Hlavní obsah

gefallen

Slovesogefällt, ie, a

  1. líbit seWie gefällt es dir hier?Jak se ti tady líbí?Die Sache gefällt mir nicht.Ta věc se mi nelíbí.
  2. sich gefallen in etw. Dat libovat si, mít zálibu v čem

Der, podstatné jméno~s, ~

Vyskytuje se v

Apfel: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

Boden: auf fruchtbaren Boden fallenpadnout na úrodnou půdu

Decke: j-m fällt die Decke auf den Kopfkomu padá všechno na hlavu, na koho všechno padá

Fall: der freie Fallvolný pád

Fall: zu Fall kommenzkrachovat nemít úspěch

Fall: etw. Nom ist der Fallje tomu tak, co je ten případ

Fall: gesetzt den Fall, dass..., im Fall(e), dass...pro případ, že..., v případě, že...

Fall: auf jeden Fallv každém případě, na každý pád

Fall: auf keinen Fallv žádném případě, naprosto ne, rozhodně ne

fallen: j-m/etw. zum Opfer fallenpadnout za oběť komu/čemu, stát se obětí koho/čeho

fallen: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

finden: an j-m/etw. Gefallen findenv kom/čem najít zalíbení

Hals: j-m um den Hals fallenpadnout kolem krku komu

Hand: j-m in die Hände fallenspadnout komu do klína majetek ap.

kein, keine: auf keinen Fall, in keinem Fallev žádném případě

Knall: Knall und Fallnenadále, zčistajasna

Kopf: nicht auf den Kopf gefallen seinnebýt padlý na hlavu

lassen: sich etw. Akk gefallen lassennechat si líbit co

Maske: die Maske fallen lassen/von sich werfensundat/odhodit masku ukázat svou pravou tvář

Nase: auf die Nase fallenpadnout na nos neuspět

Rahmen: aus dem Rahmen fallenvybočovat z rámce/mezí

Schoß: j-m in den Schoß fallen(s)padnout do klína komu vítězství ap.

Schuppe: es fällt j-m wie Schuppen von den Augenkomu spadly klapky z očí

stehen: mit j-m/etw. stehen und fallenstát a padat s kým/čím firma ap.

Stein: j-m fiel ein Stein vom Herzenkomu spadl kámen ze srdce

Tür: mit der Tür ins Haus fallenjít přímo na věc, říct na rovinu

Ungnade: bei j-m in Ungnade fallenupadnout u koho v nemilost

Wecker: j-m auf den Wecker gehen/fallenjít komu na nervy, lézt komu krkem

Wort: j-m ins Wort fallenskočit komu do řeči

abfallen: Der Mörtel fällt von der Wand ab.Omítka opadává ze zdi.

Falle: eine Falle aufstellen/legennalíčit/nastražit past

fallen: j-m um den Hals fallenpadnout komu kolem krku

günstig: im günstigsten Fall(e)v nejlepším případě

Held: die gefallenen Heldenpadlí hrdinové

rücklings: rücklings auf den Boden fallenspadnout zády na zem

Wert: im Wert fallenztrácet na hodnotě

abfallen: přen. Die Angst fiel von ihm ab.Spadl z něho strach.

Amnestie: unter die Amnestie fallendostat amnestii

Beute: j-m zur Beute fallenstát se čí kořistí

Boden: auf den/zu Boden fallenspadnout na zem

dieser, diese, dieses: Dieses Kleid gefällt mir gut.Tyto šaty se mi líbí.

Dreck: Er ist in den Dreck gefallen.Spadl do bláta.

einfallen: Mir fällt nichts Besseres ein.Nic lepšího mě nenapadá.

einfallen: Was fällt dir (eigentlich) ein?Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?

einfallen: Plötzlich fiel ihm seine Frau ein.Náhle si vzpomněl na svou ženu.

es: Mir fällt es schwer, nein zu sagen.Je mi zatěžko říci ne.

Extrem: von einem Extrem ins andere fallenjít z (jednoho) extrému do druhého

Fall: Für den Fall, dass...Pro případ, že...

Fall: Was würdest du in meinem Fall tun?Co bys dělal v mém případě?

Falle: in die Falle gehenchytit se do pasti

Falle: in eine Falle geratenocitnout se v pasti

Falle: Ich gehe in die Falle.Jdu do pelechu.

fallen: Der Nebel fällt.Padá mlha.

fallen: Ich bin aus dem Bett gefallen.Spadl jsem z postele.

fallen: Pass auf, fall nicht!Dávej pozor, nespadni!

fallen: Die Aktien fallen.Akcie klesají.

fallen: Dieses Tabu ist jetzt endlich gefallen.Toto tabu konečně padlo.

fallen: Es fällt nicht in meine Zuständigkeit.To nespadá do mé kompetence.

fallen: Das Gebiet ist an Russland gefallen.Území připadlo Rusku.

Feld: im Feld fallenpadnout v boji

Fieber: Das Fieber steigt/fällt.Horečka stoupá/klesá.

Hintern: auf den Hintern fallenpadnout na zadek

jeder, jede, jedes: auf jeden Fallv každém případě

Schnee: Der Schnee fällt/taut.Sníh padá/taje.

schwerfallen: Es fiel ihm schwer, sich bei ihr zu entschuldigen.Bylo mu zatěžko se jí omluvit.

tun: einen Fall tun(s)padnout

tun: j-m einen Gefallen tunudělat laskavost komu

zufallen: Mir fallen schon die Augen zu.Už se mi zavírají oči.

Ohnmacht: in Ohnmacht fallenomdlít, upadnout do mdlob