Hlavní obsah

non

Příslovce

  • ne- k vyjádření negaceNon ho tempo.Nemám čas.Non c'è nessun problema.Žádný problém.Non c'è nessuno.Není tady nikdo.Non m'importa un fico.Je mi to (úplně) fuk.Non è vero?Není to pravda?Per poco non è caduto.Div že neupadl.non chenejenže, jakož i, natoži non credentinevěřící

Vyskytuje se v

accidente: non un accidente(vůbec) nic, ani ň, ani šajna

affatto: (non) affattovůbec, absolutně (ne), ani trošku

alcuno: non ... alcunožádný, nijaký

allineato: non allineatoneutrální, nezúčastněný hl. vzhledem k bývalému Varšavskému paktu a NATO

appena: (non) appenahned (jak)

assai: (non) assaivůbec (ne)

cane: non un caneani noha, vůbec nikdo

cavolo: non un cavoloani trošku/ň/za mák/zbla/prd, houby, vůbec nic pouze se záporem

cazzo: (non) un cazzo(ani) hovno, kurva ne... vůbec nic

minimamente: non minimamenteani v nejmenším, vůbec (ne), ani trošku zesílení záporu

più: non ... piùuž ne, již ne

potere: non poterenemoci, nedokázat obtížnost ap.

proprio: non ... propriovůbec (ne), ani trochu

abbiente: non abbientenemajetný

abilitato: persona non abilitata alla guidaosoba bez řidičského oprávnění

adatto: non adatto ai bambininevhodné pro děti

alitare: non alitarezadržet dech, nedýchat

altezza: (non) sentirsi all'altezza di qc(ne)cítit se na co výkon ap.

altro: se non altrokdyž nic jiného, aspoň

anima: non anima vivaani živá duše v záporných větách

autorizzare: non autorizzat|o/-anepovolený, neschválený

battere: non battere ciglioani nemrknout

che: un (certo) che, (un) non so cheněco, cosi nekonkrétního

che: non è che ...ne, že by ...

comune: non comuneneobyčejný, neobvyklý

congedo: congedo non retribuitoneplacené volno

contare: Questo non conta niente.To nemá žádnou váhu., To nic neznamená.

contrario: non avere nulla in contrarionemít nic proti souhlasit

corno: Non me ne importa un corno.Je mi to úplně fuk.

correre: Non correre!Pomalu!, Nespěchej tolik!

corrisposto: amore non corrispostoneopětovaná láska

cura: non darsi curanestarat se

dire: non vuol dire che ...což neznamená, že ...

dire: non faccio (tanto) per dire ma ...nechci se chlubit, ale ...

discriminazione: non fare discriminazioninerozlišovat, nedělat rozdíly

dovere: non doverenesmět, nemuset

festività: festività coincidente, festività non goduta(státní) svátek připadající na nepracovní den a náhrada mzdy vyplácená zaměstnanci

fiato: non avere fiatonestačit s dechem

frontiera: non conoscere frontiereneznat meze

gettare: Non ho soldi da gettare.Nemám peníze na rozhazování.

granché: non (essere) un granché(nebýt) nic extra

grinza: přen. non fare una grinzado puntíku souhlasit, neskřípat, nedrhnout po logické stránce

idea: non avere (la minima) idea di qnemít ani (nejmenší) ponětí o čem

indifferente: non indifferenteznačný, (značně) velký suma ap.

ingresso: vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)nepovolaným (osobám) vstup zakázán

insegnabile: non insegnabilenesdělitelný

intervento: non intervento(politika) nevměšování se

inteso: non darsi per inteso di qcdělat, že nechápe kdo co

macchia: non avere macchie sulla coscienzamít čisté svědomí

macchina: Non è un uomo, è una macchina!To není člověk, to je stroj!

mai: Non l'ho mai visto.Nikdy jsem ho neviděl.

mangiare: non avere da mangiarenemít co jíst

meno: in men che non si dicanež bys řekl švec, co by dup rychle, vmžiku

merito: avere/non avere merito di/per qcmít/nemít zásluhy na čem

minimo: non avere la minima idea di qcnemít (ani) ponětí o čem

modo: Non c'è altro modo.Není jiná možnost.

modo: non esserci modonebýt možný

molto: fra non moltozanedlouho

niente: non per nientene bez důvodu/pro nic za nic z dobrého důvodu

nuocere: ... non nuoce... nezaškodí, ... není na škodu

occupato: non occupatonezaměstnaný

ortodosso: non/poco ortodossoneortodoxní

ospite: ospite non graditonevítaný host

paragone: essere senza paragone, non avere paragonebýt nesrovnatelný, nemít sobě rovného

patto: patto di non aggressionepakt o (vzájemném) neútočení

pelo: non torcere un pelonezkřivit (ani) vlásek

perdere: occasione da non perderejedinečná příležitost kterou nelze promarnit

permettere: La legge non permette qcZákon nedovoluje co

pertanto: non pertantonicméně, i tak, (a) přesto

piega: non fare una piegapadnout jako ulitý, přen. dávat (dokonalý) smysl, být logický/konzistentní teorie ap., nehnout ani brvou zůstat v klidu

poco: Per poco non dimenticavo.Málem jsem zapomněl.

potabile: acqua non potabileužitková voda

professionale: non professionaleamatérský film, sport ap.

proliferazione: trattato di non proliferazione nuclearesmlouva o nešíření jaderných zbraní

qualsiasi: non qualsiasinejen tak nějaký, žádný tuctový

quantificabile: danni non quantificabilinevyčíslitelné škody

raccapezzarsi: non raccapezzarsi in qcnevyznat se v čem, být bezradný, nevědět si rady s čím

ragione: non intender/sentire ragionetrvat na svém

realistico: non realisticonereálný záměr ap.

restituibile: acconto non restituibilenevratná záloha

rinnovabile: non rinnovabileneobnovitelný zdroj ap.

ritegno: non avere ritegnobýt drzý, neumět se ovládat

abbindolare: Non farti abbindolare da promesse!Nenech se obalamutit sliby!

abile: Non sono molto abile con le forbici.S nůžkami mi to moc nejde.

accordo: Non sono d'accordo.Nesouhlasím.

accorgersi: Non mi sono accorto...Nevšiml jsem si...

addirsi: Questo comportamento non ti si addice.Takové chování se k tobě nehodí.

addirsi: Questa gonna non ti si addice.Ta sukně ti nesedí/nepasuje.

addosso: Non aveva niente addosso.Nic na sobě neměl.

affatto: Non sono affatto stanco.Nejsem vůbec unavený.