Hlavní obsah

dare

Tranzitivní sloveso

 1. qc a q dá(va)t co komu, poskytnout, poskytovat co komu informace ap., dodat co komu/čemu, věnovat komu co, dopřát komu čehodare botte a qnařezat komu, zmlátit, zřezat, zbít kohodare da mangiare(na)krmitdare fuoco a q/qczapálit komu/codare fuorivyd(áv)at publikaci, informace ap.dare una voce a qzavolat komudare via qcdát pryč co, zbavit se čeho prodat, darovat ap.dare una mano a qpomoci komu, podat pomocnou ruku, přiložit ruku k díludare coraggio a qdodat odvahy komudare il braccio a qposkytnout rámě komudare ragione a qdát za pravdu komu
 2. qc uvést co důvody ap.
 3. qc (us)pořádat co akci ap., popřát komu dobrou noc ap.užívá se ve významu jiných sloves navozujících předávání, zprostředkování, pořádání či absolvovánídare gli esamidělat zkouškydare il benvenuto a quvítat, přivítat kohodare una festaudělat mejdan, uspořádat oslavudare alle fiamme qcspálit codare l'ok a qcodsouhlasit codare l'assalto a qnapadnout kohodare la caccia a q/qcpustit se za kým/čím, začít honit koho/co
 4. udělat, vykonat, provést o jednorázové činnostidare un'occhiata a qcmrknout (se) na codare un calciokopnoutdare una spinta a qcšťouchnout, strčit, zatlačit do čehodare uno strattone a qcškubnout čím, zatahat za codare una pulita a qcotřít, ošudlat codare una frustatašvihnout (bičem)
 5. qc a q podat, podávat co komu i pokrm, lék ap.Dammelo!Dej mi to!Dammi il bicchiere.Podej mi tu skleničku.dare la mano a qpodat ruku komu
 6. vynášet, nést, dávat, plodit, rodit plody ap.Questo lavoro non dà molto guadagno.Tahle práce moc nevynáší.
 7. qc a q dát, svěřit, přidělit co komu funkci, úkol ap.
 8. qc a q uvolnit, přenechat co komu místodare il passo a qnechat projít koho, dát přednost komudare strada a quhnout, udělat místo komu, pustit koho nechat projít
 9. qc a q udělit co komu cenu, licenci ap.
 10. qc a q/qc přikládat, připisovat co čemu vlastnost ap., hádat, tipovat, odhadovat co komu věk ap.Quanti anni gli dai?Kolik bys mu hádal let?dare qc per qcuznat co jakýmdare la colpa a q di qc(ob)vinit koho z čeho, dávat vinu komu za co, svést co na kohodare peso/importanza a qcpřikládat váhu/důležitost čemu
 11. qc a q dát, uštědřit, vrazit co komu ránu, výprask ap.
 12. qc vyvol(áv)at, (z)působit co pocit ap.dare gioia a qudělat radost komu, rozveselit koho
 13. qc a q per qc zaplatit, dát komu kolik za co
 14. qc per qc prodat, udat co za kolik za určitou cenu
 15. dávat pořady, filmChe cosa danno stasera?Co dávají dneska večer?

Podstatné jméno mužské neměnné

 1. dluh, dlužná částka
 2. dáti účetní položkail dare e l'avereMá dáti/Dal

Vyskytuje se v

amok: dostat amokandare in bestia, montare su tutte le furie, dare in escandescenze

avízo: dát avízo komudare un avviso a q, varovat ap. hovor. fare una soffiata a q

azyl: udělit komu azyldare asilo a q

budit: budit dobrý/špatný dojemdare/fare una buona/cattiva impressione

dát: dát výpověď komupracovníkovi licenziare q, pracovník licenziarsi, rezignovat dare le dimissioni

dát: dát komu přednost v jízdědare la precedenza a q

data: vstupní/výstupní datadati di immissione/di uscita

datum: dnešní datumdata odierna

datum: datum narozenídata di nascita

datum: datum splatnostidata di scadenza

demise: podat demisidimettersi, dare/rassegnare le dimissioni

dloubnout: dloubnout loktem kohodare una gomitata a q

dřívějšek: z dřívějškadai tempi precedenti

dupnout: dupnout na to/plyndare un colpo di gas

facka: dát komu fackudare uno schiaffo a q

faktický: faktická chybadato sbagliato

fakturační: fakturační údajedati di fatturazione

hodina: dávat hodiny čehodare lezioni di qc

shůry: dar seslaný shůry od Bohaun dono dall'alto

svatební: svatební darregalo di nozze

ale: Ale jdi!, Ale (no tak)! nevěřícněMa dai!

cvaknout: Klika cvakla...La maniglia ha dato uno scatto.

daný: Dodržel dané slovo.Ha mantenuto la parola data.

dát: Kdo ti to dal?Chi te l'ha dato?

dát: Dal jsem mu peníze na jídlo.Gli ho dato i soldi per comprarsi da mangiare.

dát: dát komu fackudare uno schiaffo a q

dát se: Nakonec se dal na útěk.Alla fine si è dato alla fuga.

dávat: Co dávají dnes večer?Che cosa danno stasera?

dloubnout: Dloubnul mě loktem do žeber.Mi ha dato una gomitata nelle costole.

dorazit: Dorazili ho, aby se netrápil.Gli hanno dato il colpo di grazia.

dorážet: Doráželi na nás toulaví psi.Eravamo aggrediti dai cani randagi.

držet: Neumí držet slovo.Non sa mantenere la parola data.

důraz: Důraz je kladen na...Si particolare importanza a...

hodit sebou: Hoď sebou, nebo to nestihneme.Datti una mossa, altrimenti non ce la faremo.

hrát: Co hrají (v kině)?Che cosa danno (al cinema)?

hřát: To mě hřeje (u srdce).Mi una sensazione confortante.

hřejivý: Mám z toho hřejivý pocit.Mi una sensazione confortante.

štědrý: štědrý darmunifico regalo

bít: bít do očí být nápadnýdare nell'occhio

jít: Ta hudba mi jde na nervy.Questa musica mi ai nervi.

kobereček: zavolat si koho na kobereček k pokárání ap.dare una lavata di capo a q

a: dare qc a qdát co komu

abitare: abitare in affitto/dai genitoribydlet v podnájmu/u rodičů

acconto: dare un accontoposkytnout zálohu

addio: dare l'addio a qcdát sbohem čemu, skoncovat s čím

addosso: dare addosso a qpustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komu

adesione: dare la propria adesione a qcpodpořit, podporovat, schvalovat co názorově ap.

adito: dare/lasciare adito a qcumožnit přístup, otevřít dveře kam, k čemu, přen. vyvolat co, zavdat příčinu čemu

affidamento: dare affidamentovypadat důvěryhodně, budit důvěru

affitto: dare in affitto qc a qpronajmout, dát do (pro)nájmu co komu

aiuto: dare un aiuto a qpomoct komu

allergia: dare allergia, far venire l'allergia a qvyvolat alergii u koho

alloggio: dare alloggio a qubytovat koho, poskytnout ubytování komu

alt: dare l'alt a qczastavit, zarazit co

altolà: dare l'altolà a qzastavit, zadržet koho

anagrafico: dati anagraficiosobní údaje jméno, příjmení, datum a místo narození

annusata: dare un'annusata a qcpřičichnout (si) k čemu

ansa: dare ansa alle critichevyvolat kritiku, zavdat příčinu kritice

anticipo: pagare/dare/fare anticipo per qcsložit zálohu na co

appalto: dare qc in appaltovypsat výběrové řízení/zakázku na co na kontrakt ap.

aria: dare aria a qc(dát) vyvětrat co, dát na vzduch co

assaggio: dare in assaggio qc a qdát ochutnat co komu

assuefazione: dare assuefazionebýt návykový

attuazione: portare ad attuazione qc, dare attuazione a qcuskutečnit, (z)realizovat co

avvio: dare l'avvio a qcrozjet, rozběhnout, spustit, nastartovat co

bacio: dare un bacio a qpolíbit koho

banca: inform. banca (di) datidatabanka

base: base di datidatabáze

battuta: dare la battutanahodit repliku, nahrát na repliku

beneplacito: dare il beneplacito a q/qcdát souhlas komu k čemu

benvenuto: dare il benvenuto a qpřivítat, uvítat koho

botta: dare/ricevere una bottadát/dostat ránu

buonanotte: dare la buonanotte a qpopřát komu dobrou noc

buonasera: dare la buonasera a qpopřát komu dobrý večer

buongiorno: dare il buongiorno a qpopřát komu dobrý den

cambio: dare il cambio a qvystřídat koho stráž ap.

capogiro: dare il capogiro, far venire il capogiro a qohromit, šokovat koho

casino: togliere q dai casinivytáhnout koho z bryndy

cattivo: dare il cattivo esempiodá(va)t špatný příklad

cauzione: dare una cauzionesložit kauci

cencio: uscire dai cencidostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z toho

cinque: dare/battere il cinque a qplácnout si s kým

coccinella: coccinella septempunctata/dai sette puntislunéčko sedmitečné

coglione: vulg. levarsi/togliersi dai coglioni q/qczbavit se koho/čeho

colpa: dare la colpa a qvinit koho, dávat vinu komu

colpo: dare/ricevere dei colpi(roz)dávat/dostávat rány

colpo: dare/fare un colpo di telefonobrnknout kam, komu

coltellata: dare una coltellata a qbodnout koho nožem

comando: dare/eseguire un comandovydat/splnit rozkaz

commiato: prendere commiato da q/qc, dare commiato a q/qcrozloučit se s kým/čím