Hlavní obsah

udělat

Dokonavé sloveso

  1. (provést) co fare(vykonat též) eseguire qcKdo to udělal?Chi lo ha fatto?Uděláš mi laskavost?Mi fai un piacere/favore?udělat komu dobřefare bene a q
  2. (vytvořit) co z čeho fare qc di/da qc(připravit též) preparare qc(vyprodukovat) produrreUdělám čaj.Faccio del tè.Udělal jsi chybu.Hai fatto un errore.udělat večeřipreparare la cenaudělat fotku vyfotitfare/scattare una fotoudělat místo komufare spazio a qudělat výjimku/kompromisfare un'eccezione/un compromesso
  3. udělat si (utvořit si) farsiUdělejte si pohodlí.S'accomodi.udělat si přestávkufarsi una pausa
  4. (způsobit) co fare, causare qc(vyvolat) provocare qcudělat scénu hysterickoufare una scenaudělat ostudu komudisonorare q, far cadere in disgrazia q
  5. hovor.(absolvovat) passare, superareNeudělal tu zkoušku.Non ha passato l'esame.udělat zkouškypassare gli esami
  6. (vyvést) co komu fare qc a q(ublížit) far del male a qUdělal ti něco? ublížil tiTi ha fatto qualcosa?Co jsem ti udělal?Che cosa ti ho fatto?
  7. (jakým) koho/co čím rendere q/qc qc, z koho co fare q/qc di q

Vyskytuje se v

beránek: udělat z koho obětního beránkafare di q un capro espiatorio

dojem: udělat dobrý/špatný dojem na kohofare una buona/cattiva impressione a q

domácí: udělat si domácí úkol(y)/úlohyfare il compito/i compiti per casa

donucení: udělat co z donuceníessere costretto/forzato a fare qc

dopředu: (u)dělat co dlouho dopředufare qc con grande anticipo

gusto: udělat co s gustemfare qc con gusto

chyba: udělat chybufare un errore

kompromis: (u)dělat kompromis mezi čím a čímfare il compromesso tra qc e qc

koncept: vypracovat/udělat/připravit koncept čehoabbozzare qc

kopie: udělat kopii čehofare una copia di qc

kosmetický: udělat jen kosmetické změny povrchnífare ritocchi di facciata

krok: udělat pár krokůfare un paio di passi

legrace: (u)dělat co z legracefare qc per scherzo

mezera: udělat mezeru v textumettere uno spazio

místo: udělat komu/čemu místofare spazio a q, per qc

myšlenka: přivést koho na myšlenku udělat codare a q l'idea di fare qc

nabídka: udělat nabídku komufare una offerta a q

nejlépe: udělat to co nejlépefare il meglio possibile

nepořádek: udělat nepořádek v čemmettere in disordine qc

nuda: udělat co z nudyfare qc per ingannare la noia

obchod: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buon/cattivo affare con q

objednávka: zadat/udělat objednávku u kohoeffettuare/fare una ordinazione di qc

obrat: udělat obrat čelem vzadfare dietrofront

obrázek: udělat si obrázek o kom/čemfarsi un quadro/immagine di qc

ostuda: (u)dělat ostudu komudisonorare q, ztrapnit ap. mettere q in imbarazzo, fare una brutta figura a q, fare q vergognare

paroháč: udělat/ukázat paroháče rukoufare le corna (con le dita della mano)

peklo: udělat komu ze života peklorendere la vita di q un inferno

pohotově: pohotově udělat cofare prontamente qc

přemýšlení: udělat co bez přemýšlenífare qc senza pensare

přestávka: Uděláme si přestávku.Facciamo una pausa.

ptaní: udělat co bez ptanífare qc senza fare domande

radost: udělat komu radostpotěšit far piacere a q

recese: udělat co z recesefare qc per scherzo

rošáda: (u)dělat rošáduarroccare

soupis: udělat soupis čehoelencare qc, inventární inventare qc

správně: udělat co správněfare qc in modo giusto

stojka: udělat stojkufare la verticale

špalír: udělat špalír dav ap.fare ala

truc: udělat co komu na trucfare qc apposta per contrariare q

úloha: udělat (si) domácí úlohyfare i compiti per casa

valný: Neudělalo to na mě valný dojem.Non mi ha fatto buona impressione.

výjimka: udělat výjimkufare un'eccezione

vyjížďka: udělat si vyjížďkufare un giro

vyzvání: udělat co bez vyzvánífare qc senza invito

vztek: udělat co ze vztekufare qc in rabbia

z, ze: udělat co ze strachufare qc per paura

zásoba: (u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásobyfare delle scorte, fare provviste di qc, hl. tajně accumulare qc

zkouška: udělat/složit zkouškusuperare/passare un esame

aby: Udělal jsem to, aby neměli hlad.Lo feci affinché non avessero fame.

ano: Ano, tak to uděláme.Sì, facciamo così.

: Ať to udělá.Che lo faccia.

: Ať to (u)děláš jakkoli ...In qualunque modo lo faccia ...

bandáž: udělat/provést komu bandážapplicare la benda/fascia a q

blbě: Udělal to úplně blbě.L'ha sbagliato completamente.

blbec: Udělal ze mě blbce.Mi ha fatto sembrare stupido.

blbost: Neudělej nějakou blbost.Non fare nessuna stupidaggine.

boule: Udělal si bouli na hlavě.Si è fatto un bernoccolo sulla testa.

cokoli: Udělal bych cokoli.Farei qualunque cosa.

cože: Cože jsi (udělal)? překvapení nebo přeslechnutíChe cosa hai fatto?

čaj: Udělám čaj.Faccio del tè.

dělat: Udělalo to na mne dobrý dojem.Mi ha fatto una buona impressione.

dostat: Dostal jsem chuť udělat to.Mi è venuta voglia di farlo.

dovolení: Udělal to bez mého dovolení.Lo ha fatto senza il mio permesso.

fotka: udělat fotku koho/čehofare una foto di q/qc

chyba: Udělal jsi chybu.Hai sbagliato., Hai fatto un errore.

jak: Udělal, jak slíbil.Ha fatto come promesso.

jediný: Jediné, co můžeš udělat ...L'unica cosa che puoi fare...

korektura: udělat korekturu čehocorreggere qc

laskavost: Udělal byste mi laskavost?Mi farebbe un favore?

maximum: udělat maximum, aby ...fare del proprio meglio per ...

moct: Co pro vás mohu udělat?Che cosa posso fare per Lei?

naschvál: Udělal jí to naschvál.Gliel'ho fatto per dispetto.

něco: Uděláte pro mě něco?Farebbe una cosa per me?

nevolno: Udělalo se mu (náhle) nevolno.Fu colto da malore., Ha avuto un malore.

nutit: Byl jsem nucen to udělat.Sono stato costretto a farlo.

nutkání: Mám nutkání udělat co.Sento l'impulso a fare qc.

piknik: (u)dělat si piknikfare un picnic

po: Udělám to po svém.Lo farò a modo mio.

pohodlí: Udělej si pohodlí.Mettiti comodo.

pro: Uděláš to pro mne?Lo fai per me?

proč: Nevím, proč to udělal.Non so perché l'ha fatto.

prostě: Prostě to udělej.Fallo e basta.

puchýř: Udělal se mi puchýř na ruce.Mi è venuta una vescica sulla mano.

slíbit: Slíbil mi, že to udělá.Mi ha promesso di farlo.

snímek: udělat snímekfare una foto

solidarita, solidárnost: udělat co ze solidarityfare qc per solidarietà

spíš: Tím spíš bys to měl udělat.Una ragione di più per farlo.

správný: udělat správné rozhodnutíprendere la giusta decisione

stejně: Stejně to udělám!Lo faccio lo stesso!

šťastný: udělat koho šťastnýmrendere q felice