Hlavní obsah

dát

Dokonavé sloveso

 1. (darovat) komu co dare qc a qKdo ti to dal?Chi te l'ha dato?Dal jsem mu peníze na jídlo.Gli ho dato i soldi per comprarsi da mangiare.
 2. (ránu ap.) daredát komu fackudare uno schiaffo a qDal jasně najevo, že ...Ha fatto chiaramente capire che ...Dali jsme si schůzku/sraz.Abbiamo fissato un appuntamento.Nedá si říct.Non vuole intendere ragione.dát vědět komufar sapere a qdát přednost čemu před čímpreferire qc a qcdát výpověď komu(pracovníkovi) licenziare q, (pracovník) licenziarsi, (rezignovat) dare le dimissioni
 3. (umístit) mettereDej talíře na stůl.Metti i piatti sul tavolo.dát (si) peníze stranoumettere da parte dei soldidát gól/brankusegnare una rete, fare gol
 4. (poskytnout) co komu dare, concedere, accordare qc a qDali mu čas na rozmyšlenou.Gli hanno concesso del tempo per ripensarci.dát komu přednost v jízdědare la precedenza a q
 5. dát si (objednat si ap.) co prenderedát si (dopřát si též) farsi qcdát si (vypít si) bersidát si (sníst si) mangiarsiprendere se užívá hl. při objednávání ap.Co si dáš k pití?Che cosa prendi da bere?Dám si pivo.Mi bevo una birra, (v restauraci) Prendo una birra.Dám si sprchu.Faccio la doccia.Ráno si dám housku...Di mattina mi mangio un panino...
 6. (zaplatit) pagare
 7. (předem stanovit) dare
 8. (nechat udělat) udělat co far fare qcDám si to opravit.Me lo faccio riparare.
 9. (dovolit, připustit) mettereDejme tomu, že máš pravdu.Mettiamo che tu abbia ragione.nedat spát komutogliere il sonno a q, non fare dormire a q
 10. ob.(mít pohlavní styk) komu darla a q
 11. (k telefonu) passareDejte mi pana Nováka.Mi passi il signor Novák.
 12. (do pořádku ap.) metteredát do pořádkumettere in ordine, ordinaredát kolovat cofare girare qc
 13. (dbát) na koho dare retta a qDej na mě!Dammi retta!

Vyskytuje se v

a: dare qc a qdát co komu

accavallare: accavallare le gambedát/přehodit si nohu přes nohu

addio: dire addio a qrozloučit se s kým, dát sbohem komu

addio: dare l'addio a qcdát sbohem čemu, skoncovat s čím

addosso: dare addosso a qpustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komu

affitto: dare in affitto qc a qpronajmout, dát do (pro)nájmu co komu

alcol: darsi all'alcoldát se na pití, začít pít

ammesso: ammesso che...dejme tomu, že..., za předpokladu, že..., pokud...

ammollo: mettere qc in ammollo/all'ammollodát odmočit/namočit co

apparenza: salvare le apparenzened(áv)at navenek nic znát potíže ap.

aria: dare aria a qc(dát) vyvětrat co, dát na vzduch co

asciugare: far asciugare il bucatodát schnout prádlo

assaggio: dare in assaggio qc a qdát ochutnat co komu

assetto: mettere in assetto qcdát do pořádku, uklidit, uspořádat co

attaccare: attaccare discorso con qdát se do řeči, zapříst hovor s kým

attaccarsi: attaccarsi al fiasco/alla bottigliauchýlit se k láhvi, dát se na pití opíjet se

bagno: mettere/lasciare a bagnodát/nechat máčet/odmočit

barba: farsi/lasciarsi crescere la barbadát/nechat si narůst vousy

bavaglio: mettere il bavaglio a qdát roubík komu, umlčet koho

beneplacito: dare il beneplacito a q/qcdát souhlas komu k čemu

bigodino: mettere i bigodinidát si natáčky, natočit si vlasy

bis: fare il bispřidat si, dát si ještě/nášup i jídla ap.

blocco: fare bloccosjednotit se, spojit se, dát se dohromady

boccata: tirare una boccata di sigarettadát si šluka, potáhnout z cigarety

botta: dare/ricevere una bottadát/dostat ránu

botta: tirare una bottadát ránu

briga: darsi/prendersi la briga di qcdát si (tu) práci s čím, obtěžovat se udělat co

buttare: buttare la pastadát vařit těstoviny do vroucí vody

calciare: calciare in porta/a retevsítit branku, dát gól

canestro: fare canestrodát koš

castigo: mandare/mettere in castigo qpotrestat koho, dát trest/domácí vězení komu, poslat do kouta dítě ve škole

cattivo: dare il cattivo esempiodá(va)t špatný příklad

cedere: cedere il passoudělat místo, dát přednost komu, pustit koho ve dveřích ap., přen. ustoupit komu

cedere: cedere la stradadát přednost auta

cielo: voglia il cielo-li Bůh, když Bůh při toužebném přání

circolare: far circolare qcdát/nechat kolovat, poslat dokola co

circolazione: mettere in circolazionedát do oběhu

concesso: concesso che...za předpokladu, že..., dejme tomu, že...

congedo: prender congedo da q/qcrozloučit se s kým/čím a odejít, dát si odchod, odejít

congedo: dare il congedo a qposlat pryč koho, dovolit odejít, dát odchod komu

consiglio: dare un consiglio a qporadit, dát radu komu

da: mettere qc da partedát (si) co stranou

dare: dare via qcdát pryč co, zbavit se čeho prodat, darovat ap.

dare: dare ragione a qdát za pravdu komu

dare: dare il passo a qnechat projít koho, dát přednost komu

dare: il dare e l'avereMá dáti/Dal

dio: Se Dio vuole., Dio voglia.-li Bůh., Když Bůh.

dire: dire addio/arrivederci a q/qcrozloučit se s kým/čím, dát sbohem komu/čemu

disparte: mettere in disparte qdát co stranou

divaricare: divaricare le gambedát nohy od sebe, roznožit

doccia: farsi/fare la docciadát si sprchu, (o)sprchovat se

dono: fare dono di qcdarovat, dát darem co

dose: farsi una dosedát si dávku

dritta: dare una dritta a qdát komu tip

enigma: proporre/risolvere un enigmadát/vyřešit hádanku

esporre: esporre in vetrinadát do výlohy zboží

fare: far bere q/qcdát napít komu/čemu

fare: fare sapere a qdát vědět komu

fede: giurare fedepřísahat věrnost, dát (své čestné) slovo

forno: mettere nel fornodát do trouby

freccia: mettere la freccia(za)blikat, dát směrovku/blinkr, přen. změnit směr

fuga: darsi alla fugadát se na útěk

garbo: dare il garbo a qcdát čemu fazonu

ghingheri: mettersi in ghingherihodit se do gala, dát se do pucu

glielo: glielo daròdám mu to

gol: segnare/prendere un goldát/dostat gól

imboccare: imboccare la via giustadát se správnou cestou

impulso: dare impulso a qdát impulz komu

inseguimento: mettersi all'inseguimento di q/qczačít pronásledovat koho/co, dát se po stopách koho/čeho, pustit se za kým/čím

la: dare il ladát (tón) A pro ladění, přen. zahájit, dát pokyn k zahájení

latte: dare il latte a q(na)kojit koho dát mléko komu

lezione: dare una lezione a qdát komu za vyučenou

licenziare: licenziare q in troncookamžitě propustit koho, dát komu hodinovou výpověď z práce

licenziare: licenziare (alle stampe) un libro/articolodát svolení k publikaci knihy/článku

magistrato: portare qc davanti al magistratodát co k soudu

malavita: darsi alla malavitadát se na cestu zločinu

mancia: dare/lasciare una mancia al camerieredát/nechat číšníkovi spropitné

marcia: mettersi in marciadát se na pochod

massimo: al massimomaximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinak

meglio: alla (bell'e) megliojak se , jak to jen jde, tak nějak ne zrovna nejlépe

mettere: mettere in chiaro qcujasnit (si), vyjasnit (si) co, dát (jasně) najevo, jasně vyjádřit co

mettere: mettere in piazza qcdát všem na vědomí, rozhlásit co

mettere: mettere insiemesestavit, dát dohromady, sjednotit, shromáždit

mettere: mettere qualcosa sotto i dentidát si něco na zub, něco zakousnout

mettere: přen. mettere una mano sul fuoco per q/qcdát ruku do ohně za koho/pro co

mettere: mettere giùodložit (si), svléci (si), dát si dolů

mettere: far mettere la luce in cantinadát nainstalovat světlo do jídelny

mettersi: mettersi (insieme) con qdát se dohromady s kým partneři ap.

microonde: mettere qc nel microondedát co do mikrovlnky

mordacchia: přen. mettere la mordacchia a qdát komu náhubek, umlčet koho