Hlavní obsah

proprio

Přídavné jméno

  1. di q/qc vlastní komu/čemu, typický, charakteristický pro koho/co vlastnost ap.ling. nome propriovlastní jménoproprio dell'uomotypický pro člověka
  2. vlastní, pravý, skutečný význam slova ap.
  3. náležitý, vhodný, slušný, patřičný oblečení, chování ap.
  4. vlastní, svůj náležící danémumettere le cose al proprio postodát věci na své místoL'ho visto con i miei propri occhi.Viděl jsem to na vlastní oči.in propriosám (na sebe), na vlastní pěst podnikat ap.sue proprie manido vlastních rukou na listovní zásilce

Příslovce

  1. opravdu, skutečně, vážněhovor. faktun lavoro fatto proprio beneopravdu kvalitně provedená práceSto proprio meglio.Je mi fakt líp.
  2. právě, zrovnaÈ arrivato proprio adesso.Právě přišel.
  3. non ... proprio vůbec (ne), ani trochuNon ho proprio sonno.Vůbec se mi nechce spát.Non è proprio vero!To není vůbec pravda!

Vyskytuje se v

adesione: dare la propria adesione a qcpodpořit, podporovat, schvalovat co názorově ap.

adesso: proprio adessoprávě teď

agio: sentirsi a proprio agiocítit se dobře, být v pohodě

agio: mettersi a proprio agioudělat si pohodlí, hodit se do pohody

amore: dichiarare il proprio amore a qvyznat lásku komu

assorto: assorto nei propri pensierizamyšlený, zahloubaný, zadumaný

chiudersi: chiudersi in sé stesso/nei propri pensieriuzavřít se do sebe/ do vlastních myšlenek

comodo: fare il proprio comododělat si, co se komu zlíbí, přen. myslet jen na sebe

comparsa: fare la propria comparsaobjevit se, ukázat se kde

conto: per conto propriona vlastní pěst/účet/triko, sám za sebe

contrassegnare: contrassegnare qc con la propria sigla(o)parafovat, opatřit parafou co

così: proprio cosìpřesně tak

dichiarare: dichiarare il proprio amore a qvyznat lásku komu

difendere: difendere i propri interessihájit své zájmy

discrezione: a (propria) discrezionepodle vlastního uvážení

esprimere: esprimere la propria opinione su qcvyjádřit vlastní názor na co

fatto: farsi i fatti propristarat se o své věci záležitosti, dělat si svoje

forza: con le proprie forzevlastními silami schopnostmi ap.

frazione: frazione propria/impropriapravý/nepravý zlomek

frutto: raccogliere il frutto delle proprie fatichesklidit ovoce vlastního snažení

gamba: con le proprie gambepo svých

gamba: camminare con le proprie gambestát na vlastních nohou, být samostatný

gratitudine: esprimere la propria gratitudine a qvyjádřit svou vděčnost komu

indice: indice dei nomi proprijmenný rejstřík

iniziativa: di propria iniziativaz vlastní iniciativy

interesse: a proprio interesseve vlastním zájmu

io: pensare solo al proprio iomyslet jen na sebe

istinto: seguire il proprio istintořídit se vlastním instinktem

meglio: al meglio delle proprie possibilitàjak jen to jde

mondo: vivere nel proprio mondožít ve svém vlastním světě

niente: riconoscere il proprio nienteuznat vlastní malost

nome: nome propriovlastní jméno

occhio: vedere qc con i propri occhividět co na vlastní oči

onore: fare onore al proprio nomedělat čest svému jménu

orizzonte: allargare i propri orizzontirozšířit si obzory

parere: esprimere il proprio parerevyjádřit vlastní mínění

parola: dare la propria parola a qdát své slovo komu

piccolo: nel proprio piccolov rámci svých možností

piegare: piegare q alla propria volontàpodvolit si, podmanit si koho, podrobit koho své vůli

presentare: presentare le proprie scusevyjádřit omluvu

progetto: realizzare i propri progetti(z)realizovat své plány

pugno: di proprio pugnovlastní rukou, zkr. V.R. podpis

retrocedere: retrocedere dalle proprie decisioniustoupit ze svých rozhodnutí

rimostranza: fare le proprie rimostranzevznést námitky, ohradit se

rischio: a proprio rischio (e pericolo)na vlastní riziko/nebezpečí

rivolgere: rivolgere la propria attenzione a qczaměřit svoji pozornost na co

scopo: raggiungere il proprio scopodosáhnout svého cíle

significato: significato proprio/figuratodoslovný/přenesený význam

sperimentare: sperimentare qc sulla propria pellezažít co na vlastní kůži

spesa: a proprie spesena vlastní náklady, na vlastní výdaje

stato: migliorare il proprio statopolepšit si ekonomicky ap.

suffragio: dare il proprio suffragio a qdát svůj hlas komu

trarre: trarre le proprie risorsečerpat z vlastních zdrojů

vendere: vendere il proprio corpoprodávat se, prostituovat se

vero: vero e proprionefalšovaný, opravdový, pravý pro zdůraznění

volontà: imporre la propria volontàprosadit svoji vůli

ammettere: ammettere il proprio errorepřipustit vlastní chybu

avere: Avevi proprio da raccontarlo a tutti?Musel jsi to hned všem vykládat?

buono: Sei proprio una buona a nulla.Jsi fakt k ničemu.

burlone: Il destino è proprio un gran burlone.Osud si z nás vážně dost utahuje.

congiungere: Hanno congiunto i propri sforzi con ...Spojili své síly s ...

erba: Non è erba del tuo proprio orto.To není z tvé hlavy.

fabbisogno: per il proprio fabbisognopro vlastní potřebu

genitore: con i propri genitorise svými rodiči

impazzire: È proprio da impazzire!To je vážně k zbláznění!

imporre: imporre la propria volontà su qvnutit komu svoji vůli

insistere: Se proprio insisti ...Pokud na tom opravdu trváš ...

mano: di propria manovlastnoručně (napsaný)

mettere: Ha messo in chiaro le proprie intenzioni.Dal jasně najevo své úmysly., Jasně vyjádřil své úmysly.

mettere: Ci mette del proprio.Dává ze svého.

muoversi: muoversi attorno al proprio asseotáčet se kolem vlastní osy

posporre: posporre i propri interessi a qcpodřídit vlastní zájmy čemu

reticente: È reticente sui propri piani.O svých plánech mlčí.

spennare: Ti hanno proprio spennato!To tě pěkně natáhli! na penězích

uguale: con i propri ugualise sobě rovnými

artefice: Ognuno è artefice della propria fortuna.Každý svého štěstí strůjcem.

calcolo: fare i propri calcolikalkulovat promýšlet situaci ap.

cencio: starsene nei propri cencispokojit se s málem, uskrovnit se

conto: far bene/male i propri contidobře/špatně si to spočítat

credere: non credere ai propri occhi/alle proprie orecchienevěřit vlastním očím/uším

finire: finire i propri giorniskonat, zemřít

raccogliere: raccogliere il frutto delle proprie fatichesklidit plody své práce

scavarsi: scavarsi la fossa/tomba (con le proprie mani)(vy)kopat si hrob

strada: přen. scegliere/trovare la propria stradajít si vlastní cestou

tasca: conoscere qc come le proprie tascheznát co jako vlastní boty

testa: fare di testa propriamít svou hlavu, řídit se vlastním rozumem

trave: relig. non vedere la trave nel proprio occhionevidět břevno ve svém oku nevidět vlastní chyby

dispozice: mít co k dispoziciavere qc a (propria) disposizione

duch: být duchem nepřítomnýessere assorto nei propri pensieri, zasněně sognare a occhi aperti

duše: z/v hloubi dušedal profondo del (proprio) cuore