Hlavní obsah

come

Příslovce

  1. jakCome stai?Jak se máš?Come è andato il viaggio?Jaká byla cesta?Com'è che...?, Come va che...?Jakto, že ...Come sarebbe a dire?Co tím myslíš?, Cože?come maijak to(, že)
  2. jakýCome è il tuo vestito?Jaké jsou tvé šaty?
  3. tak, ale zdůraznění intenzityCome mi dispiace!To je mi tak líto!Come è cresciuto!Ten ale vyrostl!

Předložka

  • jako srovnání, připodobnění ap.È bella come te.Je stejně hezká jako ty.così...cometak...jak(o)di giorno come di notteve dne jako v noci

Podstatné jméno mužské neměnné

  • il come to jakspiegare il come e il quandovysvětlit, jak a kdy

Vyskytuje se v

così: così ... cometak ... jak(o)

abitudine: come d'abitudinejako obvykle

acciuga: magro come un'acciugahubený jako lunt, jako za groš kudla

allocco: come un alloccojako zařezaný beze slov, ohromený

allora: allora come alloraza těchto okolností

andare: Come va che ...?Jak to že ...?

astuto: astuto come una volpemazaný jako liška

avvenire: come spesso avvienejak se často stává

brutto: brutta come la famevelmi ošklivá, škaredá jak noc

capitare: come capitajakkoli, (nějakou) náhodou

consueto: come di consuetojako obvykle, jako vždy

contropartita: in/come contropartita per qcna oplátku za co

cosa: dire le cose come stannoříkat věci na rovinu

dannato: come un dannatojako blázen/ďas intenzivně ap.

dovere: come si devejak má být, jak se patří/sluší

esempio: servire come un esempio di qcsloužit jako příklad čeho

filare: Sa come far filare i figli!Umí děti postavit do latě!

freccia: partire come una frecciavystřelit jak namydlený blesk, rychle vyběhnout

fulmine: veloce come un fulminerychlý jako blesk

fumare: fumare come un turcohulit jak fabrika

grasso: grasso come un maialetlustý jako prase, vypasený

identificare: identificare q (come) il colpevoleoznačit koho za viníka

incanto: come per incantojako zázrakem

io: io come iopokud jde o mě

lepre: correre come una leprepelášit jako zajíc

lupo: mangiare come un lupojíst jako vlk hodně a hltavě

macigno: duro come un macignotvrdý jako kámen

mai: come maijak(pak) to

mamma: žert. come l'ha fatto mammajak ho Bůh stvořil zcela nahý

miele: dolce come il mielesladký jako med/cumel

mulo: testardo come un mulotvrdohlavý jako mezek

muto: essere muto come una tombamlčet jako hrob

nascere: nascere come funghirůst jako houby po dešti

nero: nero come il carbonečerný jak uhel

niente: come niente (fosse), come se niente fossejakoby nic lhostejně, nedbale ap.

obiettivo: porsi come obiettivo qcvytyčit si za cíl co

oggi: oggi come oggiv současné době/současnosti, momentálně

pallido: pallido come un cadaveremrtvolně bledý

passatempo: fare qc per/come passatempodělat co ze záliby/jako koníček

pezza: trattare q come una pezza da piedizacházet s kým jako s onucí

procuratore: agire come procuratorezastupovat koho

pulcino: come un pulcino bagnatoschlíplý, jako zmoklá slepice bez energie, bez života

quando: il come e il quandokdy a jak

ricompensa: come ricompensaza odměnu

risultato: avere come risultato qcmít za následek co

sapere: sapere (come) godersi la vitaumět se radovat ze života

solito: come il solito, come al solitojako obvykle, jako vždy

subito: subito che, subito (sì) comehned jak

te: come tejako ty

usare: usare qc come scusavymluvit se na co, použít co jako výmluvu

vecchio: vecchio come Matusalemmestarý jaký Metuzalém

affare: Come vanno gli affari?Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?

arrivare: Come si arriva a...?Jak se dostanu do...?

assenzio: amaro come l'assenziohořký jako pelyněk

bolide: È uscito come un bolide.Vyjel jak namydlený blesk. velmi rychle odešel

buttare: Come butta la situazione?Jak se to vyvíjí?

chiamarsi: Come ti chiami/si chiama?Jak se jmenuješ/jmenujete?

cognome: Come si chiama di cognome?Jak se jmenuje příjmením?

companatico: Il formaggio è spesso usato come companatico.Sýr se často jí s chlebem.

conciarsi: Come ti sei conciato!Ty ses ale zřídil!, Ty ale vypadáš!

consuetudine: come era di consuetudinejak bylo zvykem

contorno: Cosa prendi come contorno?Co si dáš k tomu?

dire: Come si dice ... in inglese?Jak se řekne ... anglicky?

ecco: Ecco come stanno le cose!Tak (takhle) se věci mají!

fortuna: Come fortuna volle ...Osud tomu chtěl ...

grande: Come sei diventato grande!Tys ale vyrostl!

inglese: Come si dice in inglese?Jak je to anglicky?

insomma: Come vanno le cose? Insomma ...Tak jak to jde? Jakž takž ...

lavorare: Lavora come segretaria.Pracuje jako sekretářka.

male: Come stai? — Non c'è male.Jak se máš? — Jde to.

me: Tu sei come me.Jsi jako já.

mettersi: Come si mettono le cose?Jak se vyvíjí situace?

mostrare: Mi mostri come si fa?Ukážeš mi, jak se to dělá?

oggetto: La tratta come un oggetto.Zachází s ní jako s věcí.

orso: Si muove come un orso.Pohybuje se jak slon v porcelánu.

osare: Come osa...?Jak se opovažujete...?

ostinato: È ostinato come un mulo.Je tvrdohlavý jako mezek.

paragonarsi: Come fai a paragonarti con lei?Jak se s ní můžeš srovnávat?

paralizzato: Era rimasto (come) paralizzato.Zůstal (jako) opařený.

parere: Fai come ti pare!Dělej, jak myslíš.

parlare: Bada a come parli!Dej si pozor na jazyk!

permettersi: Ma come ti permetti?Jak se opovažuješ?

procedere: Come procedono gli affari?Jak to jde?

pronunciare: Come si pronuncia?Jak se to vyslovuje?

proporre: proporre qc come esempiouvést co jako příklad

prossimo: relig. Ama il prossimo tuo come te stesso.Miluj bližního svého jako sebe sama.

ridursi: Come ti se ridotto!Ty ses ale zřídil!

come: il cometo jak