Hlavní obsah

sebe

Zájmeno

  • , se stessoPoznej sám sebe.Conosci te stesso.Podívej se na sebe!Guarda te stesso!Nemám co na sebe. obléctNon ho niente da mettermi.Nemám to u sebe.Non lo porto con me.u sebe domaa sua casasám od sebe bez cizí pomoci ap.da solo/-adaleko od sebe dvě části ap.lontano uno dall'altro

Vyskytuje se v

adaptovat: adaptovat sezvyknout si na co adattarsi, conformarsi, adeguarsi a qc

bacit: bacit sečím o co sbattere qc contro qc

brát: brát na sebepodobu, závazek ap. assumere*, odpovědnost assumersi

brát si: ber(te) sijez(te) servit(ev)i (pure)

bručet: bručet (si)pobrukovat co brontolare qc, mumlat borbottare, melodii ap. canticchiare qc

dát: dát siobjednat si ap. co prendere*, dopřát si též farsi qc, vypít si bersi, sníst si mangiarsi

dát se: nedat senon cedere

diktovat: diktovat (si)přikazovat co komu dettare, ordinare qc a q

dohovořit: dohovořit (si)sjednat co fissare, stabilire qc

dopisovat: dopisovat sis kým scriversi, corrispondere*, scambiarsi lettere con q

drhnout: drhnout sepři mytí sfregarsi, třením strofinarsi, kartáčem spazzolarsi

drkotat: drkotat (se)kodrcat sobbalzare, sbalzellare

dřít: dřít (se)hodně pracovat hovor. sgobbare, sfacchinare, potit krev sudare il sangue

dřít: dřít seučit se na co hovor. sgobbare (su) per qc

bacha: dávat si bacha na co/kohostare attento/-a a q/qc, guardarsi da q/qc

balit: balit se, balit si kufryfare le valigie/i bagagli

bezpečně: cítit se bezpečněsentirsi al sicuro

bobek: sednout si na bobekaccosciarsi

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemmettere qualche soldo da parte

bota: obout si botymettersi le scarpe

brát si: brát si koho za muže/ženuprendere q per marito/in moglie

brát si: brát si příklad z kohoseguire l'esempio di q

brát si: brát si co k srdciprendersi qc a cuore

brát si: brát si to k srdci ap.prendersela

brnknout: brnknout si zavolatfare una chiamata

brýle: nosit/sundat si brýleportare/togliersi gli occhiali

cesta: zeptat se na cestuchiedere/domandare la strada

cesta: dát se na cestumettersi in viaggio

cesta: zkrátit si cestuprendere una scorciatoia

cigareta: zapálit/dát/ubalit si cigaretuaccendersi/fumarsi/arrotolarsi una sigaretta

co: co se mě týčeper quanto mi riguarda

co: co se týče ... záležitostiper quanto riguarda qc, quanto a qc

cuknout: cuknout sebou úlekem ap.trasalire, sobbalzare

cvrknout: cvrknout sifarsi (la pipì) addosso

člověk: Člověče, nezlob se! stolní hraNon t'arrabbiare!

dbát: dbát na sebeaver cura di sé, badare a se stesso

dědit: dědit se předávat se - tradice ap.tramandarsi

deník: psát/vést si deníktenere un diario

déšť: déšť se sněhemacquaneve , nevischio

docela: Mám se docela dobře.Sto abbastanza bene.

dočkat se: nemoci se dočkat čehonon vedere l'ora di qc

dolů: dát si dolů kabáttogliersi il cappotto

doma: Chovejte se jako doma. vykání více osobámFate come a casa vostra.

domácí: udělat si domácí úkol(y)/úlohyfare il compito/i compiti per casa

domluvit: domluvit si schůzkufissare un appuntamento

domoct se: domoci se spravedlnostiottenere giustizia

dostat se: dostat se k mociarrivare al potere

dostat se: dostat se do bezpečímettersi al sicuro/in salvo

dostat se: dostat se z tohocavarsela, scampar(se)la

dostat se: dostat se na školuessere ammesso alla scuola

dosyta: najíst se dosytamangiare a sazietà

dovolat se: dovolat se spravedlnostiottenere giustizia

dovolená: vzít si týden dovolenouprendere una settimana di ferie

dozadu: Sednu si dozadu. v autěMi siedo dietro.

drát se: drát se vpředfarsi/spingersi avanti

držet se: držet se (opo)dál od čehotenersi alla larga da qc

důstojnost: zachovat si důstojnostmantenere la sua dignità

fintit: fintit seattillarsi, vestirsi con ricercatezza

fotit: fotit seessere fotografato, sám sebe fotografarsi

fotografovat: fotografovat seessere fotografato, sám sebe fotografarsi

gala: hodit se do galamettersi in gala, agghindarsi

aby: Je dost bohatý na to, aby si to mohl koupit.È ricco abbastanza per comprarselo.

aby: Bála se, aby nevzbudila rodiče.Si preoccupava di non svegliare i genitori.

aby: Nemine den, aby se nehádali.Non passa giorno senza che litighino.

: se stane cokoli ...Qualsiasi cosa accada...

: si pláče! onaLasciala piangere!

bachor: nacpat si bachor (až k prasknutí)mangiare a crepapancia, abbuffarsi

báječně: Báječně jsme se bavili.Ci siamo divertiti un mondo.

barvit: Barvíš si vlasy?Ti tingi i capelli?

bát se: Neboj se!Non avere paura!, neměj obavu Non ti preoccupare!

bát se: Čeho se bojíš?Di cosa hai paura?

bavit se: Dobře se bavte!Divertitevi bene!, Buon divertimento!

během: Během pouhých tří let se změnil.È cambiato in soli tre anni.

bezvadně: Měli jsme se bezvadně.Siamo stati benissimo.

běžet: Běžte se na to podívat.Andate a vederlo.

bít se: Bili se za svobodu.Lottavano per la libertà.

blížit se: Blíží se Vánoce.Il Natale si avvicina.

bližní: Miluj bližního svého jako sebe samého.Ama il prossimo tuo come te stesso.

blýskat (se): Blýská se.Lampeggia.

boule: Udělal si bouli na hlavě.Si è fatto un bernoccolo sulla testa.

brát: Neber ji s sebou.Non portarla con te.

brát se: Berou se v kostele.Si sposano in chiesa.

brát se: Kde se tady bereš?Qual buon vento ti porta?

brát si: Laura si bere Antonia.Laura si sposa con Antonio.

brát si: Neber si to tak.Non prendertela tanto.

brblat: Brblal si pro sebe.Borbottava per se.

by: Co by se stalo, kdyby...?Che cosa succederebbe se...?

být: Byl jsem se tam podívat.Ci sono stato a vedere.

být: Jsi sám proti sobě.Sei contro te stesso.

cenit si: Velice si ho cením.Lo apprezzo molto.