Hlavní obsah

Stand

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. stoj, stáníaus dem Stand springenskákat ze stojeeinen festen Stand habenstát pevně, mít pevný postoj
  2. stanoviště, stání taxíků ap.
  3. střelecké stanoviště, střelnice
  4. (prodejní) stánek/krámekein Stand mit Süßigkeitenstánek se sladkostmi
  5. box (ve stáji), stání
  6. stav, úroveň vývoje ap.der jetzige Stand der Forschungnynější stav výzkumuDer Garten ist in gutem Stand.Zahrádka je v dobrém stavu.
  7. (rodinný) stav
  8. postavení, stav v práci
  9. stav, společenská třída

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. aus dem Stand (heraus) hovor.bez přípravy, spatra

Vyskytuje se v

Alkohol: unter Alkohol stehenbýt pod vlivem alkoholu

all: j-m stehen alle Türen offenkdo má všechny dveře dokořán

allein: allein stehenbýt sólo

angewurzelt: wie angewurzelt (da)stehen/stehen bleiben(zůstat) stát jako přikovaný

Bein: auf eigenen Beinen stehenstát na vlastních nohou

Bein: mit beiden Beinen im Leben stehenstát oběma nohama (pevně) na zemi být realista

Bein: mit einem Bein im Gefängnis stehenbýt jednou nohou v kriminále

dastehen: Er stand wie ein begossener Pudel da.Stál tam jak zmoklá slepice.

Ding: über den Dingen stehenbýt nad věcí

Flamme: in (hellen) Flammen stehenbýt/stát v plamenech

Fuß: auf eigenen Füßen stehenstát na vlastních nohách

Gericht: vor Gericht stehenstát před soudem

Grab: mit einem Fuß/Bein im Grabe stehenbýt jednou nohou v hrobě

Grab: am Rande des Grabes stehenbýt nad hrobem

Haar: j-m stehen die Haare zu Bergekomu vstávají vlasy hrůzou ap.

Kante: auf der Kante (stehen)(mít) na kahánku

Kopf: nicht wissen, wo einem der Kopf stehtnevědět, kde člověku hlava stojí

Kreuzweg: am Kreuzweg stehen, an einen Kreuzweg gekommen seinstát na křižovatce, dostat se na křižovatku muset se rozhodnout

Kurs: bei j-m hoch im Kurs stehenbýt u koho v kurzu zpěvák, kniha ap.

Matte: auf der Matte stehenbýt připravený/nachystaný brzy ráno ap.

Modell: j-m Modell stehen/sitzenstát/sedět komu modelem

Nase: etw. Akk vor der Nase haben, vor j-s Nase liegen/stehenmít co pod/před nosem

Pantoffel: unter dem Pantoffel stehenbýt pod pantoflem

Papier: (nur) auf dem Papier (be)stehenbýt jen na papíře

Pate: bei etw. Pate stehenbýt kmotrem čeho

Plan: auf dem Plan stehenbýt v plánu

Posten: auf verlorenem Posten stehenbojovat předem prohranou bitvu

Posten: Posten stehenbýt na stráži

Preis: hoch im Preis stehenmít vysokou cenu

Programm: auf dem Programm stehenbýt na programu naplánované

Regen: j-n im Regen (stehen) lassen, in den Regen stellennechat koho ve štychu

Schatten: in j-s Schatten stehenstát v čím stínu

Scheideweg: am Scheideweg stehenstát na životní křižovatce

Scheiße: j-m steht die Scheiße bis zum Halskdo je ve sračkách/v bryndě/v tom až po uši

Schlauch: auf dem Schlauch stehenstát si na vedení

Schmiere: Schmiere stehenhlídat, strážit, dělat zeď

Spiel: auf dem Spiel stehenbýt ve hře

stehen: sich stehenirgendwie stát si, dařit se jak finančně

stehen: mit j-m/etw. stehen und fallenstát a padat s kým/čím firma ap.

stehen: j-m bis zum Hals(e) stehenlézt krkem komu

stehen: (nicht) in j-s Macht stehen(ne)být v moci koho

stehen: wie angewurzelt (da)stehenstát jako přikovaný

stehen: Das steht auf einem anderen Blatt.To je jiná kapitola.

stehen: auf eigenen Füßen/Beinen stehenstát na vlastních nohách

stehen: nicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht(už) nevědět, kde člověku hlava stojí

stehen: hoch im Kurs stehenbýt v kurzu vysoce ceněný

stehen: j-m Modell stehenstát komu modelem

stehen: unter dem Pantoffel stehenbýt pod pantoflem

stehen: in j-s Schatten stehenstát ve stínu koho

stehen: Schlange stehenstát frontu/ve frontě

stehen bleiben: Wo sind wir stehen geblieben?Kde jsme skončili? v rozhovoru

teuer: j-n, j-m teuer zu stehen kommenpřijít koho draze

Tür: etw. Nom steht vor der Türco je za dveřmi Vánoce ap.

Vordergrund: im Vordergrund stehenstát v popředí

Wasser: das Wasser steht j-m bis zum Halskomu teče (voda) do bot

Weg: auf halbem Weg(e) stehen bleibenzůstat trčet v půli cesty

Weg: j-m/etw. im Weg(e) stehenstát komu/čemu v cestě

Zweifel: außer (allem) Zweifel stehenbýt mimo (vší) pochybnost

andersherum: andersherum stehenstát obráceně

auseinander: ein bisschen auseinander stehenstát nepatrně od sebe

beiseite: Sie stand beiseite.Stála stranou.

Kauf: zum Kauf stehenbýt na prodej

Kommando: unter j-s Kommando stehenbýt pod velením koho

Kontakt: mit j-m in Kontakt stehen/bleibenbýt/zůstat ve spojení s kým

Macht: alles tun, was in j-s Macht steht/liegtudělat vše, co je v čí moci

nahe: mit j-m in naher Beziehung stehenmít důvěrný vztah s kým

Schlange: Schlange stehenstát ve frontě/v řadě

Verbindung: mit etw. in Verbindung stehensouviset, být v souvislosti s čím

Verdacht: in/unter Verdacht stehenbýt podezřelý/v podezření

Verfügung: j-m zur Verfügung stehenbýt komu k dispozici o věci

versteinert: wie versteinert stehenstát jako zkamenělý

Weg: j-m stehen alle Wege offenkdo má všechny dveře otevřené

Zentrum: im Zentrum von etw. stehenstát ve středu čeho pozornosti ap.

Abseits: im Abseits stehenbýt v ofsajdu

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).

aneinander: Die Zelte stehen dicht aneinander.Stany stojí těsně u sebe.

Anklage: unter Anklage stehenbýt obviněný

anstehen: Heute steht eine Menge Arbeit an!Dnes je na řadě spousta práce!

Aufsicht: unter ärztlicher Aufsicht stehenbýt pod lékařským dohledem

Beantwortung: Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.Stále chybí odpověď na mou otázku.

Befehl: unter j-s Befehl stehenbýt pod velením koho

Beruf: im Beruf stehenbýt zaměstnaný

Beziehung: in Beziehung zu etw. stehenbýt ve vztahu, mít vztah k čemu

Blickpunkt: přen. im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehenbýt v centru zájmu veřejnosti

Brand: in Brand stehenhořet, být v ohni

Brett: auf den Brettern stehenstát na prknech

Brust: bis zur Brust im Wasser stehenstát ve vodě po prsa

damit: Wie steht's damit?Jak to s tím vypadá?

darauf: An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.

dastehen: Jetzt steht er ganz anders da.Teď je na tom úplně jinak.