Hlavní obsah

nemohoucí

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez entbehren können*

vystát: nemoci vystátnemoci snést nicht ausstehen* können* j-n/etw.

demonstrace: demonstrace mocidie Machtdemonstration

moc: z moci úřednívon Amts wegen

nemoc: dětské nemocidie Kinderkrankheiten

pomoct si: Nemohu si pomoci.Ich kann mir nicht helfen.

případ: pro případ nemocifür einen Krankheitsfall

původce: původce nemocider Krankheitserreger

sloužit: Lituji, nemohu sloužit.Es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.

ženský: ženské nemocidie Frauenkrankheiten

dočkat se: Nemůže se dočkat prázdnin.Sie kann die Ferien kaum erwarten.

dopadnout: To nemůže dopadnout dobře.Das kann nicht gut ausgehen.

dostat se: dostat se k mocian die Macht kommen

dostřelit: Brokovnice nemůže dostřelit daleko.Die Schrotbüchse kann nicht weit tragen.

dovolat se: Nemohu se nikam dovolat.Ich kann keine Verbindung bekommen.

existovat: Jak tady můžeš existovat?Wie kannst du hier leben?

hrozit se: hrozit se nemocisich vor einer Krankheit fürchten

humus: Jak můžeš sedět v tom humusu?Wie kannst du in dieser Sauerei sitzen?

chvíle: Můžeš chvíli počkat?Kannst du einen Moment warten?

: Za to já nemohu.Dafür kann ich nichts.

minout: To nemůžete minout.Das können Sie nicht verfehlen.

možná: Možná bychom mohli ...Vielleicht könnten wir ...

mýlit se: Každý se může mýlit.Jeder kann sich irren.

nabažit se: Nemůže se tě nabažit.Er kann von dir nicht genug bekommen.

nadít se, nadát se: Čeho se od tebe můžeme nadát?Was können wir dir zutrauen?

nahmatat: Nemohl ve tmě nahmatat kliku.Er konnte im Dunkeln die Klinke nicht ertasten.

nastoupit: nastoupit po nemoci do prácenach der Krankheit wieder die Arbeit antreten

nemohoucí: cítit se malý a nemohoucísich klein und machtlos fühlen

nota: nemoci chytit notudie Note nicht treffen können

obložený: Mohu Vám nabídnout obložené chlebíčky?Darf ich Ihnen belegte Brötchen anbieten?

odklidit: Mohl bys odklidit ze stolu?Könntest du den Tisch abräumen/abdecken?

odolat: Nemohl odolat pokušení.Er konnte der Versuchung nicht widerstehen.

odpoutat se: Nemohl se odpoutat od napínavé knížky.Er konnte sich von einem spannenden Buch nicht losreißen.

odřeknout si: Nemohl si odříci skleničku před spaním.Er konnte nicht auf den Schlaftrunk verzichten.

odtrhnout: Nemohl jsem je od sebe odtrhnout.Ich konnte sie nicht auseinander reißen.

osprchovat se: Kde se můžu osprchovat?Wo kann ich mich duschen?

pětka: hovor., přen. Můžeš mi půjčit pětku?Kannst du mir einen Zehner leihen?

pobrat: Nemůžu všechno pobrat.Ich kann nicht alles mitnehmen.

polykat: Nemocný nemůže polykat.Der Kranke kann nicht schlucken.

pomoct: Mohu vám nějak pomoci?Kann ich Ihnen irgendwie helfen?

popojet: Můžeš kousek popojet?Kannst du ein Stück weiter fahren?

představit: Mohu Vám představit pana X?Darf ich Ihnen Herrn X vorstellen?

přerazit se: Může se přerazit, aby jí pomohl.Er kann sich zerreißen, um ihr zu helfen.

přijít: Nemohu na to přijít.Ich kann nicht darauf kommen.

přistavit: Můžete mi přistavit vůz?Können Sie mit dem Wagen vorfahren?

rezervovat: Můžeš si pro mě rezervovat čtvrtek?Kannst du dir den Donnerstag für mich vormerken?

rozeznat: rozeznat příznaky nemocidie Symptome der Krankheit erkennen

rozhoupat se: Nemůžu se k ničemu rozhoupat.Ich kann mich zu nichts aufraffen.

rozhovořit se: Jakmile se rozhovoří, nemůže přestat.Wenn er zu sprechen beginnt, kann er nicht aufhören.

rozměnit: Můžete mi rozměnit?Können Sie mir wechseln?

rozrušení: nemoci usnout rozrušenímvor Aufregung nicht einschlafen können

roztlačit: Můžete mě roztlačit?Könnt ihr mich mal anschieben?

směstnat: Nemůže směstnat šaty do skříně.Er kann die Kleider nicht in den Schrank hineinpressen.

splést se: Splést se může každý.Jeder kann sich irren.

stonat: Nemůžu si dovolit stonat.Ich kann mir nicht leisten, krank zu sein.

tak: Jak můžeš tak lhát?Wie kannst du derart lügen?

třeba: Můžeš jít třeba hned.Du kannst ruhig gleich gehen.

ubezpečit: Mohu tě ubezpečit, že je to odborník.Ich kann dir versichern, dass er ein Spezialist ist.

ujistit: O tom vás mohu ujistit.Ich kann Sie dessen versichern.

utáhnout: Nemohl jsem to finančně utáhnout.Ich konnte es nicht finanziell schaffen.

užitečný: Může ti být užitečný.Der kann dir von Nutzen sein.

volno: Je volno, můžeš jet.Es ist frei, du kannst fahren.

vpředu: Můžu sedět vpředu?Darf ich vorne sitzen?

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Könnten Sie uns fotografieren?

vyhrabat se: Nemůžu se z toho vyhrabat.Ich kann nicht hinauskriechen.

vykročit: Už jsme připraveni, můžeme vykročit.Wir sind schon bereit, wir können losgehen.

vymalovat: Obrázek můžeš vymalovat.Du kannst das Bild ausmalen.

vynahradit: Jak vám to můžu vynahradit?Wie kann ich es Ihnen ersetzen?

vypáčit: Nemůžu vypáčit ten klíč ze zámku.Ich bekomme den Schlüssel nicht aus dem Schloss heraus.

vypnout: Mohl bys vypnout zvuk?Könntest du den Ton ausschalten?

vyrušit: Mohl bych (vás) na chvíli vyrušit?Dürfte ich (euch) für einen Moment stören?

vysypat: Mohl bys vysypat odpadky?Könntest du den Abfall wegschütten?

vyzrát: Nemůžu na něj vyzrát.Ich kann ihm nicht beikommen.

vyzvednout: Můžeš vyzvednout děti ze školy?Kannst du die Kinder von der Schule abholen?

z důvodu: Zrušil účast z důvodu nemoci.Er hat seine Teilnahme aufgrund der Krankheit aufgehoben.

zatelefonovat: Můžeš mi zítra zatelefonovat?Kannst du mich morgen anrufen?

zeptat se: Můžu se tě na něco zeptat?Darf ich dich etwas fragen?

zjistit: Mohl bys to zjistit?Könntest du es feststellen?

zmýlit se: Každý se může zmýlit.Jeder kann sich irren.

dech: kdo nemůže chytit dechj-m bleibt die Luft weg

dnes: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek!Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen!

jed: Na to můžeš vzít jed.Darauf kannst du Gift nehmen.

písemně: To ti můžu dát písemně.Das kann ich dir schriftlich geben.

potřebovat: Nemohu vás tu teď potřebovat.Jetzt kann ich euch hier nicht brauchen.

prst: moci si spočítat co na prstech (jedné ruky)sich etw. an fünf Fingern abzählen können

vypočítat: moci si vypočítat co na prstech (jedné ruky)sich etw. an den (zehn) Fingern abzählen können

zítra: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen.

disponieren: moci disponovat peněziüber sein Geld disponieren können

Herrschaft: dostat se k moci jako nástupcezur Herrschaft gelangen

kraft: z moci/podle zákonakraft eines Gesetzes

Macht: využít/zneužít své mociseine Macht gebrauchen/missbrauchen

abhelfen: zbavit se nemocieiner Krankheit abhelfen

moct: nemoct usnoutnicht einschlafen können

abladen: Kde vás mohu vyložit?přen. Wo kann ich Sie abladen?

allein: Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.Du allein kannst mir noch helfen.

Anfrage: Mohu si dovolit dotaz?Darf ich mir eine Anfrage erlauben?

anrufen: Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?

ausdrücken: nemoci vyjádřit slovy coetw. kaum mit Worten ausdrücken können

aushelfen: Můžete mi půjčit známku?Können Sie mir mit einer Briefmarke aushelfen?

austragen: nemoci donosit dítěein Kind nicht austragen können

beantworten: Na to nemohu/neumím odpovědět.Das kann ich nicht beantworten.

befahren: Zatáčkou se může projet maximální rychlostí 100km/h.Die Kurve kann mit maximal 100 km/h befahren werden.

Begleitung: Mohu vám nabídnout doprovod?Kann ich Ihnen meine Begleitung anbieten?

behandeln: Nemohli bychom to probrat zítra?Können wir das nicht morgen behandeln?

behilflich: Mohu Vám pomoci/být nápomocný?Darf ich Ihnen behilflich sein?

bekannt machen: Mohu vás představit?Darf ich bekannt machen?

bevor: Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.

doch: Vždyť jsem to nemohl vědět!Ich konnte es doch nicht wissen!

dürfen: Mohu vás na chvíli vyrušit?Darf ich Sie kurz stören?

einwechseln: Můžete mi proměnit stokorunu?Können Sie mir einen Hundertkronenschein einwechseln?

empfehlen: Můžete mi doporučit dobrého očního lékaře?Können Sie mir einen guten Augenarzt empfehlen?

entbehren: Už ho zde nemůžeme postrádat.Wir können ihn hier nicht mehr entbehren.

erwachsen: Z toho nemohlo vzejít nic dobrého.Daraus konnte nichts Gutes erwachsen.

finanziell: moci si co finančně dovolitsich etw. finanziell leisten können

finden: Nemůže najít klid.Er kann keine Ruhe finden.

folgen: nemoci pochopit koho/coj-m/etw. nicht folgen können

fragen: Je jen otázkou, zda budu moci přijít.Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.

halten: Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.

helfen: Můžete mi prosím pomoci?Können Sie mir bitte helfen?

immerhin: To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.

indem: Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.

indes, indessen: Zatímco vařím, můžeš prostřít stůl.Indes ich koche, kannst du den Tisch decken.

kein, keine: nemoci vůbec spátkeinen Schlaf finden

klagen: Nemohu si stěžovat.Ich kann nicht klagen.

kommen: dostat se k mocian die Macht kommen

können: Můžeš se na mě spolehnout.Du kannst dich auf mich verlassen.

konzentrieren: V tom hluku se nemohu soustředit (na svou práci).Bei diesem Lärm kann ich mich nicht (auf meine Arbeit) konzentrieren.

lösen: nemoci odtrhnout pohled od koho/čehoden Blick von j-m/etw. nicht lösen können

losgehen: A teď to může začít!Nun kann's losgehen!

mögen: co by mohlo stačit 100 euro jako záloha ap.etw. mag/möge genügen

Möglichkeit: Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?

nachempfinden: Můžeš se vcítit do toho, co se ve mně děje?Kannst du nachempfinden, was in mir vorgeht?

nachts: Když si dám večer kávu, nemůžu v noci usnout.Wenn ich abends Kaffee trinke, kann ich nachts nicht einschlafen.

noch: Mohl byste to ještě jednou zopakovat?Könnten Sie das noch einmal wiederholen?

obgleich: Nemohu přijít, přestože bych rád.Ich kann nicht kommen, obgleich ich gern möchte.

passieren: To se může stát každému.Das kann jedem (mal) passieren.

Puste: nemoci popadnout dechaus der Puste kommen/sein

rennen: Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.Ich rannte, so schnell ich konnte.

rücken: Můžeš se kousek posunout?Kannst du ein Stückchen rücken?

ruhig: Taky by ses mi mohl omluvit!Du könntest dich ruhig bei mir entschuldigen!