Hlavní obsah

cadere

Intranzitivní slovesoaus. essere

  1. (s)padnout, upadnout, propadnoutcadere per/a terraspadnout na zemcadere dalle scale/di biciclettaspadnout ze schodů/z kolacadere agli esamipropadnout u zkoušekcadere dal sonnobýt hrozně ospalý, usínat vstojelasciarsi caderesesunout se, svalit se do křesla ap.
  2. padat srážky ap.
  3. padat, splývat vlasy ap., padnout o šatechI capelli le cadono sulle spalle.Vlasy jí sahají po ramena.Questa gonna ti cade bene.Ta sukně ti padne (jak ulitá).
  4. (po)klesnout, snížit seLa pressione è caduta.Tlak klesl.
  5. ustat, selhat, přestatÈ caduta la linea.Přerušilo se/Vypadlo spojení. telefonickéIl vento è caduto all'improvviso.Vítr náhle ustal.
  6. padnout v boji
  7. in qc (u)padnout do čeho do zapomnění ap.cadere in povertàupadnout do chudoby, zchudnout
  8. padnout, spočinout umístit se

Vyskytuje se v

artiglio: cadere negli/sotto gli artigli di qdostat se do spárů koho

bocconi: cadere bocconispadnout na břicho/hubu

brano: cadere a branirozpadnout se na kusy

cadente: stella cadentepadající hvězda

cadente: seno cadentepovislá prsa

caduta: caduta dei capellipadání/vypadávání vlasů

caduta: fis. caduta liberavolný pád

caduta: caduta d'acquavodopád

caduta: fare una caduta da qcspadnout z čeho

caduta: fis. caduta di tensioneúbytek/pokles napětí

caduta: inform. caduta del sistemazhroucení systému

caduto: monumento ai cadutipamátník padlým

depressione: cadere in depressioneupadnout do deprese

dimenticanza: andare/cadere in dimenticanzaupadnout v zapomnění

disgrazia: cadere in disgrazia di qupadnout do nemilosti u koho

disuso: cadere in disusopřestat se používat

equivoco: cadere in un equivoconechat se zmýlit, splést se

grinfia: cadere nelle grinfie di qdostat se do spárů koho

imboscata: cadere in un'imboscatapadnout do léčky, být přepaden ze zálohy

letargo: cadere in letargoupadnout do letargie

malato: cadere malatoonemocnět

masso: caduta (di) massipadající kamení výstražná dopravní značka

miseria: cadere in miseriaupadnout do bídy

monumento: monumento ai caduti/alla vittoriapomník padlým/vítězství

onore: onore ai caduti in guerračest padlým ve válce

paracadutismo: paracadutismo in caduta liberaseskoky volným pádem

patetico: přen. cadere nel pateticoupadnout do patosu

povertà: cadere in povertàupadnout do chudoby, zchudnout

precipitoso: caduta precipitosastřemhlavý pád

prescrizione: cadere in prescrizionepromlčet se trestný čin

ridicolo: cadere nel ridicolostát se terčem posměchu

rovinosamente: cadere rovinosamentenešťastně spadnout a ublížit si

silenzio: cadere nel silenzioupadnout v zapomnění

stella: stella cadentepadající hvězda meteor

terra: (cadere) a terra(spadnout) na zem

trabocchetto: cadere nel trabocchettopadnout do léčky, přen. skočit na špek

apatia: cadere nell'apatiaotupět, stát se otupělým/netečným/lhostejným

badare: Bada a non cadere!Dávej pozor, ať neupadneš!

disuso: È caduto in disuso.Už se nepoužívá., Přestal(a) se používat.

non: Per poco non è caduto.Div že neupadl.

per: È caduto per terra.Spadl na zem.

piombo: cadere sotto il piombo nemicodostat se do nepřátelské palby

quasi: Quasi mi faceva cadere.Málem mě porazil.

rugiada: Cade (la) rugiada.Padá rosa.

tagliola: přen. cadere nella tagliolachytit se do pasti

valanga: È scesa/caduta una valanga.Zřítila se/Spadla lavina.

cacio: přen. essere/venire/cadere come il cacio sui maccheronipřijít právě vhod

trappola: cadere nella trappola di qsednout na lep/vějičku, skočit na špek komu

unghia: cadere sotto/tra le unghie di qdostat se do spárů komu

koleno: padnout na kolenacadere in ginocchio

kóma: upadnout do kómatuentrare/cadere/andare in coma

mdloba: (u)padnout do mdlobsvenire, cadere in deliquio, avere un mancamento

napadlý: čerstvě napadlý sníhneve fresca caduta

nemilost: upadnout v nemilostcadere in disgrazia

oběť: stát se obětí koho/čeho/padnout za oběť komu/čemudiventare/cadere vittima di q/qc

pád: pád vládycaduta del governo

padnout: padnout mrtevcadere morto

padnout: padnout do zajetícadere prigioniero/-a

povislý: povislá prsaseno cadente

promlčet: promlčet se nárok ap.cadere in prescrizione

promlčet: být promlčenessere caduto in prescrizione

seskok: seskoky volným pádemparacadutismo in caduta libera

udělat: udělat ostudu komudisonorare q, far cadere in disgrazia q

upadnout: upadnout do bezvědomícadere in uno stato di incoscienza, perdere coscienza

volný: fyz. volný pádcaduta libera

vyznít: vyznít naprázdno snahy, požadavek ap.cadere nel vuoto

zajetí: (u)padnout do zajetícadere in prigionia

zapomnění: upadnout v zapomněnícadere in dimenticanza/nell'oblio

znelíbit se: komu se znelíbil(o) kdo/coq/qc è caduto in disgrazia di/presso q

dopadat: Déšť dopadal na suchou půdu.La pioggia cadeva sulla terra secca.

dopadat: V poledne sem dopadají sluneční paprsky.Al mezzogiorno ci cadono i raggi del sole.

chytit se: Chytil se stolu, aby nespadl.Si è aggrappato al tavolo per non cadere.

kápnout: Už měsíc ani nekáplo.Da un mese non è caduta una goccia.

lavina: Zřítila se/Spadla lavina.È caduta/scesa una valanga.

napadnout: Přes noc napadl sníh.Durante la notte è caduta la neve.

oklepat: oklepat popel (z cigarety)far cadere la cenere della sigaretta

padat: Padá rosa.Cade/Si posa la rugiada.

padat: Viděl jsem padat hvězdu.Ho visto cadere una stella.

padat: Padají mi vlasy.Mi cadono i capelli.

padnout: Můj dědeček padl ve válce.Mio nonno cadde in guerra.

přepadnout: Přepadla mě únava.Una stanchezza mi cadde addosso.

pustit: Pustila to na zem.L'ha fatto cadere per terra.

rosa: Padá rosa.Cade/Si forma la rugiada.

sklepnout: sklepnout popel z cigaretyfar cadere la cenere della sigaretta

skoro: Skoro jsem spadl.Per poco non sono caduto.

spadnout: Nespadni.Stai attento a non cadere.

spadnout: Spadl ze střechy.È caduto dal tetto.

vypadnout: Vypadl mi zub.Mi è caduto un dente.

z, ze: Spadl jsem z kola.Sono caduto dalla bicicletta.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Il frutto non cade (mai) lontano dall'albero., Tale padre, tale figlio.