Hlavní obsah

jak

Příslovce

  1. (o způsobu ap.) come(dotaz na míru ap.) quantoJak starý je?Quanti anni ha?Jak vypadá?Che aspetto ha?Jak to vypadá?(vývoj ap.) Come sembra?, (o vyhlídkách ap.) Che aria tira?Jak se jmenuješ?Come ti chiami?Jak se to řekne italsky?Come si dice in italiano?Jak dlouho?(Da) quanto tempo?
  2. (ve zvoláních) quanto/-aJak chytré!Quanto è intelligente!
  3. (přirovnání, omezení) comeJak chceš.Come vuoi.

Podstatné jméno, rod mužský

Spojka

  1. (o způsobu ap.) come(o míře ap. též) quanto(o obsahu sdělení ap.) dio vjemech ap. pomocí infinitivu či průběhového tvaruViděla mě, jak s ní mluvím.Mi ha visto parlare con lei.Vyprávěl nám, jak to bylo.Ci raccontava come era.Udělal, jak slíbil.Ha fatto come promesso.Není, jak to dokázat.Non c'è modo di provarlo.
  2. hovor.(jakmile) appenahovor.(až, když) quandoHned jak přij(e)de ...Appena arriva ...jak to jen bude možnéappena possibile, il più presto possibile
  3. hovor.(jestli) se
  4. jak - tak (slučovací) così ... come ..., tanto ... quanto ...jak - tak (ať již) sia ... sia/che ...

Vyskytuje se v

jak: jak - takslučovací così ... come ..., tanto ... quanto ..., ať již sia ... sia/che ...

tak: tak - jako způsobu così - come

buď: buď jak buďv každém případě in ogni caso, sia quel che sia

často: Jak často?Ogni quanto?, Quanto spesso?

dalece: Jak dalece? do jaké míryFino a che punto?

dlouho: jak dlouhoquanto tempo, quanto a lungo

hluboko: jak hlubokoin/a che/quale profondità

hned: hned jak to bude možnéappena possibile

hrom: jak(o) hromintenzivní del diavolo, o negativním pocitu da impazzire

ihned: ihned jakappena

který: jak kterýdipende

libo: jak je libo dle libostia piacere

slušet: jak se sluší (a patří) na kohocome si deve/conviene a q

tágo: hovor. blbý jak tágosenza sale in zucca

učebnicový: učebnicový příklad (toho, jak) ...un caso da manuale di ...

vidno: Jak je vidno z...Come si vede da ...

anglicky: Jak je to anglicky?Come si dice in inglese?

být: Jak je vidět...Come si può vedere..., Come si vede...

cítit se: Jak se cítíš?Come ti senti?

co: Jak co. přijde na toDipende.

dál: Jak je to dál?Come continua?

daleko: Jak je to daleko?Quanto dista?

dařit se: Jak se vám daří?Come sta/va?

dělat: Jak se to dělá?Come si fa?

dívat se: A jak se na to díváš ty?E come la vedi tu?

dojít: Jak k tomu došlo?Come è successo?

dokázat: Jak ti to mám dokázat?Come devo dimostrartelo?

dopadnout: Bůhví jak to dopadne!Chissà, come andrà a finire!

dosáhnout: Jak jste toho dosáhli?Come siete riusciti a raggiungerlo?

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?Come faccio ad arrivare alla stazione?

dozvědět se: Jak se to dozvěděl?Come l'ha saputo?

hrozit: Slyšel jsem, jak jí hrozí.L'ho sentito minacciarla.

jednou: Jak už jsem jednou řekl ...Come ho già detto una volta ...

jít: Jak to jde?Come va?

jmenovat se: Jak se jmenuješ?Come ti chiami?

kouřit: Kouří jak fabrika.Fuma come un turco.

led: studený jak(o) ledfreddo come il ghiaccio, ledový ghiacciato

líbit se: Jak se vám to líbilo?Vi è piaciuto?, Come lo avete trovato?

mi: Řekni mi, jak ...Dimmi come ...

mít se: Jak se máš?Come stai?

možný: Jak je to možné?Come è possibile?

na: Jak na tom jsme?Come siamo messi?

naletět: Jak jsem jim mohl naletět ...Come facevo a farmi imbrogliare da loro ...

nazývat: Jak to nazýváte?Come lo chiama?

nazývat se: Jak se to nazývá?Come si chiama?

něco: Jak můžeš něco takového říct?Come puoi dire una cosa del genere?

obstát: Jak obstojí ve srovnání s...?Come risulterà al confronto con...?

odtud: Jak daleko je to odtud?Quanto c'è da qui?

odvděčit se: Jak se ti odvděčím?Come posso ricompensarti?

opovažovat se: Jak se opovažujete...!Come osa...!

pochodit: Jak jsi pochodil?Com'è andata?, povedlo se Ci sei riuscito?

popsat: Jak bys to popsal?Come lo descriveresti?

pořídit: Jak jsi pořídil?Come ti è andata?

pravit: Jak praví zákon ...Come dice la legge ...

pražit: Jak se praží káva?Come si tosta il caffè?

přehlédnout: Jak jsem to mohl přehlédnout?Come ho fatto a non accorgermene?

přiblížit: Můžeš mi trochu přiblížit, jak...?Mi puoi dare un'idea di come...?

přijít: Jak jsi na to přišel? zjistilCome ci sei arrivato?

přistihnout: Přistihli ho jak kouří.Lo hanno colto a fumare.

psát: Jak se to píše?Come si scrive?

působit: Jak to na tebe působí?Come ti sembra?

říct: Jak se to řekne italsky?Come si dice in italiano?

říkat: Jak tomu říkáš?Come lo chiami?

s, se: Jak je na tom se zdravím?Come va la sua salute?

se, si: Jak se máš?Come stai?

seběhnout se: Ani nevím, jak se to seběhlo.Non so nemmeno come sia capitato.

sednout: Jak Vám sednou ty kalhoty?Come le va il pantalone?

semlít se: Jak se to semlelo?Come è successo?

skončit: Nikdo neví, jak to skončí.Nessuno sa come andrà a finire.

slovensky: Jak se řekne slovensky děkuji?Come si dice grazie in slovacco?

starý: Jak je starý?Quanti anni ha?

těžký: Jak je to těžké?Quanto pesa?

trvat: Jak dlouho to bude trvat? vyřízení ap.Quanto ci vorrà?

tušit: Jak jsem tušil...Come presentivo...

ujít: Jak se máš? — Ujde to.Come stai? — Così così/Non c'è male.

uznat: Dělej, jak uznáš za vhodné.Fai come meglio credi.

velký: Jak je velký?Quant'è grande?, člověk ap. Quanto è alto?

vést se: Jak se (vám) vede?Come sta?, Come va?

vidět: Jak to vidíte vy?Lei come la vede?, Lei cosa ne pensa?

vůbec: Umíš si vůbec představit, jak mi je?In effetti, puoi immaginarti come mi sento?

vypadat: Jak vypadá?Che aspetto ha?

vysoký: Jak jsi vysoký?Quanto sei alto?

zabrat: Jak dlouho to zabere?Quanto tempo ci vorrà?

zareagovat: Jak zareagoval?Come ha reagito?

abbandonare: nechat koho na pospas, nechat koho, ať si poradí jak umíabbandonare q a se stesso

andare: Jak to že ...?Come va che ...?

appena: při nejbližší příležitosti, hned jak to bude možnéappena possibile

avvenire: jak se často stávácome spesso avviene

brutto: velmi ošklivá, škaredá jak nocbrutta come la fame

come: jak to(, že)come mai

comodo: beze spěchu, v klidu, v pohodě, jak se hodí, jak to komu vyhovujecon (tutto) comodo

convenuto: jak bylo ujednáno, dle dohodysecondo il convenuto

dovere: jak má být, jak se patří/slušícome si deve

dovere: náležitě, (po)řádně, jak se patřía dovere

essere: jak ... tak ..., ať již ... nebo ...sia (che)... sia (che)

età: Jak jsi starý?, Kolik je ti let?Qual è la tu età?

freccia: vystřelit jak namydlený blesk, rychle vyběhnoutpartire come una freccia

fumare: hulit jak fabrikafumare come un turco

garbo: patřičně, slušně, řádně, jak se sluší a patřía garbo

lupo: jít jak na porážku bezbranně, odevzdaně ap.přen. andare come l'agnello tra i lupi

macigno: těžký jak balvanpesante come un macigno

mai: jak(pak) tocome mai

mamma: jak ho Bůh stvořil zcela nahýžert. come l'ha fatto mamma

maniera: záleží na způsobu/tom, jak co podat při dialogu ap. - záleží na způsobu formulacec'è modo e maniera di fare qc

meglio: jak se dá, jak to jen jde, tak nějak ne zrovna nejlépealla (bell'e) meglio

nero: černý jak uhelnero come il carbone

ogni: Jak často?Ogni quanto?

palla: být ve formě, přen. být v koncích, nevědět jak dálessere in palla

piacere: dle libosti, jak je liboa piacere

possibile: hned jak to bude možnéprima/appena possibile

quale: jak se patří, jaký má býthovor. per la quale

quando: kdy a jakil come e il quando

quanto: podle toho co/jaka quanto

sia: ať ... nebo ..., jak ... tak ...sia ... sia ..., sia ... che ...

subito: hned po(té), hned jaksubito dopo

volontà: podle libosti, jak je libo, jak se zachcea volontà

affare: Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?Come vanno gli affari?

alto: Jak jsi vysoký?, Kolik měříš?Quanto sei alto?

arrivare: Jak se dostanu do...?Come si arriva a...?

arte: Snaží se jí přesvědčit, jak umí.Usa tutte le sue arti per convincerla.

aspetto: Jak vypadá?Che aspetto ha?

balla: Kecá!, Lže jak když tiskne.Racconta balle.

bolide: Vyjel jak namydlený blesk. velmi rychle odešelÈ uscito come un bolide.

buttare: Jak se to vyvíjí?Come butta la situazione?

cadere: Ta sukně ti padne (jak ulitá).Questa gonna ti cade bene.

chiamarsi: Jak se jmenuješ/jmenujete?Come ti chiami/si chiama?

cognome: Jak se jmenuje příjmením?Come si chiama di cognome?

comunque: Bez ohledu, jak se na to díváte, je to vážná věc.Comunque considerata, la questione è seria.

consuetudine: jak bylo zvykemcome era di consuetudine

cosa: Jak se vede?, Jak to jde?Come vanno le cose?

così: Nebyla tak unavená, jak říkala.Non era così stanca come diceva.

dimensione: Jak velký je ...?Di quali dimensioni è ...

dipendere: Přijde na to!, Jak se to vezme!Dipende!

dire: Jak se řekne ... anglicky?Come si dice ... in inglese?

distare: Jak je to daleko?Quanto dista?

eccome: Jsi unavený? — A jak!Sei stanco? — Eccome!

fagiolo: Jdeš jak na zavolanou!přen. Capiti a fagiolo!

finire: Jak skončil ten zápas?Com'è finita la partita?

forte: Je blbej jak troky.È stupido forte.