Hlavní obsah

mettere

Tranzitivní sloveso

  1. qc dove dát, položit, umístit co kamMetti i libri sul tavolo.Dej ty knihy na stůl.Non mette conto trovare un compromesso.Nemá cenu hledat kompromis.Ha messo in chiaro le proprie intenzioni.Dal jasně najevo své úmysly., Jasně vyjádřil své úmysly.mettere su qczaložit, zřídit, postavit co dům ap., přibrat na vázemettere a sacco qc(vy)plenit, (vy)drancovat comettere qc a nuovo(z)renovovat comettere qc in versizbásnitmettere a ferro e fuocovydrancovat a vypálitmettere alla porta/all'uscio qvyhodit, vypoklonkovat kohomettere alla prova qc(pr)ověřit, (pr)ověřovat comettere al mondoporodit, zrodit, přivést na světmettere a morte qodsoudit k smrti kohopřen. mettere a nudo qcodhalit co spiknutí ap.mettere a tacere q/qcumlčet, ututlat koho/comettere a tacere uno scandaloututlat skandálmettere contostát za to, mít cenu, vyplatit semettere dentro q/qczavřít koho/co, zabásnout kohopřen. mettere il dito sulla piaga, mettere il dito nella piagastrkat prst do rány, pozvednout prst upozornitmettere in chiaro qcujasnit (si), vyjasnit (si) co, dát (jasně) najevo, jasně vyjádřit comettere in conto qczohlednit co i účetně ap., vzít v úvahu, vzít v potaz co, počítat s čím v plánech ap.mettere in piazza qcdát všem na vědomí, rozhlásit comettere in piedi qczaložit comettere insiemesestavit, dát dohromady, sjednotit, shromážditpřen. mettere i piedi in testa/sul collo a qovládnout kohomettere qualcosa sotto i dentidát si něco na zub, něco zakousnoutmettere nel saccoskórovat, vsítit gólpřen. mettere una mano sul fuoco per q/qcdát ruku do ohně za koho/pro co
  2. qc obléci si, vzít si (na sebe), nasadit (si) comettere giùodložit (si), svléci (si)
  3. uvést, dostat do jistého stavu ap.mettere in pratica/atto(z)realizovat, uskutečnitmettere a puntoseřídit, doladit, vyladit
  4. qc připevnit, naší(va)t, pověsit coMetto le tende.Věším záclony.
  5. qc (na)instalovat, připojit, zapojit comettere il telefonozapojit telefonfar mettere la luce in cantinadát nainstalovat světlo do jídelny
  6. qc su qc nasadit co na co
  7. qc dá(va)t, věnovat, zab(í)rat co čas ap.Mettiamo tutte le energie in questo lavoro.Této práci věnujeme veškeré úsilí.Ci mette tre ore per arrivare.Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.Ci mette del proprio.Dává ze svého.
  8. che připustit, předpokládat, mít za to žes konjunktivemMettiamo che non sia vero.Připusťme, že to není pravda.
  9. (vy)pučet, (vy)rašit, vydávat zvuky ap.Il ladro mise fuori il coltello.Zloděj vytáhl/vytasil nůž.L'azienda ha messo fuori il nuovo prodotto.Podnik dal na trh nový výrobek.

Intranzitivní sloveso

  • vést, ústit kamIl vicolo mette in una piazzetta.Ulička vede na malé náměstí.

Vyskytuje se v

ruba: vyplenit, vyrabovat, vydrancovatmettere a ruba

accento: klást důraz na copřen. mettere/porre l'accento su qc

aceto: naložit co do octamettere qc sotto aceto

addosso: upřít zrak na kohomettere gli occhi addosso a q

allarme: vyplašit, vylekat, znepokojit kohomettere q in allarme

ammollo: dát odmočit/namočit comettere qc in ammollo/all'ammollo

apprensione: znepokojit, vyvolat obavy kohomettere in apprensione q

argine: učinit přítrž čemu, zarazit comettere un argine a qc

assetto: dát do pořádku, uklidit, uspořádat comettere in assetto qc

atto: realizovat, uskutečnit, uskutečňovatmettere in atto

avanti: posunout hodinky dopředumettere avanti l'orologio

azione: uvést co do pohybumettere qc in azione

bagno: dát/nechat máčet/odmočitmettere/lasciare a bagno

bando: poslat do vyhnanstvímettere al bando

barba: (za)pustit kořeny, zakořenit se, ujmout se i o myšlence ap.mettere le barbe

barzelletta: zlehčovat co problém ap., žertovat o čemmettere qc in barzelletta

basto: podrobit si kohopřen. mettere il basto a q

bavaglio: dát roubík komu, umlčet kohomettere il bavaglio a q

bigodino: dát si natáčky, natočit si vlasymettere i bigodini

broncio: zamračit se, naštvat semettere il broncio

buonumore: spravit/zvednout komu náladumettere di buonumore q

burla: (u)dělat si legraci z koho/čeho, zlehčovat comettere q/qc in burla

carcere: vsadit/zavřít do vězení kohomettere/rinchiudere in carcere q

caso: předpokládatporre/mettere il caso

castigo: potrestat koho, dát trest/domácí vězení komu, poslat do kouta dítě ve školemandare/mettere in castigo q

chiavistello: zavřít (dveře) na zástrčkumettere il chiavistello

circolazione: dát do oběhumettere in circolazione

concorso: vypsat konkurz/soutěž na comettere a concorso qc

confronto: porovnat, srovnat co, provést konfrontaci čehomettere a confronto qc

conserva: zavařit, (za)konzervovat co potravinymettere qc in conserva

coperto: prostřít ještě pro jednohomettere un altro coperto

cornice: zarámovat, orámovat comettere in cornice qc

corno: nasadit komu parohyfare/mettere le corna a q

corrente: uvést koho do obrazumettere q al corrente

corso: rozběhnout, rozjet, uvést do pohybu co činnosti ap.mettere in corso qc

da: dát (si) co stranoumettere qc da parte

dieta: nařídit komu dietumettere q a dieta

discussione: zpochybnit comettere qc in discussione

disordine: udělat v čem nepořádekmettere qc in disordine

disparte: dát co stranoumettere in disparte q

dubbio: zpochybnit co, vyvolat pochybnosti o čemmettere qc in dubbio

efficienza: zprovoznitmettere in efficienza

embargo: uvalit embargo na comettere l'embargo su qc

esecuzione: provést, uskutečnit comettere in esecuzione qc, dare esecuzione a qc

evidenza: upozornit na co, zdůraznit, vyzdvihnout, zvýraznit comettere qc in evidenza

fase: seřídit motor ap., vyladit rádio ap.mettere in fase

ferro: nasadit pouta na zápěstímettere i ferri ai polsi

fine: skoncovat s čím, učinit přítrž čemuporre/mettere fine a qc

firma: podepsat semettere/apporre la firma

foglia: vyrážet listy, olistit semettere le foglie

folle: zařadit neutrál u autamettere in folle

forno: dát do troubymettere nel forno

freccia: (za)blikat, dát směrovku/blinkr, přen. změnit směrmettere la freccia

fuga: zahnat na útěkmettere in fuga

funzione: uvést do chodu/provozu zapnutím ap.mettere in funzione

fuoco: nechat vařit, postavit na plotnumettere sul fuoco

fuori: vyřadit, vyloučitmettere fuori

guardia: varovat, upozornit koho na hrozbu ap.mettere q in guardia

imbarazzo: uvést koho do rozpakůmettere q in imbarazzo

incinta: přivést koho do jiného stavumettere incinta q

livello: srovnat (na stejnou úroveň)mettere a livello

malumore: zkazit náladu komumettere q di malumore

manetta: nasadit pouta komumettere le manette a q

mazzo: házet všechny do jednoho pytlepřen. mettere tutti nello stesso mazzo

messo: být na tom dobře/špatně hl. finančněessere ben/mal messo

microonde: dát co do mikrovlnkymettere qc nel microonde

mordacchia: dát komu náhubek, umlčet kohopřen. mettere la mordacchia a q

morso: držet koho na uzdě, ovládat kohopřen. mettere il morso a q

mostra: stavět na odiv, předvádět comettere in mostra qc

moto: uvést do chodu i přen.mettere in moto

muro: přitlačit koho ke zdimettere q al muro

musica: zhudebnitmettere in musica

naso: vystrčit nos vyjít z domu ap.mettere fuori il naso

ordine: uklidit, uspořádatmettere in ordine

paragone: srovn(áv)at koho s kýmmettere q a paragone con q

parte: zpravit/informovat koho o čemmettere q a parte di qc

paura: nahnat/nahánět komu strachfar(e)/mettere paura a q

pensiero: (při)dělat komu starostimettere in pensiero q

piano: srovnat se zemímettere al piano

piede: vstoupit, vkročit kammettere piede in qc

poesia: zveršovatmettere in poesia

posto: dát co do pořádkumettere a posto qc

pratica: uvést do praxe, uskutečnitmettere qc in pratica

preventivo: zahrnout co do předběžné kalkulaceecon. mettere qc in preventivo

prima: zařadit jedničkuinnestare/mettere la prima

processo: pohnat k soudu, přivést před soud kohomettere q sotto processo

protocollo: zaprotokolovatmettere a protocollo

prova: vystavit koho zkoušcemettere q alla prova

quarantena: dát/umístit koho do karanténymettere q in quarantena

questione: zpochybnit comettere in questione qc

radice: zapustit kořeny, zakořenitmettere radici

regola: urovnat, dát do pořádku co své věci ap., oficiálně zaměstnat kohomettere in regola q/qc

repentaglio: ohrozit, vystavit nebezpečí koho/comettere a repentaglio q/qc

retromarcia: zařadit/dát tam zpátečkuinserire/innestare/mettere la retromarcia

blinkr: dát/hodit blinkr řidičmettere la freccia

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemmettere qualche soldo da parte

bomba: dát/nastražit bombu kammettere una bomba dove

dát: dát do pořádkumettere in ordine, ordinare

dobře: být na tom dobře finančně ap.essere ben messo

dražba: dát co do dražbymettere qc all'asta/all'incanto

evidence: zanést co do evidenceregistrare qc, mettere qc a registro/agli atti

hlasovat: nechat hlasovat o čemmettere qc ai voti

chladit: dát chladit co nápoje ap.mettere in fresco qc

chod: uvést do chodu comettere qc in moto, avviare qc

jednička: dát tam/zařadit jedničkumettere la prima (marcia)

ježíšek: dát komu co k Ježíškumettere qc a q sotto l'albero di Natale

karanténa: dát/umístit koho do karanténymettere q in quarantena

kauce: propustit koho na kaucirilasciare q su cauzione, mettere q in libertà su cauzione

košík: dát/nasadit psovi košíkmettere la muserola al cane

mezera: udělat mezeru v textumettere uno spazio

míra: dá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.non dare/mettere la giusta quantità

nahnat: nahnat strach komumettere/far paura a q, zastrašit intimorire q

náhubek: dát psovi náhubekmettere la museruola al cane

nálada: zkazit náladu komumettere q di malumore/cattivo umore

nalakovat: nalakovat si nehtysmaltarsi le unghie, mettere lo smalto (sulle unghie)

namočit: (dát) namočit prádlo ap.mettere in ammollo

natočit: natočit si vlasyarricciarsi i capelli, farsi i ricci, natáčkami též mettere i bigodini

navrch: položit co navrch čehomettere qc su qc

nebezpečí: vystavit nebezpečí koho/comettere a repentaglio q/qc

nepořádek: udělat nepořádek v čemmettere in disordine qc

neurčito: odložit co na neurčitorinviare a tempo indeterminato qc, dát k ledu mettere qc in frigorifero, hovor., přen. accantonare qc

neutrál: zařadit neutrálmettere in folle

oběh: dát co do oběhumettere qc in circolazione

obrátit: obrátit co vzhůru nohamacapovolgere, rivoltare, i přen. mettere (tutto) sottosopra/a soqquadro

ocet: naložit co do octamettere qc sotto aceto

odhodit: odhodit zábrany/předsudkymettere da parte le inibizioni/i pregiudizi

ostuda: (u)dělat ostudu komudisonorare q, ztrapnit ap. mettere q in imbarazzo, fare una brutta figura a q, fare q vergognare

označit: označit štítkem coetichettare qc, mettere un'etichetta su qc

podrobit: podrobit zkoušcemettere alla prova

položit: položit telefonmettere giù il telefono, zavěsit též (ri)attaccare

pořádek: dát co do pořádkumettere qc in ordine

pouto: dát komu poutamettere le manette a q

praxe: zavést co do praxemettere in pratica qc

provoz: uvést co do provozumettere in funzione, far funzionare qc

přelepit: přelepit ránu náplastímettere un cerotto su qc

přezout: přezout secambiarsi le scarpe, do čeho mettere qc

přivést: přivést koho do rozpakůmettere q a disagio

pustit: pustit koho na svobodu(ri)mettere q in libertà

razítko: dát razítko na comettere il timbro su qc, timbrare qc

rozpaky: uvést koho do rozpakůmettere q in imbarazzo

rýpat se: rýpat se v nosemettere le dita nel naso, scaccolarsi

dělat se: Dělá se hezky.Il tempo si sta mettendo al bello.