Hlavní obsah

vést

Nedokonavé sloveso

 1. (o cestě ap.) co kam/kudy condurre, portare a/in/per qcKam vede tato cesta?Dove porta questa strada?Vede tato cesta do ...?Questa strada porta a ...?
 2. (v soutěži ap.) essere in testa/vantaggio, condurre
 3. (firmu ap.) co dirigere, gestire, condurre qc
 4. (zajišťovat průběh) condurre, gestirevést domácnostgestire la casa
 5. (život ap.) condurre, farevést rozhovor/konverzaci o čem(man)tenere una conversazione su qcvést soudní řízení proti komucondurre un'azione legale contro q
 6. (záznamy ap.) co tenere, gestire qc
 7. (ukazovat směr) portare, condurre(průvodce ap.) guidarevést koho za rukuportare q per mano
 8. (přivádět) koho kam portare q dove
 9. (vodič ap.) condurre(potrubím ap.) portare
 10. (být pohnutkou) koho k čemu indurre(přesvědčit) persuadere, convincere qc a fare qcCo tě k tomu vedlo?Che cosa ti ha indotto a farlo?
 11. (k výsledku) k čemu portare a qc(mít za následek) avere come conseguenza qcTo vedlo k jeho smrti.Lo ha portato alla morte.Tohle nikam nevede.Questo non ci porta da nessuna parte.
 12. (vychovávat) koho k čemu guidare, indirizzare q a/verso qc

Vyskytuje se v

deník: psát/vést si deníktenere un diario

domácnost: vést domácnostmandare avanti la casa

dvojí: vést dvojí životvivere una doppia vita

jednání: vést jednání s kýmnegoziare con q

kartotéka: vést/mít koho/co v kartotéceavere schedato q/qc

konverzace: vést/udržovat konverzaci s kýmsostenere/mantenere una conversazione con q

objížďka: vést/odklonit objížďkou co dopravu ap.deviare (il percorso di) qc

protokol: vést protokol o čemtener nota di qc

účetnictví: ekon. vést účetnictvítenere la contabilità

vznik: dát vznik čemu, vést ke vzniku čehodare origine a qc, k rozvoji dare sviluppo a qc

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemgestire i registri, mantenere la documentazione di qc, spisy tenere l'archivio di q/qc

doufat: Doufejme, že se nám to povede.Speriamo di riuscirci.

nikam: Rozhovory nikam nevedou.Le discussioni non servono a nulla.

vést se: Jak se (vám) vede?Come sta?, Come va?

vést se: Vede se jim dobře. nestrádají ap.Stanno bene.

vést se: vést se pod pažícamminare tenendosi sottobraccio

vést si: Vede si dobře.Si comporta bene.

vést si: Nevede si špatně.Non si comporta male.

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.Tutte le strade portano a Roma.