Hlavní obsah

winden

Sloveso

Vyskytuje se v

Fahne: die Fahne nach dem Wind drehentočit se jako korouhvička, být kam vítr tam plášť

Kopf: mit dem Kopf durch die Wand wollenchtít hlavou prorazit zeď

Teufel: den Teufel an die Wand malenmalovat čerta na zeď

Wand: die (eigenen) vier Wändevlastní čtyři stěny vlastní byt

Wand: ... dass die Wände wackeln... až se stěny otřásají smát se ap.

Wand: j-n an die Wand drückentlačit koho ke zdi konkurenta ap.

Wand: gegen eine Wand redenmluvit (jako) do zdi

weiß: weiß wie die Wandbílý/bledý jako stěna

Wind: (schnell) wie der Wind(rychlý) jako vítr

Wind: irgendwo weht jetzt ein anderer Windkde je to teď jiný kafe

Wind: wissen, woher der Wind wehtvědět odkud vítr vane

Wind: viel Wind um etw. machendělat mnoho povyku kolem čeho, pro co

Wind: j. hat von etw. Wind bekommenco se doneslo komu

Wind: j-m den Wind aus den Segeln nehmenbrát komu vítr z plachet

Wind: bei Wind und Wetterza každého počasí

Wind: gegen den Wind segelnplout proti větru

Wind: etw. Akk in den Wind schlagenříkat co do větru

Wind: in den Wind redenmluvit do větru

abfallen: Der Mörtel fällt von der Wand ab.Omítka opadává ze zdi.

abstellen: das Fahrrad an der Wand abstellenodstavit kolo ke zdi

anlehnen: sich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnenopřít se (zády) o stěnu

anmachen: ein Bild an die Wand anmachenpřipevnit obraz na zeď

anpressen: das Ohr an die Wand anpressenpřitisknout ucho na stěnu

bleich: bleich wie eine Wand seinbýt bledý jako stěna

gegen: sich gegen die Wand drehenotočit se ke stěně

mit: mit dem Wind fahrenjet po větru

südlich: südlichen Wind erwartenočekávat jižní vítr

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).

aufprallen: Die Kugel ist auf die Wand aufgeprallt.Koule narazila do zdi.

befestigen: ein Regal an der Wand befestigenpřipevnit poličku ke zdi

blasen: Ein eisiger Wind bläst.Fouká ledový vítr.

darauf: An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.

drängen: j-n an die Wand drängentlačit koho ke zdi

durchbohren: die Wand durchbohrenprovrtat stěnu

durchdringen: sogar die dicksten Wände durchdringenpronikat dokonce i těmi nejtlustšími zdmi

einschlagen: einen Nagel in die Wand einschlagenzatlouci hřebík do zdi

eisig: Es bläst ein eisiger Wind.Fouká mrazivý vítr.

gehen: Es geht ein kalter Wind.Fouká studený vítr.

kehren: Das Segel kehrt sich nach dem Wind.Plachta se obrací po větru.

klopfen: an die/der Wand klopfenzaťukat na stěnu

lehnen: das Fahrrad an/gegen die Wand lehnenopřít kolo o zeď

stoßen: gegen die Wand stoßennarazit do stěny

Wand: Er wurde weiß wie eine Wand.Zbledl jako stěna.

Wind: Der Wind bläst/legt sich.Vítr vane/utichá.

mírný: meteor. mírný vítrein mäßiger Wind

počasí: za každého počasíbei Wind und Wetter/jedem Wetter

závod: s větrem o závodwie der Wind

drak: pouštět po větru drakaeinen Drachen im Wind (auf)steigen lassen

držet: Hřebík drží ve zdi.Der Nagel hält in der Wand.

fučet: Venku fučí.Draußen windet es.

nabílit: nabílit zdi vápnemdie Wände tünchen

nápor: nápor větruder Ansturm/Anprall des Windes

nárazový: meteor. nárazový vítrböiger Wind

obložit: obložit stěny dřevemWände mit Holz verkleiden

odpadnout: Ze zdi odpadla omítka.Von der Wand ist der Putz abgefallen.

originál: Na stěně visí dva originály.An der Wand hängen zwei Originale.

ovanout: Ovanul nás studený vítr.Es hat uns ein kalter Wind angeweht.

počmárat: počmárat zdi pastelkamiWände mit Buntstiften bekritzeln

postrčit: postrčit skříň ke zdiden Schrank an die Wand rücken

prolínat: Vlhkost prolíná zdmi.Die Nässe dringt durch die Wände durch.

prorazit: Kulky prorazily zeď.Die Kugeln haben die Wand durchschlagen.

provlhlý: provlhlé zdidurchfeuchtete Wände

prudký: prudké větry/deštěheftige Winde/Regenfälle

průzor: průzor ve stěnědas Guckloch in der Wand

převlékat: přen. převlékat kabátden Mantel nach dem Wind(e) drehen

přibít: přibít obraz na zeďdas Bild an die Wand (an)nageln

přijít: Skříň přijde ke stěně.Der Schrank kommt zur Wand.

připevnit: připevnit poličku na zeďdas Regal an der Wand befestigen

připíchnout: připíchnout vyhlášku na zeďdie Anordnung an die Wand festpinnen

připlácnout: připlácnout mouchu na zeďeine Fliege an die Wand drücken

přirazit: Prudce ho přirazil ke zdi.Er hat ihn heftig an die Wand gedrückt.

přisunout: přisunout skříň ke stěněden Schrank an die Wand schieben

přišroubovat: přišroubovat poličku na zeďdas Regal an die Wand anschrauben