Hlavní obsah

ztratit

Dokonavé sloveso

  1. (klíče ap.) co perdere, smarrire qcZtratil jsem peněženku.Ho perso il portafoglio.
  2. (život ap.) co perdere qcztratit vědomíperdere conoscenza
  3. (promarnit) co perdere qc
  4. (úmrtím) koho perdere q

Vyskytuje se v

iluze: ztratit iluze o kom/čemperdere le illusioni su q/qc

panenství: ztratit panenstvíperdere la verginità

pojem: ztratit pojem o časeperdere la nozione del tempo

vědomí: ztratit vědomíperdere la coscienza

od, ode: Ztratil jsem klíče od auta.Ho perso le chiavi della macchina.

orientace: ztratit orientaciperdere l'orientamento

rovnováha: Ztratil rovnováhu.Ha perso il suo equilibrio.

zrak: ztratit zrak oslepnoutperdere la vista

ztracený: Nic není ztraceno.Niente è perso.

ztratit se: Ztratili jsme se.Ci siamo persi.

hlava: ztratit hlavuperdere la testa

nit: Ztratil jsem nit. v něčím výkladu ap.Ho perso il filo (del discorso).

řeč: ztratit řečoněmět ammutolirsi, rimanere ammutolito, z překvapení ap. rimanere senza parole

slovo: ztratit slovo za kohomettere una buona parola per q, intercedere per q

tvář: zachovat si/ztratit tvářsalvare/perdere la faccia

conoscenza: perdere/riacquistare (la) conoscenzaztratit/(znovu) nabýt vědomí

coraggio: perdersi di coraggioztratit odvahu

coscienza: perdere coscienzaztratit vědomí, upadnout do bezvědomí

equilibrio: perdere l'equilibrioztratit rovnováhu

forza: perdere le forzeztratit sílu

impiego: trovare/perdere l'impiegonajít/ztratit zaměstnání

lucido: perdere il lucidoztratit lesk

memoria: perdere la memoriaztratit paměť

onore: perdere l'onoreztratit čest

parola: perdere la parolaztratit řeč, oněmět úžasem ap.

pazienza: avere/perdere la pazienzamít/ztratit trpělivost

perdere: perdere l'udito/la vista/l'appetitoztratit sluch/zrak/chuť

perdere: perdere conoscenzaztratit vědomí

perdere: perdere la pazienzaztratit trpělivost

perdere: perdere di vista q/qcztratit z dohledu koho/co, ztratit kontakt s kým/čím

perdere: perdere le staffeztratit nervy sebekontrolu

perdere: perdere la facciaztratit tvář pověst ap.

perso: andare persoztratit se

prestigio: perdere il prestigioztratit prestiž

reputazione: rovinarsi/perdere la reputazionezničit si/ztratit dobrou pověst

sapore: perdere di saporeztratit chuť

senso: perdere i sensiztratit vědomí

speranza: perdere ogni speranza di qcztratit veškeré naděje na co

udito: perdere l'uditoztratit sluch, ohluchnout

voce: perdere la voceztratit hlas, přen. nebýt schopen slova

autocontrollo: Ha perso l'autocontrollo.Ztratil sebekontrolu., Přestal se ovládat.

decadere: decadere dal diritto a qcztratit právo na co

filo: Ho perso il filo.Ztratil jsem nit.

orfano: È orfano di padre.Zemřel mu otec., Ztratil otce.

perdere: Ho perso la chiave.Ztratil jsem klíč.

perdere: Non perderlo!Neztrať to!

perdere: Non ho nulla da perdere.Nemám co ztratit.

perdersi: Ci siamo persi nel bosco.Ztratili jsme se v lese.

perso: Fai una prova, perso per perso.Vyzkoušej to, nemáš co ztratit.

bandolo: perdere il bandoloztratit nit příběhu ap.

bussola: perdere la bussolabýt dezorientovaný/zmatený, ztratit směr

cognizione: perdere la cognizione del tempoztratit pojem o čase

filo: perdere il filoztratit nit příběhu ap.

perdere: přen. perdere la testaztratit hlavu ze zamilovanosti ap.

smarrire: smarrire la ragionepřijít o rozum, ztratit rozum

spendere: spendere una parola per qztratit slovo, přimluvit se za koho

uscire: uscire di sennozešílet, zbláznit se, ztratit rozum