Hlavní obsah

avere

Tranzitivní sloveso

 1. qc mít, vlastnit coHo paura che ...Obávám se/Bojím se, že ...Ha moglie e figli.Má ženu a děti.Abbiamo pochi soldi.Máme málo peněz.Hanno una vita difficile.Mají těžký život.Ha poco da vivere.Sotva vyžije má všeho málo.Non ha (a) che fare con q/qcNemá s kým/čím nic společného.Mia figlia ha tre anni.Moje dcera má tři roky.Ho ancora una settimana di vacanze.Mám ještě týden prázdnin.avere paura/timoremít strachavere l'aspetto di q/qcvypadat jako kdo/co
 2. mít vztah, stanoviskoavere caro q/qcmít rád koho/coavere per certo qcmít co za jisté, být přesvědčen o čem
 3. qc držet, mít co v ruce ap.
 4. avere (addosso) qc mít na sobě, nosit coAveva un abito molto elegante.Měl(a) na sobě velmi elegantní oblečení.
 5. dostat, obdržet, získatHa avuto due anni di carcere.Dostal dva roky vězení.Avrà una parte dell'eredità.Získá/Dostane část dědictví.L'ha avuto per poco.Koupil to levně.
 6. mít, pociťovat, cítitHo voglia di dormire.Chce se mi spát.(Non) Ho fame.(Ne)mám hlad.Ho freddo/caldoJe mi zima/horko.Dove hai male?Kde tě (to) bolí?Ho un peso sullo stomaco.Mám sevřený žaludek.avere voglia di fare qcmít chuť udělat co, chtít se komu coaver bisogno di q/qcpotřebovat koho/coaver tortomýlit seavere a mente q/qcmít na mysli koho/co, vzpomínat, vzpomenout si na koho/coavere in animo di fare qcmít v úmyslu dělat co
 7. aver luogokonat seaver parte a qc(z)účastnit se čeho
 8. da fare qc muset, mít (povinnost) udělat coNon ha niente da fare.Nemá co dělat.Avevi proprio da raccontarlo a tutti?Musel jsi to hned všem vykládat?

Podstatné jméno mužské

 1. averi majetek, bohatství, statky
 2. kolik patří/náleží komuA quanto ammonta il mio avere?Kolik mi náleží?
 3. dal pravá strana v účetnictví

Vyskytuje se v

abitudine: avere un'abitudine di faremít ve zvyku co

aborto: avere un aborto (spontaneo)potratit

aborto: avere un aborto (indotto)jít na potrat

adito: avere adito in/a/presso qcmít přístup kam

affinità: avere affinità con qbýt si blízký s kým vztahem

animo: avere in animomít v úmyslu, hodlat, zamýšlet

aria: avere un'aria stancavypadat unaveně

aria: avere l'aria di q/qcvypadat jako kdo/co

asciutto: avere la gola asciuttamít sucho v krku/vyprahlo

aspetto: avere un aspetto comevypadat, vyhlížet jak

attacco: avere un attacco, soffrire di un attacco di qcdostat záchvat čeho

avvertenza: avere l'avvertenzadávat pozor

banca: avere un conto in bancamít účet v bance

bisogno: avere bisogno di qcpotřebovat co

borsa: avere le borse sotto gli occhimít pytle pod očima oteklé oči

brivido: avere brividi di febbretřást se horečkou

cacarella: vulg. avere la cacarellabýt posraný (strachy)

cattivo: avere cattivo gustomít špatný vkus

chiacchiera: avere molta chiacchierabýt výřečný, mít dobrou vyřídilku

cittadinanza: avere/ottenere la cittadinanza italianamít/získat italské občanství

classe: avere classebýt formát být výborný

coglione: vulg. avere i coglioni pieni di q/qcmít koho/čeho plný zuby/koule

compiacenza: avere la compiacenza di fare qcbýt tak laskavý a udělat co

comune: avere qc in comunemít co společného, sdílet co

confidenza: essere in confidenza, avere confidenza con qdůvěrně se znát, být si blízký s kým

conoscenza: avere conoscenza di qcznát co, vědět co, být obeznámen s čím

consapevolezza: avere consapevolezza di qcbýt si vědom čeho

considerazione: avere in considerazione qvážit si, uznávat koho

contrario: avere qc in contrariomít co proti, mít jiný názor

contrario: non avere nulla in contrarionemít nic proti souhlasit

coscienza: avere la coscienza pulitamít čisté svědomí

coscienza: avere coscienza di qcuvědomovat si co, být si vědom čeho

cotta: avere una cotta per qbýt zabouchnutý/zblázněný do koho

crollo: avere un crollozhroutit se, zkolabovat únavou ap.

culto: avere un (vero) culto per qzbožňovat, milovat koho

cura: avere cura di qcstarat se o koho

curiosità: avere curiosità per qc, avere la curiosità di vedere qcbýt zvědavý na co

custodia: avere la custodia di qcmít co na starosti

dare: il dare e l'avereMá dáti/Dal

debole: avere un debole per q/qcmít slabost pro koho/co

dialogo: avere un dialogo con qvést dialog s kým

dimestichezza: avere dimestichezza con qcvyznat se, být zběhlý v čem, mít zkušenosti s čím

diritto: avere il diritto di (fare) qcmít právo/nárok na co

disgusto: provare/avere disgusto per qcbýt špatně komu z čeho

disordine: avere qc in disordinemít v čem nepořádek

disposizione: avere a disposizione qcmít k dispozici co

disprezzo: avere in disprezzo q/qcopovrhovat, pohrdat kým/čím

dubbio: avere dei dubbi su qpochybovat o kom, podezírat koho

dubbio: avere il dubbio chemít podezření, že ..., obávat se, že ...

duro: avere il sonno durotvrdě spát

effetto: avere effettomít vliv, zapůsobit

effetto: avere l'effetto volutomít kýžený efekt

entratura: avere entrature a qcmít konexe kde

esclusiva: avere l'esclusiva di qcbýt výhradním prodejcem čeho

faccia: Il blog ha cambiato faccia.Vzhled blogu se změnil.

fantasia: avere la fantasia di fare qczamanout si co, dostat chuť udělat co

fare: avere da faremít práci

fedina: avere la fedina pulitamít čistý (trestní) rejstřík

fedina: avere la fedina sporcamít záznam v (trestním) rejstříku

fermo: avere animo fermomít pevnou vůli

fiato: non avere fiatonestačit s dechem

fiatone: avere il fiatonebýt zadýchaný, sotva popadat dech

fiducia: avere fiducia in qdůvěřovat komu

fifa: avere fifa di qcmít bobky, mít nahnáno z čeho

fretta: avere frettamít naspěch

gettare: Non ho soldi da gettare.Nemám peníze na rozhazování.

grana: avere delle granemít potíže

idea: non avere (la minima) idea di qnemít ani (nejmenší) ponětí o čem

impegno: avere impegno nei confronti di qmít závazek vůči komu

intrallazzo: avere intrallazzi con qmít podezřelé kšefty s kým

lacuna: avere delle lacune in qcmít mezery v čem

libero: avere libero accesso a qcmít volný přístup k čemu

locazione: Hanno preso in locazione una casa.Pronajali si dům.

luna: avere la lunanebýt v náladě

luogo: avere luogokonat se

macchia: non avere macchie sulla coscienzamít čisté svědomí

magone: avere il magonemít sevřený žaludek, trpět úzkostí

mangiare: non avere da mangiarenemít co jíst

marcia: přen. avere una marcia in piùmít navrch schopnostmi

matematico: avere la certezza matematica di qcbýt si naprosto jistý čím

memoria: avere una memoria fotograficamít fotografickou paměť

mente: avere in mente qcmít co v úmyslu

merito: avere/non avere merito di/per qcmít/nemít zásluhy na čem

migliore: avere un aspetto migliorevypadat lépe

minimo: non avere la minima idea di qcnemít (ani) ponětí o čem

minuto: avere i minuti contatimít velmi málo času

mira: avere buona/cattiva miramít dobrou/špatnou mušku

misurare: Il sarto mi ha misurato il vestito.Krejčí mi vyzkoušel šaty.

modello: avere un modello da seguiremít vzor k napodobení