Hlavní obsah

přijít

Dokonavé sloveso

 1. (dostavit se) kam arrivare dove(hl. k mluvčímu) venire dove(dorazit) giungere dovepřijít pozdě kamarrivare tardi dovepřijít včasarrivare in tempopřijít pro koho/co vyzvednoutvenire a prendere q/qcpřijít na návštěvu ke komuvenire a trovare q
 2. (dopis, noviny ap.) arrivare(být doručen) essere consegnato/-aPřišel ti balík.Ti è arrivato un pacco.
 3. (zjistit) na co scoprire qc(vymyslet ap.) inventare qcNemůžu na to přijít.Non ci arrivo!Jak jsi na to přišel? zjistilCome ci sei arrivato?Na něco přijdu.Mi farò venire in mente qualcosa.přijít na to vyřešit ap.arrivarci
 4. (vrátit se) odkud tornare da dovepřijít z práce domůtornare dal lavoro
 5. (nabýt, získat) k čemu arrivare a qcpřijít k sobětornare in sépřijít k úrazuprendere un accidente, (ublížit si) farsi male
 6. (pozbýt) o co/koho perdere qc/qpřijít o rozumperdere la ragione
 7. (octnout se někde) arrivare
 8. (do situace ap.) venire, arrivare(stát se) diventarepřijít vhod komuvenire a proposito a q, convenire a qpřijít do módydiventare di moda
 9. (obrátit se) ke komu venire da q, rivolgersi a q
 10. (zachvátit) venire(popadnout ap.) prendere q
 11. (stát peníze) venire (a costare)Na kolik to přijde?Quanto viene (a costare)?
 12. (k závěru ap.) k čemu giungere, arrivare a qcPřišel jsem k závěru, že ...Sono giunto alla conclusione che ...
 13. (připadat) sembrarePřijde mi to divné.Lo trovo strano., Mi sembra strano.
 14. (záležet) dipendere da qc

Vyskytuje se v

ihned: Přijdu ihned.Vengo subito.

klidně: Klidně přijďte.Venite pure.

móda: přijít do módydiventare di moda

mysl: přijít na mysl komuvenire in mente a q

naproti: přijít komu naproti na nádraží ap.venire a prendere/aspettare q

nazmar: přijít nazmarandare sprecato/-a, disperdersi, vniveč též andare in fumo

pozvání: přijít bez pozvánívenire senza invito

styk: přijít do styku s kým/čímvenire a contatto con q/qc

úhona: přijít k úhoně, utrpět úhonusubire un danno

újma: přijít k újměsubire un danno

vhod: přijít vhod komutornare/venire utile a q

vhod: Přišel právě vhod.È arrivato a proposito.

aby: Připomeň mu, aby přišel.Ricordagli di venire.

akorát: Přišel akorát on.È venuto solamente lui.

ale: Rád bych přišel, ale nemohu.Mi piacerebbe venire, ma non posso.

: Připomeň mu, ať přijde.Ricordagli di venire.

: nepřijdete pozdě!Che non arrivi/více osob arriviate in ritardo!

: Počkám, až přijde.Aspetterò finché non sarà venuto.

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Guai a chi arriva tardi!

být: Přišel jsem pozdě.Sono arrivato tardi.

být: Nepřišel bys zítra?Vorresti venire domani?

čas: přijde časquando arriverà il momento

dodělat: Až to doděláte, přijďte.Quando finirete, venite.

dokud: Počkám tu, dokud nepřijdeš.Aspetterò qui finché non arriverai.

dřív: Dřív než přijde ...Prima del suo arrivo ...

hned: Přijdu hned.vrátím se Vengo subito.

hrozit: Hrozilo mu, že přijde o práci.Rischiava di perdere il lavoro.

hrozně: Hrozně rád bych přišel, ale...Mi piacerebbe molto venire ma...

jak: Hned jak přij(e)de ...Appena arriva ...

jestli: Jestli někdo přijde ...Se viene qualcuno ...

ještě: Ještě nepřišel.Non è ancora venuto.

kdepak: Kdepak by ho napadlo, aby mi přišel pomoci!Non gli è venuto proprio in mente di venire ad aiutarmi!

kdykoli: Můžeš přijít kdykoli.Puoi venire a qualsiasi ora.

kdykoli: Kdykoli tam přijdu ...Ogni volta che ci vado ...

kromě: Kromě tebe všichni přišli.Tranne te sono venuti tutti.

kudy: Vrátíme se, kudy jsme přišli.Torniamo indietro per la stessa strada.

mně: Přijďte ke mně.Venite da me.

nám: Přijď k nám.Vieni da noi.

namydlený: Jestli nepřijde, jsme namydlení.Se non viene, siamo in un bel casino.

naproti: Přijďte mi naproti na letiště.Venite a prendermi all'aeroporto.

ne: Ne abys přišel pozdě.Bada di non venire tardi.

nějaký: Přišel za vámi nějaký pan Rossi.Un certo signor Rossi è venuto da Lei.

pochybovat: Nepochybuji, že přijde.Non dubito che verrà.

předtím: Předtím, než přijde...Prima che venga...

riskovat: Nechci riskovat, že o všechno přijdu.Non voglio rischiare di perdere tutto.

rovněž: Přišel rovněž její bratr.È venuto anche suo fratello.

rychle: Pojď/Přijď rychle!Vieni subito!

skok: Přijďte někdy na skok.Fate un salto da noi., Passate da noi.

tebou: Přišel za tebou.È venuto da te.

tobě: Přijdu k tobě.Verrò da te.

totiž: Nepřijde, je totiž nemocný.Non verrà poiché è ammalato.

: přišel.È già arrivato.

vám: Přijdu k vám.Verrò da voi.

vhod: Přišlo by mi vhod ...Mi verrebbe/tornerebbe utile ...

vsadit se: Vsadím se s tebou o 20 euro, že přijde.Scommetto 20 euro con te che verrà.

život: Přišel o život při autonehodě.Ha perso la vita in un stradale.

buben: přen. přijít na buben zkrachovatfallire

funus: přijít s křížkem po funusearrivare troppo tardi

chuť: i přen. přijít na chuť čemuprendere gusto a qc, imparare a gustare qc

kloub: přijít čemu na kloubriuscire a capire qc, tajemství ap. penetrare in qc: sciogliere il bandolo di qc

křížek: přijít s křížkem po funuseperdere il treno

přijít si: přijít si na svégodersela

rozum: přijít o rozumimpazzire, uscire di senno, ztratit hlavu perdere la testa

sobě: přijít k sobě z bezvědomí ap.tornare in sé, riprendere conoscenza/i sensi

úraz: přijít k úrazufarsi male

věneček: přijít o věneček panenstvíperdere l'innocenza

zkrátka: přijít zkrátkavenir trattato/-a ingiustamente

acquisito: gusto acquisito= věc, které se musí přijít na chuť zpočátku nepříjemné ap.

aiuto: venire in aiuto di qpřijít komu na pomoc

balzare: balzare in mente a qnapadnout koho myšlenka, přijít na mysl komu

caso: fare al casohodit se, přijít vhod

comodo: fare comodo(na)pomoci, přijít vhod

conoscenza: venire a conoscenza di qcseznámit se s čím fakty ap., zjistit co, přijít na co

coscienza: riprendere coscienza(znovu) nabýt vědomí, přijít k sobě

incinta: rimanere incintaotěhotnět, přijít do jiného stavu

male: farsi maleublížit si, přijít k úrazu

mente: venire in mentepřijít na mysl, vytanout (na mysli) komu, napadnout koho

passare: passare per la testaproběhnout hlavou, přijít na mysl

perdere: Ha perso i genitori.Přišel o rodiče.

posto: perdere il postopřijít o místo

puntuale: arrivare puntualepřijít přesně (včas)

ragione: tornare alla ragionedostat rozum, přijít k rozumu

rientrare: rientrare in sé (stesso)probrat se, přijít k sobě, nabýt vědomí

rinforzo: venire in rinforzo a qpřijít na pomoc komu

riprendere: riprendere i sensiprobrat se, přijít k sobě

senso: riacquistare i sensinabýt vědomí, přijít k sobě

soccorso: andare in soccorso di qpřijít na pomoc komu

spiccare: spiccare il bollorepřijít do varu, začínat vřít voda v hrnci

tardi: fare tardipřijít pozdě, zpozdit se, být/zůstat dlouho vzhůru

tempo: a tempo debito, a suo tempopřijde (ten správný) čas, v ten správný čas