Hlavní obsah

co

Zájmeno

 1. (v otázce na něco) (che) cosa, che(kolik) quantoA co takhle ...Che ne dici di ...Čeho se bojíš?Di che cosa hai paura?Není za co. poděkováníDi niente., Di nulla.
 2. (jaký) che(kdo) chiCo je tohle za otázku?Che razza di domanda è?Jak co. přijde na toDipende.
 3. čím - tím (s 2. st. příd. jmen a přísl.) quanto ... tanto ..., più ... più ...Čím je starší, tím je nervóznější.Più vecchio è, più è nervoso.čím dál vícesempre di più
 4. hovor.(který) cheTen chlap, co tam byl.Quel tipo che è stato lì.

Příslovce

 1. hovor.(proč) perché
 2. (kolik, pokud) per quel che, per quantoco se mě týčeper quanto mi riguardaco se týče ... záležitostiper quanto riguarda qc, quanto a qc
 3. (pokud možno) il/la più ... possibileco nejdříve/nejrychlejiil più presto/velocemente possibileco nejlepšíil migliore possibileco nejvíceil più possibile, (využít ap.) al massimoco nejlépeal meglio

Spojka

 1. (pokud, od té doby) che, da quandoJe to rok, co odešel.Fa un anno che è partito.jen co... hned jakappena...
 2. (míra, intenzita) (tanto) quanto
 3. kniž.(každý) ogniden co denogni giorno, giorno dopo giorno

Částice

 1. (výzva k souhlasu) veroChytrý, co?Intelligente, vero?
 2. (údiv) oh
 3. (výhrůžka) come!
 4. ale co (vyjádření lhostejnosti) non fa niente

Vyskytuje se v

co: ale covyjádření lhostejnosti non fa niente

nejdřív: co nejdřívv co nejkratší době al più presto (possibile), il più presto possibile

brzy: brzy poté co ...poco dopo che ...

činění: mít co do činění s kým/čímavere (a) che fare con q/qc

dál: čím dál vícesempre di più

dávno: Je to už dávno co ...È da lungo tempo che ...

doba: od té doby co...da quando...

horší: být čím dál (tím) horšíandare di male in peggio

hůř: čím dál hůřsempre peggio, di male in peggio

méně: čím dál méněsempre meno

možná: co možná největšíil più grande possibile

nejlépe: udělat to co nejlépefare il meglio possibile

nejméně: co nejméněil meno possibile

nejpozději: co nejpozdějiil più tardi possibile

nejvíc: co nejvíc(e) lidíquanta più gente possibile

no: No a (co)?E allora?, E con questo/ciò?

paměť: co (lidská) paměť saháa memoria d'uomo, od nepaměti da tempo immemorabile

bát se: Čeho se bojíš?Di cosa hai paura?

bláznit: Co blázníš?Ma sei impazzito?

blbnout: Co blbneš!Sei impazzito?

blízký: co nejbližšíil più vicino possibile

být: Co je? co se děje?Cosa c'è?

co do: Co do znalostí je nepřekonatelný.Per quanto concerne le conoscenze è insuperabile.

čekat: Na co/koho čekáš?Cosa/Chi stai aspettando?

čumět: Co čumíš?Che cosa stai fissando?

dát: Co si dáš k pití?Che cosa prendi da bere?

dávat: Co dávají dnes večer?Che cosa danno stasera?

dělat: Dělám, co můžu.Faccio del mio meglio.

dít se: Co se děje?Cosa succede?, Cosa sta succedendo?

dívat se: Na co se (to) díváš?(Che) cosa stai guardando?

divný: Co je na tom divného?Che c'è di strano?

dlužný: Co jsem dlužný?Quanto devo?

dodat: Není co dodat.Non c'è niente da aggiungere.

domyslet: Nechci ani domyslet, co se mohlo stát.Non voglio nemmeno immaginare (che) cosa poteva succedere.

doporučovat: Co nám doporučujete?Cosa ci raccomanda?

dovolovat si: Co si to dovolujete?Come si permette?

hodlat: Co hodláš dělat?Che cosa intendi fare?

hrát: Co hrají (v kině)?Che cosa danno (al cinema)?

chtít: Co (ode mne) chcete?Che cosa vuole (da me)?

chytat: Co tě chytá?Che ti prende?

jako: A co jako? tím myslíš ap.E allora?

jediný: Jediné, co můžeš udělat ...L'unica cosa che puoi fare...

jednat se: O co se jedná?Di che (cosa) si tratta?

jen: Jen co mě uviděl ...Non appena mi vide ...

ježíšek: Co jsi dostal od Ježíška?Cosa ti ha portato Babbo Natale?

jídlo: Co je k jídlu?Cosa c'è da mangiare?

jít: O co jde?Di che (cosa) si tratta?

k, ke, ku: Co si dáš k jídlu?Che cosa prendi da mangiare?

konkrétně: Co konkrétně máš na mysli?Cosa intendi precisamente?

levný: co nejlevnějšíil più economico possibile

lub: Co má za lubem?Che cosa sta combinando?

mínit: Co míníš dělat?Cosa intendi fare?

mít: Co z toho budu mít?Cosa ne ricavo?

mluvit: O čem to mluvíš?Di che cosa stai parlando?

moct: Co pro vás mohu udělat?Che cosa posso fare per Lei?

mysl: Co máte na mysli?Che cosa intende?

myslet: Na co myslíš?A che pensi?

myslet si: Co si o tom myslíš?Cosa ne pensi?

na: Na co?Per che cosa?

nadělit: Co ti nadělil Ježíšek?Cosa ti ha portato Babbo Natale?

namluvit: Co se mi to snažíš namluvit?Cosa stai cercando di farmi credere?

navrhovat: Co navrhuješ?Cosa suggerisci?

nejraději: Co máš nejraději?Che cosa ti piace più di tutto?

nový: Co je nového?Che c'è di nuovo?

o: O čem přemýšlíš?A che stai pensando?

obávat se: Není se čeho obávat.Non c'è nulla da temere.

obléct: Nevím, co si mám obléct.Non so (che) cosa mettermi.

obnášet: Co to obnáší?Cosa comporta?

obrázek: Co vidíte na obrázku?Cosa vede nell'immagine?

očekávat: A co jsi od něj očekával?E (che) cosa ti aspettavi da lui?

odpovědět: Co jsi mu odpověděl?(Che) cosa gli hai risposto?

pít: Co chcete pít?(Che) cosa volete (da) bere?

addosso: pustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komudare addosso a q

alto: co nejvýšeil più alto possibile

cencio: být úplná troska, být pouhý stín toho, co bývalessere ridotto a un cencio

che: poté/předtím co ...dopo/prima che ...

ciò: to, cociò che

coloro: ti, co/kteří ...coloro che ...

comodo: dělat si, co se komu zlíbí, přen. myslet jen na sebefare il proprio comodo

costo: za každou cenu, stůj co stůja ogni/qualsiasi/qualunque costo, a tutti i costi

da: od té doby, co ...da quando ...

dire: podle jeho slov, podle toho, co říkala suo dire

entrare: mít co dělat, souviset (s tím) s daným tématem ap.entrarci

fatto: co se týče, co do čehoin fatto di qc

grado: co nejvícal massimo grado (possibile)

mangiare: nemít co jístnon avere da mangiare

massimo: maximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to dá o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinakal massimo

me: pokud jde o mě, co se mě týkáper/quanto a me

meno: než bys řekl švec, co by dup rychle, vmžikuin men che non si dica

minimo: co nejméněil minimo possibile

momento: co chvíli, (neu)stáleogni momento

nonno: Ani nápad!, Co tě nemá! zvolání vyjadřující zápornou odpověďhovor. Mio nonno!

pagare: dát komu co protofarla pagare a q

passo: blízko, co by kamenem dohodila due passi

peggio: co nejhůřeil peggio possibile

più: co nejdříveil più presto possibile

poco: co chvíle, hodně častoogni poco

possibile: co nejdříveil più presto possibile

presto: co nejrychleji, co nejdříveal più presto

prima: co možná nejdřívquanto prima (possibile)

pro: k čemu?a che pro?

prudere: Co tě žere?hovor. Ma dove ti prude?

quanto: podle toho co/jaka quanto

riguardare: co se týče..., pokud jde o...per quanto riguarda...

rispetto: vzhledem k čemu v porovnání, co se týče čehorispetto a qc

sempre: čím dál tím míňsempre meno

sfuriata: dát co proto/kartáč komu, podat si kohofare una sfuriata a q

spianare: vyprášit komu kožich, dát komu co proto zbít hospianare la gobba a q

tanto: čím ... tím ... lépe ap.quanto ... tanto ...

temere: nemít se čeho bátnon aver nulla da temere

tutto: je důležité co/abytutto sta a/che

veloce: (čím dál) rychleji(sempre) più veloce

vicino: co nejbližšíil più vicino possibile

accadere: Co se ti stalo?Che cosa ti è accaduto?

allora: No a co?, Co má být?E allora?

alludere: Na co narážíš?A che cosa alludi?

aspettare: Na co čekáš?Che cosa aspetti?

avere: Nemá co dělat.Non ha niente da fare.

beh: No tak, co je?Beh, che c'è?

capo: Co se ti honí hlavou?Che ti frulla per il capo?

cavolo: Co to sakra říkáš?Che cavolo stai dicendo?

ci: Nevím, co s tím dělat.Non so che farci.

combinare: Co chystá?, Co má za lubem?, Co vymýšlí? plány ap.Che cosa sta combinando?

come: Co tím myslíš?, Cože?Come sarebbe a dire?

competere: Chci to, co mi náleží.Voglio ciò che mi compete.

concernere: Co se týče čehoPer ciò che concerne qc

consistere: V čem spočívá ten problém?In che cosa consiste il problema?

contorno: Co si dáš k tomu?Cosa prendi come contorno?

cosa: Co chceš?(Che) cosa vuoi?

costei: Co ta tady chce?Che viene a fare qui costei?

dare: Co dávají dneska večer?Che cosa danno stasera?

detta: Podle toho, co všichni říkají ...A detta di tutti ...

di: O čem to mluvíš?Di che cosa parli?

diavolo: Co sakra děláš?Che diavolo fai?

dire: Co znamená...?Cosa vuol dire...?

dopo: Poté, co mluvil...Dopo aver parlato...