Hlavní obsah

provést

Vyskytuje se v

inspekce: provést inspekci čehoispezionare qc, fare una ispezione a qc

kanadský: provést komu kanadský žert(ík)fare uno scherzo a q

odečet: provést odečet čeholeggere qc, fare la lettura di qc

příprava: provést přípravy na cofare preparativi per qc

reforma: provést reformyfare riforme

výměna: provést výměnu s kýmfare lo scambio con q

výpočet: provést výpočetfare il calcolo

výtěr: provést výtěrfare un tampone

zkouška: provést zkoušku čehofare delle prove su qc

bandáž: udělat/provést komu bandážapplicare la benda/fascia a q

lze: Lze to zvládnout/provést.È possibile farlo.

platba: provést platbufare un pagamento

rozbor: provést rozbor čehofare un'analisi di qc

ammenda: fare ammenda di/per qcodčinit, napravit co chyby ap., provést nápravu čeho

collaudo: fare il collaudo di qcprovést zkoušku čeho, otestovat, zkontrolovat, vyzkoušet, prověřit co při převzetí ap.

confronto: mettere a confronto qcporovnat, srovnat co, provést konfrontaci čeho

consegna: prendere in consegna qcpřevzít co, provést přejímku čeho o zásilce ap.

conto: fare un contoprovést výpočet, spočítat to

esecuzione: mettere in esecuzione qc, dare esecuzione a qcprovést, uskutečnit co

inventario: fare un inventarioprovést inventuru

scelta: fare una sceltavybrat (si), provést výběr

versamento: fare un versamentoprovést úhradu, složit peníze