Hlavní obsah

stare

Intranzitivní slovesoaus. essere

 1. být jaký, kde hl. o přechodném stavu, nacházet se kdeSto a dieta.Držím dietu.State buoni!Buďte hodní!Mi sta simpatico.Je mi sympatický.Le cose stanno così.Tak to je., Tak se věci mají.stare in piedistát na nohoustare sedutosedětstare ferm|o/-a, stare immobilestát bez hnutílasciar stare q/qcnechat být/na pokoji koho/costare attent|o/-a a q/qcdávat si pozor na co/kohostare dietro a qhlídat koho, stát za zády komu dohlížet ap.
 2. zůstat kde
 3. zastavit se
 4. in qc vejít se, směstnat se, vměstnat se do čeho
 5. bydlet, přebývat, zůstat kde přechodněSta con sua figlia.Bydlí u dcery.
 6. mít se jak, vést se, dařit se komu jakCome stai?Jak se máš?Sto bene.Mám se dobře.Stanno peggio di noi.Jsou na tom hůř než my.
 7. a q vyhovovat, sedět, slušet komu jakSta bene!Dobrá!, Beru!, To jde.Questo sta male.To se nehodí/nedělá.Come mi sta?Jak mi to sluší?Ti sta bene.Sluší ti to., přen. Dobře ti tak., Patří ti to. zasloužil sis tostare benehodit se být vhodný ap., být v pořádku
 8. in qc spočívat, tkvít v čem problém ap.
 9. a q záležet, být na kom rozhodnutí ap.Sta a te decidere ...Je na tobě rozhodnout ...
 10. a q být řada na komCi sto.Jsem pro.hovor. starcibýt pro, jít do toho souhlasit ap., být k mání holka ap.
 11. hovor.stát kolik
 12. s příčestím slovesa tvoří průběhový časSta leggendo.Právě čte.Che stai facendo?Co děláš? právě
 13. stare per uvozuje děj, který velmi brzy nastanefare qc chystat se k čemu blízká budoucnostSto per partire.Právě jsem na odchodu.Sta per morire.Umírá., Je na umření.

Vyskytuje se v

attaccato: stare attaccatoa q lepit se, být přilepený na koho

disteso: stare/essere distesoležet, být natažený

stato: stato (di aggregazione)skupenství

stato: stato maggiore(nejvyšší) štáb, vrchní velení

welfare: welfare (state)sociální stát, stát blahobytu

accoccolarsi: stare accoccolatokrčit se, choulit se, dřepět

adorazione: přen. essere/stare in adorazione davanti a q/qcbýt jako u vytržení z čeho

agguato: stare in agguatočekat/číhat v záloze

allerta: stare/essere allertabýt v pohotovosti/ve střehu

allerta: stato di allertapohotovost, stav pohotovosti

animo: stato d'animostav mysli, (duševní) rozpoložení

apprensione: stare in apprensione per qmít obavy/starost o koho

assedio: stato di assediostav obležení

attento: stare/essere attento a fare qcdávat (si) pozor na co

bagno: stare a bagnomáčet se, být namočený

baltico: stati baltici(po)baltské státy, Pobaltí

bandiera: bandiera nazionale/dello statonárodní/státní vlajka

bene: stare bene a qslušet, sedět komu

buono: in buono statov dobrém stavu, zachovalý

calcagno: stare alle calcagna di qbýt v patách komu

cambiamento: fis. cambiamento di statozměna skupenství

capo: capo dello statohlava státu

casa: essere/stare in casabýt doma v domě, bytě

coglione: vulg. stare sui/rompere i coglioni a qsrát koho

colloquio: stare/intrattenersi a colloquio con qhovořit s kým

colpo: colpo di statostátní převrat

comando: stare ai comandi di qbýt (plně) k službám komu

comodo: stare comodocítit se dobře

confine: confine dello stato/statalestátní hranice

confronto: reggere al/il confronto, stare al confronto con qc/qobstát ve/snést srovnání, být srovnatelný s čím/kým

confusionale: med. stato confusionale(částečná) nepříčetnost, pomatenost

corpo: corpo di stato maggioregenerální štáb

cosa: dire le cose come stannoříkat věci na rovinu

dieta: stare a dietadržet dietu

digiuno: stare a digiunodržet půst/hladovku, hladovět

ebbrezza: guida in stato di ebbrezzařízení v opilosti

emergenza: stato di emergenzastav nouze, stav ohrožení

erta: stare all'ertamít se na pozoru, být ve střehu

esame: esame di statostátní zkouška, státnice

famiglia: stato di famigliacertifikát osvědčující rodinné údaje a identitu členů rodiny

fazione: stare di fazionebýt na stráži

finestra: stare alla finestrabýt v okně pozorovat okolí ap.

gravidanza: in stato avanzato di gravidanzav pokročilém stadiu těhotenství

grezzo: allo stato grezzov surové podobě, bez příkras ukázat, popsat ap.

guardia: stare in guardiabýt ve střehu

immobile: stare immobilenehybně stát

impettito: stare (tutto) impettitonaparovat se, nafukovat se s vypnutým hrudníkem ap.

insieme: stare insiemedržet pohromadě dům ap.

interessante: hovor. in stato interessantev jiném stavu těhotná

interrotto: Le trattative sono state interrotte.Jednání byla přerušena.

laico: Stato laicolaický stát opak klerikálního státu

limite: stato limitemezní stav

liquido: stato liquido di qckapalný stav čeho

lontano: stare alla lontana, tenersi lontano da qcdržet se dál, držet si odstup od čeho

macchina: macchina dello statostátní mašinerie

maggiore: mil. Stato Maggioregenerální štáb

matrimoniale: stato matrimonialemanželský stav

mazzo: přen. stare nel mazzostát v davu, nevyčnívat

minoranza: essere/stare in minoranzabýt v menšině

monopolio: monopolio di statostátní monopol

noi: noi stessimy sami

ozio: stare in oziozahálet, nic nedělat

patrimoniale: econ. stato patrimonialerozvaha

pennello: calzare/stare a pennellosednout jako ulitý, perfektně padnout

penzoloni: stare a penzolonikývat (nohama)

persistente: med. stato vegetativo persistentevegetativní perzistentní stav

posta: stare alla postabýt na číhané ve střehu ap.

potenziale: potenziale industriale dello statoprůmyslový potenciál státu

prigioniero: È stato prigioniero in battaglia.Byl zajat ve válce.

protezione: stare sotto la protezione di qbýt pod čí ochranou

provvidenza: provvidenze dello Stato per gli alluvionatiStátní pomoc pro (obyvatele) postižené povodní

quatto: stare quatto quattobýt potichu jako myška

quiete: in stato di quietev klidovém stavu

quieto: stare quietobýt v klidu nehýbat se ap.

rota: stare a rota di qcmít absťák, přen. být závislý, ujíždět na čem

rovina: in uno stato di rovinav havarijním/dezolátním stavu

sdraiato: stare sdraiatoležet, být natažený na zemi ap.

seduto: essere/stare sedutosedět

shock: med. stato di shockšokový stav

sottosegretario: sottosegretario di statonáměstek ministra

sovvenzione: sovvenzione di stato per qcstátní subvence na co

stante: a sé stantesamostatný, sám o sobě, separátní

stante: seduta stantena místě, okamžitě

stante: stante (il fatto) chejelikož, vzhledem k tomu, že, neboť

stato: stato civilerodinný stav

stato: stato di salute/d'animozdravotní/duševní stav

stato: stato d'emergenzastav nouze, krizová situace

stato: essere in stato d'arrestobýt zatčen(ý)

stato: in stato interessantev jiném stavu, těhotná

stato: guida in stato di ebbrezzařízení v opilosti/pod vlivem alkoholu