Hlavní obsah

přijít

Dokonavé sloveso

 1. (dostavit se) kam arrivare dove(hl. k mluvčímu) venire dove(dorazit) giungere dovepřijít pozdě kamarrivare tardi dove, (mít zpoždění) essere in ritardopřijít včasarrivare in tempopřijít pro koho/co vyzvednoutvenire a prendere q/qcpřijít na návštěvu ke komuvenire a trovare q
 2. (dopis, noviny ap.) arrivare(být doručen) essere consegnato/-aPřišel ti balík.Ti è arrivato un pacco.
 3. (zjistit) na co scoprire qc(vymyslet ap.) inventare qcNemůžu na to přijít.Non ci arrivo!Jak jsi na to přišel? zjistilCome ci sei arrivato?Na něco přijdu.Mi farò venire in mente qualcosa.přijít na to vyřešit ap.arrivarci
 4. (vrátit se) odkud tornare da dovepřijít z práce domůtornare dal lavoro
 5. (nabýt, získat) k čemu arrivare a qcpřijít k sobětornare in sépřijít k úrazuprendere un accidente, (ublížit si) farsi male
 6. (pozbýt) o co/koho perdere qc/qpřijít o rozumperdere la ragione
 7. (octnout se někde) arrivare
 8. (do situace ap.) venire, arrivare(stát se) diventarepřijít vhod komuvenire a proposito a q, convenire a qpřijít do módydiventare di moda
 9. (obrátit se) ke komu venire da q, rivolgersi a q
 10. (zachvátit) venire(popadnout ap.) prendere q
 11. (stát peníze) venire (a costare)Na kolik to přijde?Quanto viene (a costare)?
 12. (k závěru ap.) k čemu giungere, arrivare a qcPřišel jsem k závěru, že ...Sono giunto alla conclusione che ...
 13. (zazdát se) sembrarePřijde mi to divné.Lo trovo strano., Mi sembra strano.
 14. (záležet) dipendere da qc

Vyskytuje se v

ihned: Přijdu ihned.Vengo subito.

klidně: Klidně přijďte.Venite pure.

móda: přijít do módydiventare di moda

mysl: přijít na mysl komuvenire in mente a q

naproti: přijít komu naproti na nádraží ap.venire a prendere/aspettare q

nazmar: přijít nazmarandare sprecato/-a, disperdersi, vniveč též andare in fumo

pozvání: přijít bez pozvánívenire senza invito

styk: přijít do styku s kým/čímvenire a contatto con q/qc

úhona: přijít k úhoně, utrpět úhonusubire un danno

újma: přijít k újměsubire un danno

vhod: přijít vhod komutornare/venire utile a q

aby: Připomeň mu, aby přišel.Ricordagli di venire.

akorát: Přišel akorát on.È venuto solamente lui.

ale: Rád bych přišel, ale nemohu.Mi piacerebbe venire, ma non posso.

: Připomeň mu, ať přijde.Ricordagli di venire.

: Počkám, až přijde.Aspetterò finché non sarà venuto.

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Guai a chi arriva tardi!

být: Přišel jsem pozdě.Sono arrivato tardi.

čas: až přijde časquando arriverà il momento

dodělat: Až to doděláte, přijďte.Quando finirete, venite.

dokud: Počkám tu, dokud nepřijdeš.Aspetterò qui finché non arriverai.

dřív: Dřív než přijde ...Prima del suo arrivo ...

hned: Přijdu hned.vrátím se Vengo subito.

hrozit: Hrozilo mu, že přijde o práci.Rischiava di perdere il lavoro.

hrozně: Hrozně rád bych přišel, ale...Mi piacerebbe molto venire ma...

jak: Hned jak přij(e)de ...Appena arriva ...

jestli: Jestli někdo přijde ...Se viene qualcuno ...

ještě: Ještě nepřišel.Non è ancora venuto.

kdepak: Kdepak by ho napadlo, aby mi přišel pomoci!Non gli è venuto proprio in mente di venire ad aiutarmi!

kdykoli: Můžeš přijít kdykoli.Puoi venire a qualsiasi ora.

kromě: Kromě tebe všichni přišli.Tranne te sono venuti tutti.

kudy: Vrátíme se, kudy jsme přišli.Torniamo indietro per la stessa strada.

mně: Přijďte ke mně.Venite da me.

nám: Přijď k nám.Vieni da noi.

namydlený: Jestli nepřijde, jsme namydlení.Se non viene, siamo in un bel casino.

ne: Ne abys přišel pozdě.Bada di non venire tardi.

nějaký: Přišel za vámi nějaký pan Rossi.Un certo signor Rossi è venuto da Lei.

pochybovat: Nepochybuji, že přijde.Non dubito che verrà.

předtím: Předtím, než přijde...Prima che venga...

riskovat: Nechci riskovat, že o všechno přijdu.Non voglio rischiare di perdere tutto.

rovněž: Přišel rovněž její bratr.È venuto anche suo fratello.

rychle: Pojď/Přijď rychle!Vieni subito!

skok: Přijďte někdy na skok.Fate un salto da noi., Passate da noi.

tebou: Přišel za tebou.È venuto da te.

tobě: Přijdu k tobě.Verrò da te.

totiž: Nepřijde, je totiž nemocný.Non verrà poiché è ammalato.

: Už přišel.È già arrivato.

vám: Přijdu k vám.Verrò da voi.

vsadit se: Vsadím se s tebou o 20 euro, že přijde.Scommetto 20 euro con te che verrà.

život: Přišel o život při autonehodě.Ha perso la vita in un stradale.

buben: přen. přijít na buben zkrachovatfallire

funus: přijít s křížkem po funusearrivare troppo tardi, perdere l'autobus

chuť: i přen. přijít na chuť čemuprendere gusto a qc, imparare a gustare qc

kloub: přijít čemu na kloubriuscire a capire qc, tajemství ap. penetrare in qc: sciogliere il bandolo di qc

křížek: přijít s křížkem po funuseperdere il treno

přijít si: přijít si na svégodersela

rozum: přijít o rozumimpazzire, uscire di senno, ztratit hlavu perdere la testa

sobě: přijít k sobě z bezvědomí ap.tornare in sé, riprendere conoscenza/i sensi

úraz: přijít k úrazufarsi male

věneček: přijít o věneček panenstvíperdere l'innocenza

zkrátka: přijít zkrátkavenir trattato/-a ingiustamente

acquisito: = věc, které se musí přijít na chuť zpočátku nepříjemné ap.gusto acquisito

aiuto: přijít komu na pomocvenire in aiuto di q

balzare: napadnout koho myšlenka, přijít na mysl, vytanout na mysli komubalzare in mente a q

caso: hodit se, přijít vhodfare al caso

comodo: (na)pomoci, přijít vhodfare comodo

conoscenza: seznámit se s čím fakty ap., zjistit co, přijít na covenire a conoscenza di qc

coscienza: (znovu) nabýt vědomí, přijít k soběriprendere coscienza

incinta: otěhotnět, přijít do jiného stavurimanere incinta

male: ublížit si, přijít k úrazufarsi male

mente: přijít na mysl, vytanout (na mysli) komu, napadnout kohovenire in mente

passare: proběhnout hlavou, přijít na myslpassare per la testa

perdere: Přišel o rodiče.Ha perso i genitori.

posto: přijít o místoperdere il posto

puntuale: přijít přesně (včas)arrivare puntuale

ragione: dostat rozum, přijít k rozumutornare alla ragione

rientrare: probrat se, přijít k sobě, nabýt vědomírientrare in sé (stesso)

rifarsi: znovu se ukázat (mezi lidmi), znovu se ozvat, zase přijít mezi lidirifarsi vivo

rinforzo: přijít na pomoc komuvenire in rinforzo a q

riprendere: probrat se, přijít k soběriprendere i sensi

senso: nabýt vědomí, přijít k soběriacquistare i sensi

soccorso: přijít na pomoc komuandare in soccorso di q

spiccare: přijít do varu, začínat vřít voda v hrncispiccare il bollore

tardi: přijít pozdě, zpozdit se, být/zůstat dlouho vzhůrufare tardi

tempo: až přijde (ten správný) čas, v ten správný časa tempo debito, a suo tempo

tornare: přijít k sobě, probrat setornare in sé

venire: přijít/(přijet) pro/vyzvednout koho/covenire a prendere q/qc

voga: přijít zase do módytornare in voga

appena: Přijdu hned po zkoušce.Vengo appena dopo l'esame.

bene: Opravdu doufám, že přijdou!Spero bene che vengano!

brutto: Přišla nevhod/ve špatný okamžik.È arrivata in un brutto momento.

caro: To tě přijde draho!, To ti neprojde!La pagherai cara!

přijít: přijít pozdě kamarrivare tardi dove, mít zpoždění essere in ritardo

cercare: Snaž se nepřijít pozdě.Cerca di non far tardi.

certo: Přišel nějaký pan Rossi.Un certo signor Rossi è venuto.

che: Ať přijde!Che venga!

ci: Přišel nám pomoci.È venuto ad aiutarci.

comunque: Nepřišel bych, ale i tak jste mi mohli dát vědět.Non sarei venuto, comunque potevate avvertirmi.

coso: Řekni tam tomu, ať přijde.Di' a coso di venire.

costare: To tě přijde draho.Ti costerà caro.

credere: Myslím, že přijde.Credo che verrà.

difficile: Jen těžko/stěží přijde.È difficile che venga.

dipendere: Přijde na to!, Jak se to vezme!Dipende!

essere: Přišli jsme, aby ...Siamo venuti per ...

fuori: přijít odjinudvenire da fuori

giusto: přijít právě včasarrivare giusto in tempo

incontro: Přijď mi naproti.Vienimi incontro.

insieme: Přišel zároveň se mnou.È arrivato insieme a me.

luogo: přijít místo kohovenire in luogo di q

naturalmente: Přijdeš? Jasně (že jo.)!Vieni? Naturalmente!

nessuno: Nikdo nepřišel.Non è venuto nessuno.

no: Přijdeš nebo ne?Vieni sì o no?

obbligare: Nikdo mě nenutí přijít.Nessuno mi obbliga a venire.

poiché: Nepřijde, jelikož je nemocný.Non verrà poiché è ammalato.

portare: Přišel se směšnými výmluvami.Portò delle scuse ridicole.