Hlavní obsah

mít

Nedokonavé sloveso

  1. (vlastnit) co avere, possedere qcMá obchod.Ha un negozio.Máme málo peněz.Abbiamo pochi soldi.Na to nemám.(finančně) Non posso permettermelo., (intelektuálně) È al di sopra delle mie capacità.
  2. (disponovat) avereTady (to) máš. při podáváníEccolo!, (na) To'!Tu máš! ránu ap.Prendi questo!
  3. (nosit ap.) co avere qc addosso(držet ap.) tenereMěl na sobě starý kabát.Aveva addosso un vecchio cappotto.Nemám to s sebou.Non ce l'ho con me.Nemám nic k proclení.Non ho niente da dichiarare.Mějte na paměti ...Tenete presente ...Odkud to máš?Dove l'hai trovato?Co z toho budu mít?Cosa ne ricavo?
  4. (vlastnost, pocit ap.) avere, essereMám rád špagety.Mi piacciono gli spaghetti.Mám hlad/žízeň.Ho fame/sete.Má strach ze smrti.Ha paura di morire.Máme naspěch.Abbiamo fretta.Mám (teď) práci. jsem zaneprázdněnSono occupato.Máš pravdu.Hai ragione.Měli jsme štěstí.Siamo stati fortunati.Mám službu.Sono di turno.Má toho hodně za sebou.Ne ha passate tante.Už toho mám plné zuby.Ne ho fin sopra i capelli., Ne sono stufo.Má dovolenou.È in vacanza.Máš zítra volno?Sei libero domani?Má horečku.Ha la febbre.mít rád kohovoler bene a q
  5. (obsahovat něco) avere
  6. (pokládat) koho/co za koho/co considerare q come qc(brát za) prendere q per qcZa koho mě máš?Per chi mi prendi?
  7. (uchovávat, skladovat) tenereTýden má sedm dní.La settimana ha sette giorni.
  8. (za povinnost, úkol ap.) udělat co dovere fare qcCo mám dělat?Che cosa devo fare?Máme počkat?Dobbiamo aspettare?Měl bys jít ...Dovresti andare...Měl jsi to čekat!Dovevi aspettartelo!
  9. (vyj. pravděpodobnost) dovereZítra má pršet.Domani dovrebbe piovere.
  10. (o výsledku předchozí činnosti) avereUž to máš přečtené?Hai già finito di leggerlo?

Vyskytuje se v

abbastanza: averne abbastanza di qcmít (už) dost čeho po krk, plné zuby

abitudine: avere un'abitudine di faremít ve zvyku co

addosso: portare addossomít na sobě oblečené

adito: avere adito in/a/presso qcmít přístup kam

affezionato: essere molto affezionato a qmít moc rád koho, mít silný citový vztah ke komu

allucinato: essere allucinatomít halucinace

altezza: essere all'altezza di qcmít na co schopnosti

animo: avere in animomít v úmyslu, hodlat, zamýšlet

anno: compiere gli annimít/slavit narozeniny/jubileum, slavit výročí, dožívat se jubilea

apprensione: stare in apprensione per qmít obavy/starost o koho

arretrato: essere in arretrato con qcmít skluz, být pozadu v čem

asciutto: avere la gola asciuttamít sucho v krku/vyprahlo

autorità: godere di autoritàmít autoritu

avanguardia: essere all'avanguardiabýt v čele, mít předstih, být špička v technologii ap.

avanzare: avanzare 40 euro da qmít pohledávku 40 Euro u koho

avere: avere paura/timoremít strach

avere: avere caro q/qcmít rád koho/co

avere: avere per certo qcmít co za jisté, být přesvědčen o čem

avere: avere voglia di fare qcmít chuť udělat co, chtít se komu co

avere: avere a mente q/qcmít na mysli koho/co, vzpomínat, vzpomenout si na koho/co

avere: avere in animo di fare qcmít v úmyslu dělat co

banca: avere un conto in bancamít účet v bance

bene: voler bene a qmít rád koho

beneficio: trarre beneficio da qcmít prospěch z čeho, těžit z čeho

benvolere: prendere a benvolere qoblíbit si koho, pojmout sympatie ke komu, začít mít rád koho

borsa: avere le borse sotto gli occhimít pytle pod očima oteklé oči

brio: È piena di brio. jiskru., Je plná života.

buono: essere in buonamít dobrou náladu, con q být zadobře s kým

buonumore: essere di buonumoremít dobrou náladu, být dobře naladěný, být v dobré náladě

cassetta: far(e) cassettamít kasovní úspěch, být kasovním trhákem

cattivo: essere di cattivo umoremít špatnou náladu

cattivo: avere cattivo gustomít špatný vkus

cauto: andar cautodávat si pozor, mít se na pozoru

chiacchiera: avere molta chiacchierabýt výřečný, mít dobrou vyřídilku

cittadinanza: avere/ottenere la cittadinanza italianamít/získat italské občanství

coglione: vulg. avere i coglioni pieni di q/qcmít koho/čeho plný zuby/koule

commento: far commenti su qcmít poznámky/připomínky k čemu

compiere: compiere gli annimít narozeniny

completo: essere al completobýt úplně plný sál ap., mít obsazeno/plno hotel ap., být kompletní, být v plném počtu tým ap.

completo: fare il completomít plno/vyprodáno kino ap.

comune: avere qc in comunemít co společného, sdílet co

congedo: essere in congedomít volno, být na dovolené, mít dovolenku voják ap.

considerazione: prendere in considerazionebrát v úvahu, uvážit, uvažovat co, přihlížet k čemu, mít na zřeteli co

contare: Questo non conta niente.To nemá žádnou váhu., To nic neznamená.

contrario: avere qc in contrariomít co proti, mít jiný názor

contrario: non avere nulla in contrarionemít nic proti souhlasit

controllo: tenere sotto controllo qcmít co pod kontrolou

controllo: tenere qc sotto controllomít co pod kontrolou

corno: portare le cornamít parohy, být paroháč být podváděn

coscienza: avere la coscienza pulitamít čisté svědomí

credito: essere in credito con qbýt věřitelem koho, mít pohledávku u koho

custodia: avere la custodia di qcmít co na starosti

dare: il dare e l'avere dáti/Dal

debole: avere un debole per q/qcmít slabost pro koho/co

décolleté: essere in décolletémít výstřih

deposito: tenere in deposito qcmít v úschově co

di: essere di malumoremít špatnou náladu

difficoltà: essere in difficoltà a fare qcmít obtíže/problémy s čím činností ap.

digiuno: essere digiuno di qcnemít ani ponětí o čem

dimestichezza: avere dimestichezza con qcvyznat se, být zběhlý v čem, mít zkušenosti s čím

diritto: avere il diritto di (fare) qcmít právo/nárok na co

disordine: avere qc in disordinemít v čem nepořádek

disposizione: avere a disposizione qcmít k dispozici co

dovere: come si devejak být, jak se patří/sluší

dubbio: avere il dubbio chemít podezření, že ..., obávat se, že ...

effetto: avere effettomít vliv, zapůsobit

effetto: avere l'effetto volutomít kýžený efekt

entrare: entrarcimít co dělat, souviset (s tím) s daným tématem ap.

entratura: avere entrature a qcmít konexe kde

erta: stare all'ertamít se na pozoru, být ve střehu

fare: avere da faremít práci

fedina: avere la fedina pulitamít čistý (trestní) rejstřík

fedina: avere la fedina sporcamít záznam v (trestním) rejstříku

fermo: avere animo fermomít pevnou vůli

fifa: avere fifa di qcmít bobky, mít nahnáno z čeho

finire: finire benemít dobrý konec, dobře dopadnout

finito: essere finitobýt vyřízený, mít to spočítané

fortuna: aver fortuna nel giocomít štěstí ve hře

fortunato: essere fortunatomít štěstí

fretta: avere frettamít naspěch

gesso: portare il gessonosit sádru, mít co v sádře

gettare: Non ho soldi da gettare.Nemám peníze na rozhazování.

goloso: essere goloso di qcmít moc rád co o jídle

gomma: forare una gommapíchnout, mít defekt

grana: avere delle granemít potíže

grana: essere pieno di granabýt boháč, mít plno prachů

grembo: tenere in grembomít na klíně dítě ap.

idea: non avere (la minima) idea di qnemít ani (nejmenší) ponětí o čem

impegno: avere impegno nei confronti di qmít závazek vůči komu

intenzionato: Erano intenzionati a partire.Měli v úmyslu odjet.