Hlavní obsah

to

Vyskytuje se v

a: a to, a sicejmenovitě cioè, vale a dire

balit: balit tokončit v práci finire, fam. piantarla, skončit službu smontare di qc

co: čím - tíms 2. st. příd. jmen a přísl. quanto ... tanto ..., più ... più ...

cože: cože tovztahuje se k nevyjádřeným výrazům che (cosa)?

dopracovat: dopracovat tokam, na co riuscire* a diventare q/qc, něčeho dosáhnout arrivare a qc

dotáhnout: dotáhnout (to)dopracovat se kam arrivare dove, dosáhnout raggiungere* qc, přivést k výsledku ap. portare

a: tu a tamdi tanto in tanto, ogni tanto

a: a to konkrétněcioè

: ať je (to) ... neboche sia ... o ...

brát si: brát si to k srdci ap.prendersela

čest: prokázat komu tu čest...fare a q l'onore di...

dávno: Je to už dávno co ...È da lungo tempo che ...

dělat: Ten účes tě dělá starší.Questa acconciatura ti fa sembrare più vecchia.

do: Do míry, že ...Fino a quel punto, che ...

doba: od dobyda allora

doba: od doby co...da quando...

doba: (až) do dobyfino ad allora

doba: tou dobouallora

dobře: být na tom dobře finančně ap.essere ben messo

dokázat: dokázat to zvládnoutfarcela

doplatit: doplatit na to na chyby druhých ap.andarci di mezzo, čím rimetterci qc, draze zaplatit ap. pagarla cara, pagare di persona

dopracovat: někam to dopracovat v kariéře ap.sfondare nella vita, realizzarsi (professionalmente), farsi strada nel mondo, vybudovat si pozici farsi una posizione, prosadit se imporsi

dostat se: dostat se z tohocavarsela, scampar(se)la

dotáhnout: někam to dotáhnout v kariéře ap.arrivare (lontano), prosadit se farsi valere, sfondare

dupnout: dupnout na to/plyndare un colpo di gas

fláknout: fláknout s tímpiantarla

hned: hned jak to bude možnéappena possibile

horší: být čím dál (tím) horšíandare di male in peggio

hravě: hravě to zvládnoutfarcela senza difficoltà

hrotit: hrotit toforzare le cose

hůř: tím hůř pro kohotanto peggio per q

jak: jak to jen bude možnéappena possibile, il più presto possibile

jakmile: jakmile to bude možnéprima/appena possibile, il più presto possibile

jistota: hrát (to) na jistotugiocare/andare sul sicuro

každopádně: To každopádně!Altroché!

kdykoli: kdykoli je to možnéquando possibile

klidně: Klidně by se to mohlo stát.Potrebbe (ben) capitare.

koupit: koupit to ránu ap.prenderla

kromě: kromě toho, že ...oltre il fatto, che ...

který: ať je to, který chcechiunque sia

létat: lítat v tombýt namočen ap. essere in ballo, v průšvihu essere nei pasticci

mezi: v době mezi tímnel frattempo

mimo: mimo toinoltre

místo: místo tohoinvece

aby: Nechám ti to, aby sis to přečetl.Te lo lascio perché tu lo legga.

aby: Udělal jsem to, aby neměli hlad.Lo feci affinché non avessero fame.

aby: Je dost bohatý na to, aby si to mohl koupit.È ricco abbastanza per comprarselo.

aby: Je zbytečné, aby to dělal.È inutile che lui lo faccia.

aby: Řeknu mu, aby ti zavolal.Gli dirò di chiamarti.

aby: Už aby tu byli.Non vedo l'ora di vederli.

aby: Ne abys to všem říkal!Non dirlo a tutti!

ačkoli: ... ačkoli to není moje vina.... anche se non è colpa mia.

adresa: Pošlete to na tuto adresu.Lo mandi a questo indirizzo.

ale: Ale i tak to není tak snadné.Tuttavia non è così facile.

ale: To je ale auto!Che macchina!

anglicky: Jak je to anglicky?Come si dice in inglese?

ano: Ano, tak to uděláme.Sì, facciamo così.

: to udělá.Che lo faccia.

: to (u)děláš jakkoli ...In qualunque modo lo faccia ...

: to stojí cokoli.Costi quel che costi.

aut: Byl to aut.La palla era fuori.

babka: Můžeš to mít za babku.Puoi averlo per quattro soldi.

balík: Máš tu balík.C'è un pacco per te.

barva: Jakou to má barvu?Di che colore è?

bašta: To je bašta! dobrotaChe bontà!

bavit: Už mě to nebaví.Non mi piace più., mám toho dost Mi sono stancato/-a., Ne sono stufo.

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Guai a chi arriva tardi!

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seGuai a te se ci vai!, Non ti permettere di andarci!

běhat: Běhá mi z toho mráz po zádech.Questo mi fa venire i brividi.

bezpečný: Takhle to bude bezpečnější.Così sarà più sicuro.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.Te l'ha detto senza dubbio.

bezvadně: Vypadá to bezvadně.Sembra perfetto., o jídle Sembra buonissimo.

běžet: Běžte se na to podívat.Andate a vederlo.

bída: To je (ale) bída! o kvalitě ap.Che infamia!

blbě: Udělal to úplně blbě.L'ha sbagliato completamente.

blití: Je mi z toho na blití.Questo mi fa vomitare/schifo/venire il vomito.

blízko: Je to blízko.È vicino.

bohatě: To bude bohatě stačit.Va benissimo così., Così va più che bene.

bomba: To je bomba! skvělýÈ fantastico!

borec: To jsi borec (žes to zvládl)!Sei un grande (a farcela)!

brát: Neber to holýma rukama!Non prenderlo a mani nude!

brát: Neber mi to.Non togliermelo.

brát: Beru (to) na vědomí.Lo tengo presente.

brát: (Já to) beru.dohodnuto Affare fatto., D'accordo., přijímám L'accetto.

brát si: Neber si to tak.Non prendertela tanto.

budit: Ten hluk ho budí.Il rumore lo sveglia.

by: Pomohl bych ti.Ti aiuterei.

by: Kdybych to byl věděl, byl bych sem nechodil.Se l'avessi saputo, non sarei venuto qui.

být: To není nic pro mě.Non è il mio genere.

být: Není to daleko.Non è lontano.