Hlavní obsah

ci

čio

čídi chi

Vyskytuje se v

essere: je (tam), jsou (tam) existence, výskytc'è, ci sono

di: nikdo z násnessuno di noi

giurare: Na to můžeš vzít jed! jasněCi puoi giurare!

molto: mnozí z nás, hodně z násmolti di noi

noi: k nám, u/od násda noi

tra: mezi námitra di noi

volere: je zapotřebí, je potřebaci vuole

altro: Jsou (tu) další věci...Ci sono altre cose...

arrivare: Nedosáhnu tam., přen. To je nad mé síly., Na to nestačím.Non ci arrivo.

badare: Nikdo tomu nevěnoval pozornost., Nikdo na to nedbal.Nessuno ci ha badato.

bagnata: Pořádně jsme zmokli.Ci siamo presi una bella bagnata.

bere: Napij se s námi!Bevi con noi!

chiarirsi: Konečně jsme si to vyjasnili.Finalmente ci siamo chiariti.

colpo: Jeho smrt pro nás byla rána.La sua morte è stata un colpo per noi.

confinare: Kvůli špatnému počasí jsme museli zůstat doma.Il cattivo tempo ci confinò in casa.

conoscersi: Neznáme se.Non ci conosciamo.

e: Jsou herci a herci. odlišníCi sono attori e attori.

entrare: Tam se už nic nevejde.Non ci entra più niente.

esattamente: Budu tam přesně ve čtyři.Ci sarò esattamente alle quattro.

fatto: Když na to pomyslím, chce se mi smát.Se ci penso, mi viene fatto di ridere.

giornata: To budou tři dny práce.Ci vorranno tre giornate per farlo.

guadagnare: Tím nic nezískáš.Così non ci guadagni niente.

guadagnarsi: Co z toho budu mít?, Co tím získám?Che cosa ci guadagno?

gusto: Co se ti na tom tak líbí?Che gusto ci trovi?

impiegare: Jak dlouho (ti) to trvá do..., Jak dlouho (ti) zabere cesta do...?Quanto ci impieghi per arrivare a...

incontrarsi: Sejdeme se na nádraží.Ci incontriamo alla stazione.

ininterrottamente: Neustále na to myslím.Ci penso ininterrottamente.

innanzi: Jelikož mnozí před námi ...Siccome molti innanzi a noi ...

intorno: Lidé okolo nás ...La gente intorno a noi ...

magone: Když na to pomyslím, sevře se mi žaludek/hrdlo.Se ci penso, mi viene il magone.

malumore: Měli mezi sebou nějaké neshody.Tra loro ci sono stati dei malumori.

mancare: To by tak scházelo!Ci mancherebbe altro!

mettere: Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.Ci mette tre ore per arrivare.

mettersi: Vyrazíme hned!Ci mettiamo in viaggio ora!

muro: Mezi námi je bariéra.Tra di noi c'è un muro.

parola: Chce to činy, ne slova.Ci vogliono fatti, non parole.

pazienza: To chce hodně trpělivosti.Ci vuole molta pazienza.

pelo: Tak tak se mu to povedlo.Ci è riuscito pelo pelo.

pensare: Zařídím to.Ci penso io.

perdersi: Ztratili jsme se v lese.Ci siamo persi nel bosco.

peso: Dotáhnu tě tam násilím!Ti ci porto di peso!

piazza: Potkáme se na náměstí.Ci incontriamo in piazza.

potere: Není si na co stěžovat.Non ci si può lamentare.

pregiarsi: S potěšením vám oznamujeme, že...Ci pregiamo di informarLa che...

preservare: Bůh nás ochraňuj před...Che Dio ci preservi da...

procurare: Sehnal nám lístky.Ci ha procurato i biglietti.

pure: No to ještě scházelo!Ci mancava pure questa!

qua: u násqua da noi

raccomandare: Co nám doporučujete?Cosa ci raccomanda?

ci: chce to co vyžadujeci vuole qc

každý: každý z násciascuno/ognuno di noi

nás: pro/od násper/da noi

spolehnutí: na koho je spolehnutíci si può fidare di q

tradovat se: Traduje se, že ...říká se Si dice (in giro) che ..., dle legendy Secondo la leggenda ..., jdou fámy Ci sono voci che ..., Si sussurra che ...

uškodit: co by neuškodilo nebylo by na škoduqc non guasterebbe, non ci starebbe male

báječně: Báječně jsme se bavili.Ci siamo divertiti un mondo.

basta: Nejdu tam a basta!Non ci vado e basta!

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seGuai a te se ci vai!, Non ti permettere di andarci!

být: Je mnoho věcí ...Ci sono tante cose ...

dát se: Nedá se nic dělat.Non ci si può fare niente.

děkovací: Firma nám poslala děkovací dopis.La ditta ci ha mandato una lettera di ringraziamento.

dělit: Od odjezdu nás dělí jen pár hodin.Dalla partenza ci separano poche ore.

dlouho: Jak dlouho to zabere?Quanto (tempo) ci vorrà?

doběhnout: Pěkně nás doběhli!Ci hanno proprio fregato!

dohánět: Už nás dohánějí.Ci stanno già raggiungendo.

dohlédnout: Já na to dohlédnu. postarám seCi penso io., Me ne incarico io.

dojít: Pak mu to došlo.Poi se ne è reso conto., Poi ci è arrivato.

dokázat: Dokázala nám, že tu práci zvládne.Ci ha dimostrato di riuscire a fare quel lavoro.

domluvit se: Domluvíme se na zítra.Ci metteremo d'accordo per domani.

dopadat: V poledne sem dopadají sluneční paprsky.Al mezzogiorno ci cadono i raggi del sole.

dopadnout: Tvé rozhodnutí dopadne na nás všechny.La tua decisione influirà su tutti noi.

doplatit: Doplatit na to životem.Ci ha rimesso la vita.

doporučovat: Co nám doporučujete?Cosa ci raccomanda?

dorůstat: Děti nás už dorůstají.I bimbi ci stanno già raggiungendo (di altezza).

dostat se: K tomu se dostaneme později.Ci arriveremo più tardi.

dotaz: Jsou nějaké dotazy?Ci sono domande?

existovat: Existuje mnoho...Esistono/Ci sono molti/-e...

hledět: Hleděli na nás s úžasem.Ci guardavano con stupore.

hnout se: Dnes se odsud snad nehneme.Oggi forse non ci muoviamo più da qui.

hodit: Mám tě tam hodit?Vuoi che ti ci porti?

hojnost: Je hojnost příležitostí...Ci sono molte opportunità...

hučet: Hučelo nám v uších.Ci ronzava nelle orecchie.

hustit: Ve škole do nás hustili spoustu zbytečností.A scuola ci riempivano la testa di tante cose inutili.

chodit: Chodíš tam často?Ci vai spesso?

chtít: To chce klid!Ci vuole pazienza!, Calma!

jak: Vyprávěl nám, jak to bylo.Ci raccontava come era.

již: Již tady nebydlí.Non ci abita più.

jo: Tys tam nebyl, že jo?Non ci sei stato, vero?

kdykoli: Kdykoli tam přijdu ...Ogni volta che ci vado ...

klást: Kladli nám různé překážky.Ci hanno posto diversi ostacoli.

kolem: Prošli kolem nás.Sono passati vicino a noi.

komplikace: Nastaly komplikace.Ci sono state complicazioni.

koupat se: Půjdete se s námi koupat?Venite a fare il bagno con noi?

křižovat se: Křižují se tam dvě hlavní silnice.Ci si incrociano due strade principali.

legrace: Není s tebou žádná legrace.Con te non ci si diverte.

líbit: To si nenechám líbit!Non ci passo sopra!

my: s námicon noi