Hlavní obsah

mít

Nedokonavé sloveso

  1. (vlastnit) co avere, possedere qcMá obchod.Ha un negozio.Máme málo peněz.Abbiamo pochi soldi.Na to nemám.(finančně) Non posso permettermelo., (intelektuálně) È al di sopra delle mie capacità.
  2. (disponovat) avereTady (to) máš. při podáváníEccolo!, (na) To'!Tu máš! ránu ap.Prendi questo!
  3. (nosit ap.) co avere qc addosso(držet ap.) tenereMěl na sobě starý kabát.Aveva addosso un vecchio cappotto.Nemám to s sebou.Non ce l'ho con me.Nemám nic k proclení.Non ho niente da dichiarare.Mějte na paměti ...Tenete presente ...Odkud to máš?Dove l'hai trovato?Co z toho budu mít?Cosa ne ricavo?
  4. (vlastnost, pocit ap.) avere, essereMám rád špagety.Mi piacciono gli spaghetti.Mám hlad/žízeň.Ho fame/sete.Má strach ze smrti.Ha paura di morire.Máme naspěch.Abbiamo fretta.Mám (teď) práci. jsem zaneprázdněnSono occupato.Máš pravdu.Hai ragione.Měli jsme štěstí.Siamo stati fortunati.Mám službu.Sono di turno.Má toho hodně za sebou.Ne ha passate tante.Už toho mám plné zuby.Ne ho fin sopra i capelli., Ne sono stufo.Má dovolenou.È in vacanza.Máš zítra volno?Sei libero domani?Má horečku.Ha la febbre.mít rád kohovoler bene a q
  5. (obsahovat něco) avere
  6. (pokládat) koho/co za koho/co considerare q come qc(brát za) prendere q per qcZa koho mě máš?Per chi mi prendi?
  7. (uchovávat, skladovat) tenereTýden má sedm dní.La settimana ha sette giorni.
  8. (za povinnost, úkol ap.) udělat co dovere fare qcCo mám dělat?Che cosa devo fare?Máme počkat?Dobbiamo aspettare?Měl bys jít ...Dovresti andare...Měl jsi to čekat!Dovevi aspettartelo!
  9. (vyj. pravděpodobnost) dovereZítra má pršet.Domani dovrebbe piovere.
  10. (o výsledku předchozí činnosti) avereUž to máš přečtené?Hai già finito di leggerlo?

Vyskytuje se v

abbastanza: mít (už) dost čeho po krk, plné zubyaverne abbastanza di qc

abitudine: mít ve zvyku coavere un'abitudine di fare

addosso: mít na sobě oblečenéportare addosso

adito: mít přístup kamavere adito in/a/presso qc

affezionato: mít moc rád koho, mít silný citový vztah ke komuessere molto affezionato a q

allucinato: mít halucinaceessere allucinato

altezza: mít na co schopnosti, dokázat (zvládnout) coessere all'altezza di qc

animo: mít v úmyslu, hodlat, zamýšletavere in animo

anno: mít/slavit narozeniny/jubileum, slavit výročí, dožívat se jubileacompiere gli anni

apprensione: mít obavy/starost o kohostare in apprensione per q

arretrato: mít skluz, být pozadu v čemessere in arretrato con qc

asciutto: mít sucho v krku/vyprahloavere la gola asciutta

assegnamento: spoléhat se, spolehnout se na koho/co, mít důvěru ke komu/čemufare assegnamento su q/qc

autorità: mít autoritugodere di autorità

avanguardia: být v čele, mít předstih, být špička v technologii ap.essere all'avanguardia

avanzare: mít pohledávku 40 Euro u kohoavanzare 40 euro da q

avere: mít strachavere paura/timore

banca: mít účet v banceavere un conto in banca

bene: mít rád kohovoler bene a q

beneficio: mít prospěch z čeho, těžit z čehotrarre beneficio da qc

benvolere: oblíbit si koho, pojmout sympatie ke komu, začít mít rád kohoprendere a benvolere q

borsa: mít pytle pod očima oteklé očiavere le borse sotto gli occhi

brio: Má jiskru., Je plná života.È piena di brio.

buono: mít dobrou náladu, con q být zadobře s kýmessere in buona

buonumore: mít dobrou náladu, být dobře naladěný, být v dobré náladěessere di buonumore

cassetta: mít kasovní úspěch, být kasovním trhákemfar(e) cassetta

cattivo: mít špatnou náladuessere di cattivo umore

cauto: dávat si pozor, mít se na pozoruandar cauto

chiacchiera: být výřečný, mít dobrou vyřídilkuavere molta chiacchiera

cittadinanza: mít/získat italské občanstvíavere/ottenere la cittadinanza italiana

coglione: mít koho/čeho plný zuby/koulevulg. avere i coglioni pieni di q/qc

commento: mít poznámky/připomínky k čemufar commenti su qc

compiere: mít narozeninycompiere gli anni

completo: být úplně plný sál ap., mít obsazeno/plno hotel ap., být kompletní, být v plném počtu tým ap.essere al completo

comune: mít co společného, sdílet coavere qc in comune

comunque: ať je to(mu) jakkoli, ať se věc má tak či onakcomunque sia

congedo: mít volno, být na dovolené, mít dovolenku voják ap.essere in congedo

considerazione: brát v úvahu, uvážit, uvažovat co, přihlížet k čemu, mít na zřeteli coprendere in considerazione

contare: To nemá žádnou váhu., To nic neznamená.Questo non conta niente.

contrario: mít co proti, mít jiný názoravere qc in contrario

controllo: mít co pod kontroloutenere sotto controllo qc

corno: mít parohy, být paroháč být podváděnportare le corna

coscienza: mít čisté svědomíavere la coscienza pulita

credito: být věřitelem koho, mít pohledávku u kohoessere in credito con q

custodia: mít co na starostiavere la custodia di qc

dare: Má dáti/Dalil dare e l'avere

debole: mít slabost pro koho/coavere un debole per q/qc

décolleté: mít výstřihessere in décolleté

deposito: mít v úschově cotenere in deposito qc

di: mít špatnou náladuessere di malumore

difficoltà: mít obtíže/problémy s čím činností ap.essere in difficoltà a fare qc

digiuno: nemít ani ponětí o čemessere digiuno di qc

dimestichezza: vyznat se, být zběhlý v čem, mít zkušenosti s čímavere dimestichezza con qc

diritto: mít právo/nárok na coavere il diritto di (fare) qc

disordine: mít v čem nepořádekavere qc in disordine

disposizione: mít k dispozici coavere a disposizione qc

dovere: jak má být, jak se patří/slušícome si deve

dubbio: mít podezření, že ..., obávat se, že ...avere il dubbio che

effetto: mít vliv, zapůsobitavere effetto

entrare: mít co dělat, souviset (s tím) s daným tématem ap.entrarci

entratura: mít konexe kdeavere entrature a qc

erta: mít se na pozoru, být ve střehustare all'erta

fare: mít práciavere da fare

fedina: mít čistý (trestní) rejstříkavere la fedina pulita

fermo: mít pevnou vůliavere animo fermo

fifa: mít bobky, mít nahnáno z čehoavere fifa di qc

finire: mít dobrý konec, dobře dopadnoutfinire bene

finito: být vyřízený, mít to spočítanéessere finito

fortuna: mít štěstí ve hřeaver fortuna nel gioco

fortunato: mít štěstíessere fortunato

fretta: mít naspěchavere fretta

gesso: nosit sádru, mít co v sádřeportare il gesso

gettare: Nemám peníze na rozhazování.Non ho soldi da gettare.

goloso: mít moc rád co o jídleessere goloso di qc

gomma: píchnout, mít defektforare una gomma

grana: mít potížeavere delle grane

grembo: mít na klíně dítě ap.tenere in grembo

idea: nemít ani (nejmenší) ponětí o čemnon avere (la minima) idea di q

impegno: mít závazek vůči komuavere impegno nei confronti di q

intenzionato: Měli v úmyslu odjet.Erano intenzionati a partire.

intrallazzo: mít podezřelé kšefty s kýmavere intrallazzi con q

lacuna: mít mezery v čemavere delle lacune in qc

libero: mít volný přístup k čemuavere libero accesso a qc