: mluvit správně německykorrekt deutsch sprechen

sprostě: sprostě mluvitferkeln, vulgär sprechen

svědek: mluvit s kým beze svědkůohne Zeugen mit j-m sprechen

tak: Mluví jak anglicky, tak německy.Sie spricht sowohl Englisch als auch Deutsch.

totiž: Nerozumím mu, mluví totiž maďarsky.Ich verstehe ihn nicht, er spricht nämlich ungarisch.

velitelský: mluvit velitelským tónemin gebieterischem Ton sprechen

víc: Více pracovat, méně mluvit.Mehr arbeiten, weniger sprechen.

výsměch: To je výsměch slušnému chování.Das spricht allem Anstand Hohn!

vzdělanec: Mluví jako vzdělanec.Er spricht wie ein Gebildeter.

zařeknout se: Zařekla se, že už nepromluví.Sie hat sich fest vorgenommen, nicht mehr zu sprechen.

zřetelně: mluvit jasně a zřetelněklar und deutlich sprechen

hovořit: hovořit s kým mezi čtyřma očimamit j-m unter vier Augen sprechen

jazyk: mluvit společným jazykemdie gleiche Sprache sprechen

příprava: mluvit bez přípravyaus dem Stegreif sprechen

zobák: Mluv, jak ti zobák narost.Sprich, wie dir der Schnabel gewachsen ist.

Band: To mluví za vše.Das spricht Bände.