Hlavní obsah

altro

Přídavné jméno neurčité

  1. jiný ne tentoNon c'è altro modo.Jinak to nejde.qualcos'altroněco jinéhoqualcun altroněkdo jinýun'altra volta(někdy) jindy
  2. (gli) altri ostatní, druzí
  3. další ještě jeden, druhý strana ap.Ci sono altre cose...Jsou (tu) další věci...Ripetilo un'altra volta!Zopakuj to ještě jednou!
  4. druhý, další, nový hl. o osobě
  5. minulýieri l'altro, l'altro ieripředevčíreml'altr'annoloni, minulý rok
  6. příštípoužívá se pro vyjádření následnostil'altro/quest'altro venerdìpříští pátekda un momento all'altrokaždou chvíli, za chvíli, zanedlouho

Zájmeno

  1. (někdo) jinýparere un altrobýt jako vyměněný, vypadat docela jinak
  2. druhý ve spojení s jedenUno legge, l'altro gioca.Jeden čte, druhý si hraje.

Podstatné jméno mužské

  1. něco jiného/dalšíhoÈ tutt'altro che noioso!Je všechno jen ne nudný.Altro che vacanze! Ho lavorato tutto il tempo.Kdepak prázdniny! Celou dobu jsem pracoval.Ci vuol altro per spaventarmi!Mě jen tak něco nevyděsí.Parliamo d'altro!Mluvme o něčem jiném., Obraťme list.Stupido che non sei altro!Ty jsi ale hloupý.Per te farò questo e altro!Pro tebe udělám (toto a) cokoliv (jiného).Tra l'altro, volevo dirti che...Mimochodem, chtěl jsem ti říct...Non fa altro che piangere.Nedělá nic jiného, než že brečí., Pořád jen brečí.tra l'altromimo jinésenz'altrozajisté, určitěpiù che altropředevším, víc než cokoli jinéhoben altroúplně/naprosto jinýse non altrokdyž nic jiného, aspoň
  2. gli altri ostatní, druzí lidé

Vyskytuje se v

qualcuno: qualcun altroněkdo jiný

altrui: fatti altruicizí záležitosti

coperto: mettere un altro copertoprostřít ještě pro jednoho

cosa: tra le altre cosemimo jiné

giocare: giocare con i sentimenti altruipohrávat si s city druhých

indugio: senza altri indugibez dalších průtahů

modo: Non c'è altro modo.Není jiná možnost.

qualche: in qualche altro luogoněkde jinde

se: se non altrokdyž nic jiného, alespoň, přinejmenším

sottrarre: sottrarre qc alla vista/agli sguardi altruiskrýt co před zraky ostatních

termine: in altri termini ...jinými slovy ...

uno: gli uni ... e gli altri ...jedni... a druzí...

altri: Chi altri potrebbe farlo?Kdo jiný by to mohl udělat?

bello: Si fa bello dei successi altrui.Přivlastňuje si cizí úspěchy.

buttare: Butta giù il lavoro degli altri.Shazuje práci druhých.

cacciare: Non cacciare il naso nei fatti altrui!Nestrkej nos do cizích věcí!

certo: Certi sono arrivati, altri no.Někdo přišel, někdo ne.

che: Non posso altro che ...Nemůžu jinak než ...

essere: Non c'è altra alternativa.Není jiné alternativy.

interferire: Non interferire negli affari altrui.Nepleť se do cizích záležitostí.

mancare: Ci mancherebbe altro!To by tak scházelo!

oltre: Oltre questo non ho altro da dire.Nemám, co bych víc řekl.

poco: tu, io e pochi altrity, já a několik dalších

rimanere: Non ci rimane altro che...Nezbývá nám nic jiného než...

stronzo: Stronzo che non sei altro.Ty jsi ale debil.

discorso: Questo è un altro discorso!To (už) je něco jiného!

ficcare: přen. ficcare il naso negli affari altruistrkat nos do cizích věcí

naso: přen. ficcare il naso nelle faccende altruiplést se do cizích záležitostí

další: ed altria další ve výčtu

jinak: in altre parolejinak řečeno

jiný: (qualcos')altroněco jiného

možnost: non avere scelta, non potere far altro (che)nemít jinou možnost

něco: (Nient')altro?Ještě něco?

nějak: in qualche altro modonějak jinak

někdo: un altroněkdo jiný

někudy: da qualche altra parteněkudy jinudy

odněkud: da qualche altra parteodněkud jinud

onen: altro mondo, aldilà onen svět

slovo: in altre parole ...jinými slovy ...

vybraná: non avere (altra) sceltanemít na vybranou

vyvyšovat se: grandeggiare, credersi superiore agli altrivyvyšovat se (nad ostatní) nadutě

dostat: Posso avere un altro caffè?Mohu dostat ještě jednu kávu?

druhý: Come ogni altro ...Jako každý druhý ...

izolovat: Hanno isolato il malato dagli altri.Nemocného izolovali od ostatních.

minout: È passato un altro anno...Minul další rok...

myslet: Pensava sempre agli altri.Myslela vždycky na druhé.

nezbývat: Non abbiamo altra scelta che...Nezbývá nám než...

než: Non abbiamo altra scelta che ...Nezbývá nám než ...

ostatní: altre coseostatní věci

přenést se: L'entusiasmo ha contagiato anche gli altri.Nadšení se přeneslo i na ostatní.

přiživit se: Si era approfittato del successo degli altri.Přiživil se na úspěchu jiných.

smířit se: Fattene una ragione!, Non puoi fare altro che accettarlo.Smiř se s tím. je to tak ap.

věc: Non immischiarti nelle cose altrui.Nepleť se do cizích věcí.

vedle: A parte di ... esistono altri problemi.Vedle ... existují další problémy.

vyřídit: Bisogna sbrigare altre cose.Je třeba vyřídit jiné záležitosti.

zapustit: L'islam ha messo radici anche in altri paesi.Islám zapustil kořeny i v jiných zemích.

zbývat: Non abbiamo altra scelta che ...Nezbývá nám než ...

cizí: vivere a spese degli altrižít na cizí účet

chybět: Ci mancherebbe altro.To by nám tak ještě chybělo.

záležitost: ficcare il naso nelle faccende/negli affari altruiplést se do cizích záležitostí

altro: (gli) altriostatní, druzí