Hlavní obsah

co

Zájmeno

 1. (v otázce na něco) (che) cosa, che(kolik) quantoA co takhle ...Che ne dici di ...Čeho se bojíš?Di che cosa hai paura?Není za co. poděkováníDi niente., Di nulla.
 2. (jaký) che(kdo) chiCo je tohle za otázku?Che razza di domanda è?Jak co. přijde na toDipende.
 3. čím - tím (s 2. st. příd. jmen a přísl.) quanto ... tanto ..., più ... più ...Čím je starší, tím je nervóznější.Più vecchio è, più è nervoso.čím dál vícesempre di più
 4. hovor.(který) cheTen chlap, co tam byl.Quel tipo che è stato lì.

Příslovce

 1. hovor.(proč) perché
 2. (kolik, pokud) per quel che, per quantoco se mě týčeper quanto mi riguardaco se týče ... záležitostiper quanto riguarda qc, quanto a qc
 3. (pokud možno) il/la più ... possibileco nejdříve/nejrychlejiil più presto/velocemente possibileco nejlepšíil migliore possibileco nejvíceil più possibile, (využít ap.) al massimoco nejlépeal meglio

Spojka

 1. (pokud, od té doby) che, da quandoJe to rok, co odešel.Fa un anno che è partito.jen co... hned jakappena...
 2. (míra, intenzita) (tanto) quanto
 3. kniž.(každý) ogniden co denogni giorno, giorno dopo giorno

Částice

 1. (výzva k souhlasu) veroChytrý, co?Intelligente, vero?
 2. (údiv) oh
 3. (výhrůžka) come!
 4. ale co (vyjádření lhostejnosti) non fa niente

Vyskytuje se v

nejdřív: co nejdřívv co nejkratší době al più presto (possibile), il più presto possibile

brzy: brzy poté co ...poco dopo che ...

činění: mít co do činění s kým/čímavere (a) che fare con q/qc

dál: čím dál vícesempre di più

dávno: Je to už dávno co ...È da lungo tempo che ...

doba: od té doby co...da quando...

horší: být čím dál (tím) horšíandare di male in peggio

hůř: čím dál hůřsempre peggio, di male in peggio

méně: čím dál méněsempre meno

možná: co možná největšíil più grande possibile

nejlépe: udělat to co nejlépefare il meglio possibile

nejméně: co nejméněil meno possibile

nejpozději: co nejpozdějiil più tardi possibile

nejvíc: co nejvíc(e) lidíquanta più gente possibile

nejvíc: co nejvíce maximálněal massimo

no: No a (co)?E allora?, E con questo/ciò?

paměť: co (lidská) paměť saháa memoria d'uomo, od nepaměti da tempo immemorabile

bát se: Čeho se bojíš?Di cosa hai paura?

bláznit: Co blázníš?Ma sei impazzito?

blbnout: Co blbneš!Sei impazzito?

blízký: co nejbližšíil più vicino possibile

by: Co by se stalo, kdyby...?Che cosa succederebbe se...?

být: Co je? co se děje?Cosa c'è?

být: Je to pět minut, co jsem tady.Sono cinque minuti che sono qui.

být: Co ti je?, Co je s tebou?Che cos'hai?

být: Co je ti po tom?Che te ne frega?, Questo non è affar tuo!

co do: Co do znalostí je nepřekonatelný.Per quanto concerne le conoscenze è insuperabile.

čekat: Na co/koho čekáš?Cosa/Chi stai aspettando?

čumět: Co čumíš?Che cosa stai fissando?

dál: Je to čím dál obtížnější.Diventa sempre più difficile.

dál: A co dál?E che facciamo adesso?

dát: Co si dáš k pití?Che cosa prendi da bere?

dávat: Co dávají dnes večer?Che cosa danno stasera?

dělat: Dělám, co můžu.Faccio del mio meglio.

dělat: Co tady děláš?Che cosa fai qui?

dělat: Co mám teď dělat?Che cosa faccio adesso?

dít se: Co se děje?Cosa succede?, Cosa sta succedendo?

dít se: Co se s tebou děje?Cosa ti succede?

dívat se: Na co se (to) díváš?(Che) cosa stai guardando?

divný: Co je na tom divného?Che c'è di strano?

dlužný: Co jsem dlužný?Quanto devo?

dodat: Není co dodat.Non c'è niente da aggiungere.

domyslet: Nechci ani domyslet, co se mohlo stát.Non voglio nemmeno immaginare (che) cosa poteva succedere.

doporučovat: Co nám doporučujete?Cosa ci raccomanda?

dovolovat si: Co si to dovolujete?Come si permette?

hodlat: Co hodláš dělat?Che cosa intendi fare?

hrát: Co hrají (v kině)?Che cosa danno (al cinema)?

chtít: Co (ode mne) chcete?Che cosa vuole (da me)?

chtít: Co tím chcete říct? míníteChe cosa intende dire?

chytat: Co tě chytá?Che ti prende?

jako: A co jako? tím myslíš ap.E allora?

jediný: Jediné, co můžeš udělat ...L'unica cosa che puoi fare...

jednat se: O co se jedná?Di che (cosa) si tratta?

jen: Jen co mě uviděl ...Non appena mi vide ...

ježíšek: Co jsi dostal od Ježíška?Cosa ti ha portato Babbo Natale?

jídlo: Co je k jídlu?Cosa c'è da mangiare?

jít: O co jde?Di che (cosa) si tratta?

k, ke, ku: Co si dáš k jídlu?Che cosa prendi da mangiare?

k, ke, ku: K čemu to je?A che cosa serve?

konkrétně: Co konkrétně máš na mysli?Cosa intendi precisamente?

levný: co nejlevnějšíil più economico possibile

lub: Co má za lubem?Che cosa sta combinando?

mínit: Co míníš dělat?Cosa intendi fare?

mínit: Co tím míníte?(Che) cosa intende?

mít: Co z toho budu mít?Cosa ne ricavo?

mít: Co mám dělat?Che cosa devo fare?

mluvit: O čem to mluvíš?Di che cosa stai parlando?

moct: Co pro vás mohu udělat?Che cosa posso fare per Lei?

moct: Dělali jsme, co jsme mohli.Abbiamo fatto il possibile.

mysl: Co máte na mysli?Che cosa intende?

myslet: Na co myslíš?A che pensi?

myslet: Co tím myslíš?(Che) cosa intendi?

myslet si: Co si o tom myslíš?Cosa ne pensi?

na: Na co?Per che cosa?

nadělit: Co ti nadělil Ježíšek?Cosa ti ha portato Babbo Natale?

namluvit: Co se mi to snažíš namluvit?Cosa stai cercando di farmi credere?

navrhovat: Co navrhuješ?Cosa suggerisci?

nejraději: Co máš nejraději?Che cosa ti piace più di tutto?

nový: Co je nového?Che c'è di nuovo?

addosso: dare addosso a qpustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komu

alto: il più alto possibileco nejvýše

cencio: essere ridotto a un cenciobýt úplná troska, být pouhý stín toho, co býval

che: dopo/prima che ...poté/předtím co ...

ciò: ciò cheto, co

coloro: coloro che ...ti, co/kteří ...

comodo: fare il proprio comododělat si, co se komu zlíbí, přen. myslet jen na sebe

costo: a ogni/qualsiasi/qualunque costo, a tutti i costiza každou cenu, stůj co stůj

da: da quando ...od té doby, co ...

dire: a suo direpodle jeho slov, podle toho, co říkal

entrare: entrarcimít co dělat, souviset (s tím) s daným tématem ap.