Hlavní obsah

dare

Tranzitivní sloveso

 1. qc a q dá(va)t co komu, poskytnout, poskytovat co komu informace ap., dodat co komu/čemu, věnovat komu co, dopřát komu čehodare botte a qnařezat komu, zmlátit, zřezat, zbít kohodare da mangiare(na)krmitdare fuoco a q/qczapálit komu/codare fuorivyd(áv)at publikaci, informace ap.dare una voce a qzavolat komudare via qcdát pryč co, zbavit se čeho prodat, darovat ap.dare una mano a qpomoci komu, podat pomocnou ruku, přiložit ruku k díludare coraggio a qdodat odvahy komudare il braccio a qposkytnout rámě komudare ragione a qdát za pravdu komu
 2. qc uvést co důvody ap.
 3. qc (us)pořádat co akci ap., popřát komu dobrou noc ap.užívá se ve významu jiných sloves navozujících předávání, zprostředkování, pořádání či absolvovánídare gli esamidělat zkouškydare il benvenuto a quvítat, přivítat kohodare una festaudělat mejdan, uspořádat oslavudare alle fiamme qcspálit codare l'ok a qcodsouhlasit codare l'assalto a qnapadnout kohodare la caccia a q/qcpustit se za kým/čím, začít honit koho/co
 4. udělat, vykonat, provést o jednorázové činnostidare un'occhiata a qcmrknout (se) na codare un calciokopnoutdare una spinta a qcšťouchnout, strčit, zatlačit do čehodare uno strattone a qcškubnout čím, zatahat za codare una pulita a qcotřít, ošudlat codare una frustatašvihnout (bičem)
 5. qc a q podat, podávat co komu i pokrm, lék ap.Dammelo!Dej mi to!Dammi il bicchiere.Podej mi tu skleničku.dare la mano a qpodat ruku komu
 6. vynášet, nést, dávat, plodit, rodit plody ap.Questo lavoro non dà molto guadagno.Tahle práce moc nevynáší.
 7. qc a q dát, svěřit, přidělit co komu funkci, úkol ap.
 8. qc a q uvolnit, přenechat co komu místodare il passo a qnechat projít koho, dát přednost komudare strada a quhnout, udělat místo komu, pustit koho nechat projít
 9. qc a q udělit co komu cenu, licenci ap.
 10. qc a q/qc přikládat, připisovat co čemu vlastnost ap., hádat, tipovat, odhadovat co komu věk ap.Quanti anni gli dai?Kolik bys mu hádal let?dare qc per qcuznat co jakýmdare la colpa a q di qc(ob)vinit koho z čeho, dávat vinu komu za co, svést co na kohodare peso/importanza a qcpřikládat váhu/důležitost čemu
 11. qc a q dát, uštědřit, vrazit co komu ránu, výprask ap.
 12. qc vyvol(áv)at, (z)působit co pocit ap.dare gioia a qudělat radost komu, rozveselit koho
 13. qc a q per qc zaplatit, dát komu kolik za co
 14. qc per qc prodat, udat co za kolik za určitou cenu
 15. dávat pořady, filmChe cosa danno stasera?Co dávají dneska večer?

Podstatné jméno mužské neměnné

 1. dluh, dlužná částka
 2. dáti účetní položkail dare e l'avereMá dáti/Dal

Vyskytuje se v

dato: dato, date qcvzhledem k čemu, s ohledem na co okolnosti ap.

dato: datidata

a: dare qc a qdát co komu

abitare: abitare in affitto/dai genitoribydlet v podnájmu/u rodičů

acconto: dare un accontoposkytnout zálohu

addio: dare l'addio a qcdát sbohem čemu, skoncovat s čím

addosso: dare addosso a qpustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komu

adesione: dare la propria adesione a qcpodpořit, podporovat, schvalovat co názorově ap.

adito: dare/lasciare adito a qcumožnit přístup, otevřít dveře kam, k čemu, přen. vyvolat co, zavdat příčinu čemu

affidamento: dare affidamentovypadat důvěryhodně, budit důvěru

affitto: dare in affitto qc a qpronajmout, dát do (pro)nájmu co komu

aiuto: dare un aiuto a qpomoct komu

allergia: dare allergia, far venire l'allergia a qvyvolat alergii u koho

alloggio: dare alloggio a qubytovat koho, poskytnout ubytování komu

alt: dare l'alt a qczastavit, zarazit co

altolà: dare l'altolà a qzastavit, zadržet koho

anagrafico: dati anagraficiosobní údaje jméno, příjmení, datum a místo narození

annusata: dare un'annusata a qcpřičichnout (si) k čemu

ansa: dare ansa alle critichevyvolat kritiku, zavdat příčinu kritice

anticipo: pagare/dare/fare anticipo per qcsložit zálohu na co

appalto: dare qc in appaltovypsat výběrové řízení/zakázku na co na kontrakt ap.

aria: dare aria a qc(dát) vyvětrat co, dát na vzduch co

assaggio: dare in assaggio qc a qdát ochutnat co komu

assuefazione: dare assuefazionebýt návykový

attuazione: portare ad attuazione qc, dare attuazione a qcuskutečnit, (z)realizovat co

avvio: dare l'avvio a qcrozjet, rozběhnout, spustit, nastartovat co

bacio: dare un bacio a qpolíbit koho

banca: inform. banca (di) datidatabanka

base: base di datidatabáze

battuta: dare la battutanahodit repliku, nahrát na repliku

beneplacito: dare il beneplacito a q/qcdát souhlas komu k čemu

benvenuto: dare il benvenuto a qpřivítat, uvítat koho

botta: dare/ricevere una bottadát/dostat ránu

buonanotte: dare la buonanotte a qpopřát komu dobrou noc

buonasera: dare la buonasera a qpopřát komu dobrý večer

buongiorno: dare il buongiorno a qpopřát komu dobrý den

cambio: dare il cambio a qvystřídat koho stráž ap.

capogiro: dare il capogiro, far venire il capogiro a qohromit, šokovat koho

casino: togliere q dai casinivytáhnout koho z bryndy

cattivo: dare il cattivo esempiodá(va)t špatný příklad

cauzione: dare una cauzionesložit kauci

cencio: uscire dai cencidostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z toho

cinque: dare/battere il cinque a qplácnout si s kým

coccinella: coccinella septempunctata/dai sette puntislunéčko sedmitečné

coglione: vulg. levarsi/togliersi dai coglioni q/qczbavit se koho/čeho

colpa: dare la colpa a qvinit koho, dávat vinu komu

colpo: dare/ricevere dei colpi(roz)dávat/dostávat rány

colpo: dare/fare un colpo di telefonobrnknout kam, komu

coltellata: dare una coltellata a qbodnout koho nožem

comando: dare/eseguire un comandovydat/splnit rozkaz

commiato: prendere commiato da q/qc, dare commiato a q/qcrozloučit se s kým/čím

compressione: inform. compressione dei datikomprese dat

comunicazione: dare la comunicazione di qcoznámit, sdělit co

conferma: dare conferma di qcpotvrdit co

congedo: dare il congedo a qposlat pryč koho, dovolit odejít, dát odchod komu

consiglio: dare un consiglio a qporadit, dát radu komu

contatto: dati di contattokontaktní údaje

corso: dare corso a qczačít, rozběhnout, iniciovat co

cotta: dare una cotta a qckrátce povařit co

cozzata: dare un cozzata a q/qctrknout koho/co koza ap.

cozzo: dare un cozzo in qcvrazit, narazit do čeho zdi ap.

credere: far credere, dare a credere qc a qpřesvědčit koho o čem přimět uvěřit

credito: dare credito a q/qc(u)věřit komu/čemu

da: dai capelli biondiblonďatý

dai: Dai!No tak!, Do toho! povzbuzení

dai: Ma dai!Ale no tak! pochybnosti ap.

data: fissare la data di qcstanovit datum čeho

data: da lunga data(již) starý, dlouhotrvající, dlouhodobý, (jsoucí) starého data

data: di fresca datačerstvý, nedávný informace ap., (poměrně) nový

dato: data la situazioneza dané situace, vzhledem k situaci

dato: dato al viziooddávající se neřesti

dato: dato al berepropadlý alkoholu

dato: dato chejelikož, poněvadž, vzhledem k tomu, že

dato: dati sensibilicitlivé údaje

dato: dato di fattoskutečnost, fakt

delusione: dare una delusione a qzklamat koho

deposito: dare in deposito qculožit/svěřit do úschovy

difesa: dare la parola alla difesa di qpromluvit na čí obhajobu, zastat se koho

disperso: dare q per dispersooznačit koho za pohřešovaného

disposizione: dare disposizionenařídit, vydat nařízení

disturbo: dare disturbo(vy)rušit, vyrušovat, obtěžovat

do: chiave di doC klíč

dritta: dare una dritta a qdát komu tip

effetto: dare effetto a qczrealizovat, uskutečnit co

elaborazione: inform. elaborazione datizpracování dat elektronické

entrata: dati di entratavstupní data

escandescenza: dare in escandescenzerozzuřit se, dostat amok, začít vyšilovat

esecuzione: mettere in esecuzione qc, dare esecuzione a qcprovést, uskutečnit co

esempio: dare/fare un esempiouvést příklad