Hlavní obsah

che

Zájmeno

 1. který, jenž, co vztažnéQuell'uomo che tu hai visto ...Ten muž, kterého jsi viděl ...Il giornale che mi hai dato ...Ten časopis, cos mi dal ...il checož
 2. kdy, co s časovým údajemIl giorno che sono ...Ten den, kdy jsem ...
 3. co věc, myšlenka ap.Non c'è di che.Není zač.Non hai di che lamentarti.Nemáš si nač stěžovat.un (certo) che, (un) non so cheněco, cosi nekonkrétního
 4. che (cosa) co tázacíChe stai facendo?Co děláš?A che (cosa) serve?, A che pro?K čemu to je (dobré)?Di che cosa parli?O čem to mluvíš?

Přídavné jméno

 1. jaký, který tázacíChe giorno è oggi?Co je dnes za den?A che ora?V kolik hodin?
 2. ale zesílení ve zvoláníChe bello!To je ale krása!Che macchina!To je ale auto!Che buono!Mňam!, To je dobrota!Che sì!Ale jistě!, Jasně!

Spojka

 1. žeDubito che arrivi.Pochybuji, že přijede.forse che (no)možná že (ne)nel caso che ...v případě, že ...posto che ..., a patto che ...za předpokladu, že ..., pokud ...
 2. aby s konjunktivemÈ inutile che tu lo faccia.Nemá cenu, abys to dělal.Bada che tutto proceda bene.Postarej se, aby všechno proběhlo v pořádku.
 3. è che totiž, jde o to, ženon è che ...ne, že by ...
 4. že, uvozuje míruEro così ubriaco che mi addormentai.Byl jsem tak opilý, že jsem usnul.
 5. protože, vždyť, jelikož uvození příčinyVestiti che fa freddo.Obleč se, (vždyť) je zima.
 6. když, co časověSono tre mesi che non lo vedo.Jsou to tři měsíce, co jsem ho neviděl.
 7. dopo/prima che ...poté/předtím co ...ogni volta chepokaždé, když ...una volta chejakmile (jednou), když už
 8. než srovnávání, preference ap.Sono più che certo.Jsem si víc než jistý.Preferisco guardare la TV piuttosto che leggere.Raději se dívám na televizi, než čtu.Non posso altro che ...Nemůžu jinak než ...
 9. senza che aniž by
 10. , nechť nepřímý příkazChe venga!Ať přijde!
 11. že by pochybnost, domněnka ap.Che sia lei?Že by to byla ona?
 12. sia che... sia che, o che... o che ... ... nebo ...
 13. tanto ... che ... jak ... tak ..., stejně ... jako ...

Vyskytuje se v

certo: certo che ...jistě že ..., jasně že ...

cosa: (che) cosaco v otázkách

credere: credere chemyslet si, že, domnívat se, že, mít za to, že

curare: curare chepostarat se, aby, zajistit, aby ...

dopo: dopo (che)poté co, jakmile

eccetto: eccetto cheleda(že)

malgrado: malgrado (che)ačkoli, přestože (že) následuje sloveso v konjunktivu

nonostante: nonostante (che)ačkoli, i když, třebaže

supposto: supposto cheza předpokladu, že

tanto: tanto ... che ...tak ... že ...

togliere: ciò/questo non toglie che ...což ale neznamená, že ..., což nic nemění na tom, že ...

altro: più che altropředevším, víc než cokoli jiného

ammesso: ammesso che...dejme tomu, že..., za předpokladu, že..., pokud...

ammettere: Ammettiamo che ...Připusťme, že ...

andare: Come va che ...?Jak to že ...?

anzi: che anziprávě naopak, ale kdepak

anzi: anzi che nospíše

avanti: avanti chedřív než

beninteso: beninteso chepokud, za předpokladu (že)

bordello: Che bordello!To je bordel!

cazzo: col cazzo (che)ani (za) hovno, ani kdyby ses posral

certificare: Si certifica che ...Tímto potvrzujeme/osvědčujeme, že ...

ciò: ciò cheto, co

coloro: coloro che ...ti, co/kteří ...

compassione: přen. che fa compassionežalostný, ubohý kvalita ap.

concesso: concesso che...za předpokladu, že..., dejme tomu, že...

condizione: a condizione chepod podmínkou, že, za podmínky, že, za předpokladu, že

considerare: considerato che...když uvážíme, že...

considerato: considerato chevzhledem k tomu, že

contare: persone che contanovýznamní lidé

contento: essere contento che/di fare qc ...být rád, že ...

conto: fare conto che qcpočítat s tím, že, uvážit co, vzít v úvahu co

così: così chetakže, a tak, a proto

costare: costi quel che costiať to stojí, kolik chce

darsi: può (anche) darsi che ...je možné, že..., možná že..., třeba...

dato: dato chejelikož, poněvadž, vzhledem k tomu, že

detto: va detto che ...je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.

di: di modo che ...tak, že ...

dire: non vuol dire che ...což neznamená, že ...

dove: dove che, (per) ogni dovevšude, kdekoli

dubbio: avere il dubbio chemít podezření, že ..., obávat se, že ...

ecco: quand'ecco (che)když (tu najednou)

essere: sia (che)... sia (che)jak ... tak ..., ať již ... nebo ...

evenienza: nell'evenienza che ...v případě že...

fatto: per il fatto chejelikož, poněvadž

fermo: fermo restando che ...s tím, že ..., za předpokladu, že ...

fino: fino a che, finchédokud

fortuna: Che fortuna!To je štěstí!

frattanto: frattanto chezatímco

intanto: intanto chemezitímco

male: meno male che...ještě, že..., aspoň, že...

meno: a meno che následuje konjunktivledaže by

meno: in men che non si dicanež bys řekl švec, co by dup rychle, vmžiku

meno: tanto/ancora/men che meno, meno che maitím méně, tím spíš ne s největší pravděpodobností ne

meno: meno che q/qckromě, mimo koho/čeho

mentre: hovor. nel mentre chev momentě kdy

miniatura: viso che è una miniaturaobličej jako obrázek, jemný/půvabný/drobný obličej

misura: a misura chepostupně

modo: fare in modo che...dělat tak, aby..., zajistit, aby..., zařídit, aby...

modo: in modo chetak, aby

natale: casa che ha dato i natali a qdům, kde se narodil kdo

nel: nel caso chev případě, že

non: non chenejenže, jakož i, natož

noto: È noto che...Je známo, že...

numero: Che numero quel ragazzo!To je případ!

ora: ora che...teď, když...

palla: Che palle!To je vopruz!

patto: a patto che/di...pod podmínkou, že...

pro: a che pro?k čemu?

quando: quando che siakdykoli

quasi: quasi chejakoby

rendere: che rendelukrativní, výnosný

risultato: che ha avuto come risultato ...což mělo za důsledek ...

ritenere: ritenere di/che ...mít za to/domnívat se, že ...

salvo: salvo che/se (non) ...pokud ne ..., ledaže by ...

sempre: sempre chepokud, jestliže, v případě, že

senza: senza cheaniž by

: più sì che nospíše ano

: più no chespíše ne