Hlavní obsah

uvést

Dokonavé sloveso

  1. (do dotazníku ap.) co indicare(říci) dire qc(důvod ap.) addurre qcuvést příkladfare un esempio
  2. (do jistého stavu) mettere(v pokušení, omyl ap.) indurreuvést do rozpakůimbarazzare, mettere in imbarazzo, (zmást) lasciare perplesso/-auvést v omyl kohoindurre in errore q
  3. (nové dílo ap.) co presentare qc(zinscenovat též) mettere in scena qc
  4. (zavést nové ap.) co introdurre qc
  5. (na místo ap.) koho kam far entrare q dove
  6. (zprostředkovat vstup ap.) introdurre
  7. (knihu, přednášku ap.) introdurre
  8. kniž.(do úřadu ap.) koho insediare q

Vyskytuje se v

chod: uvést do chodu comettere qc in moto, avviare qc

míra: uvést co na správnou mírucorreggere qc, objasněním mettere qc in chiaro

omyl: uvést v omylindurre in errore q, trarre in inganno q

pokud: pokud není uvedeno jinaksalvo indicazione contraria, salvo diversa indicazione

provoz: uvést co do provozumettere in funzione, far funzionare qc

příklad: uvést komu příklad čehodare a q un esempio di qc

původní: vrátit/uvést co do původního stavuriportare qc allo stato originale

rozpaky: uvést koho do rozpakůmettere q in imbarazzo

úžas: přivést koho k úžasu, uvést koho v úžasstupire q, sbalordire q

známost: uvést co ve známostrendere qc noto, annunciare qc, odhalit rivelare, rendere pubblico qc

závěrem: Závěrem bych rád uvedl, že ...In conclusione vorrei dire, che ...

pravý: uvést co na pravou míruobjasnit mettere qc in chiaro, napravit correggere qc

var: uvést co do varuportare a bollore, far bollire qc

azione: mettere qc in azioneuvést co do pohybu

bilico: porre in bilicouvést do rovnováhy

corrente: mettere q al correnteuvést koho do obrazu

corso: mettere in corso qcrozběhnout, rozjet, uvést do pohybu co činnosti ap.

esempio: dare/fare un esempiouvést příklad

essere: porre qc in essereuskutečnit, (z)realizovat, uvést do praxe co

funzionare: far funzionare qcuvést do provozu co

funzione: mettere in funzioneuvést do chodu/provozu zapnutím ap.

imbarazzo: mettere q in imbarazzouvést koho do rozpaků

indurre: indurre q in tentazione/erroreuvést koho v pokušení/omyl

inganno: trarre/indurre in inganno quvést v omyl koho

introdurre: introdurre q in societàuvést koho do společnosti

introdurre: introdurre qc sul mercatouvést co na trh

lanciare: lanciare un nuovo marchiouvést (na trh) novou značku

moto: mettere in motouvést do chodu i přen.

pratica: mettere qc in praticauvést do praxe, uskutečnit

salvo: salvo indicazione contraria, salvo diversa indicazionenebude-li uvedeno jinak

scena: mettere in scena qcuvést na scénu představení, (z)inscenovat

scompigliare: scompigliare le idee di qzmást, uvést ve zmatek koho

stallo: přen., zast. mettere q in stalloinaugurovat koho, uvést koho do úřadu

tara: přen. fare la tara a qcusměrnit, uvést na pravou míru co

trarre: trarre in inganno quvést/uvádět v omyl koho, být zavádějící pro koho

proporre: proporre qc come esempiouvést co jako příklad

uscire: Il nuovo modello uscirà in primavera.Nový model bude uveden na jaře.