Hlavní obsah

vyvolat

Dokonavé sloveso

  1. (způsobit) co causare, generare(pocity ap.) suscitare qcvyvolat pocit vinyprovocare il senso di colpavyvolat smíchprovocare/suscitare il risovyvolat vedlejší účinkyprovocare effetti collaterali
  2. (rozhlasem ap.) koho chiamare, far venire q
  3. (ve škole) koho chiamare q(vyzkoušet) esaminare q
  4. (fotky ap.) co sviluppare qcnechat si vyvolat cofar sviluppare qc
  5. (představu ap.) co evocare(z paměti též) risvegliare, richiamare qcvyvolat vzpomínky na corisvegliare i ricordi di qc
  6. (vyhlásit) co richiamare(při dražbě) offrire qc, fare un'offerta di qc

Vyskytuje se v

rozruch: vyvolat rozruchfare scalpore, provocare confusione

adito: umožnit přístup, otevřít dveře kam, k čemu, přen. vyvolat co, zavdat příčinu čemudare/lasciare adito a qc

aguzzare: vyvolat chuť k jídlu, povzbudit apetitaguzzare l'appetito

allergia: vyvolat alergii u kohodare allergia, far venire l'allergia a q

ansa: vyvolat kritiku, zavdat příčinu kriticedare ansa alle critiche

apprensione: znepokojit, vyvolat obavy kohomettere in apprensione q

chiasso: dělat rámus, hlučet, přen. vyvolat rozruch/povyk/popraskfar chiasso

dubbio: zpochybnit co, vyvolat pochybnosti o čemmettere qc in dubbio

fotografia: vyvolat fotkusviluppare una fotografia

lavagna: vyvolat koho k tabulichiamare q alla lavagna

lite: vyvolat hádku s kýmattaccare lite con q

menare: vyvolat (velký) rozruchmenare (molto) rumore

provocare: vyvolat rvačkuprovocare una rissa

richiamare: vyvolat data z počítačerichiamare dati

scandalo: vyvol(áv)at pohoršenídare scandalo

sensazione: vyvolat/způsobit senzacifare sensazione

sganciare: svrhnout bombu, přen. vyvolat senzacisganciare una bomba

spunto: podnítit, vyvolat co, dát vzniknout čemu, zavdat příčinu k čemudare lo spounto a qc

indurre: Lék může vyvolat ospalost.Il farmaco può indurre sonnolenza.

suscitare: Film vyvolal skandál.Il film ha suscitato uno scandalo.

battere: rozbušit srdce komu, vyvolat milostné vzplanutí u kohofar battere il cuore a q

saltare: svrhnout vládu, vyvolat vládní krizifar saltare il governo

strepito: budit rozruch, vyvolat povyk o osobě i věcipřen. fare strepito

vyvolat: vyvolat pocit vinyprovocare il senso di colpa