Hlavní obsah

získat

Vyskytuje se v

cvik: získat cvik v čemimpratichirsi in qc

kontrola: získat kontrolu nad čímottenere il controllo su qc

kritika: získat/vysloužit si dobré kritikyricevere critiche positive/favorevoli

náklonnost: získat čí náklonnostconquistare il favore di q

náskok: získat/vytvořit si náskokottenere un vantaggio

pověst: získat si pověstacquisire una reputazione

praxe: získat praxiacquisire (la) pratica

přístup: získat přístup kamottenere l'accesso a qc, dostat se k accedere a qc

přízeň: získat si přízeň kohoguadagnarsi il favore di q

sympatie: získat si čí sympatieconquistare il favore di q

výhoda: získat výhodu nad kýmprendere il sopravvento su q

zkušenost: získ(áv)at/sbírat zkušenosti praxiacquisire esperienza/pratica, fare esperienza

zpět: získat co zpětriprendere qc, riacquistare qc

křeslo: Získali 12 křesel v parlamentu.Hanno ottenuto dodici seggi parlamentari.

podařit se: Podařilo se mi to získat.Sono riuscito a ottenerlo.

poznatek: získat cenné poznatky o čemacquisire preziose conoscenze su qc

stipendium: získat stipendiumricevere la borsa di studio

accesso: ottenere l'accesso a qczískat přístup kam

amare: farsi amarezískat si lásku

battere: battere un primatopřekonat rekord, získat prvenství

benvolere: farsi benevolere da qzískat si přízeň koho

cittadinanza: avere/ottenere la cittadinanza italianamít/získat italské občanství

colore: fare colorezískat flush v pokru

colorirsi: colorirsi in visozískat (zdravou) barvu v obličeji

consenso: chiedere/ottenere il consensopožádat o/získat svolení

dimestichezza: prendere dimestichezza con qcseznámit se s čím, získat znalost čeho

diploma: ottenere un diploma in qczískat diplom v čem

forza: ottenere qc con la forzazískat co silou/násilím

guadagnare: guadagnare famazískat slávu, stát se slavným

guadagnare: guadagnare tempozískat čas ušetřit

guadagnare: C'è tutto da guadagnare.Můžeš (na tom) jenom získat.

guadagnare: guadagnare terrenozískat pozici

impero: assumere l'impero di qzískat nadvládu nad kým

ingraziarsi: Si è ingraziato il pubblico.Získal si přízeň publika.

licenza: ottenere una licenza per qczískat licenci na co

nome: farsi un cattivo nomezískat špatnou pověst

onore: farsi onore in qczískat si uznání v čem

prendere: prendere praticazískat praxi

punteggio: raggiungere il massimo punteggiozískat maximální počet bodů

salire: salire in (gran) famaproslavit se, získat velkou slávu

sconto: farsi fare uno scontozískat/vyjednat slevu

soddisfazione: prendersi la soddisfazione di farezískat uspokojení, uspokojit se čím,z čeho

valere: farsi valereprosadit se, prosazovat se, získat si vážnost

vantaggio: trarre vantaggio da qczískat výhodu z čeho, těžit z čeho

vantaggio: andare/portarsi in vantaggiozískat/vybudovat náskok

vincere: vincere la maggioranzazískat většinu hlasů ap.

avere: Avrà una parte dell'eredità.Získá/Dostane část dědictví.

grazia: entrare nelle grazie di qzískat si přízeň koho

guadagnare: Così non ci guadagni niente.Tím nic nezískáš.

guadagnarsi: Che cosa ci guadagno?Co z toho budu mít?, Co tím získám?

ottenere: Non ha ottenuto il permesso.Nezískal povolení.

osso: farsi le ossa in qczískat zkušenosti v čem

verginità: žert. rifarsi una verginitàzískat zpět dobrou pověst