Hlavní obsah

gut

Vyskytuje se v

Abend: guten Abenddobrý večer

all: Ende gut, alles gut.Konec dobrý, všechno dobré.

anschreiben: bei j-m schlecht/gut angeschrieben seinbýt u koho špatně/dobře zapsaný

beieinander sein: gut/schlecht beieinander seinbýt/nebýt fit zdravý

beraten: gut/schlecht beraten sein(u)dělat dobře/špatně

besser: j-n eines Besseren belehrenotevřít oči komu

besser: um so bessertím líp

drei: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

Ermessen: nach bestem Ermessenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

Fuchs: wo sich die Füchse/Fuchs und Hase Gute Nacht sagenkde lišky dávají dobrou noc

Geschäft: mit etw. ein (gutes) Geschäft machenudělat dobrý obchod s čím

Glück: auf gut Glücknaslepo, nazdařbůh

Haar: kein gutes Haar an j-m/etw. lassennenechat na kom/čem nit(ku) suchou

Hälfte: meine bessere Hälftemoje lepší polovička, manžel/manželka

Hand: in guten Händen seinbýt v dobrých rukou

Hand: Besser einen Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

Hase: wo sich Hase und Fuchs Gute Nacht sagenkde dávají lišky dobrou noc

Jahr: Guten Rutsch ins neue Jahr!Dobrý start do nového roku! silvestrovské přání

Jahr: in den besten Jahrenv nejlepších letech

machen: Mach's gut!Měj se hezky!, Ať se ti daří!, Drž se!

na: na gutno dobře

Nacht: Gute Nacht!Dobrou noc!

nun: nun (gut)no (dobrá), takže, nuže

Ordnung: in schönster/bester Ordnungv nejlepším pořádku

Rutsch: Guten Rutsch!Šťastnou cestu!

Rutsch: Guten Rutsch ins neue Jahr!Dobrý start do nového roku!

Seele: die (gute) Seele etw. Gen seinbýt (dobrá) duše čeho

teuer: Da/Hier ist guter Rat teuer.Tady je každá rada drahá/dobrá.

tun: Besseres zu tun habenmít na práci něco lepšího

Werk: ein gutes Werk tunvykonat dobrý skutek

Wort: für j-n ein (gutes) Wort einlegenztratit za koho (dobré) slovo

Zug: einen guten Zug habenmít dobrý splávek při pití alkoholu

zu viel: zu viel des Guten, des Guten zu viel seinbýt příliš

aber: teuer, aber gutdrahý, ale dobrý

auseinandergehen: im Guten auseinandergehenrozejít se v dobrém

ausschlagen: zum Guten ausschlagenobrátit se k dobrému

besser: in bessere Gesellschaft kommendostat se do lepší společnosti

dank: dank seinem guten Willen/seines guten Willensdíky jeho dobré vůli

dank: dank deiner guten Kenntnissedíky tvým dobrým znalostem

desto: Je eher, desto besser.Čím dříve, tím lépe.

Ding: gute/nützliche Dingedobré/užitečné věci

eher: je eher, um so besserčím dřív, tím líp

halbwegs: halbwegs gutes Wetterjakž takž dobré počasí

Herr: Guten Abend, Herr Direktor!Dobrý večer, pane řediteli!

Idee: eine gute Idee habenmít dobrý nápad

können: gut Deutsch sprechen könnenumět dobře mluvit německy

Kraft: j-n nach besten Kräften beratenporadit komu podle nejlepšího vědomí a svědomí

Morgen: Guten Morgen!Dobré ráno!

Stück: ein ganzes/gutes Stück des Wegescelý/dobrý kus cesty

Voraus: besten/vielen Dank im Vorauspředem mnohokrát děkuji

weitaus: weitaus besserdaleko lépe

abgeben: Er gibt einen guten Polizisten ab.Je ukázkou dobrého policisty.

abheilen: gut abheilende Wundendobře se hojící rány

Abschnitt: Bewahren Sie diesen Abschnitt gut auf!Tento ústřižek dobře uschovejte!

all: j-m alles Gute wünschenpřát komu všechno dobré

allerdings: Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.

allerseits: Guten Abend allerseits!Dobrý večer vespolek!

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

amüsieren: Amüsiert euch gut!Bavte se dobře!, Hezky se bavte!

anfangs: Anfangs ging alles gut.Zpočátku šlo všechno dobře.

ankommen: Seid ihr gut angekommen?Dorazili jste dobře?

Anlage: gute geistige Anlagen zu etw. habenmít dobré psychické předpoklady k čemu, pro co

Appetit: Guten Appetit!Dobrou chuť!

aufheben: Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.

aufpassen: Pass gut auf deine Schwester auf!Dohlédni pořádně na svou sestru!

aushalten: Hier lässt es sich (gut) aushalten!(Docela) se to tu dá vydržet!, Je to tu fajn!

Auskommen: ein (gutes) Auskommen habenmít slušný příjem

befinden: etw. für gut befindenshledat co dobrým

begreifen: Ich kann meinen Freund gut begreifen.Dobře svého přítele chápu.

behalten: gute Laune behaltenuchovat si dobrou náladu

beherrschen: sich gut beherrschen könnenumět se dobře ovládat

bekommen: Der Klimawechsel bekommt dir gut.Změna podnebí ti prospěje.

beraten: Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.

beschlagen: auf naturwissenschaftlichem Gebiet gut beschlagen seindobře se vyznat v přírodních vědách

besser: Sag es besser!Řekni to lépe!

besser: hovor. Besser ist besser.Jistota je jistota.

Besserung: Gute Besserung!Brzké uzdravení!

best(er,e,es): meine beste Freundinmoje nejlepší přítelkyně

beziehen: ein gutes Gehalt beziehenbrát dobrý plat

Beziehung: mit/zu j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhaltenudržovat s kým dobré mezilidské vztahy

bringen: j-m eine (gute) Nachricht bringenpřinést komu (dobrou) zprávu

bringen: etw. gut bringendobře zvládnout co

damit: Er spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

Dienst: j-m einen guten/großen Dienst erweisenprokázat komu dobrou/velkou službu

dieser, diese, dieses: Dieses Kleid gefällt mir gut.Tyto šaty se mi líbí.

durchdenken: ein gut durchdachter Plandobře promyšlený plán

Eindruck: einen guten Eindruck von etw. habenmít z čeho dobrý dojem

einfallen: Mir fällt nichts Besseres ein.Nic lepšího mě nenapadá.