Hlavní obsah

winden

Sloveso

Vyskytuje se v

Kopf: mit dem Kopf durch die Wand wollenchtít hlavou prorazit zeď

Teufel: den Teufel an die Wand malenmalovat čerta na zeď

Wand: die (eigenen) vier Wändevlastní čtyři stěny vlastní byt

weiß: weiß wie die Wandbílý/bledý jako stěna

Wind: (schnell) wie der Wind(rychlý) jako vítr

winden: sich windenum etw. vinout se, pnout se kolem čeho o rostlině

abstellen: das Fahrrad an der Wand abstellenodstavit kolo ke zdi

anlehnen: sich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnenopřít se (zády) o stěnu

anmachen: ein Bild an die Wand anmachenpřipevnit obraz na zeď

anpressen: das Ohr an die Wand anpressenpřitisknout ucho na stěnu

bleich: bleich wie eine Wand seinbýt bledý jako stěna

gegen: sich gegen die Wand drehenotočit se ke stěně

mit: mit dem Wind fahrenjet po větru

südlich: südlichen Wind erwartenočekávat jižní vítr

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).

aufprallen: Die Kugel ist auf die Wand aufgeprallt.Koule narazila do zdi.

befestigen: ein Regal an der Wand befestigenpřipevnit poličku ke zdi

blasen: Ein eisiger Wind bläst.Fouká ledový vítr.

darauf: An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.

drängen: j-n an die Wand drängentlačit koho ke zdi

durchbohren: die Wand durchbohrenprovrtat stěnu

durchdringen: sogar die dicksten Wände durchdringenpronikat dokonce i těmi nejtlustšími zdmi

einschlagen: einen Nagel in die Wand einschlagenzatlouci hřebík do zdi

eisig: Es bläst ein eisiger Wind.Fouká mrazivý vítr.

gehen: Es geht ein kalter Wind.Fouká studený vítr.

kehren: Das Segel kehrt sich nach dem Wind.Plachta se obrací po větru.

klopfen: an die/der Wand klopfenzaťukat na stěnu

lehnen: das Fahrrad an/gegen die Wand lehnenopřít kolo o zeď

stoßen: gegen die Wand stoßennarazit do stěny

mírný: ein mäßiger Windmeteor. mírný vítr

počasí: bei Wind und Wetter/jedem Wetterza každého počasí

závod: wie der Winds větrem o závod

drak: einen Drachen im Wind (auf)steigen lassenpouštět po větru draka

držet: Der Nagel hält in der Wand.Hřebík drží ve zdi.

fučet: Draußen windet es.Venku fučí.

nabílit: die Wände tünchennabílit zdi vápnem

nápor: der Ansturm/Anprall des Windesnápor větru

nárazový: böiger Windmeteor. nárazový vítr

obložit: Wände mit Holz verkleidenobložit stěny dřevem

odpadnout: Von der Wand ist der Putz abgefallen.Ze zdi odpadla omítka.

originál: An der Wand hängen zwei Originale.Na stěně visí dva originály.

ovanout: Es hat uns ein kalter Wind angeweht.Ovanul nás studený vítr.

počmárat: Wände mit Buntstiften bekritzelnpočmárat zdi pastelkami

postrčit: den Schrank an die Wand rückenpostrčit skříň ke zdi

prolínat: Die Nässe dringt durch die Wände durch.Vlhkost prolíná zdmi.

prorazit: Die Kugeln haben die Wand durchschlagen.Kulky prorazily zeď.

provlhlý: durchfeuchtete Wändeprovlhlé zdi

prudký: heftige Winde/Regenfälleprudké větry/deště

průzor: das Guckloch in der Wandprůzor ve stěně

převlékat: den Mantel nach dem Wind(e) drehenpřen. převlékat kabát

Fahne: die Fahne nach dem Wind drehentočit se jako korouhvička, být kam vítr tam plášť

přibít: das Bild an die Wand (an)nagelnpřibít obraz na zeď

přijít: Der Schrank kommt zur Wand.Skříň přijde ke stěně.

připevnit: das Regal an der Wand befestigenpřipevnit poličku na zeď

připíchnout: die Anordnung an die Wand festpinnenpřipíchnout vyhlášku na zeď

připlácnout: eine Fliege an die Wand drückenpřiplácnout mouchu na zeď

přirazit: Er hat ihn heftig an die Wand gedrückt.Prudce ho přirazil ke zdi.

přisunout: den Schrank an die Wand schiebenpřisunout skříň ke stěně

přišroubovat: das Regal an die Wand anschraubenpřišroubovat poličku na zeď

přitlačit se: sich an die Wand drückenpřitlačit se ke stěně

rozehnat: Der Wind hat die Wolken vertrieben.Vítr rozehnal mraky.

roznést: Der Wind hat den Staub von den Straßen verbreitet.Vítr roznesl prach ze silnic.

rozvlnit: Der Wind wühlte den Teichspiegel auf.Vítr rozvlnil hladinu rybníka.

rvát: Der Wind reißt die Blätter von den Bäumen.Vítr rve listí ze stromů.

strhat: Plakate von der Wand abreißenstrhat plakáty ze zdi

svištět: Draußen pfeift ein starker Wind.Venku sviští silný vítr.

trčet: Ein Rohr ragte aus der Wand hervor.Ze zdi trčela trubka.

vát: Stürmischer Wind blies vom Meer.Od moře vál prudký vítr.

vestavět: die Schränke in die Wand einbauenvestavět skříně do zdi

vlát: Ihre Haare wehten im Wind.Vlasy jí vlály ve větru.

vypáčit: mit einer Zange den Nagel aus der Wand (heraus)ziehenkleštěmi vypáčit hřebík ze zdi

vyzdobit: alle Wände mit Fresken ausschmückenvyzdobit všechny stěny freskami

vzepřít se: Er stemmte seine Füße gegen die Wand.Vzepřel se nohama o zeď.

zabíjet: die Nägel in die Wand einschlagenzabíjet hřebíky do zdi

zahučet: Der Wind brauste im Schornstein.Vítr zahučel v komíně.

zakouřený: rauchgeschwärzte Wändezakouřené zdi

západ: der Wind von Westenvítr od západu

zavát: Aus Süden wehte ein warmer Wind.Od jihu zavál teplý vítr.

zavlnit se: Das Getreide wogte im Wind.Obilí se ve větru zavlnilo.

zeď: einen Nagel in die Wand schlagenzatlouci hřebík do zdi

zlámat: Der Wind brach die Baumäste.Vítr zlámal větve stromů.

zlomit se: Der Ast ist beim starken Wind abgebrochen.Větev se v silném větru zlomila.

zmítat: Der Wind schleuderte das Schiff hin und her.Vítr zmítal lodí.

zmítat se: Sie windet sich in Krämpfen.Zmítá se v křečích.

ztišit se: Der Wind legte sich.Vítr se ztišil.

zvířit: Der Wind hat die Blätter aufgewirbelt.Vítr zvířil listí.

zvlhlý: feucht gewordene/feuchte Wändezvlhlé zdi

čert: den Teufel an die Wand malenmalovat čerta na zeď

čpět: Es stinkt drei Meilen gegen den Wind.Čpí to na sto honů.

duch: frischen Wind in etw. bringenvnést kam nového ducha

hrách: Das sind Erbsen an die Wand geworfen.Jako když hrách na stěnu hází.

kam: Er hängt den Mantel nach dem Wind.Kam vítr, tam plášť.

plachta: j-m den Wind aus den Segeln nehmenvzít komu vítr z plachet

plášť: den Mantel nach dem Wind hängenbýt kam vítr, tam plášť

sít: Wer Wind sät, wird Sturm ernten.přísl. Kdo seje vítr, sklízí bouři.

stěna: wie gegen eine Wand redenjako když hrách na stěnu hází