Hlavní obsah

myslet, myslit

Nedokonavé sloveso

  1. (myslí postihovat) pensare(přemýšlet též) ragionare(hloubat) meditareMyslí mu to ještě dobře.Ha ancora la mente chiara.Mysli (trochu)!Usa la testa!
  2. (mít na mysli) na co pensare a qc, avere qc in menteNa co myslíš?A che pensi?Už na to nemysli.Non ci pensare più.Myslí jen na sebe.Pensa solo a se stesso.
  3. (domnívat se) credere, pensare(mínit) intendere, voler direMyslím, že...Penso che...Myslím, že ne.Credo/Penso di no.Co tím myslíš?(Che) cosa intendi?Myslíš to vážně?Lo pensi sul serio?
  4. (pamatovat) na koho/co ricordare q(mít na paměti) avere qc in mente, pensare a q/qcMyslela vždycky na druhé.Pensava sempre agli altri.Mysli na to, že ...Ricordati che ...

Vyskytuje se v

klesat: klesat na mysli/duchuscoraggiarsi

vytanout: vytanout na mysli komuvenire in mente a q

ano: Myslím, že ano.Penso di sì.

cokoli: Ať už si o tom myslíte cokoli ...Checché ne pensi ...

dobré: Myslel to v dobrém.Aveva buone intenzioni., Era benintenzionato.

dobře: Myslím to s tebou dobře.È per il tuo bene., Lo faccio per il tuo bene.

konkrétně: Co konkrétně máš na mysli?Cosa intendi precisamente?

mysl: Co máte na mysli?Che cosa intende?

myslet si: Myslel jsem si, že je šikovnější.Lo credevo più in gamba.

nikoli: Myslím, že nikoli.Penso di no.

vážně: A myslím to vážně.E parlo sul serio.

že: Myslím, že ano/ne.Credo di sì/no.

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

sejít: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

animo: stav mysli, (duševní) rozpoloženístato d'animo

avere: mít na mysli koho/co, vzpomínat, vzpomenout si na koho/coavere a mente q/qc

balzare: napadnout koho myšlenka, přijít na mysl, vytanout na mysli komubalzare in mente a q

comodo: dělat si, co se komu zlíbí, přen. myslet jen na sebefare il proprio comodo

io: myslet jen na sebepensare solo al proprio io

mente: přijít na mysl, vytanout (na mysli) komu, napadnout kohovenire in mente

pensiero: v duchu, v myslinel pensiero

presentarsi: vytanout na myslipresentarsi alla mente

presente: vzpomínat, myslet na kohoavere presente q

presumere: příliš si o sobě myslet, být domýšlivýpresumere troppo di sé

pretesa: odvažovat se, troufat si, myslet si co troufale, dělat si ambice na coavere la pretesa di (fare) qc

serio: myslet to vážně záměr ap.fare sul serio

adoperare: Používej hlavu., Mysli trochu.Adopera il cervello.

bah: Tak jo, už na to nebudeme myslet!Bah, non pensiamoci più!

ci: Už na to nemysli.Non ci pensare mai.

come: Co tím myslíš?, Cože?Come sarebbe a dire?

credere: Myslím, že přijde.Credo che verrà.

di: Myslí si, že je ...Crede di essere ...

ininterrottamente: Neustále na to myslím.Ci penso ininterrottamente.

merito: Co si o tom myslíš?Qual è la tua opinione in merito?

parere: Dělej, jak myslíš.Fai come ti pare!

peggio: Není nutné myslet hned na (to) nejhorší.Non bisogna pensare al peggio.

pensare: Co si o něm myslíš?Che cosa pensi di lui?

pretendere: Myslí si, že ví všechno.Pretende di sapere tutto.

quanto: Není tak blbej, jak si myslíš.Non è tanto sciocco quanto tu immagini.

trovare: Myslíš?Trovi?

cuore: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

lontano: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

occhio: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

saltare: napadnout co koho, vytanout na mysli co komu, naskočit komu v myslisaltare in mente/testa, saltare per la testa a q

: být (hrozně) namyšlený, moc si o sobě mysletessere pieno di sé

testa: přestat myslet, zapomenout na koho/co, hodit za hlavu colevarsi/togliersi dalla testa q/qc

usare: Používej hlavu., Mysli (trochu).Usa la testa!

myslet: Myslí mu to ještě dobře.Ha ancora la mente chiara.