Hlavní obsah

hůř, hůře

Příslovce

  1. (nekvalitněji) peggioJe mi hůř než včera.Mi sento peggio di ieri.čím dál hůřsempre peggio, di male in peggioještě/mnohem hůřancora/molto peggiotím hůř pro kohotanto peggio per q
  2. (obtížněji) più difficilmente

Vyskytuje se v

budit: budit dobrý/špatný dojemdare/fare una buona/cattiva impressione

dobré: v dobrém i ve zlém přestát ap.nel bene e nel male

dojem: udělat dobrý/špatný dojem na kohofare una buona/cattiva impressione a q

horší: změna k horšímucambiamento in peggio, zhoršení peggioramento

horší: být čím dál (tím) horšíandare di male in peggio

chovat se: chovat se dobře/špatněcomportarsi bene/male

jindy: více/hůře než kdy jindypiù/peggio che mai

míra: dá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.non dare/mettere la giusta quantità

načasovat: špatně si načasovat coscegliere il momento sbagliato per qc, sbagliare il momento di fare qc, pohyb ap. calcolare male qc

nálada: mít dobrou/špatnou náladuessere di buon/cattivo umore

nálada: špatná náladamalumore

naložený: být dobře/špatně naloženýessere di buon/cattivo umore

obchod: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buon/cattivo affare con q

obrat: obrat k lepšímu/horšímusvolta per il meglio/peggio

odbyt: jít dobře/špatně na odbytvendersi bene/male, avere grande/poco smercio

pes: zlý pescane feroce

placený: špatně placenýmal pagato, nespravedlivě sottopagato

pochopit: špatně pochopit koho/cofraintendere, capire male q/qc

pověst: mít dobrou/špatnou pověstavere buona/cattiva reputazione

předtucha: mít zlou předtuchuavere (un) brutto presentimento

příklad: dávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a q

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženídi buon/cattivo umore

skutek: dobrý/špatný skutekbuona/cattiva azione

svědomí: mít čisté/špatné svědomíavere la coscienza pulita/sporca

šlápnout: špatně šlápnoutmettere male il piede

špatně: špatně placený zaměstnanec ap.mal pagato

špatně: špatně zacházet s kýmmaltrattare q

špatně: být na tom špatnězdravotně stare molto male, finančně essere mal messo

špatný: špatný vkuscattivo gusto

špatný: špatné počasímaltempo , brutto tempo

být: Je mi špatně/dobře.Mi sento male/bene.

dělat se: Dělá se mi špatně.Mi sta venendo la nausea.

dopadnout: Ten špatně dopadne!Quello finirà male!

horšit se: Horší se počasí.Il tempo peggiora.

kvůli: kvůli špatnému počasía causa del maltempo

navzdory: navzdory špatnému počasímalgrado il maltempo

nést: Nesu špatné zprávy.Porto cattive notizie.

nést: Jeho smrt nesla špatně.Ha sopportato male la morte di lui.

obávat se: Obáváme se nejhoršího.Temiamo il peggio.

obchod: Obchody jdou dobře/špatně.Gli affari vanno bene/male.

od, ode: Je mi špatně od žaludku.Ho la nausea.

počasí: špatné počasímaltempo

počítat: Počítali jsme s nejhorším.Ci aspettavamo il peggio.

pohybovat se: Pohyboval se ve špatné společnosti.Frequentava la compagnia sbagliata.

pro: pro špatné počasía causa del maltempo

přece: Přece jen to není tak špatné.Dopotutto non è così male.

připravit se: Musíme se připravit na nejhorší.Dobbiamo prepararci al peggio.

sen: zlý senincubo

slyšet: Špatně slyší.È duro d'orecchio.

sníst: Snědl jsem něco špatného.Ho mangiato qualcosa di male.

špatně: Špatně zpívá.Canta male.

špatně: špatně slyšetessere duro/-a d'orecchi, essere debole d'orecchio

špatně: špatně dopadnoutandare a finire male

špatně: odpovědět špatnědare una risposta sbagliata

špatně: špatně porozumět čemucapire male qc

špatně: Je mi špatně.Mi sento male., od žaludku Ho la nausea.

špatně: Dělá se mu špatně v autě/letadle.Soffre di mal d'auto/d'aria.

dobré: po dobrém (nebo po zlém) vyřešit ap.con le buone (o con le cattive)

nejhorší: při nejhoršímnel caso peggiore, al(la) peggio

nejhorší: Z nejhoršího jsme venku.Il peggio è passato.

obrátit se: obrátit se k horšímuprendere una brutta piega

po: po dobrém či po zlémcon le buone o con le cattive

affare: fare un buono/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

assortito: male assortitoneladící (k sobě), špatně sladěný, nesourodý, nehodící se k sobě

cattivo: essere di cattivo umoremít špatnou náladu

cattivo: dare il cattivo esempiodá(va)t špatný příklad

cattivo: avere cattivo gustomít špatný vkus

cattivo: cattivo tempošpatné počasí

cattivo: cattiva fama/notiziašpatná pověst/zpráva

cattivo: sguardo cattivozlý/škaredý pohled

cencio: uscire dai cencidostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z toho

condizione: in cattive condizionive špatném stavu

di: essere di malumoremít špatnou náladu

disgusto: provare/avere disgusto per qcbýt špatně komu z čeho

esempio: dare buono/cattivo esempio a qdávat komu dobrý/špatný příklad

fumata: fumata nerazáporný výsledek, špatné znamení i při volbě papeže

genio: genio benefico/maleficodobrý/zlý duch

impressione: fare una buona/cattiva impressione a q(u)dělat na koho dobrý/špatný dojem

ipotesi: nella peggiore delle ipotesiv nejhorším případě

malafede: dir. in malafedeve zlé víře, se zlým úmyslem

malalingua: le malelinguezlí jazykové

malandato: essere malandatobýt vyřízený, být na tom špatně i finančně

malaugurio: essere di malaugurionevěstit nic dobrého, být zlým znamením

male: capire male q/qcšpatně/nesprávně pochopit koho/co

male: finire malešpatně skončit/dopadnout

male: prenderla malevzít/brát (si) to špatně/zle