Hlavní obsah

cosa

Podstatné jméno ženské

  1. věc i záležitost ap.Come vanno le cose?Jak se vede?, Jak to jde?Sa molte cose.Hodně toho ví.Non è una cosa da ridere.To není (nic) k smíchu.È tutt'altra cosa.To je něco úplně jiného.la stessa cosatotéž, to samé, to stejnéogni cosavšechnonessuna cosanictra le altre cosemimo jinédire le cose come stannoříkat věci na rovinuper prima cosav prvé řadě, především, nejdříve ze všehocosa fattahotová/vyřízená věcpoca cosadrobnost, hloupost, malichernost, nicotnost
  2. (che) cosa co v otázkách(Che) cosa vuoi?Co chceš?Cosa?Co(že)?
  3. věc materiální, předmětcosa di valorecenná věc
  4. cose (osobní) věci majetek, oblečení ap.Prendi le tue cose e vattene!Sbal si svoje saky paky a vypadni!cose mobilimovitosti, movitý majetek, movité věcicose immobilinemovitosti, nemovitý majetek

Vyskytuje se v

che: che (cosa)co tázací

chiamare: chiamare le cose con il loro nomenazývat věci pravým jménem

da: cose da farevěci, které je třeba udělat

giudicato: dir. cosa giudicatavěc pravomocně rozhodnutá

mondo: avere un mondo di cose da faremít hromadu práce

nome: chiamare le cose col loro nomenazývat věci pravými jmény

nulla: cosa da nullamaličkost, drobnost

qualsiasi: qualsiasi cosacokoli

qualunque: qualunque cosacokoli

radice: andare alla radice delle cosejít ke kořenu věci

stabilito: La cosa è ormai stabilita.Věc byla již rozhodnuta.

stesso: la stessa cosatotéž

unico: l'unica (cosa)jediná věc

accadere: Che cosa ti è accaduto?Co se ti stalo?

acquisito: È cosa ormai acquisita.To je už uzavřené. rozhodnutí ap. - nelze to již zvrátit

alludere: A che cosa alludi?Na co narážíš?

altro: Ci sono altre cose...Jsou (tu) další věci...

altrui: Non immischiarti nelle cose altrui.Nepleť se do cizích věcí.

appunto: Le cose stanno appunto così.Je to přesně tak.

aspettare: Che cosa aspetti?Na co čekáš?

avvenire: Qualunque cosa avvenga ...Ať se stane cokoli ...

capitare: Sono cose che capitano.To (už) se stává.

che: A che (cosa) serve?, A che pro?K čemu to je (dobré)?

che: Di che cosa parli?O čem to mluvíš?

combinare: Che cosa sta combinando?Co chystá?, Co má za lubem?, Co vymýšlí? plány ap.

combinare: Cosa hai combinato?Cos to vyvedl?

consistere: In che cosa consiste il problema?V čem spočívá ten problém?

contorno: Cosa prendi come contorno?Co si dáš k tomu?

coso: Di' a coso di venire.Řekni tam tomu, ať přijde.

dare: Che cosa danno stasera?Co dávají dneska večer?

di: Di che cosa parli?O čem to mluvíš?

dire: Cosa vuol dire...?Co znamená...?

dire: Che cosa dice il giornale?Co píšou v novinách?

ecco: Ecco come stanno le cose!Tak (takhle) se věci mají!

entrare: Cosa c'entra?Co to s tím má společného?

essere: Cosa c'è?Co se děje?, Co je?

frullare: Che cosa ti frulla per la testa?Co se ti honí v hlavě?

guadagnarsi: Che cosa ci guadagno?Co z toho budu mít?, Co tím získám?

insieme: Faceva troppe cose insieme.Dělal moc věcí zaráz.

insomma: Come vanno le cose? Insomma ...Tak jak to jde? Jakž takž ...

intendere: Cosa intendi con questo?Co tím chceš říct?

le: Certe cose non le fare.Některé věci nedělej!

lecito: Non è cosa lecita.To se nedělá.