Hlavní obsah

finire

Intranzitivní sloveso

  1. skončit, přestat proces ap.È finito di piovere.Přestalo pršet.Il tempo è finito.Čas vypršel.La guerra finì nel 1945.Válka skončila v roce 1945.La strada finisce qui.Cesta tady končí.
  2. dove vyúsťovat kam, vlévat se řeka ap., vést kam cesta ap.
  3. (andare a) finire come skončit, dopadnout jak zápas ap.Com'è finita la partita?Jak skončil ten zápas?È finito all'ospedaleSkončil v nemocnici.Finirà in galera.Ten skončí v lochu.finire benemít dobrý konec, dobře dopadnout

Vyskytuje se v

finito: farla finita con la vitaskoncovat se životem

finito: essere finitobýt vyřízený, mít to spočítané

giustizia: finire nelle mani della giustiziaskončit v rukou justice

gloria: finire in gloriaskončit zdárně

male: finire malešpatně skončit/dopadnout

parità: finire in paritàskončit nerozhodně

prodotto: prodotto finitohotový výrobek

risata: finire a risate/in una risataskončit dobře, dobře dopadnout

beh: Beh, facciamola finita!Tak jo, skončeme to!

corsa: Questo treno finisce la sua corsa qui.Tento vlak zde jízdu končí.

dovere: Doveva finire così.Muselo to takhle skončit.

finito: Falla finita!Přestaň s tím.

finito: Ha cinquanta anni finiti.Dovršil padesát let.

finito: È finita.Je konec.

finito: Con lui, l'ho fatta finita.S ním jsem skončila.

finito: È finita!A je to/po všem., Hotovo!

obbligarsi: Si è obbligato a finire il lavoro entro un mese.Zavázal se, že dokončí práci do měsíce.

oggi: Per oggi finisco.Pro dnešek končím.

pari: La partita è finita pari.Zápas skončil nerozhodně.

quando: Verrò quando avrò finito.Přijdu, až to dokončím.

quello: Quello finirà male!Ten jednou špatně dopadne!

andare: andare a finire comeskončit, dopadnout jak, mít jaký konec

fatto: un imbecille fatto e finitoblbec na slovo vzatý, úplný blbec

muro: finire al muroskončit u zdi, být zastřelen

tavolo: far finire q sotto il tavoloopít koho do němoty/po obraz

konec: chýlit se ke koncistare per finire

obsadit: obsadit jaké místo v závodě ap.classificarsi, skončit finire, dorazit jako arrivare come qc

počínaje: počínaje čím a konče čímpartendo da qc e finendo con qc

skoncovat: skoncovat se životemfarla finita con la vita

závěr: na závěr, závěremin conclusione, infine, per finire, per ultimo

: Zavolej mi, až skončíš.Chiamami quando finisci.

být: Je po všem/konec.È finita.

do: Do pěti dní byla práce hotová.In cinque giorni il lavoro era finito.

dobrat: Dobral jsi ty prášky?Hai finito le pillole?

dodělaný: Ještě to nemám dodělané.Non ho ancora finito.

dodělat: Nejdřív dodělej svou práci.Prima finisci il tuo lavoro.

dodělat: Až to doděláte, přijďte.Quando finirete, venite.

docházet: Dochází nám cukr.Lo zucchero sta per finire.

dojíst: Už jsi dojedl?Hai finito (di mangiare)?

dojíst: Nedojedl polévku.Non ha finito la minestra.

dokončení: před dokončením stavbyprima di finire la costruzione

dopadnout: Bůhví jak to dopadne!Chissà, come andrà a finire!

dopadnout: Ten špatně dopadne!Quello finirà male!

dopít: Jen dopiju to pivo.Soltanto finisco la birra.

dopovědět: Nechte mě to dopovědět.Lasciatemi finire.

hotovo: Hotovo! práceFinito!, připraveno Pronto!

jednat: Přestaň mluvit a začni jednat!Finisci di parlare e inizia ad agire!

končit: Už končím.Sto per finire.

končit: Takhle to končí vždycky.Ogni volta finisce così.

končit: Tady končí legrace.Qui finiscono gli scherzi.

končit: Film končí šťastně.Il film finisce bene.

konec: Je konec.È finita., čas vypršel Il tempo è scaduto.

mít: Už to máš přečtené?Hai già finito di leggerlo?

nahraný: Bez tebe jsme nahraní!Senza te siamo finiti!

nechat: Nechte mě domluvit.Mi lasci finire (di parlare).

nejdřív: Dodělám to nejdřív zítra.Lo finirò domani al più presto.

odepsaný: Jako zpěvák ještě není odepsaný.Come cantante non è ancora finito.

po: Je po všem.È finita.

přivést: Ty děti mě přivedou do blázince.I bambini mi faranno finire in/al manicomio.

skončit: Prázdniny skončily.Le vacanze sono finite.

skončit: Skončil školu.Ha finito gli studi.

skončit: Ještě jsem neskončil.Non ho finito ancora.

skončit: Nikdo neví, jak to skončí.Nessuno sa come andrà a finire.

skončit: Chtěl to skončit.Voleva farla finita.

špatně: špatně dopadnoutandare a finire male

ten, ta, to: Tím to ale nekončí.Questa non è la fine., Non finisce così.

však: Válka skončila, spory však pokračují.La guerra è finita, i contrasti però continuano.

všechen, všechna, všechno: (A) je po všem.È finita.

využívat: Využíval jste ty prášky?Ha finito le pillole?

zdaleka: Není to zdaleka hotové.È ben lontano dall'essere finito.

hasnout: Tím to hasne.E basta., Tím to je uzavřeno Finisce qui.

klec: Spadla klec.Il gioco è finito.

konec: Konec dobrý, všechno dobré.Tutto è bene quel che finisce bene.

údiv: Já nevycházím z údivu.Non smetto/finisco di meravigliarmi.

ulička: přen. dostat se do slepé uličkyfinire in un vicolo cieco