Hlavní obsah

pro

Předložka

  1. pro, za návrh ap.Sei pro o contro?Jsi pro nebo proti?
  2. pro formaformálně, aby se neřeklopro capitena hlavupro patriaza vlast

Podstatné jméno mužské neměnné

  • užitek, výhodaA che pro affaticarsi tanto?Proč (se) tak dřít?senza prozbytečněponderare il pro e il controzvažovat pro a protia che pro?k čemu?

Vyskytuje se v

adatto: non adatto ai bambininevhodné pro děti

adesso: per adessoprozatím, pro teď

adulto: per adultipro dospělé

altrui: per il bene altruipro dobro druhých

asilo: asilo notturnonoclehárna pro chudé

attraversamento: attraversamento pedonalepřechod pro chodce

autoapprendimento: per l'autoapprendimentopro samouky

avanzato: corso avanzatokurz pro pokročilé

avvertimento: fare qc per avvertimentoudělat co pro výstrahu/jako varování

bilanciare: bilanciare i pro e i controzvážit pro a proti

carro: carro bestiamevůz pro dobytek, dobytčák

cassa: Cassa integrazione (guadagni)= sociální fond pro nezaměstnané

cibo: cibo per canipsí žrádlo, žrádlo pro psy

ciclabile: corsia ciclabilepruh pro cyklisty

ciò: a ciòza tímto účelem, pro tento účel, pročež

ciondolo: ciondolo portafortunapřívěsek pro štěstí

civetta: prezzi civettaceny pro nalákání zákazníků, cenové lákadlo zboží prodávané pod cenou k přilákání zákazníka

completezza: per completezzapro úplnost

comune: per il bene comunepro společné blaho/dobro

conferma: a/in conferma di qcpro/na/k potvrzení čeho

considerare: considerare il pro e il controzvážit všechna pro a proti

contro: (tutti) i pro e i contro(všechna) pro a proti

coperto: mettere un altro copertoprostřít ještě pro jednoho

corsia: corsia ciclabilepruh pro cyklisty, cyklostezka

corso: corso per avanzatikurz pro pokročilé

cronaca: hovor. per la cronacajen tak pro upřesnění/informaci upozornění ap.

dichiararsi: dichiararsi contro/a favorevyslovit se proti/pro

diletto: fare qc per dilettodělat co pro potěšení/radost

diporto: fare qc per diportodělat co pro zábavu

donna: donna tuttofareholka pro všechno

dovere: senso del doveresmysl pro povinnost

equivoco: a scanso di equivocipro zamezení nedorozumění

estimo: estimo catastaleodhad výtěžku nemovitostí zapsaných v katastru pro daňové účely

evenienza: per ogni evenienzapro každý případ

fatica: uomo di faticadříč, holka pro všechno, poskok

favorevole: essere favorevole a qcbýt pro co návrh ap.

foresteria: appartamento per uso foresteriabyt pro přechodné ubytování

forma: per formaformálně, pro formu

grande: libro per grandikniha pro dospělé

insù: adatto per bambini da due anni insùvhodné pro děti od dvou let (nahoru)

lei: per leipro ni

lucro: fare qc per lucrodělat co pro peníze

lui: per/senza di luipro/bez něho

mai: caso maikdyby náhodou, pro všechny případy

me: per mepro mě

meglio: per il tuo/suo megliopro tvoje/jeho dobro

minorenne: tribunale per i/dei minorennisoud pro mladistvé/nezletilé

momento: per il momentopro tuto chvíli, toho času

morale: senso moralesmysl pro morálku, mravní svědomí schopnost rozlišit správné a špatné

niente: non per nientene bez důvodu/pro nic za nic z dobrého důvodu

noi: senza di/per noibez/pro nás

ostello: ostello della gioventùubytovna/hostel pro mladé, mládežnická ubytovna

over: prezzo ridotto per gli over 60sleva pro (osoby) starší 60 let

parlare: parlare tra sé (e sé)mluvit si pro sebe

passaggio: passaggio pedonalepřechod pro chodce

passare: passare a prendere q(za)stavit se pro, vyzvednout koho

pedonale: passaggio/attraversamento pedonale, strisce pedonalipřechod pro chodce

pelliccia: da pellicciachovaný pro kožešinu zvíře

per: avere passione per la musicamít vášeň pro hudbu

personale: per uso personalepro osobní potřebu

piacere: viaggio di piacerevýlet, cesta podniknutá pro zábavu

pista: pista ciclabilecyklostezka, stezka pro cyklisty

ponte: ponte pedonalenadchod, lávka pro pěší

precauzione: fare qc per precauzioneudělat co jen pro jistotu

precisare: tanto per precisare...jen pro upřesnění...

principiante: corso per principiantikurs pro začátečníky

pro: ponderare il pro e il controzvažovat pro a proti

propenso: essere propenso per il sìbýt (spíše) pro souhlasit

proprio: proprio dell'uomotypický pro člověka

provvidenza: provvidenze dello Stato per gli alluvionatiStátní pomoc pro (obyvatele) postižené povodní

pubblico: aperto al pubblicootevřeno pro veřejnost

querela: dir. querela per diffamazionežaloba pro pomluvu

riassumere: Riassumendo ...Pro shrnutí ...

ricapitolare: per ricapitolare ...pro rekapitulaci ...

ricovero: ricovero di mendicitàútulek pro chudé, chudobinec

riepilogare: riepilogando ...pro shrnutí ...

riposo: casa di riposodomov pro seniory, domov důchodců

scanso: a scanso di qcpro předejití/zamezení, aby se zamezilo/předešlo čemu

scaramanzia: fare qc per scaramanziaudělat co pro štěstí/aby(ch) to nezakřikl

semplificare: per semplificare qcpro zjednodušení čeho

sfortuna: per sua sfortunana neštěstí pro něj/ni, k jeho/její smůle

sicurezza: per sicurezza(jen) pro jistotu udělat ap.

sottolineare: per sottolineare qcpro zdůraznění čeho

sport: fare qc per sportdělat co pro zábavu

stampa: comunicato stampatiskové sdělení, sdělení pro tisk

stare: hovor. starcibýt pro, jít do toho souhlasit ap., být k mání holka ap.

suggello: a suggello di qcna/pro stvrzení/potvrzení/zpečetění čeho

altro: Per te farò questo e altro!Pro tebe udělám (toto a) cokoliv (jiného).

bene: Lo faccio per il tuo bene.Dělám to pro tvoje dobro.

ci: (Io) ci sto.Jsem pro.

colpo: La sua morte è stata un colpo per noi.Jeho smrt pro nás byla rána.

essere: C'è cibo per tutti.Je dost jídla pro všechny.