Hlavní obsah

stare

Intranzitivní slovesoaus. essere

 1. být jaký, kde hl. o přechodném stavu, nacházet se kdeSto a dieta.Držím dietu.State buoni!Buďte hodní!Mi sta simpatico.Je mi sympatický.Le cose stanno così.Tak to je., Tak se věci mají.stare in piedistát na nohoustare sedutosedětstare ferm|o/-a, stare immobilestát bez hnutílasciar stare q/qcnechat být/na pokoji koho/costare attent|o/-a a q/qcdávat si pozor na co/kohostare dietro a qhlídat koho, stát za zády komu dohlížet ap.
 2. zůstat kde
 3. zastavit se
 4. in qc vejít se, směstnat se, vměstnat se do čeho
 5. bydlet, přebývat, zůstat kde přechodněSta con sua figlia.Bydlí u dcery.
 6. mít se jak, vést se, dařit se komu jakCome stai?Jak se máš?Sto bene.Mám se dobře.Stanno peggio di noi.Jsou na tom hůř než my.
 7. a q vyhovovat, sedět, slušet komu jakSta bene!Dobrá!, Beru!, To jde.Questo sta male.To se nehodí/nedělá.Come mi sta?Jak mi to sluší?Ti sta bene.Sluší ti to., přen. Dobře ti tak., Patří ti to. zasloužil sis tostare benehodit se být vhodný ap., být v pořádku
 8. in qc spočívat, tkvít v čem problém ap.
 9. a q záležet, být na kom rozhodnutí ap.Sta a te decidere ...Je na tobě rozhodnout ...
 10. a q být řada na komCi sto.Jsem pro.hovor. starcibýt pro, jít do toho souhlasit ap., být k mání holka ap.
 11. hovor.stát kolik
 12. s příčestím slovesa tvoří průběhový časSta leggendo.Právě čte.Che stai facendo?Co děláš? právě
 13. stare per fare qc chystat se k čemu blízká budoucnostSto per partire.Právě jsem na odchodu.

Vyskytuje se v

disteso: ležet, být nataženýstare/essere disteso

stare: fare qc chystat se k čemu blízká budoucnoststare per

stato: skupenstvístato (di aggregazione)

welfare: sociální stát, stát blahobytuwelfare (state)

accoccolarsi: krčit se, choulit se, dřepětstare accoccolato

adorazione: být jako u vytržení z čehopřen. essere/stare in adorazione davanti a q/qc

agguato: čekat/číhat v zálozestare in agguato

allerta: být v pohotovosti/ve střehustare/essere allerta

animo: stav mysli, (duševní) rozpoloženístato d'animo

apprensione: mít obavy/starost o kohostare in apprensione per q

assedio: stav obleženístato di assedio

attento: dávat (si) pozor na costare/essere attento a fare qc

bagno: máčet se, být namočenýstare a bagno

baltico: (po)baltské státy, Pobaltístati baltici

bandiera: národní/státní vlajkabandiera nazionale/dello stato

bene: slušet, sedět komustare bene a q

buono: v dobrém stavu, zachovalýin buono stato

calcagno: být v patách komustare alle calcagna di q

cambiamento: změna skupenstvífis. cambiamento di stato

capo: hlava státucapo dello stato

casa: být doma v domě, bytěessere/stare in casa

coglione: srát kohovulg. stare sui/rompere i coglioni a q

colloquio: hovořit s kýmstare/intrattenersi a colloquio con q

colpo: státní převratcolpo di stato

comando: být (plně) k službám komustare ai comandi di q

comodo: cítit se dobřestare comodo

confine: státní hraniceconfine dello stato/statale

confronto: obstát ve/snést srovnání, být srovnatelný s čím/kýmreggere al/il confronto, stare al confronto con qc/q

confusionale: (částečná) nepříčetnost, pomatenostmed. stato confusionale

corpo: generální štábcorpo di stato maggiore

cosa: říkat věci na rovinudire le cose come stanno

dieta: držet dietustare a dieta

digiuno: držet půst/hladovku, hladovětstare a digiuno

ebbrezza: řízení v opilostiguida in stato di ebbrezza

emergenza: stav nouze, stav ohroženístato di emergenza

erta: mít se na pozoru, být ve střehustare all'erta

esame: státní zkouška, státniceesame di stato

famiglia: certifikát osvědčující rodinné údaje a identitu členů rodinystato di famiglia

fazione: být na strážistare di fazione

finestra: být v okně pozorovat okolí ap.stare alla finestra

gravidanza: v pokročilém stadiu těhotenstvíin stato avanzato di gravidanza

grezzo: v surové podobě, bez příkras ukázat, popsat ap.allo stato grezzo

guardia: být ve střehustare in guardia

immobile: nehybně státstare immobile

impettito: naparovat se, nafukovat se s vypnutým hrudníkem ap.stare (tutto) impettito

insieme: držet pohromadě dům ap.stare insieme

interessante: v jiném stavu těhotnáhovor. in stato interessante

interrotto: Jednání byla přerušena.Le trattative sono state interrotte.

laico: laický stát opak klerikálního státuStato laico

limite: mezní stavstato limite

liquido: kapalný stav čehostato liquido di qc

lontano: držet se dál, držet si odstup od čehostare alla lontana, tenersi lontano da qc

macchina: státní mašineriemacchina dello stato

maggiore: generální štábmil. Stato Maggiore

matrimoniale: manželský stavstato matrimoniale

mazzo: stát v davu, nevyčnívatpřen. stare nel mazzo

minoranza: být v menšiněessere/stare in minoranza

monopolio: státní monopolmonopolio di stato

noi: my saminoi stessi

ozio: zahálet, nic nedělatstare in ozio

patrimoniale: rozvahaecon. stato patrimoniale

pennello: sednout jako ulitý, perfektně padnoutcalzare/stare a pennello

penzoloni: kývat (nohama)stare a penzoloni

persistente: vegetativní perzistentní stavmed. stato vegetativo persistente

posta: být na číhané ve střehu ap.stare alla posta

potenziale: průmyslový potenciál státupotenziale industriale dello stato

prigioniero: Byl zajat ve válce.È stato prigioniero in battaglia.

protezione: být pod čí ochranoustare sotto la protezione di q

provvidenza: Státní pomoc pro (obyvatele) postižené povodníprovvidenze dello Stato per gli alluvionati

quatto: být potichu jako myškastare quatto quatto

quiete: v klidovém stavuin stato di quiete

quieto: být v klidu nehýbat se ap.stare quieto

rota: mít absťák, přen. být závislý, ujíždět na čemstare a rota di qc

rovina: v havarijním/dezolátním stavuin uno stato di rovina

sdraiato: ležet, být natažený na zemi ap.stare sdraiato

seduto: sedětessere/stare seduto

shock: šokový stavmed. stato di shock

sottosegretario: náměstek ministrasottosegretario di stato

sovvenzione: státní subvence na cosovvenzione di stato per qc

stante: samostatný, sám o sobě, separátnía sé stante

attaccato: a q lepit se, být přilepený na kohostare attaccato

absťák: mít absťák drogový ap.stare a rota

alkohol: řízení pod vlivem alkoholuguida in stato di ebbrezza

bacha: dávat si bacha na co/kohostare attento/-a a q/qc, guardarsi da q/qc

bezvědomí: upadnout do bezvědomíperdere coscienza, cadere in uno stato di incoscienza

bídný: v bídném stavuin uno stato penoso

blahobyt: ekon. stát blahobytustato assistenziale/sociale

členský: členské státy/země EUstati membri dell'UE

dávat: dávat pozor na cofare attenzione, být pozorný stare attento a qc, věnovat pozornost prestare attenzione a qc, být opatrný avere l'avvertenza di qc

docela: Mám se docela dobře.Sto abbastanza bene.

havarijní: v havarijním stavuin stato di rovina

hladovka: držet hladovkuprotestní digiunare per protesta, fare lo sciopero della fame, půst digiunare, stare a digiuno

hnutí: stát bez hnutístare fermo/-a, stare immobile

jiný: být v jiném stavuessere incinta/gravida/in stato interessante

konec: chýlit se ke koncistare per finire

náběh: mít náběh na co chřipku ap.stare covando qc

nablízku: Budu nablízku.Starò vicino.

nečinně: nečinně přihlížetstare con le mani in mano, guardare senza far niente

nehybně: nehybně stát/sedětstare fermo/immobile

obava: mít obavy o koho/copreoccuparsi per q/qc, stare in pensiero per q/qc

objetí: být v objetí dva lidéstare abbracciati

objímat: objímat se dva lidéabbracciarsi, stare abbracciandosi

obklíčení: být v obklíčení kohoessere accerchiato/circondato da/di q, v obležení essere in stato d'assedio

opilost: řízení v opilostiguida in stato di ebbrezza

plést se: plést se komu do cestyintralciare la strada a q, stare tra i piedi di q

plynný: v plynném skupenstvíallo stato gassoso

pohotovost: mít pohotovost lékař, voják ap.stare di guardia

policie: státní policiepolizia di stato

akorát: Kalhoty jsou mi akorát.I pantaloni mi stanno proprio bene.

bezvadně: Měli jsme se bezvadně.Siamo stati benissimo.

blesk: Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.È stato colpito da un fulmine.

blízko: Stál blízko dveří.Stava vicino alla porta.

bydlet: Bydlím v hotelu Alcron.Sono alloggiato/Sto all'albergo Alcron.

být: Byl jsem v práci až do večera.Sono stato al lavoro fino a sera.

cesta: Už jsem na cestě.Sono già per strada., Sto arrivando.

co: Ten chlap, co tam byl.Quel tipo che è stato lì.

courat se: Kde se celý den couráš?Dove stai girando per tutto il giorno?

čekat: Na co/koho čekáš?Cosa/Chi stai aspettando?

člověk: Člověče, to ti bylo něco!Ragazzi, è stato fantastico!

čumět: Co čumíš?Che cosa stai fissando?

dařit se: Jak se vám daří?Come sta/va?

dělat: Děláš velké pokroky.Stai facendo dei grandi progressi.

dělat se: Dělá se hezky.Il tempo si sta mettendo al bello.

dít se: Co se děje?Cosa succede?, Cosa sta succedendo?

dívat se: Na co se (to) díváš?(Che) cosa stai guardando?

dobýt: Pevnost nebyla nikdy dobyta.La fortezza non è mai stata conquistata.

dohánět: Už nás dohánějí.Ci stanno già raggiungendo.

docházet: Dochází nám cukr.Lo zucchero sta per finire.

donutit: Byli jsme donuceni...Siamo stati costretti a...

dorůstat: Děti nás už dorůstají.I bimbi ci stanno già raggiungendo (di altezza).

dosluhovat: Dosluhuje mi baterka.La mia batteria sta partendo.

dostat: Dostala padáka.È stata licenziata.

dostávat: Dostáváte? dotaz prodavačeLa stanno servendo?

držet: Držím dietu.Seguo una dieta., Sto a dieta.

dusit se: Dusím se!Mi sto soffocando!, Non posso respirare!

dveře: Stál ve dveřích.Stava nell'ingresso.

fajn: Měli jsme se moc fajn.Siamo stati benissimo.

filmovat: Tyto scény filmovali v Praze.Queste scene sono state girate a Praga.

háček: V tom je právě ten háček!Qui sta il busillis!

hezky: Mějte se hezky.Stia bene., Stateci bene.

hlásit se: Hlásí se první příznaky nemoci.Si stanno manifestando i primi sintomi della malattia.

hledat: Hledám práci.Cerco/Sto cercando lavoro.