Hlavní obsah

altro

Přídavné jméno neurčité

  1. jiný ne tentoNon c'è altro modo.Jinak to nejde.qualcos'altroněco jinéhoqualcun altroněkdo jinýun'altra volta(někdy) jindy
  2. (gli) altri ostatní, druzí
  3. další ještě jeden, druhý strana ap.Ci sono altre cose...Jsou (tu) další věci...Ripetilo un'altra volta!Zopakuj to ještě jednou!
  4. druhý, další, nový hl. o osobě
  5. minulýieri l'altro, l'altro ieripředevčíreml'altr'annoloni, minulý rok
  6. příštípoužívá se pro vyjádření následnostil'altro/quest'altro venerdìpříští pátekda un momento all'altrokaždou chvíli, za chvíli, zanedlouho

Zájmeno

  1. (někdo) jinýparere un altrobýt jako vyměněný, vypadat docela jinak
  2. druhý ve spojení s jedenUno legge, l'altro gioca.Jeden čte, druhý si hraje.

Podstatné jméno mužské

  1. něco jiného/dalšíhoÈ tutt'altro che noioso!Je všechno jen ne nudný.Altro che vacanze! Ho lavorato tutto il tempo.Kdepak prázdniny! Celou dobu jsem pracoval.Ci vuol altro per spaventarmi!Mě jen tak něco nevyděsí.Parliamo d'altro!Mluvme o něčem jiném., Obraťme list.Stupido che non sei altro!Ty jsi ale hloupý.Per te farò questo e altro!Pro tebe udělám (toto a) cokoliv (jiného).Tra l'altro, volevo dirti che...Mimochodem, chtěl jsem ti říct...Non fa altro che piangere.Nedělá nic jiného, než že brečí., Pořád jen brečí.tra l'altromimo jinésenz'altrozajisté, určitěpiù che altropředevším, víc než cokoli jinéhoben altroúplně/naprosto jinýse non altrokdyž nic jiného, aspoň
  2. gli altri ostatní, druzí lidé

Vyskytuje se v

qualcuno: qualcun altroněkdo jiný

altrui: fatti altruicizí záležitosti

altrui: per il bene altruipro dobro druhých

coperto: mettere un altro copertoprostřít ještě pro jednoho

cosa: tra le altre cosemimo jiné

giocare: giocare con i sentimenti altruipohrávat si s city druhých

indugio: senza altri indugibez dalších průtahů

modo: Non c'è altro modo.Není jiná možnost.

qualche: in qualche altro luogoněkde jinde

se: se non altrokdyž nic jiného, alespoň, přinejmenším

sottrarre: sottrarre qc alla vista/agli sguardi altruiskrýt co před zraky ostatních

termine: in altri termini ...jinými slovy ...

uno: gli uni ... e gli altri ...jedni... a druzí...

altri: Chi altri potrebbe farlo?Kdo jiný by to mohl udělat?

altrui: Non immischiarti nelle cose altrui.Nepleť se do cizích věcí.

bello: Si fa bello dei successi altrui.Přivlastňuje si cizí úspěchy.

buttare: Butta giù il lavoro degli altri.Shazuje práci druhých.

cacciare: Non cacciare il naso nei fatti altrui!Nestrkej nos do cizích věcí!

certo: Certi sono arrivati, altri no.Někdo přišel, někdo ne.

che: Non posso altro che ...Nemůžu jinak než ...

essere: Non c'è altra alternativa.Není jiné alternativy.

interferire: Non interferire negli affari altrui.Nepleť se do cizích záležitostí.

mancare: Ci mancherebbe altro!To by tak scházelo!

oltre: Oltre questo non ho altro da dire.Nemám, co bych víc řekl.

poco: tu, io e pochi altrity, já a několik dalších

rimanere: Non ci rimane altro che...Nezbývá nám nic jiného než...

stronzo: Stronzo che non sei altro.Ty jsi ale debil.

discorso: Questo è un altro discorso!To (už) je něco jiného!

ficcare: přen. ficcare il naso negli affari altruistrkat nos do cizích věcí

naso: přen. ficcare il naso nelle faccende altruiplést se do cizích záležitostí

další: a další ve výčtued altri

jinak: jinak řečenoin altre parole

jiný: něco jiného(qualcos')altro

jiný: někdo jinýqualcun altro

jiný: jinými slovyin altre parole, in altri termini

možnost: nemít jinou možnostnon avere scelta, non potere far altro (che)

něco: Ještě něco?(Nient')altro?

nějak: nějak jinakin qualche altro modo

někdo: někdo jinýun altro

někudy: někudy jinudyda qualche altra parte

odněkud: odněkud jinudda qualche altra parte

onen: onen světaltro mondo, aldilà

slovo: jinými slovy ...in altre parole ...

vybraná: nemít na vybranounon avere (altra) scelta

vyvyšovat se: vyvyšovat se (nad ostatní) nadutěgrandeggiare, credersi superiore agli altri

další: Potřebuji další dva.Ne ho bisogno di altri due.

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Posso avere un altro caffè?

druhý: Jako každý druhý ...Come ogni altro ...

izolovat: Nemocného izolovali od ostatních.Hanno isolato il malato dagli altri.

jinak: Jinak to nejde.Non c'è (un) altro modo.

jiný: To už je něco jiného!Questo è un altro paio di maniche!

minout: Minul další rok...È passato un altro anno...

myslet: Myslela vždycky na druhé.Pensava sempre agli altri.

nezbývat: Nezbývá nám než...Non abbiamo altra scelta che...

než: Nezbývá nám než ...Non abbiamo altra scelta che ...

ostatní: ostatní věcialtre cose

ostatní: A ostatní žáci?E gli altri alunni?

ostatní: A ti ostatní?E gli altri?

přenést se: Nadšení se přeneslo i na ostatní.L'entusiasmo ha contagiato anche gli altri.

přiživit se: Přiživil se na úspěchu jiných.Si era approfittato del successo degli altri.

smířit se: Smiř se s tím. je to tak ap.Fattene una ragione!, Non puoi fare altro che accettarlo.

věc: Nepleť se do cizích věcí.Non immischiarti nelle cose altrui.

vedle: Vedle ... existují další problémy.A parte di ... esistono altri problemi.

vyřídit: Je třeba vyřídit jiné záležitosti.Bisogna sbrigare altre cose.

zapustit: Islám zapustil kořeny i v jiných zemích.L'islam ha messo radici anche in altri paesi.

zbývat: Nezbývá nám než ...Non abbiamo altra scelta che ...

cizí: žít na cizí účetvivere a spese degli altri

chybět: To by nám tak ještě chybělo.Ci mancherebbe altro.

záležitost: plést se do cizích záležitostíficcare il naso nelle faccende/negli affari altrui