Hlavní obsah

modo

Podstatné jméno mužské

  1. způsobL'ha fatto a modo suo.Udělal to po svém.C'è modo e modo di parlare.Dá se to říci různými způsoby.Non c'è modo di convincerla.Není způsob, jak ji přesvědčit.a mio/tuo/suo modo, a modo mio/tuo/suopodle svého, svým způsobemmodo di pensarezpůsob myšleníin questo/tal modotímto způsobem, takto, takhlea/in un modostejně, podobněin un modo o nell'altro, in ogni modotak jako takfare in modo che...dělat tak, aby..., zajistit, aby..., zařídit, aby...modo differente di affrontare problemirůzné přístupy k problémuin qualche modojaksi, nějaka modo dizpůsobemdi modo datak, abyin malo modošpatněin modo chetak, abyin modo speciale, in special modo(ob)zvláště, speciálněin/a ogni modokaždopádně, rozhodně, jakkoli, tak nebo onakmodo di direrčeníper modo di direabych tak řekl
  2. modi chování, způsobymodo di farezpůsobymodo di trattare qchování ke komu/čemu
  3. možnost, prostředekmodo di vederenázorNon c'è altro modo.Není jiná možnost.non esserci modonebýt možný
  4. procedura
  5. omezenísopra/oltre modobez omezení přehnaněporre modoomezitgramm. modo indicativooznamovací způsob, indikativmodo ottativozpůsob přací, optativcomplemento di modopříslovečné určení způsobu
  6. modus řazení tónů, tónina, stupnice
  7. břemeno

Vyskytuje se v

condizionale: (modo) condizionalepodmiňovací způsob, kondicionál

congiuntivo: (modo) congiuntivospojovací způsob, konjunktiv

indicativo: (modo) indicativooznamovací způsob

commovente: in modo commoventedojemně

complicato: in modo complicatosložitě

di: di modo che ...tak, že ...

indefinito: gramm. modo indefinitoneurčitý způsob

maniera: c'è modo e maniera di fare qczáleží na způsobu/tom, jak co podat při dialogu ap. - záleží na způsobu formulace

obiettivo: in modo obiettivoobjektivně, nestranně, nezaujatě

qualche: in qualche modonějak

questo: in questo modo, in questa manieratakto, tímto způsobem

seguente: nel modo seguentenásledujícím způsobem, následovně

strano: in modo stranozvláštně, (po)divně

tale: in tal modotakovým způsobem, tak(hle)

vario: alimentarsi in modo variostravovat se rozmanitě

altro: Non c'è altro modo.Jinak to nejde.

dissennato: in modo dissennatohloupě, nerozumně, pošetile, nesmyslně

manifestarsi: La malattia si manifesta in vari modi.Nemoc se projevuje různými způsoby.

sobrio: vestirsi in modo sobriostřízlivě se oblékat

stesso: Si comporta nello stesso modo.Chová se stejně.

myšlení: způsob myšleníil modo di pensare

následující: následujícím způsobemcome segue, nel modo seguente

nějak: nějak jinakin qualche altro modo

oklika: oklikou ne přímoin modo indiretto, indirettamente

onak: tak či/nebo onakin un modo o nell'altro

podmiňovací: ling. podmiňovací způsob(modo) condizionale

slovesný: slovesný čas/vid/způsobtempo /aspetto /modo verbale

snadný: nejsnazší způsobil modo più facile

spojovací: ling. spojovací způsob(modo) congiuntivo

správně: udělat co správněfare qc in modo giusto

tak: tak jako takin un modo o nell'altro, in ogni modo

tak: tak abyin modo che

tázací: ling. tázací způsobmodo interrogativo

určení: příslovečné určení způsobu/místa/časucomplemento di modo/luogo/tempo

ustálený: ustálené slovní spojení, ustálený obratlocuzione , modo di dire

záporně: odpovědět záporněrispondere in modo negativo

závazně: závazně objednat coordinare qc in modo vincolante

způsob: svým způsobem do jisté míryin un certo modo, aby se tak řeklo per così dire, per modo di dire, něco jako diciamo che

způsob: rozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsobmodo imperativo/condizionale/indicativo

: Ať to (u)děláš jakkoli ...In qualunque modo lo faccia ...

jak: Není, jak to dokázat.Non c'è modo di provarlo.

jakkoli: ať to děláš jakkoli, ...in qualunque modo lo faccia, ...

jinak: Jinak to nejde.Non c'è (un) altro modo.

lichotivě: Nemluvil o něm lichotivě.Non ha parlato di lui in modo lusinghiero.

po: Udělám to po svém.Lo farò a modo mio.

podobně: Podobně se oblékají.Si vestono allo stesso modo.

postarat se: Postarám se, aby se to už neopakovalo.Farò in modo che non si ripeta più.

rozkazovací: v rozkazovacím způsobual (modo) imperativo

stejně: stejně líný jako já při srovnávání dvou věcípigro nel mio stesso modo

takto: Takhle se nikam nedostaneme.In questo modo non arriveremo in nessuna parte.

tímto: tímto způsobemin questo modo, in questa maniera

vyhnutí (se): Není vyhnutí.Non c'è il modo di evitarlo.

způsob: tímto způsobemcosì, in questo modo, in questa maniera

způsob: následujícím způsobemnel modo seguente

způsob: stejným způsobemnello stesso modo, nella stessa maniera

způsob: způsob myšlenímodo di pensare

brdo: na jedno brdoallo stesso modo, con lo stampino

neslaně: neslaně nemastněin modo insipido

nevyzpytatelný: Cesty boží jsou nevyzpytatelné.Le vie di Dio sono imperscrutabili., Dio opera in modo misterioso.