Hlavní obsah

stehen

Slovesostand, h./SüD,ÖrD,SwDi. gestanden

 1. stát rovně ap.hinter dem Haus stehenstát za domemin der Tür stehenstát ve dveříchin einer Reihe stehenstát v řaděvor einer Entscheidung stehenstát před rozhodnutímDer Stuhl steht neben dem Tisch.Židle stojí vedle stolu.Die Teller stehen schon auf dem Tisch.Talíře jsou již na stole.
 2. auf etw. Dat být na čem, ukazovat co hodnotuDas Thermometer steht auf 20 Grad.Teploměr ukazuje 20 stupňů.
 3. stát, zastavit na křižovatce ap.
 4. stát, nefungovat
 5. sich stehen hovor.irgendwie stát si, dařit se jak finančně
 6. mit j-m vycházet s kým
 7. bei j-m záležet na komEs steht (ganz) bei dir, ob ...Záleží to jen na tobě, jestli ...
 8. hovor.být hotový postavený, napsaný ap., platit dohoda ap.Der Deal steht.Platí., Domluveno.Die Aufgabe muss morgen stehen.Úkol musí být zítra hotový.
 9. für etw. ručit za co za kvalitu ap., garantovat cofür die Firma stehenručit za firmu
 10. für etw. zastupovat, vyjadřovat coDieses Beispiel steht für viele.Tento příklad vyjadřuje mnohé.
 11. zu j-m/etw. hlásit se ke komu/ čemu, posuzovat, hodnotit koho/co
 12. zu j-m, hinter j-m stát při kom, podporovat kohozum Kollegen stehenstát při kolegovihinter dem Bruder stehenstát při bratrovi
 13. über etw. Dat být, mít nadhled nad čím
 14. užívá se společně s podstatným jménem k opisu slovesj-m zur Verfügung stehenbýt k dispozici komuin Blüte stehenbýt v plném květu, kvéstunter Verdacht stehenbýt v podezřeníunter Spannung stehenbýt pod napětím
 15. irgendwie stát/vést si, být na tom jakWie steht's?Jak se daří?Es steht mit ihm gut.Je na tom dobře., Vypadá to s ním dobře.
 16. padnout, slušet o oblečení ap.Die Bluse steht ihr.Halenka jí sluší.
 17. hovor.auf j-n/etw. být na koho/co, mít velmi rád koho/coauf Blondinen stehenbýt na blondýny

Slovesostand, h./SüD,ÖrD,SwDi. gestanden

 1. mit j-m/etw. stehen und fallen stát a padat s kým/čím firma ap.
 2. j-m bis zum Hals(e) stehen hovor.lézt krkem komu
 3. (nicht) in j-s Macht stehen (ne)být v moci koho
 4. wie angewurzelt (da)stehen stát jako přikovaný
 5. Das steht auf einem anderen Blatt. To je jiná kapitola.
 6. auf eigenen Füßen/Beinen stehen stát na vlastních nohách
 7. nicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht (už) nevědět, kde člověku hlava stojí
 8. hoch im Kurs stehen být v kurzu vysoce ceněný
 9. j-m Modell stehen stát komu modelem
 10. unter dem Pantoffel stehen hovor.být pod pantoflem
 11. in j-s Schatten stehen stát ve stínu koho
 12. Schlange stehen stát frontu/ve frontě

Vyskytuje se v

Alkohol: unter Alkohol stehenbýt pod vlivem alkoholu

all: j-m stehen alle Türen offenkdo má všechny dveře dokořán

allein: allein stehenbýt sólo

angewurzelt: wie angewurzelt (da)stehen/stehen bleiben(zůstat) stát jako přikovaný

Bein: auf eigenen Beinen stehenstát na vlastních nohou

Bein: mit beiden Beinen im Leben stehenstát oběma nohama (pevně) na zemi být realista

Bein: mit einem Bein im Gefängnis stehenbýt jednou nohou v kriminále

dastehen: Er stand wie ein begossener Pudel da.Stál tam jak zmoklá slepice.

Ding: über den Dingen stehenbýt nad věcí

Flamme: in (hellen) Flammen stehenbýt/stát v plamenech

Fuß: auf eigenen Füßen stehenstát na vlastních nohách

Gericht: vor Gericht stehenstát před soudem

Grab: mit einem Fuß/Bein im Grabe stehenbýt jednou nohou v hrobě

Grab: am Rande des Grabes stehenbýt nad hrobem

Haar: j-m stehen die Haare zu Bergekomu vstávají vlasy hrůzou ap.

Kante: auf der Kante (stehen)(mít) na kahánku

Kopf: nicht wissen, wo einem der Kopf stehtnevědět, kde člověku hlava stojí

Kreuzweg: am Kreuzweg stehen, an einen Kreuzweg gekommen seinstát na křižovatce, dostat se na křižovatku muset se rozhodnout

Kurs: bei j-m hoch im Kurs stehenbýt u koho v kurzu zpěvák, kniha ap.

Matte: auf der Matte stehenbýt připravený/nachystaný brzy ráno ap.

Modell: j-m Modell stehen/sitzenstát/sedět komu modelem

Nase: etw. Akk vor der Nase haben, vor j-s Nase liegen/stehenmít co pod/před nosem

Pantoffel: unter dem Pantoffel stehenbýt pod pantoflem

Papier: (nur) auf dem Papier (be)stehenbýt jen na papíře

Pate: bei etw. Pate stehenbýt kmotrem čeho

Plan: auf dem Plan stehenbýt v plánu

Posten: auf verlorenem Posten stehenbojovat předem prohranou bitvu

Posten: Posten stehenbýt na stráži

Preis: hoch im Preis stehenmít vysokou cenu

Programm: auf dem Programm stehenbýt na programu naplánované

Regen: j-n im Regen (stehen) lassen, in den Regen stellennechat koho ve štychu

Schatten: in j-s Schatten stehenstát v čím stínu

Scheideweg: am Scheideweg stehenstát na životní křižovatce

Scheiße: j-m steht die Scheiße bis zum Halskdo je ve sračkách/v bryndě/v tom až po uši

Schlauch: auf dem Schlauch stehenstát si na vedení

Schmiere: Schmiere stehenhlídat, strážit, dělat zeď

Spiel: auf dem Spiel stehenbýt ve hře

Stand: aus dem Stand (heraus)bez přípravy, spatra

stehen bleiben: Wo sind wir stehen geblieben?Kde jsme skončili? v rozhovoru

teuer: j-n, j-m teuer zu stehen kommenpřijít koho draze

Tür: etw. Nom steht vor der Türco je za dveřmi Vánoce ap.

Vordergrund: im Vordergrund stehenstát v popředí

Wasser: das Wasser steht j-m bis zum Halskomu teče (voda) do bot

Weg: auf halbem Weg(e) stehen bleibenzůstat trčet v půli cesty

Weg: j-m/etw. im Weg(e) stehenstát komu/čemu v cestě

Zweifel: außer (allem) Zweifel stehenbýt mimo (vší) pochybnost

andersherum: andersherum stehenstát obráceně

auseinander: ein bisschen auseinander stehenstát nepatrně od sebe

beiseite: Sie stand beiseite.Stála stranou.

Kauf: zum Kauf stehenbýt na prodej

Kommando: unter j-s Kommando stehenbýt pod velením koho

Kontakt: mit j-m in Kontakt stehen/bleibenbýt/zůstat ve spojení s kým

Macht: alles tun, was in j-s Macht steht/liegtudělat vše, co je v čí moci

nahe: mit j-m in naher Beziehung stehenmít důvěrný vztah s kým

Schlange: Schlange stehenstát ve frontě/v řadě

Verbindung: mit etw. in Verbindung stehensouviset, být v souvislosti s čím

Verdacht: in/unter Verdacht stehenbýt podezřelý/v podezření

Verfügung: j-m zur Verfügung stehenbýt komu k dispozici o věci

versteinert: wie versteinert stehenstát jako zkamenělý

Weg: j-m stehen alle Wege offenkdo má všechny dveře otevřené

Zentrum: im Zentrum von etw. stehenstát ve středu čeho pozornosti ap.

Abseits: im Abseits stehenbýt v ofsajdu

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).

aneinander: Die Zelte stehen dicht aneinander.Stany stojí těsně u sebe.

Anklage: unter Anklage stehenbýt obviněný

anstehen: Heute steht eine Menge Arbeit an!Dnes je na řadě spousta práce!

Aufsicht: unter ärztlicher Aufsicht stehenbýt pod lékařským dohledem

Beantwortung: Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.Stále chybí odpověď na mou otázku.

Befehl: unter j-s Befehl stehenbýt pod velením koho

Beruf: im Beruf stehenbýt zaměstnaný

Beziehung: in Beziehung zu etw. stehenbýt ve vztahu, mít vztah k čemu

Blickpunkt: přen. im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehenbýt v centru zájmu veřejnosti

Brand: in Brand stehenhořet, být v ohni

Brett: auf den Brettern stehenstát na prknech

Brust: bis zur Brust im Wasser stehenstát ve vodě po prsa

damit: Wie steht's damit?Jak to s tím vypadá?

darauf: An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.

dastehen: Jetzt steht er ganz anders da.Teď je na tom úplně jinak.

Druck: unter Druck stehenbýt pod tlakem

feststehen: Steht schon fest, wann sie heiraten?Už je jisté, kdy se vezmou?

freistehen: Es steht ihm frei, ob er kommt.Záleží na něm, jestli přijde.

Gefängnis: Auf Steuerbetrug steht Gefängnis.Za daňový podvod je vězení.

gegenüber: Ihr Haus steht gegenüber der Kirche.Její dům stojí naproti kostelu.

Korrespondenz: mit j-m in Korrespondenz stehenbýt s kým v písemném styku

nachstehen: Er steht seinem Bruder in nichts nach.Za svým bratrem v ničem nezaostává.

Nadel: Die Nadel steht still.Střelka je v klidu.

Schutz: unter j-s Schutz stehenbýt pod čí ochranou

Stand: aus dem Stand springenskákat ze stoje

Stand: einen festen Stand habenstát pevně, mít pevný postoj

Stand: ein Stand mit Süßigkeitenstánek se sladkostmi