Hlavní obsah

dare

Tranzitivní sloveso

 1. qc a q dá(va)t co komu, poskytnout, poskytovat co komu informace ap., dodat co komu/čemu, věnovat komu co, dopřát komu čehodare botte a qnařezat komu, zmlátit, zřezat, zbít kohodare da mangiare(na)krmitdare fuoco a q/qczapálit komu/codare fuorivyd(áv)at publikaci, informace ap.dare una voce a qzavolat komudare via qcdát pryč co, zbavit se čeho prodat, darovat ap.dare una mano a qpomoci komu, podat pomocnou ruku, přiložit ruku k díludare coraggio a qdodat odvahy komudare il braccio a qposkytnout rámě komudare ragione a qdát za pravdu komu
 2. qc uvést co důvody ap.
 3. qc (us)pořádat co akci ap., popřát komu dobrou noc ap.užívá se ve významu jiných sloves navozujících předávání, zprostředkování, pořádání či absolvovánídare gli esamidělat zkouškydare il benvenutouvítat, přivítat kohodare una festaudělat mejdan, uspořádat oslavudare alle fiamme qcspálit codare l'ok a qcodsouhlasit codare l'assalto a qnapadnout kohodare la caccia a q/qcpustit se za kým/čím, začít honit koho/co
 4. udělat, vykonat, provést o jednorázové činnostidare un'occhiata a qcmrknout (se) na codare un calciokopnoutdare una spinta a qcšťouchnout, strčit, zatlačit do čehodare uno strattone a qcškubnout čím, zatahat za codare una pulita a qcotřít, ošudlat codare una frustatašvihnout (bičem)
 5. qc a q podat, podávat co komu i pokrm, lék ap.Dammelo!Dej mi to!Dammi il bicchiere.Podej mi tu skleničku.dare la mano a qpodat ruku komu
 6. vynášet, nést, dávat, plodit, rodit plody ap.Questo lavoro non dà molto guadagno.Tahle práce moc nevynáší.
 7. qc a q dát, svěřit, přidělit co komu funkci, úkol ap.
 8. qc a q uvolnit, přenechat co komu místodare il passo a qnechat projít koho, dát přednost komudare strada a quhnout, udělat místo komu, pustit koho nechat projít
 9. qc a q udělit co komu cenu, licenci ap.
 10. qc a q/qc přikládat, připisovat co čemu vlastnost ap., hádat, tipovat, odhadovat co komu věk ap.Quanti anni gli dai?Kolik bys mu hádal let?dare qc per qcuznat co jakýmdare la colpa a q di qc(ob)vinit koho z čeho, dávat vinu komu za co, svést co na kohodare peso/importanza a qcpřikládat váhu/důležitost čemu
 11. qc a q dát, uštědřit, vrazit co komu ránu, výprask ap.
 12. qc vyvol(áv)at, (z)působit co pocit ap.dare gioia a qudělat radost komu, rozveselit koho
 13. qc a q per qc zaplatit, dát komu kolik za co
 14. qc per qc prodat, udat co za kolik za určitou cenu
 15. dávat pořady, filmChe cosa danno stasera?Co dávají dneska večer?

Podstatné jméno mužské neměnné

 1. dluh, dlužná částka
 2. dáti účetní položkail dare e l'avereMá dáti/Dal

Vyskytuje se v

dato: vzhledem k čemu, s ohledem na co okolnosti ap.dato, date qc

a: dát co komudare qc a q

abitare: bydlet v podnájmu/u rodičůabitare in affitto/dai genitori

acconto: poskytnout zálohudare un acconto

addio: dát sbohem čemu, skoncovat s čímdare l'addio a qc

addosso: pustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komudare addosso a q

adesione: podpořit, podporovat, schvalovat co názorově ap.dare la propria adesione a qc

adito: umožnit přístup, otevřít dveře kam, k čemu, přen. vyvolat co, zavdat příčinu čemudare/lasciare adito a qc

affidamento: vypadat důvěryhodně, budit důvěrudare affidamento

affitto: pronajmout, dát do (pro)nájmu co komudare in affitto qc a q

aiuto: pomoct komudare un aiuto a q

allergia: vyvolat alergii u kohodare allergia, far venire l'allergia a q

alloggio: ubytovat koho, poskytnout ubytování komudare alloggio a q

alt: zastavit, zarazit codare l'alt a qc

altolà: zastavit, zadržet kohodare l'altolà a q

anagrafico: osobní údaje jméno, příjmení, datum a místo narozenídati anagrafici

annusata: přičichnout (si) k čemudare un'annusata a qc

ansa: vyvolat kritiku, zavdat příčinu kriticedare ansa alle critiche

anticipo: složit zálohu na copagare/dare/fare anticipo per qc

appalto: vypsat výběrové řízení/zakázku na co na kontrakt ap.dare qc in appalto

aria: (dát) vyvětrat co, dát na vzduch codare aria a qc

assaggio: dát ochutnat co komudare in assaggio qc a q

assuefazione: být návykovýdare assuefazione

attuazione: uskutečnit, (z)realizovat coportare ad attuazione qc, dare attuazione a qc

avvio: rozjet, rozběhnout, spustit, nastartovat codare l'avvio a qc

bacio: políbit kohodare un bacio a q

banca: databankainform. banca (di) dati

base: databázebase di dati

battuta: nahodit repliku, nahrát na replikudare la battuta

beneplacito: dát souhlas komu k čemudare il beneplacito a q/qc

benvenuto: přivítat, uvítat kohodare il benvenuto a q

botta: dát/dostat ránudare/ricevere una botta

buonanotte: popřát komu dobrou nocdare la buonanotte a q

buonasera: popřát komu dobrý večerdare la buonasera a q

buongiorno: popřát komu dobrý dendare il buongiorno a q

cambio: vystřídat koho stráž ap.dare il cambio a q

capogiro: ohromit, šokovat, konsternovat, odrovnat kohodare il capogiro, far venire il capogiro a q

casino: vytáhnout koho z bryndytogliere q dai casini

cattivo: dá(va)t špatný příkladdare il cattivo esempio

cauzione: složit kaucidare una cauzione

cencio: dostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z tohouscire dai cenci

cinque: plácnout si s kýmdare/battere il cinque a q

coccinella: slunéčko sedmitečnécoccinella septempunctata/dai sette punti

coglione: zbavit se koho/čehovulg. levarsi/togliersi dai coglioni q/qc

colpa: vinit koho, dávat vinu komudare la colpa a q

colpo: (roz)dávat/dostávat ránydare/ricevere dei colpi

coltellata: bodnout koho nožemdare una coltellata a q

comando: vydat/splnit rozkazdare/eseguire un comando

commiato: rozloučit se s kým/čímprendere commiato da q/qc, dare commiato a q/qc

compressione: komprese datinform. compressione dei dati

comunicazione: oznámit, sdělit codare la comunicazione di qc

conferma: potvrdit codare conferma di qc

congedo: poslat pryč koho, dovolit odejít, dát odchod komudare il congedo a q

consiglio: poradit, dát radu komudare un consiglio a q

contatto: kontaktní údajedati di contatto

corso: začít, rozběhnout, iniciovat codare corso a qc

cotta: krátce povařit codare una cotta a qc

cozzata: trknout koho/co koza ap.dare un cozzata a q/qc

credere: přesvědčit koho o čem přimět uvěřitfar credere, dare a credere qc a q

credito: (u)věřit komu/čemudare credito a q/qc

da: blonďatýdai capelli biondi

dai: No tak!, Do toho! povzbuzeníDai!

dare: Má dáti/Dalil dare e l'avere

data: stanovit datum čehofissare la data di qc

delusione: zklamat kohodare una delusione a q

deposito: uložit/svěřit do úschovydare in deposito qc

difesa: promluvit na čí obhajobu, zastat se kohodare la parola alla difesa di q

disperso: označit koho za pohřešovanéhodare q per disperso

disposizione: nařídit, vydat nařízenídare disposizione

disturbo: (vy)rušit, vyrušovat, obtěžovatdare disturbo

do: C klíčchiave di do

dritta: dát komu tipdare una dritta a q

effetto: zrealizovat, uskutečnit codare effetto a qc

elaborazione: zpracování dat elektronickéinform. elaborazione dati

entrata: vstupní datadati di entrata

escandescenza: rozzuřit se, dostat amok, začít vyšilovatdare in escandescenze

esecuzione: provést, uskutečnit comettere in esecuzione qc, dare esecuzione a qc

esempio: uvést příkladdare/fare un esempio

evidenza: zdůraznit codare evidenza a qc

fantasia: popustit uzdu fantazii dát volnou rukudare libero corso alla fantasia

fastidio: vadit komu, štvát kohodare fastidio a q

fedele: držet slovorestare fedele alla parola data

ferro: rychle přežehlit codare un colpo di ferro a qc

festa: pořádat oslavudare una festa

fiamma: (za)pálit, spálitdare alle fiamme

forbice: ustřihnout nůžkamidare un colpo di forbici

forza: dodat sílu komu, morálně povzbudit kohodare forza a q

fregata: protřít, promnout codare una fregata a/di qc

amok: dostat amokandare in bestia, montare su tutte le furie, dare in escandescenze

avízo: dát avízo komudare un avviso a q, varovat ap. hovor. fare una soffiata a q

azyl: udělit komu azyldare asilo a q

budit: budit dobrý/špatný dojemdare/fare una buona/cattiva impressione

dát: dát výpověď komupracovníkovi licenziare q, pracovník licenziarsi, rezignovat dare le dimissioni

datum: dnešní datumdata odierna

demise: podat demisidimettersi, dare/rassegnare le dimissioni

dloubnout: dloubnout loktem kohodare una gomitata a q

dřívějšek: z dřívějškadai tempi precedenti

dupnout: dupnout na to/plyndare un colpo di gas

faktický: faktická chybadato sbagliato, errore sui fatti

fakturační: fakturační údajedati di fatturazione

hodina: dávat hodiny čehodare lezioni di qc

letmo: letmo projít/prolistovat časopis ap.dare una scorsa/sfogliata a qc

mat: dát mat komudare scacco matto a q

míra: dá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.non dare/mettere la giusta quantità

myšlenka: přivést koho na myšlenku udělat codare a q l'idea di fare qc

nájem: dát co komu do nájmudare in affitto qc a q

najíst se: dát komu najístdare da mangiare a q

ale: Ale jdi!, Ale (no tak)! nevěřícněMa dai!

cvaknout: Klika cvakla...La maniglia ha dato uno scatto.

daný: Dodržel dané slovo.Ha mantenuto la parola data.

dát se: Nakonec se dal na útěk.Alla fine si è dato alla fuga.

dávat: Co dávají dnes večer?Che cosa danno stasera?

dorazit: Dorazili ho, aby se netrápil.Gli hanno dato il colpo di grazia.

dorážet: Doráželi na nás toulaví psi.Eravamo aggrediti dai cani randagi.

držet: Neumí držet slovo.Non sa mantenere la parola data.

důraz: Důraz je kladen na...Si dà particolare importanza a...

facka: dát komu fackudare uno schiaffo a q, affibbiare un ceffone a q

hodit sebou: Hoď sebou, nebo to nestihneme.Datti una mossa, altrimenti non ce la faremo.

hrát: Co hrají (v kině)?Che cosa danno (al cinema)?

hřát: To mě hřeje (u srdce).Mi dà una sensazione confortante.

hřejivý: Mám z toho hřejivý pocit.Mi dà una sensazione confortante.

kopnout: Vypínač mě kopnul.L'interruttore mi ha dato una scossa.

kradmo: kradmo pohlédnout na koho/codare un occhiata furtiva a q/qc

krmit: Kdy toho psa krmíš?Quando dai da mangiare a quel cane?

lézt: Víno leze do hlavy.Il vino dà alla testa.

loudit: Pes loudil zbytky po kolemjdoucích.Il cane mendicava gli avanzi dai passanti.

manipulovat: Úředníci manipulovali s osobními daty klientů.Gli impiegati hanno manipolato i dati personali dei clienti.

mrknout: Mrkni na stránku deset.Dai un'occhiata alla pagina dieci.

nakousnout: Jablko jen nakousnul.Ha dato solo un morso alla mela.

nakrmit: Nakrm psa.Dai da mangiare al cane.

bít: bít do očí být nápadnýdare nell'occhio

jít: Ta hudba mi jde na nervy.Questa musica mi dà ai nervi.

kobereček: zavolat si koho na kobereček k pokárání ap.dare una lavata di capo a q

koření: přen. co je kořením života.qc dà sapore alla vita

koš: hovor. dát košem komudare il benservito a q, nechat partnera mollare, piantare q

lekce: dát/udělit komu lekcidare una lezione a q