Hlavní obsah

bere

Tranzitivní sloveso

  1. qc (vy)pít co, napít se čehoQualcosa da bere?Něco k pití?bere alla salute di qnapít se na čí zdravíBevi con noi!Napij se s námi!
  2. qc pohlcovat, vstřebávat, nasá(va)t co
  3. žrát o spotřeběQuest'auto beve tantissima benzina!To auto strašně žere!
  4. qc a q (z)baštit, sežrat, žrát co komu naivně věřitNon me la bevo.To (ti) nezbaštím/nesežeru., Na to neskočím.berla a qsežrat to, zbaštit to komu

Vyskytuje se v

brát si: ber(te) sijez(te) servit(ev)i (pure)

paškál: vzít na paškál, brát na paškálzaměřit se na koho fissarsi, concentrarsi su q, vyčinit ap. rimproverare q

potaz: brát v potazco prendere qc in considerazione

antikoncepce: brát antikoncepciprendere la pillola

dluh: brát na dluhcomprare a credito

droga: brát drogy, být na drogáchdrogarsi

ex: bere qc tutto d'un fiato/in un solo sorso(vy)pít co na ex

jít: andare a bere una birrajít na pivo

lék: užívat/brát lékyprendere medicine

nadhled: brát co s nadhledem být nad věcíessere al di sopra di qc, mostrarsi superiore a qc

najednou: bere tutto d'un fiatovypít najednou

napít se: dare da bere a qdát napít komu

ohled: brát ohled na coavere riguardo a qc, uvážit prendere in considerazione qc

pití: qualcosa da bereněco k/na pití

prášek: brát práškyprendere le compresse

příklad: vzít/brát si z koho/čeho příkladprendere esempio da q/qc

připít: brindare/bere alla salute di qpřipít (si) na zdraví komu

samozřejmost: brát co za samozřejmostdare per scontato qc

sklenička: invitare q a bere un bicchierepozvat koho na skleničku

v, ve: brát co v úvahuprendere qc in considerazione

váha: Neber to na lehkou váhu. nepodceňujNon prenderlo alla leggera.

vážně: brát koho/co vážněprendere q/qc sul serio

výkop: výkop od bránycalcio di rinvio, rimessa dal fondo

zřetel: brát zřetel na comettere in conto, prendere qc in considerazione

ani: Non ha mangiato né/e neanche bevuto.Nejedl ani nepil.

brát se: Berou se v kostele.Si sposano in chiesa.

dát: Che cosa prendi da bere?Co si dáš k pití?

kde: Kde se tady bereš?Qual buon vento ti porta?, jakto? Com'è che sei qui?

na: andare a bere la birrajít na pivo

naletět: Non me la bevo.Na to ti nenaletím.

nalít: Versati qualcosa da bere.Nalij si něco k pití.

objednat: Mi ordini qualcosa da bere?Objednáš mi něco k pití?

osobně: Neber si to tak osobně.Non prenderla tanto sul personale.

panák: bere un cicchetto di qcdát si panáka čeho

pít: (Che) cosa volete (da) bere?Co chcete pít?

popořádku: Berme to popořádku.Andiamo con ordine.

přát si: (Che) cosa volete da bere?Co si přejete k pití?

přebrat: Ha bevuto un bicchiere di troppo.Trošku přebral.

sežrat: Questa non me la bevo., Non ci casco.To ti nesežeru!

skočit: Vai a prendere qualcosa da bere.Skoč pro pití.

žrát: La macchina consuma/beve molto.To auto hodně žere.

jednoduchý: È come bere un bicchier d'acqua.Je to jednoduché jak facka.

lehký: brát na lehkou váhu coprendere qc alla leggera

rezerva: brát co s rezervou historku ap.prendere qc con un grano di sale

servítek: nebrat si servítky říci bez obaludire le cose come stanno, parlare chiaro e tondo/fuori dai denti

zbaštit: Questa non (me) la bevo.To ti nezbaštím neuvěřím!

antibiotico: brát antibiotikaprendere gli antibiotici

bestemmiare: brát jméno boží nadarmobestemmiare Dio

bevuta: fare una (bella) bevutařádně se napít i vody při plavání, hovor. zachlastat, zapařit

considerazione: brát v úvahu, uvážit, uvažovat co, přihlížet k čemu, mít na zřeteli coprendere in considerazione

conto: brát v úvahu, uvažovat koho/cotenere conto di q/qc

dato: dato al berepropadlý alkoholu

eccesso: bere all'eccessonadměrně pít

esempio: brát/vzít si z koho příkladprendere esempio da q

fare: far bere q/qcdát napít komu/čemu

garganella: bere a garganellalít (alkohol) přímo do hrdla, přen. (hodně) chlastat

leggero: brát na lehkou váhuprendere alla leggera

limitato: essere limitato nel berepít s mírou

male: vzít/brát (si) to špatně/zleprenderla male

moderazione: bere con moderazionepít střídmě

niente: niente da mangiare/berenic k jídlu/pití

pillola: brát antikoncepciprendere la pillola

porta: do prázdné bránya porta vuota

prendere: brát si to osobněprendersela personalmente

regola: bere senza regolanezřízeně pít

regolato: essere regolato nel berepít s mírou alkohol

riguardo: brát ohled na coavere riguardo per/a qc

rimessa: výkop (od brány)rimessa dal fondo

rinvio: výkop od bránycalcio di rinvio

sauna: brát saunufare la sauna

sedativo: brát sedativaprendere sedativi

serio: brát koho/co vážněprendere q/qc sul serio

sonnifero: brát/vzít si prášky na spaníprendere sonniferi

tenere: brát v úvahu, mít na zřeteli, uvažovat co, vést evidenci čehotenere conto di qc

versare: versare da bere a qnalít (pití) komu

bere: Qualcosa da bere?Něco k pití?

bersi: Mi bevo un bicchiere di latte.Dám si sklenku mléka.

caldo: Bevi qualcosa di caldo.Napij se něčeho teplého.

continente: È continente nel bere.Pije s mírou.

continuo: Nebere to konce!È un continuo!

brát: brát na sebepodobu, závazek ap. assumere*, odpovědnost assumersi

eccedere: Eccede nel bere.Přehání to s pitím.

lasciare: Ber nebo nech být.Prendere o lasciare.

moderato: È moderato nel bere.Pije s mírou., Je střídmý v pití.

offrire: Che (cosa) posso offrirvi da bere?Co vám mohu nabídnout k pití?

poco: Bevi un poco di acqua.Napij se trochu vody.

sbucare: Kde se tu bereš?Da dove sei sbucato?

servire: Vem si z toho ponaučení., Ber to jako lekci.Ti serva di lezione!

smettere: Ha smesso di bere.Přestal pít.

spugna: Beve come una spugna.Pije jak duha.

stare: Dobrá!, Beru!, To jde.Sta bene!

telefono: Nebere telefon.Non risponde al telefono.

bicchiere: essere (facile) come bere un bicchiere d'acquabýt úplná hračka

calice: bere il calice dell'amarezzavypít kalich hořkosti

corto: spěchat, brát to zhurtaandare per le corte

firma: To bych (hned) bral.Ci metterei la firma.

gamba: brát co na lehkou váhuprendere qc sotto gambe

lingua: říkat věci přímo, nebrat si servítky, říct to naplno, nechodit pro slova dalekonon avere peli sulla lingua

sale: brát co s rezervouprendere qc con un grano di sale

saltare: Kde se tu bereš?Da dove salti fuori?