Hlavní obsah

vyvolat

Dokonavé sloveso

  1. (způsobit) co causare, generare(pocity ap.) suscitare qcvyvolat pocit vinyprovocare il senso di colpavyvolat smíchprovocare/suscitare il risovyvolat vedlejší účinkyprovocare effetti collaterali
  2. (rozhlasem ap.) koho chiamare, far venire q
  3. (ve škole) koho chiamare q(vyzkoušet) esaminare q
  4. (fotky ap.) co sviluppare qcnechat si vyvolat cofar sviluppare qc
  5. (představu ap.) co evocare(z paměti též) risvegliare, richiamare qcvyvolat vzpomínky na corisvegliare i ricordi di qc
  6. (vyhlásit) co richiamare(při dražbě) offrire qc, fare un'offerta di qc

Vyskytuje se v

rozruch: vyvolat rozruchfare scalpore, provocare confusione

adito: dare/lasciare adito a qcumožnit přístup, otevřít dveře kam, k čemu, přen. vyvolat co, zavdat příčinu čemu

aguzzare: aguzzare l'appetitovyvolat chuť k jídlu, povzbudit apetit

allergia: dare allergia, far venire l'allergia a qvyvolat alergii u koho

ansa: dare ansa alle critichevyvolat kritiku, zavdat příčinu kritice

apprensione: mettere in apprensione qznepokojit, vyvolat obavy koho

chiasso: far chiassodělat rámus, hlučet, přen. vyvolat rozruch/povyk/poprask

dubbio: mettere qc in dubbiozpochybnit co, vyvolat pochybnosti o čem

fotografia: sviluppare una fotografiavyvolat fotku

lavagna: chiamare q alla lavagnavyvolat koho k tabuli

lite: attaccare lite con qvyvolat hádku s kým

menare: menare (molto) rumorevyvolat (velký) rozruch

provocare: provocare una rissavyvolat rvačku

richiamare: richiamare dativyvolat data z počítače

scandalo: dare scandalovyvol(áv)at pohoršení

sensazione: fare sensazionevyvolat/způsobit senzaci

sganciare: sganciare una bombasvrhnout bombu, přen. vyvolat senzaci

spunto: dare lo spounto a qcpodnítit, vyvolat co, dát vzniknout čemu, zavdat příčinu k čemu

indurre: Il farmaco può indurre sonnolenza.Lék může vyvolat ospalost.

suscitare: Il film ha suscitato uno scandalo.Film vyvolal skandál.

battere: far battere il cuore a qrozbušit srdce komu, vyvolat milostné vzplanutí u koho

saltare: far saltare il governosvrhnout vládu, vyvolat vládní krizi

strepito: přen. fare strepitobudit rozruch, vyvolat povyk o osobě i věci