Hlavní obsah

così

Příslovce

  1. tak(to), takhleEra alto così.Byl asi takhle vysoký. při používání gestcosì cosìjakž takž, ujde toe così viaa tak dále, a tak podobněcosì siastaniž se, budižproprio cosìpřesně takda così a cosìodtud sem, odtud potud, přen. radikálně, výrazně, úplně o změně ap.
  2. stejně tak, ani
  3. così ... come tak ... jak(o)Non era così stanca come diceva.Nebyla tak unavená, jak říkala.
  4. tak, (na)tolik, do míry

Spojka

  • (e) così a tak, tudíž, (a) protoEro stanco, così ho preferito restare a casa.Byl jsem unavený, a tak jsem raději zůstal doma.così chetakže, a tak, a proto

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

  • takovýuna vita cosìtakový život

Vyskytuje se v

come: così...cometak...jak(o)

via: e così via, e via dicendo/di questo passoa tak dále

appunto: Le cose stanno appunto così.Je to přesně tak.

cattivo: Perché sei così cattivo con me?Proč jsi na mě tak zlý?

che: Ero così ubriaco che mi addormentai.Byl jsem tak opilý, že jsem usnul.

con: Con me si comporta così.Ke mně se tak chová.

costume: È suo costume far così.Má ve zvyku to tak dělat.

dovere: Doveva finire così.Muselo to takhle skončit.

fondo: In fondo è meglio così.Celkově vzato je to tak lepší.

guadagnare: Così non ci guadagni niente.Tím nic nezískáš.

meglio: (Tanto) meglio!, Meglio così!Tím líp! též ironicky

negare: Nego che sia andata così.Popírám, že by to tak bylo.

però: È strano, però è così.Je to divné, ale (už) je to tak.

precisamente: È precisamente così.Je to přesně tak.

presto: Te ne vai così presto?Ty jdeš tak brzo?

previsto: Era previsto che le cose sarebbero andate così.Očekávalo se, že to tak dopadne.

propriamente: È successo propriamente così.Stalo se to přesně tak.

pure: È strano, ma pure è così.Je to zvláštní, ale je to tak.

purtroppo: Purtroppo è così.Bohužel je to tak.

stare: Le cose stanno così.Tak to je., Tak se věci mají.

trascinarsi: Non ti trascinare così!Necourej se tak!

tuttavia: Tuttavia non è così facile.Ale i tak to není tak snadné.

vorace: Non essere così vorace!Nebuď tak nenažraný/chtivý!

imparare: Così impari!Dobře ti tak!

piacere: Così mi piace!Tak se mi to líbí!

testa: gonfiare la testa, fare una testa così a qhučet do koho, oblbovat řečmi koho, valit klíny do hlavy komu

a: e così via, ecceteraa tak dále

dál: e così via, e via dicendo, ecceteraa tak dále

ne: Non è così?, Non ho ragione?Nebo/No ne? nemám pravdu?

podobně: e simili, a tak dál eccetera, e così via, a podobné věci e cose del generea (tak) podobně

proto: Perché? Perché è così!Proč? Proto!

příkrasa: senza fronzoli, přen. ukázat ap. allo stato grezzo, così com'èbez příkras

tak: e così via, ecceteraa tak dále

takový: se continua cosìs takovou pokud to tak půjde dál

způsob: in un certo modo, aby se tak řeklo per così dire, per modo di dire, něco jako diciamo chesvým způsobem do jisté míry

aby: Magari fosse così!Jenom aby! doufejme

ale: Tuttavia non è così facile.Ale i tak to není tak snadné.

ano: Sì, facciamo così.Ano, tak to uděláme.

bezpečný: Così sarà più sicuro.Takhle to bude bezpečnější.

bohatě: Va benissimo così., Così va più che bene.To bude bohatě stačit.

courat se: Non ti trascinare così!Necourej se tak!

čumět: Non fissarmi così.Nečum na mě tak.

hodný: Vuole/Vorrebbe essere così gentile da...Byl byste tak hodný a...

jakož: gli uomini così come le donnemuži jakož i ženy

jaksi: Non ho capito la domanda per così dire.Jaksi jsem nerozuměl otázce.

ještěže: Meno male., Meglio così.Ještěže tak.

jít: Così non si può continuare.Takhle to dál nejde.

kdepak: Basta così? Nient'affatto!Bude to stačit? Kdepak.

kdyby: Vuol essere così gentile da aprire la finestra?Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.

končit: Ogni volta finisce così.Takhle to končí vždycky.

láska: Vuoi essere così gentile da ...Buď té lásky a ...

laskavý: Sia così gentile da ...Buďte tak laskavý a...

lepší: È molto meglio così.Takhle je to mnohem lepší.

litovat: Così da non avere rimpianti!, Per non pentirtene dopo!Jen abys nelitoval!

maličkost: Per così poco.To je maličkost. na žádost ap.

odbýt: Non ha mai trascurato il lavoro così.Nikdy práci takto neodbyl.

odpustit: Scusa ma così non va!Odpusť, ale takhle to nejde!

pořádek: Va bene così., zbytek si nechte Tenga il resto.To je v pořádku.

právě: Non era così facile.Nebylo to právě lehké.

přece: Dopotutto non è così male.Přece jen to není tak špatné.

přesně: Esatto!, Appunto!, Proprio così!Přesně (tak)!

přesto: così vicino eppure così lontanotak blízko a přesto tak daleko

rád: Mi piace di più così.Mám to tak raději.

rozčílit: Cosa ti ha fatto arrabbiare così tanto?Co tě tak rozčílilo?

sedět: Un lavoro così non fa per lui.Taková práce mu nesedí.

stačit: Andava bene così?Stačilo vám? o jídle ap.

ten, ta, to: Questa non è la fine., Non finisce così.Tím to ale nekončí.

totiž: E non era così.Tak to totiž nebylo.

ujít: Come stai? — Così così/Non c'è male.Jak se máš? — Ujde to.

velký: ... è così grande come ..., è tanto grande quanto ...... je stejně velký jako ...

vnímat: Il capo non la vede così.Šéf to vnímá jinak.

vždy: Sempre era così.Vždy to tak bylo.

zdání: È solo un'illusione., Solo sembra così.Je to jen zdání.

hořet: Per il momento non è così urgente.přen. Zatím to (ještě) nehoří.

chodit: Così vanno le cose qui.Tak to tady chodí.

patřit: Ti sta bene (così)!, Te lo meriti proprio!Patří ti to!

ustlat si: Come farai, così avrai.Jak si kdo ustele, tak si i lehne.

závada: non c'è problema, va bene così, neuškodí to non nuoceto není na závadu

così: così cosìjakž takž, ujde to