Hlavní obsah

così

Příslovce

  1. tak(to), takhleEra alto così.Byl asi takhle vysoký. při používání gestcosì cosìjakž takž, ujde toe così viaa tak dále, a tak podobněcosì siastaniž se, budižproprio cosìpřesně takda così a cosìodtud sem, odtud potud, přen. radikálně, výrazně, úplně o změně ap.
  2. stejně tak, ani
  3. così ... come tak ... jak(o)Non era così stanca come diceva.Nebyla tak unavená, jak říkala.
  4. tak, (na)tolik, do míry

Spojka

  • (e) così a tak, tudíž, (a) protoEro stanco, così ho preferito restare a casa.Byl jsem unavený, a tak jsem raději zůstal doma.così chetakže, a tak, a proto

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

  • takovýuna vita cosìtakový život

Vyskytuje se v

come: così...cometak...jak(o)

via: e così via, e via dicendo/di questo passoa tak dále

appunto: Le cose stanno appunto così.Je to přesně tak.

cattivo: Perché sei così cattivo con me?Proč jsi na mě tak zlý?

che: Ero così ubriaco che mi addormentai.Byl jsem tak opilý, že jsem usnul.

con: Con me si comporta così.Ke mně se tak chová.

costume: È suo costume far così.Má ve zvyku to tak dělat.

dovere: Doveva finire così.Muselo to takhle skončit.

fondo: In fondo è meglio così.Celkově vzato je to tak lepší.

guadagnare: Così non ci guadagni niente.Tím nic nezískáš.

meglio: (Tanto) meglio!, Meglio così!Tím líp! též ironicky

negare: Nego che sia andata così.Popírám, že by to tak bylo.

però: È strano, però è così.Je to divné, ale (už) je to tak.

precisamente: È precisamente così.Je to přesně tak.

presto: Te ne vai così presto?Ty jdeš tak brzo?

previsto: Era previsto che le cose sarebbero andate così.Očekávalo se, že to tak dopadne.

propriamente: È successo propriamente così.Stalo se to přesně tak.

pure: È strano, ma pure è così.Je to zvláštní, ale je to tak.

purtroppo: Purtroppo è così.Bohužel je to tak.

stare: Le cose stanno così.Tak to je., Tak se věci mají.

trascinarsi: Non ti trascinare così!Necourej se tak!

tuttavia: Tuttavia non è così facile.Ale i tak to není tak snadné.

vorace: Non essere così vorace!Nebuď tak nenažraný/chtivý!

imparare: Così impari!Dobře ti tak!

piacere: Così mi piace!Tak se mi to líbí!

testa: gonfiare la testa, fare una testa così a qhučet do koho, oblbovat řečmi koho, valit klíny do hlavy komu

a: a tak dálee così via, eccetera

a: a tak ...e così ...

dál: a tak dálee così via, e via dicendo, eccetera

ne: Nebo/No ne? nemám pravdu?Non è così?, Non ho ragione?

podobně: a (tak) podobněe simili, a tak dál eccetera, e così via, a podobné věci e cose del genere

proto: Proč? Proto!Perché? Perché è così!

příkrasa: bez příkrassenza fronzoli, přen. ukázat ap. allo stato grezzo, così com'è

tak: a tak dálee così via, eccetera

takový: s takovou pokud to tak půjde dálse continua così

způsob: svým způsobem do jisté míryin un certo modo, aby se tak řeklo per così dire, per modo di dire, něco jako diciamo che

aby: Jenom aby! doufejmeMagari fosse così!

ale: Ale i tak to není tak snadné.Tuttavia non è così facile.

ano: Ano, tak to uděláme.Sì, facciamo così.

bezpečný: Takhle to bude bezpečnější.Così sarà più sicuro.

bohatě: To bude bohatě stačit.Va benissimo così., Così va più che bene.

courat se: Necourej se tak!Non ti trascinare così!

čumět: Nečum na mě tak.Non fissarmi così.

hodný: Byl byste tak hodný a...Vuole/Vorrebbe essere così gentile da...

jakož: muži jakož i ženygli uomini così come le donne

jaksi: Jaksi jsem nerozuměl otázce.Non ho capito la domanda per così dire.

ještěže: Ještěže tak.Meno male., Meglio così.

jít: Takhle to dál nejde.Così non si può continuare.

kdepak: Bude to stačit? Kdepak.Basta così? Nient'affatto!

kdyby: Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Vuol essere così gentile da aprire la finestra?

končit: Takhle to končí vždycky.Ogni volta finisce così.

láska: Buď té lásky a ...Vuoi essere così gentile da ...

laskavý: Buďte tak laskavý a...Sia così gentile da ...

lepší: Takhle je to mnohem lepší.È molto meglio così.

litovat: Jen abys nelitoval!Così da non avere rimpianti!, Per non pentirtene dopo!

maličkost: To je maličkost. na žádost ap.Per così poco.

odbýt: Nikdy práci takto neodbyl.Non ha mai trascurato il lavoro così.

odpustit: Odpusť, ale takhle to nejde!Scusa ma così non va!

pořádek: To je v pořádku.Va bene così., zbytek si nechte Tenga il resto.

právě: Nebylo to právě lehké.Non era così facile.

přece: Přece jen to není tak špatné.Dopotutto non è così male.

přece: Tak to přece nemůžeš dělat.Ma non puoi farlo così.

přesně: Přesně (tak)!Esatto!, Appunto!, Proprio così!

přesto: tak blízko a přesto tak dalekocosì vicino eppure così lontano

rád: Mám to tak raději.Mi piace di più così.

rozčílit: Co tě tak rozčílilo?Cosa ti ha fatto arrabbiare così tanto?

sedět: Taková práce mu nesedí.Un lavoro così non fa per lui.

stačit: Stačilo vám? o jídle ap.Andava bene così?

tak: Jen tak dále.Continua così.

tak: Tak moc?Così tanto?

ten, ta, to: Tím to ale nekončí.Questa non è la fine., Non finisce così.

totiž: Tak to totiž nebylo.E non era così.

ujít: Jak se máš? — Ujde to.Come stai? — Così così/Non c'è male.

velký: ... je stejně velký jako ...... è così grande come ..., è tanto grande quanto ...

vnímat: Šéf to vnímá jinak.Il capo non la vede così.

vždy: Vždy to tak bylo.Sempre era così.

zdání: Je to jen zdání.È solo un'illusione., Solo sembra così.

způsob: tímto způsobemcosì, in questo modo, in questa maniera

dál: Jen tak dál!Continua così!

hořet: přen. Zatím to (ještě) nehoří.Per il momento non è così urgente.

chodit: Tak to tady chodí.Così vanno le cose qui.

patřit: Patří ti to!Ti sta bene (così)!, Te lo meriti proprio!

tak: Jak si kdo ustele, tak si i lehne.Come farai, così avrai.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si i lehne.Come farai, così avrai.

závada: to není na závadunon c'è problema, va bene così, neuškodí to non nuoce