Hlavní obsah

modo

Podstatné jméno mužské

  1. způsobL'ha fatto a modo suo.Udělal to po svém.C'è modo e modo di parlare.Dá se to říci různými způsoby.Non c'è modo di convincerla.Není způsob, jak ji přesvědčit.a mio/tuo/suo modo, a modo mio/tuo/suopodle svého, svým způsobemmodo di pensarezpůsob myšleníin questo/tal modotímto způsobem, takto, takhlea/in un modostejně, podobněin un modo o nell'altro, in ogni modotak jako takfare in modo che...dělat tak, aby..., zajistit, aby..., zařídit, aby...modo differente di affrontare problemirůzné přístupy k problémuin qualche modojaksi, nějaka modo dizpůsobemdi modo datak, abyin malo modošpatněin modo chetak, abyin modo speciale, in special modo(ob)zvláště, speciálněin/a ogni modokaždopádně, rozhodně, jakkoli, tak nebo onakmodo di direrčeníper modo di direabych tak řekl
  2. modi chování, způsobymodo di farezpůsobymodo di trattare qchování ke komu/čemu
  3. možnost, prostředekmodo di vederenázorNon c'è altro modo.Není jiná možnost.non esserci modonebýt možný
  4. procedura
  5. omezenísopra/oltre modobez omezení přehnaněporre modoomezitgramm. modo indicativooznamovací způsob, indikativmodo ottativozpůsob přací, optativcomplemento di modopříslovečné určení způsobu
  6. modus řazení tónů, tónina, stupnice
  7. břemeno

Vyskytuje se v

congiuntivo: (modo) congiuntivospojovací způsob, konjunktiv

indicativo: (modo) indicativooznamovací způsob

modo: modichování, způsoby

commovente: in modo commoventedojemně

complicato: in modo complicatosložitě

di: di modo che ...tak, že ...

indefinito: gramm. modo indefinitoneurčitý způsob

maniera: c'è modo e maniera di fare qczáleží na způsobu/tom, jak co podat při dialogu ap. - záleží na způsobu formulace

obiettivo: in modo obiettivoobjektivně, nestranně, nezaujatě

qualche: in qualche modonějak

questo: in questo modo, in questa manieratakto, tímto způsobem

seguente: nel modo seguentenásledujícím způsobem, následovně

strano: in modo stranozvláštně, (po)divně

tale: in tal modotakovým způsobem, tak(hle)

vario: alimentarsi in modo variostravovat se rozmanitě

altro: Non c'è altro modo.Jinak to nejde.

dissennato: in modo dissennatohloupě, nerozumně, pošetile, nesmyslně

malo: Mi ha risposto in malo modo.Odpověděl mi drze.

manifestarsi: La malattia si manifesta in vari modi.Nemoc se projevuje různými způsoby.

sobrio: vestirsi in modo sobriostřízlivě se oblékat

stesso: Si comporta nello stesso modo.Chová se stejně.

myšlení: il modo di pensarezpůsob myšlení

následující: come segue, nel modo seguentenásledujícím způsobem

nějak: in qualche altro modonějak jinak

oklika: in modo indiretto, indirettamenteoklikou ne přímo

onak: in un modo o nell'altrotak či/nebo onak

podmiňovací: (modo) condizionaleling. podmiňovací způsob

slovesný: tempo /aspetto /modo verbaleslovesný čas/vid/způsob

snadný: il modo più facilenejsnazší způsob

spojovací: (modo) congiuntivo ling. spojovací způsob

správně: fare qc in modo giustoudělat co správně

tak: in un modo o nell'altro, in ogni modotak jako tak

tázací: modo interrogativoling. tázací způsob

určení: complemento di modo/luogo/tempopříslovečné určení způsobu/místa/času

ustálený: locuzione , modo di direustálené slovní spojení, ustálený obrat

záporně: rispondere in modo negativoodpovědět záporně

závazně: ordinare qc in modo vincolantezávazně objednat co

způsob: in un certo modo, aby se tak řeklo per così dire, per modo di dire, něco jako diciamo chesvým způsobem do jisté míry

: In qualunque modo lo faccia ...Ať to (u)děláš jakkoli ...

jak: Non c'è modo di provarlo.Není, jak to dokázat.

jakkoli: in qualunque modo lo faccia, ...ať to děláš jakkoli, ...

jinak: Non c'è (un) altro modo.Jinak to nejde.

lichotivě: Non ha parlato di lui in modo lusinghiero.Nemluvil o něm lichotivě.

po: Lo farò a modo mio.Udělám to po svém.

podobně: Si vestono allo stesso modo.Podobně se oblékají.

postarat se: Farò in modo che non si ripeta più.Postarám se, aby se to už neopakovalo.

rozkazovací: al (modo) imperativov rozkazovacím způsobu

stejně: pigro nel mio stesso modostejně líný jako já při srovnávání dvou věcí

takto: In questo modo non arriveremo in nessuna parte.Takhle se nikam nedostaneme.

tímto: in questo modo, in questa manieratímto způsobem

vyhnutí (se): Non c'è il modo di evitarlo.Není vyhnutí.

brdo: allo stesso modo, con lo stampinona jedno brdo

neslaně: in modo insipidoneslaně nemastně

nevyzpytatelný: Le vie di Dio sono imperscrutabili., Dio opera in modo misterioso.Cesty boží jsou nevyzpytatelné.

condizionale: (modo) condizionalepodmiňovací způsob, kondicionál