Hlavní obsah

do

Předložka

  1. (dovnitř, k jádru) čeho in qcDej to do tašky.Mettilo nella borsa.Vzal si do hlavy, že ...Si è messo in testa, che ...
  2. (k cíli) čeho a(směřování, účel též) per(směrem k) verso qcJdu do postele.Vado a letto.jet do zahraničíandare all'esterodorazit do cílearrivare al traguardo
  3. (až po) fino a(v daném termínu) (d)entro(během) duranteMusí to být hotové do zítřka.Deve essere fatto entro domani.Do pěti dní byla práce hotová.In cinque giorni il lavoro era finito.najíst se do sytostimangiare a sazietàaž do koncefino alla fineDo té míry, že ...Fino a quel punto, che ...do nejmenšího detailufino all'ultimo dettagliodo hloubkyin profondità
  4. (účel) pervstupenka do divadlabiglietto per il teatro
  5. (o způsobu) in, aknihy srovnané do řadylibri allineati in filanehty ostříhané do špičkyunghie tagliate a puntatleskat do rytmubattere le mani a(l) ritmo
  6. (vztah děje a předmětu) (d)a, in, perJe blázen do sportu.Va matto per lo sport.Dali se do tance.Si sono messi a ballare.Do toho ti nic není.Non è affare tuo.Je mi do pláče.Mi viene da piangere.

Vyskytuje se v

a: a Romav Římě, do Říma

accanirsi: accanirsi nel lavorobýt zažraný do práce

accessione: accessione alla Comunità europeavstup do Evropského společenství

aceto: mettere qc sotto acetonaložit co do octa

addosso: farsela addossopodělat se, pochcat se, nadělat si do kalhot

adesione: adesione all'UE/alla NATOvstup do EU/NATO

affare: darsi agli affaripustit se do podnikání

affitto: dare in affitto qc a qpronajmout, dát do (pro)nájmu co komu

affitto: prendere in affitto qc(pro)najmout si co, vzít si co do nájmu

affrettare: affrettare il passopřidat do kroku

agio: mettersi a proprio agioudělat si pohodlí, hodit se do pohody

ammazzarsi: ammazzarsi di lavorodřít do úmoru, moci se ztrhat

appuntare: appuntare l'indirizzo su un'agendapoznamenat si adresu do diáře

arco: ad arcoobloukový, obloukov(it)ě, do oblouku ohnutý ap.

aria: saltare in ariavyletět do povětří vybouchnout

aria: far saltare in aria qcvyhodit do vzduchu/povětří

artiglio: cadere negli/sotto gli artigli di qdostat se do spárů koho

assalto: All'assalto!Do útoku!

assetto: mettere in assetto qcdát do pořádku, uklidit, uspořádat co

attaccare: attaccare discorso con qdát se do řeči, zapříst hovor s kým

atto: mettere agli attizaložit ad acta/do spisů/mezi akta

avvenire: per l'avveniredo budoucna/budoucnosti

azione: mettere qc in azioneuvést co do pohybu

bagno: sali da bagnosůl do koupele

balzare: balzare agli occhibít do očí nápadností, být nabíledni

banca: andare in bancajít do banky

bando: mettere al bandoposlat do vyhnanství

baruffa: fare baruffarvát se, (po)prat se, (po)hádat se, vjet si do vlasů

bilico: porre in bilicouvést do rovnováhy

bocca: respirazione bocca a boccadýchání z úst do úst

bollire: far bollirepřivést do varu

bollore: alzare/levare il bollorepřicházet do varu, začínat vřít voda ap.

braccio: prendere in braccio qvzít koho do náručí

buttare: buttare giùshodit, strhnout, zbourat, přen. srazit na kolena, shazovat snižovat význam, zhltnout, hodit do sebe jídlo ap., hodit na papír, sepsat v rychlosti

buttare: buttare in terra/acquahodit na zem/do vody

cadere: cadere in povertàupadnout do chudoby, zchudnout

calarsi: calarsi nella parte di qvžít se do role/úlohy koho

calzino: calzini lunghiponožky do půli lýtek

calzone: hovor. farsela nei calzoninadělat si do kalhot, podělat se

campana: gonna a campanasukně do zvonu

campare: campare alla giornatažít ze dne na den/z ruky do huby

carcere: mettere/rinchiudere in carcere qvsadit/zavřít do vězení koho

carica: entrare in caricanastoupit do funkce

carica: carica della pennanáplň do pera

carica: suonare la caricazatroubit do útoku

carrello: aggiungere al carrellopřidat do košíku při nákupu online

castigo: mandare/mettere in castigo qpotrestat koho, dát trest/domácí vězení komu, poslat do kouta dítě ve škole

cell: suonerie per il cellvyzvánění do mobilu

centesimo: přen. al centesimodo posledního halíře

centro: fare centroi přen. trefit do černého

cerchio: a/in cerchiodo kruhu

chiudersi: chiudersi in sé stesso/nei propri pensieriuzavřít se do sebe/ do vlastních myšlenek

cinema: andare al cinemajít do kina

circolazione: mettere in circolazionedát do oběhu

circolo: andare al circolochodit do kroužku

collaborare: collaborare a un giornalepřispívat do novin

collisione: entrare in collisione con qcsrazit se s čím, přen. dostat se do střetu s čím

collocamento: collocamento a riposo/in congedopenzionování, odchod do důchodu/výslužby

collocare: collocare a riposo qposlat do důchodu, penzionovat koho

coma: entrare in comaupadnout do kómatu

compimento: portare a compimento qcdokončit co, dovést co do konce

comporre: comporre i fiori in un bouquetsvázat květiny do kytice

condurre: condurre a termine qcdotáhnout/dovést co do konce

conflitto: entrare/andare in conflitto con q/qcdostat se do konfliktu s kým/čím

congedo: congedo assolutoodchod do civilu, vyřazení do zálohy, propuštění z vojny ap.

consegna: consegna a domiciliododání do domu

contrarre: contrarre matrimoniouzavřít manželství, vstoupit do manželství

contrattacco: passare al contrattaccopřejít do protiútoku

conversione: conversione a Uobrat (do protisměru)

corrente: mettere q al correnteuvést koho do obrazu

corso: mettere in corso qcrozběhnout, rozjet, uvést do pohybu co činnosti ap.

coscienza: perdere coscienzaztratit vědomí, upadnout do bezvědomí

cosmico: viaggi cosmicicesty/lety do vesmíru

culo: Vaffanculo!Jdi do prdele!, Jdi do hajzlu!

da: da ... a ...od ... do ...

da: contare da zero a dieci(na)počítat od nuly do desíti

dai: Dai!No tak!, Do toho! povzbuzení

dentro: dentro l'annodo roka, během roku

deposito: dare in deposito qculožit/svěřit do úschovy

depressione: cadere in depressioneupadnout do deprese

destinazione: giungere a destinazionedorazit do místa určení

disgrazia: cadere in disgrazia di qupadnout do nemilosti u koho

disparte: in dispartestranou, bokem, opodál, do/v ústraní

domicilio: a domiciliodomů, doma, do domu

eccesso: spingere qc all'eccessohnát co do krajnosti

emorragia: emorragia cerebralekrvácení do mozku

entrare: entrare in casavejít do domu

entrare: entrare nell'esercitovstoupit do armády

entrare: entrare in politicavstoupit do politiky

entrare: entrare in guerravstoupit do války