Hlavní obsah

myslet, myslit

Nedokonavé sloveso

  1. (myslí postihovat) pensare(přemýšlet též) ragionare(hloubat) meditareMyslí mu to ještě dobře.Ha ancora la mente chiara.Mysli (trochu)!Usa la testa!
  2. (mít na mysli) na co pensare a qc, avere qc in menteNa co myslíš?A che pensi?Už na to nemysli.Non ci pensare più.Myslí jen na sebe.Pensa solo a se stesso.
  3. (domnívat se) credere, pensare(mínit) intendere, voler direMyslím, že...Penso che...Myslím, že ne.Credo/Penso di no.Co tím myslíš?(Che) cosa intendi?Myslíš to vážně?Lo pensi sul serio?
  4. (pamatovat) na koho/co ricordare q(mít na paměti) avere qc in mente, pensare a q/qcMyslela vždycky na druhé.Pensava sempre agli altri.Mysli na to, že ...Ricordati che ...

Vyskytuje se v

klesat: klesat na mysli/duchuscoraggiarsi

vytanout: vytanout na mysli komuvenire in mente a q

ano: Myslím, že ano.Penso di sì.

cokoli: Ať už si o tom myslíte cokoli ...Checché ne pensi ...

dobré: Myslel to v dobrém.Aveva buone intenzioni., Era benintenzionato.

dobře: Myslím to s tebou dobře.È per il tuo bene., Lo faccio per il tuo bene.

konkrétně: Co konkrétně máš na mysli?Cosa intendi precisamente?

mysl: Co máte na mysli?Che cosa intende?

mysl: To by mi nebylo proti mysli.Non avrei nulla in contrario.

myslet si: Myslel jsem si, že je šikovnější.Lo credevo più in gamba.

myslet si: To jsem si mohla myslet.Me lo potevo immaginare.

myslet si: Co si o tom myslíš?Cosa ne pensi?

nikoli: Myslím, že nikoli.Penso di no.

vážně: A myslím to vážně.E parlo sul serio.

vážně: Myslíš to vážně?Parli sul serio?

že: Myslím, že ano/ne.Credo di sì/no.

mysl: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

mysl: klesat na mysliperdersi d'animo/di coraggio

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

sejít: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

animo: stato d'animostav mysli, (duševní) rozpoložení

animo: perdersi d'animoklesnout na mysli

avere: avere a mente q/qcmít na mysli koho/co, vzpomínat, vzpomenout si na koho/co

comodo: fare il proprio comododělat si, co se komu zlíbí, přen. myslet jen na sebe

io: pensare solo al proprio iomyslet jen na sebe

mente: venire in mentepřijít na mysl, vytanout (na mysli) komu, napadnout koho

mente: a mente lucidas jasnou myslí

pensiero: nel pensierov duchu, v mysli

presentarsi: presentarsi alla mentevytanout na mysli

presente: avere presente qvzpomínat, myslet na koho

presente: tenere presente q/qcmít na paměti/mysli koho/co

presumere: presumere troppo di sépříliš si o sobě myslet, být domýšlivý

pretesa: avere la pretesa di (fare) qcodvažovat se, troufat si, myslet si co troufale, dělat si ambice na co

serio: fare sul seriomyslet to vážně záměr ap.

adoperare: Adopera il cervello.Používej hlavu., Mysli trochu.

bah: Bah, non pensiamoci più!Tak jo, už na to nebudeme myslet!

ci: Non ci pensare mai.Už na to nemysli.

come: Come sarebbe a dire?Co tím myslíš?, Cože?

credere: Credo che verrà.Myslím, že přijde.

credere: La credeva innocente.Myslel, že je nevinná.

di: Crede di essere ...Myslí si, že je ...

ininterrottamente: Ci penso ininterrottamente.Neustále na to myslím.

merito: Qual è la tua opinione in merito?Co si o tom myslíš?

parere: Fai come ti pare!Dělej, jak myslíš.

peggio: Non bisogna pensare al peggio.Není nutné myslet hned na (to) nejhorší.

pensare: Che cosa pensi di lui?Co si o něm myslíš?

pensare: Pensa solo al lavoro/denaro.Myslí jen na práci/peníze.

pensare: Meglio non pensarci.Je lepší na to nemyslet.

pensare: Penso che sia meglio tacere.Myslím, že bude lépe mlčet.

presumere: Presume troppo di sé.Moc si o sobě myslí.

pretendere: Pretende di sapere tutto.Myslí si, že ví všechno.

quanto: Non è tanto sciocco quanto tu immagini.Není tak blbej, jak si myslíš.

serio: Parlo sul serio.Myslím to vážně.

trovare: Trovi?Myslíš?

cuore: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.Sejde z očí, sejde z mysli.

lontano: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.Sejde z očí, sejde z mysli.

occhio: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.Sejde z očí, sejde z mysli.

saltare: saltare in mente/testa, saltare per la testa a qnapadnout co koho, vytanout na mysli co komu, naskočit komu v mysli

: essere pieno di sébýt (hrozně) namyšlený, moc si o sobě myslet

testa: levarsi/togliersi dalla testa q/qcpřestat myslet, zapomenout na koho/co, hodit za hlavu co

testa: Ha buona testa.Myslí mu to., Pálí mu to.

usare: Usa la testa!Používej hlavu., Mysli (trochu).