Hlavní obsah

dávat

Nedokonavé sloveso

  1. (příkazy ap.) dareTo nedává smysl.Non ha (nessun) senso.Dávám přednost blondýnkám.Preferisco le bionde.dávat přednost čemu před čímpreferire qc a qcdávat pozor na cofare attenzione, (být pozorný) stare attento a qc, (věnovat pozornost) prestare attenzione a qc, (být opatrný) avere l'avvertenza di qcviz též dát
  2. (v televizi ap.) dareCo dávají dnes večer?Che cosa danno stasera?

Vyskytuje se v

bacha: dávat si bacha na co/kohostare attento/-a a q/qc, guardarsi da q/qc

hodina: dávat hodiny čehodare lezioni di qc

míra: dá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.non dare/mettere la giusta quantità

okatě: okatě dávat najevo comostrare qc ostentatamente

pozor: dávat pozorfare attenzione, při výuce ap. na co prestare attenzione a qc

pozor: dá(va)t si pozor na koho/co možné nebezpečístare attento/-a a q/qc, fare l'avvertenza di qc, guardarsi da q/qc

přednost: dá(va)t přednost komu/čemu před kým/čímpreferire q/qc a q/qc

příklad: dávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a q

stranou: dá(va)t (si) co stranou peníze ap.mettere qc da parte

klouzat: Dávej pozor, venku to klouže.Stai attento, fuori si scivola.

pozor: Dávej pozor!Fai attenzione!

smysl: To nedává smysl.Non ha senso.

televize: Dávali to v televizi.L'hanno dato alla TV.

v, ve: Co dávají v televizi?Che cosa c'è in tivù?

načas: dá(va)t si načas nepospíchatprendersela comoda

addosso: dare addosso a qpustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komu

apparenza: salvare le apparenzened(áv)at navenek nic znát potíže ap.

attento: stare/essere attento a fare qcdávat (si) pozor na co

attenzione: fare attenzionedávat pozor, být pozorný

avvertenza: avere l'avvertenzadávat pozor

cattivo: dare il cattivo esempiodá(va)t špatný příklad

cauto: andar cautodávat si pozor, mít se na pozoru

colpa: dare la colpa a qvinit koho, dávat vinu komu

colpo: dare/ricevere dei colpi(roz)dávat/dostávat rány

dare: dare la colpa a q di qc(ob)vinit koho z čeho, dávat vinu komu za co, svést co na koho

esempio: dare buono/cattivo esempio a qdávat komu dobrý/špatný příklad

impartire: impartire lezioni di qcdávat hodiny čeho

intuire: lasciare intuire qc a q(jen) naznačit co komu, dávat tušit co

piega: non fare una piegapadnout jako ulitý, přen. dávat (dokonalý) smysl, být logický/konzistentní teorie ap., nehnout ani brvou zůstat v klidu

preferenza: dare la preferenza a q/qcdá(va)t přednost komu/čemu, preferovat, upřednostňovat koho/co

prendere: prendersela comodanikam nespěchat, dávat si na čas, přen. nevzrušovat se

senso: avere sensodávat smysl

stare: stare attent|o/-a a q/qcdávat si pozor na co/koho

torto: dare torto a qned(áv)at za pravdu komu

anteporre: Antepone lo studio al divertimento.Dává přednost studiu před zábavou.

badare: Bada a non cadere!Dávej pozor, ať neupadneš!

dare: Che cosa danno stasera?Co dávají dneska večer?

mettere: Ci mette del proprio.Dává ze svého.

preferire: Preferisco l'inglese al tedesco.Dávám přednost angličtině před němčinou.

privilegiare: Privilegia la famiglia rispetto alla carriera.Dává rodině přednost před kariérou.

proiettare: Che cosa proiettano oggi?Co dneska dávají?

spiccare: far spiccare qcdá(va)t vyniknout čemu

vigile: essere vigile alla guidadávat pozor při řízení, řídit opatrně

desiderare: farsi desideraredělat se vzácným, dá(va)t na sebe čekat, nechat se prosit odmítat pozvání ap.

sorcio: hovor. far vedere i sorci verdi a qpřipravit komu horké chvilky, dá(va)t zabrat komu, zatopit komu