Hlavní obsah

jak

Příslovce

  1. (o způsobu ap.) come(dotaz na míru ap.) quantoJak starý je?Quanti anni ha?Jak vypadá?Che aspetto ha?Jak to vypadá?(vývoj ap.) Come sembra?, (o vyhlídkách ap.) Che aria tira?Jak se jmenuješ?Come ti chiami?Jak se to řekne italsky?Come si dice in italiano?Jak dlouho?(Da) quanto tempo?
  2. (ve zvoláních) quanto/-aJak chytré!Quanto è intelligente!
  3. (přirovnání, omezení) comeJak chceš.Come vuoi.

Podstatné jméno, rod mužský

Spojka

  1. (o způsobu ap.) come(o míře ap. též) quanto(o obsahu sdělení ap.) dio vjemech ap. pomocí infinitivu či průběhového tvaruViděla mě, jak s ní mluvím.Mi ha visto parlare con lei.Vyprávěl nám, jak to bylo.Ci raccontava come era.Udělal, jak slíbil.Ha fatto come promesso.Není, jak to dokázat.Non c'è modo di provarlo.
  2. hovor.(jakmile) appenahovor.(až, když) quandoHned jak přij(e)de ...Appena arriva ...jak to jen bude možnéappena possibile, il più presto possibile
  3. hovor.(jestli) se
  4. jak - tak (slučovací) così ... come ..., tanto ... quanto ...jak - tak (ať již) sia ... sia/che ...

Vyskytuje se v

tak: tak - jako způsobu così - come

tak: jak - takpřirovnání ap. come - così

tak: jak - takoba, obojí sia ... che ...

buď: buď jak buďv každém případě in ogni caso, sia quel che sia

často: Jak často?Ogni quanto?, Quanto spesso?

dalece: Jak dalece? do jaké míryFino a che punto?

dlouho: jak dlouhoquanto tempo, quanto a lungo

hluboko: jak hlubokoin/a che/quale profondità

hned: hned jak to bude možnéappena possibile

hrom: jak(o) hromintenzivní del diavolo, o negativním pocitu da impazzire

ihned: ihned jakappena

který: jak kterýdipende

libo: jak je libo dle libostia piacere

slušet: jak se sluší (a patří) na kohocome si deve/conviene a q

tágo: hovor. blbý jak tágosenza sale in zucca

učebnicový: učebnicový příklad (toho, jak) ...un caso da manuale di ...

vidno: Jak je vidno z...Come si vede da ...

anglicky: Jak je to anglicky?Come si dice in inglese?

být: Jak je vidět...Come si può vedere..., Come si vede...

cítit se: Jak se cítíš?Come ti senti?

co: Jak co. přijde na toDipende.

dál: Jak je to dál?Come continua?

daleko: Jak je to daleko?Quanto dista?

dařit se: Jak se vám daří?Come sta/va?

dělat: Jak se to dělá?Come si fa?

dívat se: A jak se na to díváš ty?E come la vedi tu?

dlouho: Jak dlouho to zabere?Quanto (tempo) ci vorrà?

dlouho: Za jak dlouho?In quanto tempo?

dojít: Jak k tomu došlo?Come è successo?

dokázat: Jak ti to mám dokázat?Come devo dimostrartelo?

dopadnout: Bůhví jak to dopadne!Chissà, come andrà a finire!

dosáhnout: Jak jste toho dosáhli?Come siete riusciti a raggiungerlo?

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?Come faccio ad arrivare alla stazione?

dozvědět se: Jak se to dozvěděl?Come l'ha saputo?

hrozit: Slyšel jsem, jak jí hrozí.L'ho sentito minacciarla.

chutnat: Jak to chutná?Che sapore ha?

jednou: Jak už jsem jednou řekl ...Come ho già detto una volta ...

jít: Jak to jde?Come va?

jmenovat se: Jak se jmenuješ?Come ti chiami?

kouřit: Kouří jak fabrika.Fuma come un turco.

led: studený jak(o) ledfreddo come il ghiaccio, ledový ghiacciato

líbit se: Jak se vám to líbilo?Vi è piaciuto?, Come lo avete trovato?

libo: Jak je libo.jak chceš Come vuoi., vykání Come vuole.

mi: Řekni mi, jak ...Dimmi come ...

mít se: Jak se máš?Come stai?

možný: Jak je to možné?Come è possibile?

na: Jak na tom jsme?Come siamo messi?

na: Na jak dlouho?Per quanto tempo?

naletět: Jak jsem jim mohl naletět ...Come facevo a farmi imbrogliare da loro ...

nazývat: Jak to nazýváte?Come lo chiama?

nazývat se: Jak se to nazývá?Come si chiama?

něco: Jak můžeš něco takového říct?Come puoi dire una cosa del genere?

obstát: Jak obstojí ve srovnání s...?Come risulterà al confronto con...?

odtud: Jak daleko je to odtud?Quanto c'è da qui?

odvděčit se: Jak se ti odvděčím?Come posso ricompensarti?

opovažovat se: Jak se opovažujete!Come osa!

pochodit: Jak jsi pochodil?Com'è andata?, povedlo se Ci sei riuscito?

popsat: Jak bys to popsal?Come lo descriveresti?

pořídit: Jak jsi pořídil?Come ti è andata?

pravit: Jak praví zákon ...Come dice la legge ...

pražit: Jak se praží káva?Come si tosta il caffè?

přehlédnout: Jak jsem to mohl přehlédnout?Come ho fatto a non accorgermene?

přiblížit: Můžeš mi trochu přiblížit, jak...?Mi puoi dare un'idea di come...?

přijít: Jak jsi na to přišel? zjistilCome ci sei arrivato?

přistihnout: Přistihli ho jak kouří.Lo hanno colto a fumare.

psát: Jak se to píše?Come si scrive?

působit: Jak to na tebe působí?Come ti sembra?

říct: Jak se to řekne italsky?Come si dice in italiano?

říkat: Jak tomu říkáš?Come lo chiami?

s, se: Jak je na tom se zdravím?Come va la sua salute?

se, si: Jak se máš?Come stai?

seběhnout se: Ani nevím, jak se to seběhlo.Non so nemmeno come sia capitato.

sednout: Jak Vám sednou ty kalhoty?Come le va il pantalone?

semlít se: Jak se to semlelo?Come è successo?

skončit: Nikdo neví, jak to skončí.Nessuno sa come andrà a finire.

slovensky: Jak se řekne slovensky děkuji?Come si dice grazie in slovacco?

starý: Jak je starý?Quanti anni ha?

tak: jak muži, tak ženysia gli uomini che le donne

těžký: Jak je to těžké?Quanto pesa?

trvat: Jak dlouho to bude trvat? vyřízení ap.Quanto ci vorrà?

trvat: Jak dlouho trvá let do...?Quanto dura il volo per...?

tušit: Jak jsem tušil...Come presentivo...

tušit: Tušíš vůbec jak moc...?Hai idea di quanto...?