Hlavní obsah

avere

Tranzitivní sloveso

 1. qc mít, vlastnit coHo paura che ...Obávám se/Bojím se, že ...Ha moglie e figli.Má ženu a děti.Abbiamo pochi soldi.Máme málo peněz.Hanno una vita difficile.Mají těžký život.Ha poco da vivere.Sotva vyžije má všeho málo.Non ha (a) che fare con q/qcNemá s kým/čím nic společného.Mia figlia ha tre anni.Moje dcera má tři roky.Ho ancora una settimana di vacanze.Mám ještě týden prázdnin.avere paura/timoremít strachavere l'aspetto di q/qcvypadat jako kdo/co
 2. mít vztah, stanoviskoavere caro q/qcmít rád koho/coavere per certo qcmít co za jisté, být přesvědčen o čem
 3. qc držet, mít co v ruce ap.
 4. avere (addosso) qc mít na sobě, nosit coAveva un abito molto elegante.Měl(a) na sobě velmi elegantní oblečení.
 5. dostat, obdržet, získatHa avuto due anni di carcere.Dostal dva roky vězení.Avrà una parte dell'eredità.Získá/Dostane část dědictví.L'ha avuto per poco.Koupil to levně.
 6. mít, pociťovat, cítitHo voglia di dormire.Chce se mi spát.(Non) Ho fame.(Ne)mám hlad.Ho freddo/caldoJe mi zima/horko.Dove hai male?Kde tě (to) bolí?Ho un peso sullo stomaco.Mám sevřený žaludek.avere voglia di fare qcmít chuť udělat co, chtít se komu coaver bisogno di q/qcpotřebovat koho/coaver tortomýlit seavere a mente q/qcmít na mysli koho/co, vzpomínat, vzpomenout si na koho/coavere in animo di fare qcmít v úmyslu dělat co
 7. aver luogokonat seaver parte a qc(z)účastnit se čeho
 8. da fare qc muset, mít (povinnost) udělat coNon ha niente da fare.Nemá co dělat.Avevi proprio da raccontarlo a tutti?Musel jsi to hned všem vykládat?

Podstatné jméno mužské

 1. averi majetek, bohatství, statky
 2. kolik patří/náleží komuA quanto ammonta il mio avere?Kolik mi náleží?
 3. dal pravá strana v účetnictví

Vyskytuje se v

avere: majetek, bohatství, statkyaveri

abitudine: mít ve zvyku coavere un'abitudine di fare

aborto: potratitavere un aborto (spontaneo)

adito: mít přístup kamavere adito in/a/presso qc

affinità: být si blízký s kým vztahemavere affinità con q

animo: mít v úmyslu, hodlat, zamýšletavere in animo

aria: vypadat unaveněavere un'aria stanca

asciutto: mít sucho v krku/vyprahloavere la gola asciutta

aspetto: vypadat, vyhlížet jakavere un aspetto come

attacco: dostat záchvat čehoavere un attacco, soffrire di un attacco di qc

avvertenza: dávat pozoravere l'avvertenza

banca: mít účet v banceavere un conto in banca

bisogno: potřebovat coavere bisogno di qc

borsa: mít pytle pod očima oteklé očiavere le borse sotto gli occhi

brivido: třást se horečkouavere brividi di febbre

cacarella: být posraný (strachy)vulg. avere la cacarella

cattivo: mít špatný vkusavere cattivo gusto

chiacchiera: být výřečný, mít dobrou vyřídilkuavere molta chiacchiera

cittadinanza: mít/získat italské občanstvíavere/ottenere la cittadinanza italiana

classe: být formát být výbornýavere classe

coglione: mít koho/čeho plný zuby/koulevulg. avere i coglioni pieni di q/qc

compiacenza: být tak laskavý a udělat coavere la compiacenza di fare qc

comune: mít co společného, sdílet coavere qc in comune

confidenza: důvěrně se znát, být si blízký s kýmessere in confidenza, avere confidenza con q

conoscenza: znát co, vědět co, být obeznámen s čímavere conoscenza di qc

consapevolezza: být si vědom čehoavere consapevolezza di qc

considerazione: vážit si, uznávat kohoavere in considerazione q

contrario: mít co proti, mít jiný názoravere qc in contrario

coscienza: mít čisté svědomíavere la coscienza pulita

cotta: být zabouchnutý/zblázněný do kohoavere una cotta per q

crollo: zhroutit se, zkolabovat únavou ap.avere un crollo

culto: zbožňovat, milovat kohoavere un (vero) culto per q

cura: starat se o kohoavere cura di qc

curiosità: být zvědavý na coavere curiosità per qc, avere la curiosità di vedere qc

custodia: mít co na starostiavere la custodia di qc

dare: Má dáti/Dalil dare e l'avere

debole: mít slabost pro koho/coavere un debole per q/qc

dialogo: vést dialog s kýmavere un dialogo con q

dimestichezza: vyznat se, být zběhlý v čem, mít zkušenosti s čímavere dimestichezza con qc

diritto: mít právo/nárok na coavere il diritto di (fare) qc

disgusto: být špatně komu z čehoprovare/avere disgusto per qc

disordine: mít v čem nepořádekavere qc in disordine

disposizione: mít k dispozici coavere a disposizione qc

disprezzo: opovrhovat, pohrdat kým/čímavere in disprezzo q/qc

dubbio: pochybovat o kom, podezírat kohoavere dei dubbi su q

duro: tvrdě spátavere il sonno duro

effetto: mít vliv, zapůsobitavere effetto

entratura: mít konexe kdeavere entrature a qc

esclusiva: být výhradním prodejcem čehoavere l'esclusiva di qc

faccia: Vzhled blogu se změnil.Il blog ha cambiato faccia.

fantasia: zamanout si co, dostat chuť udělat coavere la fantasia di fare qc

fare: mít práciavere da fare

fedina: mít čistý (trestní) rejstříkavere la fedina pulita

fermo: mít pevnou vůliavere animo fermo

fiato: nestačit s dechemnon avere fiato

fiatone: být zadýchaný, sotva popadat dechavere il fiatone

fiducia: důvěřovat komuavere fiducia in q

fifa: mít bobky, mít nahnáno z čehoavere fifa di qc

fretta: mít naspěchavere fretta

gettare: Nemám peníze na rozhazování.Non ho soldi da gettare.

grana: mít potížeavere delle grane

idea: nemít ani (nejmenší) ponětí o čemnon avere (la minima) idea di q

impegno: mít závazek vůči komuavere impegno nei confronti di q

intrallazzo: mít podezřelé kšefty s kýmavere intrallazzi con q

lacuna: mít mezery v čemavere delle lacune in qc

libero: mít volný přístup k čemuavere libero accesso a qc

locazione: Pronajali si dům.Hanno preso in locazione una casa.

luna: nebýt v náladěavere la luna

luogo: konat seavere luogo

macchia: mít čisté svědomínon avere macchie sulla coscienza

magone: mít sevřený žaludek, trpět úzkostíavere il magone

mangiare: nemít co jístnon avere da mangiare

marcia: mít navrch schopnostmipřen. avere una marcia in più

matematico: být si naprosto jistý čímavere la certezza matematica di qc

memoria: mít fotografickou paměťavere una memoria fotografica

mente: mít co v úmysluavere in mente qc

merito: mít/nemít zásluhy na čemavere/non avere merito di/per qc

migliore: vypadat lépeavere un aspetto migliore

minimo: nemít (ani) ponětí o čem, nemít nejmenší představu o čemnon avere la minima idea di qc

minuto: mít velmi málo časuavere i minuti contati

mira: mít dobrou/špatnou muškuavere buona/cattiva mira

misurare: Krejčí mi vyzkoušel šaty.Il sarto mi ha misurato il vestito.

modello: mít vzor k napodobeníavere un modello da seguire

mondo: mít hromadu práceavere un mondo di cose da fare

monopolio: mít monopol na co,v čemavere il monopolio di qc

musicale: mít hudební sluchavere orecchio musicale

natale: dům, kde se narodil kdocasa che ha dato i natali a q

notizia: mít zprávy o komavere notizie di q

numero: mít talentavere dei numeri

occhiaia: mít kruhy pod očimaavere le occhiaie

occhio: mít oči všudeavere un occhio di qua e uno di là

avere: qc mít na sobě, nosit coavere (addosso)