Hlavní obsah

myslet

Nedokonavé sloveso

  1. (myslí postihovat) pensare(přemýšlet též) ragionare(hloubat) meditareMyslí mu to ještě dobře.Ha ancora la mente chiara.Mysli (trochu)!Usa la testa!
  2. (mít na mysli) na co pensare a qc, avere qc in menteNa co myslíš?A che pensi?Už na to nemysli.Non ci pensare più.Myslí jen na sebe.Pensa solo a se stesso.
  3. (domnívat se) credere, pensare(mínit) intendere, voler direMyslím, že...Penso che...Myslím, že ne.Credo/Penso di no.Co tím myslíš?(Che) cosa intendi?Myslíš to vážně?Lo pensi sul serio?
  4. (pamatovat) na koho/co ricordare q(mít na paměti) avere qc in mente, pensare a q/qcMyslela vždycky na druhé.Pensava sempre agli altri.Mysli na to, že ...Ricordati che ...

Vyskytuje se v

klesat: klesat na mysli/duchuscoraggiarsi

vytanout: vytanout na mysli komuvenire in mente a q

ano: Myslím, že ano.Penso di sì.

cokoli: Ať už si o tom myslíte cokoli ...Checché ne pensi ...

dobré: Myslel to v dobrém.Aveva buone intenzioni., Era benintenzionato.

dobře: Myslím to s tebou dobře.È per il tuo bene., Lo faccio per il tuo bene.

konkrétně: Co konkrétně máš na mysli?Cosa intendi precisamente?

mysl: Co máte na mysli?Che cosa intende?

myslet si: Myslel jsem si, že je šikovnější.Lo credevo più in gamba.

nikoli: Myslím, že nikoli.Penso di no.

vážně: A myslím to vážně.E parlo sul serio.

že: Myslím, že ano/ne.Credo di sì/no.

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

sejít: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

animo: stav mysli, (duševní) rozpoloženístato d'animo

avere: mít na mysli koho/co, vzpomínat, vzpomenout si na koho/coavere a mente q/qc

balzare: napadnout koho myšlenka, přijít na mysl, vytanout na mysli komubalzare in mente a q

comodo: dělat si, co se komu zlíbí, přen. myslet jen na sebefare il proprio comodo

io: myslet jen na sebepensare solo al proprio io

mente: přijít na mysl, vytanout (na mysli) komu, napadnout kohovenire in mente

pensiero: v duchu, v myslinel pensiero

presentarsi: vytanout na myslipresentarsi alla mente

presente: vzpomínat, myslet na kohoavere presente q

presumere: příliš si o sobě myslet, být domýšlivýpresumere troppo di sé

pretesa: odvažovat se, troufat si, myslet si co troufale, dělat si ambice na coavere la pretesa di (fare) qc

serio: myslet to vážně záměr ap.fare sul serio

adoperare: Používej hlavu., Mysli trochu.Adopera il cervello.

bah: Tak jo, už na to nebudeme myslet!Bah, non pensiamoci più!

ci: Už na to nemysli.Non ci pensare mai.

come: Co tím myslíš?, Cože?Come sarebbe a dire?

credere: Myslím, že přijde.Credo che verrà.

di: Myslí si, že je ...Crede di essere ...

ininterrottamente: Neustále na to myslím.Ci penso ininterrottamente.

merito: Co si o tom myslíš?Qual è la tua opinione in merito?

parere: Dělej, jak myslíš.Fai come ti pare!

peggio: Není nutné myslet hned na (to) nejhorší.Non bisogna pensare al peggio.

pensare: Co si o něm myslíš?Che cosa pensi di lui?

pretendere: Myslí si, že ví všechno.Pretende di sapere tutto.

quanto: Není tak blbej, jak si myslíš.Non è tanto sciocco quanto tu immagini.

trovare: Myslíš?Trovi?

cuore: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

lontano: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

occhio: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

saltare: napadnout co koho, vytanout na mysli co komu, naskočit komu v myslisaltare in mente/testa, saltare per la testa a q

: být (hrozně) namyšlený, moc si o sobě mysletessere pieno di sé

testa: přestat myslet, zapomenout na koho/co, hodit za hlavu colevarsi/togliersi dalla testa q/qc

usare: Používej hlavu., Mysli (trochu).Usa la testa!

myslet: Myslí mu to ještě dobře.Ha ancora la mente chiara.