Hlavní obsah

Stand

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. stoj, stáníaus dem Stand springenskákat ze stojeeinen festen Stand habenstát pevně, mít pevný postoj
  2. stanoviště, stání taxíků ap.
  3. střelecké stanoviště, střelnice
  4. (prodejní) stánek/krámekein Stand mit Süßigkeitenstánek se sladkostmi
  5. box (ve stáji), stání
  6. stav, úroveň vývoje ap.der jetzige Stand der Forschungnynější stav výzkumuDer Garten ist in gutem Stand.Zahrádka je v dobrém stavu.
  7. (rodinný) stav
  8. postavení, stav v práci
  9. stav, společenská třída

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. aus dem Stand (heraus) hovor.bez přípravy, spatra

Vyskytuje se v

all: kdo má všechny dveře dokořánj-m stehen alle Türen offen

allein: být sóloallein stehen

angewurzelt: (zůstat) stát jako přikovanýwie angewurzelt (da)stehen/stehen bleiben

Bein: stát na vlastních nohouauf eigenen Beinen stehen

dastehen: Stál tam jak zmoklá slepice.Er stand wie ein begossener Pudel da.

Ding: být nad věcíüber den Dingen stehen

Flamme: být/stát v plamenechin (hellen) Flammen stehen

Fuß: stát na vlastních noháchauf eigenen Füßen stehen

Gericht: stát před soudemvor Gericht stehen

Grab: být jednou nohou v hroběmit einem Fuß/Bein im Grabe stehen

Haar: komu vstávají vlasy hrůzou ap.j-m stehen die Haare zu Berge

Kante: (mít) na kahánkuauf der Kante (stehen)

Kopf: nevědět, kde člověku hlava stojínicht wissen, wo einem der Kopf steht

Kreuzweg: stát na křižovatce, dostat se na křižovatku muset se rozhodnoutam Kreuzweg stehen, an einen Kreuzweg gekommen sein

Kurs: být u koho v kurzu zpěvák, kniha ap.bei j-m hoch im Kurs stehen

Matte: být připravený/nachystaný brzy ráno ap.auf der Matte stehen

Modell: stát/sedět komu modelemj-m Modell stehen/sitzen

Nase: mít co pod/před nosemetw. Akk vor der Nase haben, vor j-s Nase liegen/stehen

Pantoffel: být pod pantoflemunter dem Pantoffel stehen

Papier: být jen na papíře(nur) auf dem Papier (be)stehen

Pate: být kmotrem čehobei etw. Pate stehen

Plan: být v plánuauf dem Plan stehen

Posten: bojovat předem prohranou bitvuauf verlorenem Posten stehen

Preis: mít vysokou cenuhoch im Preis stehen

Programm: být na programu naplánovanéauf dem Programm stehen

Regen: nechat koho ve štychuj-n im Regen (stehen) lassen, in den Regen stellen

Schatten: stát v čím stínuin j-s Schatten stehen

Scheideweg: stát na životní křižovatceam Scheideweg stehen

Scheiße: kdo je ve sračkách/v bryndě/v tom až po ušij-m steht die Scheiße bis zum Hals

Schlauch: stát si na vedeníauf dem Schlauch stehen

Schmiere: hlídat, strážit, dělat zeďSchmiere stehen

Spiel: být ve hřeauf dem Spiel stehen

Stand: bez přípravy, spatraaus dem Stand (heraus)

stehen: irgendwie stát si, dařit se jak finančněsich stehen

stehen bleiben: Kde jsme skončili? v rozhovoruWo sind wir stehen geblieben?

teuer: přijít koho drazej-n, j-m teuer zu stehen kommen

Tür: co je za dveřmi Vánoce ap.etw. Nom steht vor der Tür

Vordergrund: stát v popředíim Vordergrund stehen

Wasser: komu teče (voda) do botdas Wasser steht j-m bis zum Hals

Weg: zůstat trčet v půli cestyauf halbem Weg(e) stehen bleiben

Zweifel: být mimo (vší) pochybnostaußer (allem) Zweifel stehen

andersherum: stát obráceněandersherum stehen

auseinander: stát nepatrně od sebeein bisschen auseinander stehen

beiseite: Stála stranou.Sie stand beiseite.

Kauf: být na prodejzum Kauf stehen

Kommando: být pod velením kohounter j-s Kommando stehen

Kontakt: být/zůstat ve spojení s kýmmit j-m in Kontakt stehen/bleiben

Macht: udělat vše, co je v čí mocialles tun, was in j-s Macht steht/liegt

nahe: mít důvěrný vztah s kýmmit j-m in naher Beziehung stehen

Schlange: stát ve frontě/v řaděSchlange stehen

Verbindung: souviset, být v souvislosti s čímmit etw. in Verbindung stehen

Verdacht: být podezřelý/v podezřeníin/unter Verdacht stehen

Verfügung: být komu k dispozici o věcij-m zur Verfügung stehen

versteinert: stát jako zkamenělýwie versteinert stehen

Zentrum: stát ve středu čeho pozornosti ap.im Zentrum von etw. stehen

Abseits: být v ofsajduim Abseits stehen

abstehen: Skříň stojí příliš daleko (od stěny).Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.

aneinander: Stany stojí těsně u sebe.Die Zelte stehen dicht aneinander.

Anklage: být obviněnýunter Anklage stehen

anstehen: Dnes je na řadě spousta práce!Heute steht eine Menge Arbeit an!

Aufsicht: být pod lékařským dohledemunter ärztlicher Aufsicht stehen

Beantwortung: Stále chybí odpověď na mou otázku.Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.

Befehl: být pod velením kohounter j-s Befehl stehen

Beruf: být zaměstnanýim Beruf stehen

Beziehung: být ve vztahu, mít vztah k čemuin Beziehung zu etw. stehen

Blickpunkt: být v centru zájmu veřejnostipřen. im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen

Brand: hořet, být v ohniin Brand stehen

Brett: stát na prknechauf den Brettern stehen

Brust: stát ve vodě po prsabis zur Brust im Wasser stehen

damit: Jak to s tím vypadá?Wie steht's damit?

darauf: Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.

Druck: být pod tlakemunter Druck stehen

feststehen: Už je jisté, kdy se vezmou?Steht schon fest, wann sie heiraten?

freistehen: Záleží na něm, jestli přijde.Es steht ihm frei, ob er kommt.

Gefängnis: Za daňový podvod je vězení.Auf Steuerbetrug steht Gefängnis.

gegenüber: Její dům stojí naproti kostelu.Ihr Haus steht gegenüber der Kirche.

Korrespondenz: být s kým v písemném stykumit j-m in Korrespondenz stehen

nachstehen: Za svým bratrem v ničem nezaostává.Er steht seinem Bruder in nichts nach.

Nadel: Střelka je v klidu.Die Nadel steht still.

Alkohol: být pod vlivem alkoholuunter Alkohol stehen

dispozice: být k dispozicizur Verfügung stehen

fronta: stát ve frontěin der Schlange stehen

nahoře: být nahoře v seznamuoben auf der Liste stehen

písemný: udržovat písemný styk s kýmim Schriftverkehr mit j-m stehen

pozornost: být středem pozornostiim Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen

práh: přen. být na prahu životaan der Schwelle zum Tod stehen

proud: co je pod proudemetw. steht unter Strom

stát: stát na strážiWache stehen

vzhůru: co je vzhůru nohamaetw. steht auf dem Kopf, etw. geht rund

bariéra: stát za bariérouhinter der Barriere stehen

centrum: stát v centru zájmuim Zentrum des Interesses stehen

dál: Stojí o kus dál.Er steht ein Stück weiter.

dlužník: Zůstávám vaším dlužníkem.Ich stehe in Ihrer Schuld.

docela: Docela ti to sluší.Das steht dir ganz gut.

finále: být ve fináleim Finale stehen

hned: Stál hned vedle.Er stand gleich daneben.

hnutí: stát bez hnutíregungslos stehen

hrbit se: Nehrb se! stůj rovněSteh gerade!

moc: To není v mé moci.Das steht nicht in meiner Macht.

moct: Tady nemůžete stát.Hier dürfen Sie nicht stehen.

napětí: žít v neustálém napětíunter ständigem Stress stehen

napravo: stát napravo od oknarechts vom Fenster stehen

naráz: Auto naráz zastavilo.Das Auto ist plötzlich stehen geblieben.

nastojato: skladovat co nastojatoetw. stehend aufbewahren

nejistý: stát na nejistých nohouauf unsicheren Beinen stehen

netrhnout se: V kanceláři se telefony netrhnou.Im Büro stehen die Telefone nicht still.

ohromně: Ohromně ti to dnes sluší.Heute steht es dir großartig.

okolo: Stál uprostřed, ostatní okolo.Er stand in der Mitte, die anderen ringsherum.

pás: stát ve vodě po pásim Wasser bis zur Taille stehen

pasovat: To ti pasuje.Das passt/steht dir gut.

periferie: být na periferii zájmůam Rande der Interessen stehen

pod, pode: být pod proudemunter Strom stehen

proti: Stáli proti sobě.Sie standen sich gegenüber.

před, přede: stát před volbouvor der Wahl stehen

překážet: Nepřekážej tady!Steh nicht im Weg rum!

při: Jsem při tobě.Ich stehe dir bei., Ich stehe an deiner Seite.

přímo: stát přímogerade stehen

pult: stát za pultemhinter dem Ladentisch stehen

seknout: Ty nové šaty ti seknou!Das neue Kleid steht dir!

stráž: stát na strážiWache stehen

svíčka: stát rovně jako svíčkakerzengerade stehen

sypat: Počítačová firma dnes dobře sype.Eine Computerfirma steht heute gut im Preis.

šok: být v šokuunter Schock stehen

špička: stát na špičkáchauf den Zehen stehen

těsně: Stáli těsně vedle sebe.Sie standen eng nebeneinander.

tón: Sluší mu teplé tóny.Ihm stehen warme Farbtöne.

uprostřed: stát uprostřed náměstíin der Mitte des Platzes stehen, mitten auf dem Platz stehen

ustálit se: Ručička váhy se ustálila.Der Zeiger der Waage blieb stehen.

vést si: vést si slušněsich gut stehen

vevnitř: stát vevnitř čehoinnerhalb etw. Gen stehen

vprostřed: zůstat stát vprostřed sálumitten im Saal stehen bleiben

vypnout: Vypnul budík a vstal.Er machte den Wecker aus und stand auf.

vystát: vystát dlouhou frontuin einer langen Schlange stehen

záda: Stáli zády k sobě.Sie standen Rücken an Rücken.

zástup: stát v zástupuin Reihe stehen

zle: Vede se mu zle.Es geht ihm schlecht., Es steht schlimm mit ihm.

žebříček: stát vysoko na společenském žebříčkuauf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehen

debata: hovor. To je bez debaty.Das steht nicht zur Debatte.

dveře: kdo má všechny dveře otevřenéj-m stehen alle Türen offen

hrom: Zůstal, jako kdyby do něj hrom uhodil.Er stand da wie vom Blitz getroffen.

kde: Nevím, kde mi hlava stojí.Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.

kolébka: přen. stát u kolébky čehoan der Wiege etw. Gen stehen

kontrola: být pod kontrolouunter Kontrolle stehen

korespondence: vést korespondenci s kýmmit j-m im Briefwechsel stehen

noha: stát na hliněných nohouauf wackeligen Beinen stehen

pozadí: stát v pozadí čehoim Hintergrund etw. Dat stehen

psát: To si piš!Das steht fest!

rozum: Zůstává nad tím rozum stát.Da bleibt einem der Verstand stehen.